Pozůstatky

Hledám varianty 'pozůstatky' [ pozůstatky (6) pozůstatkům (2) pozůstatků (1) pozůstatku (3) pozůstatkem (2) pozůstatek (23) ]. Nalezeno 36 veršù.
2. Královská 19:30...a sklízejte, sázejte vinice a jezte z úrodyPozůstatek z domu Judy hluboce zakoření, vypučí vzhůru a...
2. Královská 19:31...vzhůru a přinese ovoce. Z Jeruzaléma vzejde pozůstatek a z hory Sion ti, kdo se zachrání. Horlivost...
1. Letopisů 4:43... Neariášem, Refajášem a Uzielem. Pobili poslední pozůstatky Amalekovců a sídlí tam dodnes. Synové...
2. Letopisů 30:6... Izáka a Izraele! On se pak vrátí k vámpozůstatkům uniklým z moci asyrských králů. Nebuďte jako...
Nehemiáš 1:2...s dalšími muži z Judska, a tak jsem se zeptal na pozůstatek Židů, kteří unikli vystěhování, a na Jeruzalém....
Izaiáš 10:20... že by je i dítě mohlo spočítat. V ten den  pozůstatek Izraele a ti, kdo se zachrání z domu Jákobova,...
Izaiáš 10:21...spoléhat na Hospodina, Svatého izraelskéhoPozůstatek se navrátí, pozůstatek Jákoba se navrátí k...
Izaiáš 10:22...tvého lidu, Izraeli, bylo jako písku v moři, jen pozůstatek se navrátí. Záhuba je rozhodnuta,...
Izaiáš 11:11...V ten den Pán podruhé vztáhne ruku, aby vykoupil pozůstatek svého lidu z Asýrie, z Dolního i Horního Egypta,...
Izaiáš 11:16...přejít v sandálech. Tak vznikne cesta pro jeho pozůstatek, pro lid, jenž bude v Asýrii zanechán, tak jako...
Izaiáš 14:22...Hospodin zástupů. Vymýtím jméno Babylonu i jeho pozůstatek, jeho potomka i nástupce, praví Hospodin....
Izaiáš 14:30...spočinou, tvůj kořen ale hladem umořím a tvé pozůstatky pobiji. Kvílej, bráno, město, křič! Všichni...
Izaiáš 16:14...ten ohromný dav se zmenší na nepatrný a ubohý pozůstatek." Ortel nad Damaškem: Hle, Damašek přestane být...
Izaiáš 17:3...pevnost, Damašek přestane být královstvímpozůstatek Aramu dopadne jako sláva Izraelců - tak praví...
Izaiáš 21:17...kedarských lučištníků zbude jen nepatrný pozůstatek." Tak promluvil Hospodin, Bůh Izraele. Ortel...
Izaiáš 37:31...a sklízejte, sázejte vinice a jezte z úrodyPozůstatek z domu Judy hluboce zakoření, vypučí vzhůru a...
Izaiáš 37:32...vzhůru a přinese ovoce. Z Jeruzaléma vzejde pozůstatek a z hory Sion ti, kdo se zachrání. Horlivost...
Jeremiáš 6:9...bydlení." Tak praví Hospodin zástupů: "Proberte pozůstatek Izraele, jako když se paběrkuje vinice. Znovu...
Jeremiáš 31:7...říkejte: ‚Hospodin zachránil svůj lid, zachránil pozůstatek Izraele!' Hle, přivedu je ze země severní, od...
Jeremiáš 40:11...uslyšeli, že babylonský král nechal v zemi pozůstatek Židů a že jejich správcem jmenoval Gedaliáše,...
Jeremiáš 40:15... kteří se k tobě shromáždili, by se rozprchlipozůstatek Judy by byl zničen." Gedaliáš, syn Achikamův,...
Jeremiáš 42:2...se za nás k Hospodinu, svému Bohu, za celý tento pozůstatek lidu. Sám vidíš, jaká hrstka nás z našeho...
Jeremiáš 42:15... - nuže, pak tedy slyšte slovo Hospodinovo, vy pozůstatky Judy. Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele:...
Jeremiáš 42:19...a toto místo nikdy nespatříte. Hospodin vámpozůstatkům Judy, říká: Nechoďte do Egypta! Vezměte na...
Jeremiáš 43:5... pak s ostatními veliteli odvedl všechny pozůstatky Judy - ty, kteří se vrátili ze všech národů, kam...
Jeremiáš 44:12...vás ve zlém; celý Juda bude vyhlazen. Odstraním pozůstatky Judy - ty, kdo se rozhodli jít do Egypta a...
Jeremiáš 44:14...s Jeruzalémem - mečem, hladem a morem. Z pozůstatků Judy, kteří se přišli usadit v Egyptě, nikdo...
Jeremiáš 47:4...ještě zbývá. Ano, Hospodin zničí Filištíny, ty pozůstatky z ostrova Kréta. Gaza si pro smutek hlavu vyholí...
Ezechiel 9:8...ne, Hospodine, Pane můj! To chceš vyhubit celý pozůstatek Izraele, že vyléváš na Jeruzalém svůj hněv?"...
Ezechiel 11:13...ne, Hospodine, Pane můj! To chceš skoncovatpozůstatkem Izraele?" Dostal jsem slovo...
Micheáš 7:18...Bůh jako ty? Kdo odpouští viny a hřích promíjí pozůstatku svého dědictví? Nezůstáváš rozhněvaný navždycky,...
Sofoniáš 2:9...hájemství kopřiv a solných jam, věčná pustinaPozůstatek mého lidu je vyrabuje, zbytek mého národa se...
Sofoniáš 3:13...kteří v Hospodinově jménu nacházejí své bezpečíPozůstatek Izraele nebude jednat zle, nebudou mluvit lež...
Zachariáš 8:6...hrát. Tak praví Hospodin zástupů: Zdá-li se to pozůstatku tohoto lidu v těchto dnech nemožné, musí to být...
Zachariáš 8:11...posílal všechny proti všem. Teď ale nebudupozůstatkem tohoto lidu nakládat tak jako dříve, praví...
Zachariáš 8:12...země vydá úrodu a nebe vydá rosu. To všechno dám pozůstatku tohoto lidu za dědictví. Jako jste byli mezi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |