Povraždili

Hledám varianty 'povraždili' [ povraždit (2) povraždili (4) povraždila (1) povraždil (9) povraždí (1) ]. Nalezeno 17 veršù.
Soudců 9:5...do domu svého otce v Ofře a na jednom kameni tam povraždil svých sedmdesát nevlastních bratrů, synů...
Soudců 9:18... Vy jste ale dnes povstali proti jeho domupovraždili jste sedmdesát jeho synů na jednom kameni a...
Soudců 9:24...jejich nevlastního bratra Abimelecha, který je povraždil, i na šechemské měšťany, kteří ho podpořili, aby...
Soudců 9:56...zločin, který spáchal na svém otci, když povraždil svých sedmdesát bratrů. Také všechny zločiny...
1. Samuel 22:21...unikl. Uprchl k Davidovi a oznámil mu, že Saul povraždil Hospodinovy kněze. David na to Abiatarovi řekl:...
2. Samuel 13:30...cestě, když se Davidovi doneslo, že prý Abšalom povraždil všechny královské syny a že z nich nezůstal ani...
2. Královská 3:23...králové se na sebe museli vrhnout a navzájem se povraždit. Nuže, Moábe, vzhůru za kořistí!" Když ale došli...
2. Královská 10:7... vzali královské syny a všech sedmdesát jich povraždili. Jejich hlavy naskládali do košů, které pak...
2. Královská 10:9...proti svému pánu a zabil jsem ho. Kdo ale povraždil všechny tyhle?! Proto vězte, že ani jediné slovo,...
2. Letopisů 21:4...království svého otce. Jakmile upevnil svou mocpovraždil mečem všechny své bratry i některé z izraelských...
2. Letopisů 21:13... tak jako to dělal dům Achabův. Dokonce jsi povraždil vlastní rodinu - své bratry, kteří byli lepší než...
2. Letopisů 22:1...Achaziáše. Všechny starší syny totiž v táboře povraždila horda arabských nájezdníků. Tak se Achaziáš, syn...
2. Letopisů 28:9...vám je vydal do rukou. Zuřivost, s jakou jste je povraždili, ale volá do nebe! A k tomu si ještě chcete...
Jeremiáš 41:3...správcem sám babylonský král. Išmael tenkrát povraždil i všechny Židy, kteří byli v Micpě s Gedaliášem,...
Ezechiel 11:6... ale vím i to, co vás v duchu napadáPovraždili jste v tomto městě tolik lidí, že ve všech...
Ezechiel 23:47...ukamenují a rozsekají meči, jejich syny a dcery povraždí a jejich domy vypálí. Tak skoncuji se zvrhlostí v...
Matouš 2:16...se rozhněval a dal v Betlémě a v celém okolí povraždit všechny chlapce mladší dvou let, podle času, na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |