Pozemští

Hledám varianty 'pozemští' [ pozemští (3) pozemských (1) pozemský (3) pozemskou (1) pozemského (1) pozemské (8) pozemská (2) ]. Nalezeno 17 veršù.
1. Královská 2:2...tyto pokyny: " odcházím jako všechno pozemské, ty ale jednej statečně a mužně a zachovávej, co...
Žalmy 10:18... zjednáš soud sirotkům i všem utlačenýmpozemský člověk aby je neděsil! Pro předního zpěváka. Žalm...
Matouš 17:25...otázkou: "Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové daně a poplatky? Od vlastních synů, anebo...
Jan 3:12... Jestliže nevěříte, když jsem vám říkal pozemské věci, jak uvěříte, budu-li vám říkat nebeské?...
Jan 3:31...shůry, je nade všechny; kdo je ze země, je pozemský a mluví pozemské věci. Ten, který přišel z nebe,...
1. Korintským 15:40...a jiné zase rybí. Jsou také těla nebeská a těla pozemská; ale jiná je sláva nebeských a jiná pozemských....
1. Korintským 15:48...nebe. Jaký byl ten z prachu země, takoví jsou ti pozemští, a jaký ten nebeský, takoví i nebeští. Jako jsme...
2. Korintským 5:1... ale neviditelné je věčné. Víme, že ten pozemský stan, v němž přebýváme, bude stržen, máme od Boha...
Efeským 6:5...a v Pánově učení. Služebníci, poslouchejte své pozemské pány s posvátnou úctou, s upřímným srdcem, jako...
Filipským 3:19...sláva v jejich hanebnostech. Takoví myslí jen na pozemské věci, my ale máme občanství v nebi, odkud...
Koloským 3:2...po Boží pravici. Myslete na nebeské věci, ne na pozemské, vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt...
Koloským 3:5...s ním ve slávě ukážete i vy. Umrtvěte proto své pozemské sklony - smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a...
Koloským 3:22...k zoufalství. Služebníci, poslouchejte vždy své pozemské pány. Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí...
Židům 5:7...navěky podle řádu Melchisedechova." On za svého pozemského života přinášel s hlasitým křikem a slzami...
Židům 9:1...svá pravidla bohoslužby a také svatyni, ovšem pozemskou. Byl vztyčen stánek, v jehož první části, zvané...
Jakub 3:15... To není moudrost přicházející shůry, ale ta pozemská, pudová a ďábelská. Kde je totiž závist a...
Zjevení 9:3... jimž byla dána moc, taková moc, jakou mají pozemští štíři. Bylo jim řečeno, aby neškodily trávě na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |