Povinnosti

Hledám varianty 'povinnosti' [ povinnostmi (1) povinností (2) povinnosti (9) povinnost (13) ]. Nalezeny 23 verše.
Genesis 38:8..."Spi s manželkou svého bratra. Splň švagrovskou povinnost a vzbuď svému bratru potomka." Onan však věděl,...
Numeri 3:7... Svou službou při Příbytku budou plnit jeho povinnost i povinnost celé obce vůči Stanu setkávání. Budou...
Numeri 3:8...setkávání a službou při Příbytku budou plnit povinnost synů Izraele. Odevzdej tedy levity Áronovi a jeho...
Numeri 3:32... syn kněze Árona; jemu byli svěřeni ti, kdo plní povinnost vůči svatyni. Z Merariho vzešel rod machlijský a...
Numeri 8:26... sloužit. Bude moci pomáhat svým bratrům plnit povinnosti při Stanu setkávání, ale službu konat nebude....
Deuteronomium 25:5... si ji vezme za ženu, aby splnil švagrovskou povinnost. Prvorozený, jehož mu porodí, pak ponese jméno...
Deuteronomium 25:7...Izraeli. Nechce vůči mně splnit svou švagrovskou povinnost!" Stařešinové města jej tedy předvolají a...
Jozue 22:3...neopustili své bratry, ale dbali jste na svou povinnost, kterou vám svěřil Hospodin, váš Bůh. Teď, když...
Růt 3:13...tu přes noc. Splní-li ti zítra příbuzenskou povinnost, budiž, vykoupí. Pokud ji ale nesplní, pak,...
1. Letopisů 9:33...v chrámových komůrkách osvobozeni od jiných povinností, neboť byli ve službě dnem i nocí. To jsou...
1. Letopisů 23:28... při očišťování všech svatých věcí a při plnění povinností u Božího domu. Měli se starat o chleby...
1. Letopisů 23:32...sloužit před Hospodinem. Takto levité plnili své povinnosti vůči Stanu setkávání, vůči svatyni, vůči svým...
1. Letopisů 26:12...strážných pod vedením svých vůdců plnily své povinnosti vůči Hospodinovu domu stejně jako jejich bratři....
2. Letopisů 31:16...přicházeli do Hospodinova chrámu za každodenními povinnostmi podle druhu práce, služebního zařazení a směny....
Nehemiáš 5:18...místodržitelské dávky, protože lid tížily jiné povinnosti. Pamatuj na , Bože můj, v dobrém. Pamatuj na...
Přísloví 31:5...pivo nesluší. Kdyby pil, mohl by zapomenout na povinnosti, mohl by překroutit právo všech soužených....
Lukáš 17:10...chválu. Jen jsme jako služebníci splnili svou povinnost.'" Cestou do Jeruzaléma procházel pomezím Samaří...
Římanům 4:4...koná skutky, nedostává odplatu z milosti, alepovinnosti. Kdo ale místo skutků věří v Toho, který...
1. Korintským 7:3...žena manžela. Muž své ženě plní manželskou povinnost, stejně jako žena svému muži. Ženino tělo ...
1. Korintským 9:16...kážu evangelium, nemám nač být hrdý - je to  povinnost a běda mně, kdybych nekázal! Kdybych to dělal z...
2. Korintským 9:7... jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebopovinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce. Bůh je...
1. Petr 5:2...stádo, které je u vás, a bděte nad ním - nepovinnosti, ale dobrovolně, jak se to Bohu líbí, ne kvůli...
2. Petr 1:13... Dokud přebývám v tomto stanu, považuji za svou povinnost burcovat vás a upomínat, neboť vím, že stan mého...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |