Povrch

Hledám varianty 'povrch' [ povrchu (14) povrch (5) ]. Nalezeno 19 veršù.
Genesis 1:29...vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající...
Genesis 2:6...však vystupovala pára a zavlažovala celý zemský povrch. Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a...
Genesis 6:7...si řekl: "Člověka, jehož jsem stvořil, smetupovrchu země a s ním i dobytek, drobnou havěť a nebeské...
Genesis 7:4...a čtyřicet nocí. Vše, co jsem učinil, smetupovrchu země." A Noe učinil všechno tak, jak mu Hospodin...
Genesis 7:23...souši, pomřelo. Bůh smetl všechny živé tvorypovrchu země. Vše od člověka po dobytek, drobnou havěť i...
Genesis 8:8...měl s sebou, aby zjistil, zda voda ustoupilapovrchu země. Holubice však nenašla místo, kde by mohla...
Genesis 8:9...k němu do archy, neboť voda ještě pokrývala celý povrch země. Noe tedy vystrčil ruku, chytil ji a vzal ji k...
Genesis 8:13...příklop archy, podíval se ven a hle, zemský povrch osychal. Dvacátého sedmého dne druhého měsíce byla...
Exodus 32:12... aby je pobil na horách, aby je vyhladilpovrchu země'? Zastav plamen svého hněvu! Upusť od neštěstí...
Exodus 33:16...Právě to i tvůj lid odliší od každého lidu na povrchu země." Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Splním i tuto...
Deuteronomium 6:15...hněv Hospodina, tvého Boha, a vyhladí povrchu země. Nepokoušejte Hospodina, svého Boha, jako jste...
2. Letopisů 3:5...obložil cypřišovým dřevem, pokryl ryzím zlatempovrch ozdobil palmami a řetízky. Chrám ozdobil drahokamy a...
Job 28:5... spouští se na laně, kde není živáčka. Země na povrchu skýtá chleba, v jejích hlubinách však sálá žár....
Job 38:30...rodí jíní nebeské, když voda ztvrdne na kámenpovrch propasti když zamrzne? Umíš Plejády pouty připoutat...
Izaiáš 23:17...se všemi královstvími světa na celém zemském povrchu. Výdělek a zisk Týru však bude zasvěcen Hospodinu....
Jeremiáš 28:16...Nuže, tak praví Hospodin: Hle, posílám pryčpovrchu země. Do roka zemřeš, protože jsi o Hospodinu...
Sofoniáš 1:2...judského krále Jošiáše, syna Amonova. "Smetupovrchu země dočista všechno, praví Hospodin. Smetu lidi i...
Sofoniáš 1:3...- všechna pohoršení spolu s ničemy! Vyhladímpovrchu země samo lidstvo, praví Hospodin. Vztáhnu ruku i...
Skutky 17:26...učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života,...

Slova obsahující povrch: povrch (5) povrchu (14)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |