Povzbuzovali

Hledám varianty 'povzbuzovali' [ povzbuzujte (4) povzbuzujme (1) povzbuzujete (1) povzbuzujeme (1) povzbuzuje (1) povzbuzuj (2) povzbuzovat (3) povzbuzovány (1) povzbuzovali (3) povzbuzoval (2) ]. Nalezeno 18 veršù.
2. Letopisů 32:6...je k sobě na prostranství u městské bránypovzbuzoval je: "Buďte silní a stateční! Nebojte se ani se...
Ezdráš 5:2...chrám v Jeruzalémě a Boží proroci byli s nimipovzbuzovali je. Hned nato za nimi přišel Tatenaj, hejtman...
Ezechiel 13:22...spravedlivých, ačkoli je netrápím, a protože povzbuzujete ničemy, aby se neodvrátili od své zlé cesty a...
Skutky 9:31...klid a sílily; žily v Hospodinově báznipovzbuzovány Duchem svatým se rozrůstaly. Petr obcházel...
Skutky 11:23...a uviděl tu Boží milost, zaradoval se a všechny povzbuzoval, aby s oddaným srdcem zůstávali věrní Pánu....
Skutky 15:32...(kteří byli také proroci) pak mnoha slovy povzbuzovali a posilovali bratry. [34] A když tam strávili...
Římanům 12:8... slouží; kdo je učitel, učí; kdo umí povzbuzovat, povzbuzuje; kdo rozdává, je štědrý; kdo...
1. Korintským 4:13... my to snášíme; když nás pomlouvajípovzbuzujeme. Dosud jsme bráni za špínu světa, za vůbec...
2. Korintským 1:4... abychom ty, kdo mají jakékoli soužení, mohli povzbuzovat tímtéž potěšením, které jsme sami přijali od...
2. Korintským 13:11... bratři, buďte zdrávi. Spějte k dokonalostipovzbuzujte se, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh lásky a...
1. Tesalonickým 2:12...jako otec ke svým dětem; napomínali jsme váspovzbuzovali a zapřísahali, abyste svým životem dělali čest...
1. Tesalonickým 4:18...vstříc Pánu; potom budeme s Pánem navždyckyPovzbuzujte se navzájem těmito slovy. O časech a dobách...
1. Tesalonickým 5:11...- bdíme nebo spíme - žili společně s nímPovzbuzujte se tedy a posilujte se navzájem tak jako dosud....
2. Timoteus 4:2...připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínejpovzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí. Přijde totiž...
Titus 1:9...slov Pánova učení, tak aby uměl nejen povzbuzovat zdravým učením, ale i přemáhat odpůrce. Je...
Titus 2:15...sebe zvláštní lid, horlivý konat dobro. Toto Povzbuzuj je a napomínej s veškerým důrazem. Nikdo tebou...
Židům 3:13...od živého Boha. Raději se navzájem denně povzbuzujte, dokud ještě platí ono "Dnes", aby se někdo z...
Židům 10:24...zaslíbení, je věrný. Věnujme se jedni druhýmpovzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |