Povolán

Hledám varianty 'povolán' [ povolat (1) povoláno (4) povoláni (5) povolán (8) povolám (4) povolali (1) povolal (46) povolají (1) povolá (1) ]. Nalezeno 68 veršù.
Genesis 21:12...Sáru ve všem, co ti řekla, protože tvé símě bude povoláno v Izákovi. I ze syna děvečky však učiním národ,...
Exodus 31:2...promluvil k Mojžíšovi: "Pohleďpovolal jsem osobně Becaleela, syna Uriho, syna Hurova z...
Exodus 35:30...pak synům Izraele řekl: "Pohleďte, Hospodin povolal osobně Becaleela, syna Uriho, syna Hurova z...
Exodus 36:2...vše tak, jak přikázal Hospodin." A tak Mojžíš povolal Becaleela a Oholiaba spolu s každým nadaným...
Numeri 31:5...po tisíci mužů." A tak bylo z izraelských tisíců povoláno po tisíci z každého pokolení, 12 000 mužů...
Jozue 4:4...táboře, kde se dnes v noci uložíte.'" Jozue tedy povolal dvanáct mužů, které ustanovil ze synů Izraele, po...
Soudců 4:13... že Barák, syn Abinoamův, vytáhl na horu Táborpovolal z Charošet-hagojimu celou svou jízdu devíti set...
Soudců 7:23...muži z Neftalíma, Ašera a z celého Manasese byli povoláni, aby Midiánce pronásledovali. Gedeon také rozeslal...
1. Samuel 14:52... Kdykoli Saul viděl někoho schopného a udatnéhopovolal ho do své služby. Samuel promluvil k Saulovi:...
2. Královská 3:21...že proti nim vytáhli do boje tito králové, a tak povolali všechny, kdo unesli zbroj, staré i mladé. Pak se...
1. Letopisů 15:11...vůdce Aminadab a 112 jeho bratrů. David povolal kněží Sádoka a Abiatara a také levity Uriela,...
2. Letopisů 2:1...chrám Hospodinovu jménu a sobě královský palác.  Povolal 70 000 mužů do hor jako nosiče a 80 000 mužů jako...
Nehemiáš 13:11...to že je zanedbáván Boží dům?!" ptal jsem sePovolal jsem je tedy zpět a poslal je na jejich místa....
Žalmy 78:71...služebníka Davida, vzal ho od ovcí v ohradáchPovolal ho od ovcí s jehňaty, aby pásl Jákoba, jeho lid,...
Izaiáš 13:3...vznešených. Svým posvěceným dal jsem příkazypovolal jsem své hrdiny, své rozjařené vítěze, aby vykonali...
Izaiáš 22:20... vyženu, budeš zbaven svého úřadu! V ten den povolám svého služebníka Eliakima, syna Chilkiášova,...
Izaiáš 41:2...přistoupit. Kdo na východě vzbudil vítězepovolal ho ke službě? Kdo podmanil mu národy a dal mu...
Izaiáš 41:9... mého přítele! Od končin země jsem vychvátilpovolal jsem z krajů nejzazších se slovy: "Jsi můj...
Izaiáš 42:6...dává dýchání a ducha po chodícím: Hospodin povolal jsem k vítězství a za ruku pevně uchopil; ...
Izaiáš 43:1... zformoval: Neboj se, jsem vykoupilpovolal jménem tvým - patříš mi! Půjdeš-li přes vody, ...
Izaiáš 48:15... , sám jsem promluvil, ano, jsem ho povolal; přivedu ho sem a jeho cesta bude úspěšná....
Izaiáš 49:1... ostrovy, daleké národy, slyšte : Hospodin  povolal od narození, pojmenoval v lůně matčině....
Izaiáš 51:2...Abrahama a na Sáru, jež vás rodila: Když jsem ho povolal, byl jen jediný, požehnal jsem ho však a rozmnožil....
Jeremiáš 25:9...‚Protože jste neposlouchali slova, hlepovolám a poberu všechny kmeny ze severu, praví Hospodin, a...
Jeremiáš 43:10...‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele - Hlepovolám a přivedu svého služebníka, babylonského krále...
Ezechiel 38:8...neboť budeš jejich velitel. Po dlouhé době budeš povolán, po mnoha letech přitáhneš do země, která se...
Ezechiel 38:21...každá hradba padne k zemi. Na všech svých horách povolám proti Gogovi meč, praví Panovník Hospodin, a...
Ozeáš 11:1...ještě dítětem, zamiloval jsem si jej; tehdy jsem povolal svého syna z Egypta. Čím jsem je ale volal víc, tím...
Joel 3:5... jak Hospodin slíbil, hrstka přeživších, které povolal Hospodin. Hle, v tom čase a v ty dny, kdy úděl...
Amos 5:16... běda!" bude slyšet na všech ulicích. Rolníky povolají k oplakávání a znalce žalozpěvů k truchlení. Nářek...
Matouš 2:7...pro Izrael, můj lid.'" Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a vyptával se jich, kdy přesně se jim ta...
Matouš 2:15...naplnilo, co Hospodin promluvil ústy proroka: "Povolal jsem svého Syna z Egypta." Když Herodes poznal, že...
Marek 3:13... aby ho neprozrazovali. Potom vystoupil na horupovolal k sobě ty, které sám chtěl, a přišli k němu....
Skutky 2:39...i pro všechny, kdo jsou daleko - kohokoli povolá Hospodin, náš Bůh." Dosvědčoval to ještě mnoha...
Skutky 13:2...mi Saula a Barnabáše pro dílo, k němuž jsem je povolal." Po půstu a modlitbě na tedy vložili ruce a...
Skutky 16:10...vyrazit do Makedonie, přesvědčeni, že nás Bůh povolal, abychom jim kázali evangelium. Vypluli jsme z...
Římanům 8:28... všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru. Ty, které předem znal, totiž...
Římanům 8:30...mnoha sourozenci. A které předurčil, ty také povolal, a které povolal, ty také ospravedlnil, a které...
Římanům 9:7...jsou símě Abrahamovo. Říká přece: "Tvé símě bude povoláno v Izákovi." To znamená, že Božími dětmi nejsou...
Římanům 9:24... které připravil ke slávě, totiž na nás, které povolal nejen z Židů, ale i z pohanů? Jak stojí u Ozeáše:...
1. Korintským 1:9...nebylo co vytknout. Bůh je věrný. On sám vás povolal ke společenství se svým Synem Ježíšem Kristem,...
1. Korintským 1:26...než lidé. Podívejte se, bratři, jak vás Bůh povolal: podle lidských měřítek mezi vámi není mnoho...
1. Korintským 7:15...nejsou v takových případech vázáni. Bůh vás povolal k pokoji. Copak víš, ženo, zda zachráníš manžela?...
1. Korintským 7:17...tedy každý žije, jak mu Pán určil a jak ho Bůh povolal. Toto pravidlo předkládám všem církvím. Kdo byl...
1. Korintským 7:18... Toto pravidlo předkládám všem církvím. Kdo byl povolán jako obřezaný, se nedělá neobřezaným. Kdo je...
1. Korintským 7:20... každý zůstává v postavení, ve kterém byl povolán. Byl jsi povolán jako otrok? Nedělej si s tím...
1. Korintským 7:21...v postavení, ve kterém byl povolán. Byl jsi povolán jako otrok? Nedělej si s tím starosti. Pokud se ale...
1. Korintským 7:22...stát svobodným, určitě toho využij. Koho Pán povolal jako otroka, ten je v Pánu osvobozen. Podobně koho...
1. Korintským 7:24...Bratři, každý před Bohem zůstává tak, jak byl povolán. Pokud jde o neprovdané, nemám od Pána žádný příkaz...
Galatským 1:6... jak rychle se uchylujete od Toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu. Žádné jiné...
Galatským 1:15... Bůh, který oddělil v matčině lůněpovolal svou milostí, se ale rozhodl, že mi zjeví svého...
Galatským 5:13... jdou rovnou vyřezat! Ano, bratři, byli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za záminku...
Efeským 1:18...vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké naději vás povolal, jak slavné je bohatství jeho dědictví mezi svatými...
Efeským 4:4...tělo a jeden Duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni, jeden Pán, jedna víra, jeden křest...
Koloským 3:15... vládne Kristův pokoj - právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční. Slovo Kristovo ve...
2. Tesalonickým 2:14...a víru v pravdu byli spaseni. Právě k tomu vás povolal naším evangeliem, abyste došli slávy našeho Pána...
1. Timoteus 6:12...boj víry. Chop se věčného života, k němuž jsi povolán a k němuž ses přihlásil jasným vyznáním před mnoha...
2. Timoteus 1:9...útrapy pro evangelium. Vždyť on nás spasilpovolal svatým povoláním; ne díky našim skutkům, ale díky...
2. Timoteus 1:11...zjevil život a nesmrtelnost. Právě to jsem povolán zvěstovat jako kazatel, apoštol a učitel. Proto...
Židům 5:4...čest si nikdo nemůže přivlastnit, ale musí ho povolat Bůh tak jako Árona. Právě tak si ani Kristus...
Židům 11:18...syna, o němž bylo řečeno: "Tvé símě bude povoláno v Izákovi." Počítal totiž s tím, že Bůh je schopen...
1. Petr 1:3...život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvýchPovolal nás k živé naději, k nepomíjivému, neposkvrněnému a...
1. Petr 1:15...ovládaly v době vaší nevědomosti. Ten, který vás povolal, je svatý - právě tak buďte svatí v celém svém...
1. Petr 2:9... abyste hlásali ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste...
1. Petr 2:21... je to před Bohem vzácné. Vždyť právě k tomu vás povolal! Sám Kristus trpěl za vás, a tak vám dal příklad,...
1. Petr 3:9... ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání. Vždyť: "Chce někdo...
1. Petr 5:10... Bůh veškeré milosti, který vás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, vás obnoví, upevní, posílí a...
2. Petr 1:3...božská moc, když jsme poznali Toho, který nás povolal ve své slávě a ušlechtilosti. Takto nám byla...

Slova obsahující povolán: povolán (8) povoláni (5) povolání (6) povoláním (1) povoláno (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |