Povzbudili

Hledám varianty 'povzbudili' [ povzbuzeni (2) povzbuzen (1) povzbudit (2) povzbudíš (1) povzbudilo (1) povzbudili (3) povzbudila (1) povzbudil (6) povzbuď (3) ]. Nalezeno 20 veršù.
Deuteronomium 1:38... syn Nunův, který ti pomáhá, ten tam vejdePovzbuď ho, neboť on tu zemi za dědictví Izraeli. A vaše...
Deuteronomium 3:28...Jordán nepřejdeš. Pověř však Jozuu, posilnipovzbuď ho, neboť on tam v čele tohoto lidu přejde. On jim...
2. Samuel 11:25...Zaútoč na město ještě silněji a zboř je.' Tak ho povzbuď." Když se Uriášova manželka dozvěděla, že její muž...
2. Samuel 19:8...mrtví, byl bys spokojen. Tak se vzchop a jdi povzbudit své muže! Přísahám při Hospodinu, že jinak s...
2. Letopisů 35:2...dne prvního měsíce. Kněžím svěřil jejich úkolypovzbudil je ke službě v Hospodinově chrámu. Levitům...
Job 16:5...nad vámi hlavou svou. Svými ústy bych vás ale povzbudil, slova mých rtů by byla útěchou. Mluvím-li, ...
Žalmy 10:17...země vymizí! Hospodin vyslyší tužby poníženýchpovzbudíš jejich srdce, ucho k nim nakloníš, zjednáš soud...
Skutky 16:40...vězení, přišli k Lydii, kde se uviděli s bratrypovzbudili je a odešli. Přes Amfipolis a Apolonii pak...
Skutky 18:27...se potom chtěl vydat do Řecka, a tak ho bratři povzbudili a napsali učedníkům, aby ho přijali. Když tam...
Skutky 20:2...vyrazil do Makedonie. Prošel ty kraje, mnohokrát povzbudil místní učedníky a dorazil do Řecka, kde strávil...
Skutky 27:36...vzdal díky Bohu, lámal a začal jíst. Všechny to povzbudilo a něco pojedli. (Na lodi nás bylo celkem 276...
Římanům 1:12...k vašemu posílení, to jest, abychom se navzájem povzbudili: vy mojí vírou a vaší. Nechci, bratři, abyste...
1. Korintským 14:3...prorokuje, však mluví k lidem, aby je posílilpovzbudil a potěšil. Kdo mluví v jazycích, posiluje sám...
2. Korintským 7:7...jeho příchodem, ale také tím, jak byl mezi vámi povzbuzen. Když nám vyprávěl, jak se vám stýská, jak všeho...
2. Korintským 7:13...projevila vaše oddanost k nám. Proto jsme velmi povzbuzeni. Ještě mnohem více nás ale potěšilo, jakou...
Koloským 2:2...všechny, kdo osobně neznají. Toužím, aby byli povzbuzeni v srdci a spojeni láskou, aby dospěli k...
1. Tesalonickým 3:2...v Kristově evangeliu, aby vás upevnilpovzbudil ve vaší víře, aby se nikdo z vás nenechal těmito...
1. Tesalonickým 3:7...nás ve všem našem strádání a soužení vaše víra povzbudila! Teď znovu žijeme, když pevně stojíte v...
2. Timoteus 1:16...Onesiforovu domu. Často přicházel povzbudit a nestyděl se za řetězy. Naopak, když přišel...
1. Petr 5:12... jsem vám napsal tento krátký list, abych vás povzbudil a ujistil vás, že toto je pravá Boží milost....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |