Povede

Hledám varianty 'povede' [ povedu (5) povedou (5) povedete (1) povedeš (3) povede (42) ]. Nalezeno 56 veršù.
Genesis 40:14... když jsi býval jeho číšníkem. se ti však povede dobře, pamatuj na . Prokaž mi prosím laskavost,...
Numeri 34:3...vám připadne za dědictví: Vaše jižní hranice povede od pouště Cin podél Edomu. Začne od konce Mrtvého...
Numeri 34:4...k Cinu, dosáhne na jih od Kádeš-barné. Odtud povede k Chacar-adaru a bude pokračovat k Acmonu, kde se...
Numeri 34:7...bude vaše západní hranice. Vaše severní hranice povede takto: od Středozemního moře ji vytyčíte k hoře Hór...
Numeri 34:9...dál k Lebo-chamátu, dosáhne Cedadu. Odtud povede k Zifronu, dosáhne k Chacar-enanu. To bude vaše...
Deuteronomium 4:40... která ti dnes udílím. Pak se tobě i tvým dětem povede šťastně a budeš mít dlouhý život v zemi, kterou ti...
Deuteronomium 6:3...je, Izraeli, a pečlivě je dodržuj. Pak se ti povede dobře a v zemi oplývající mlékem a medem se mocně...
Deuteronomium 6:18...v Hospodinových očích správné a dobré. Pak se ti povede dobře a vejdeš do krásné země, kterou Hospodin s...
Deuteronomium 6:24...Boha. Pak se nám po všechny dny našeho života povede dobře a tak je tomu dnes. Naše spravedlnost je v tom...
Deuteronomium 12:25...na zem jako vodu. Nejez ji. Tobě i tvým dětem se povede šťastně, když budeš činit, co je v Hospodinových...
Deuteronomium 12:28...slova, která ti udílím. Tobě i tvým dětem se povede šťastně navěky, když budeš v očích Hospodina,...
Deuteronomium 19:13...ním. Odstraň z Izraele nevinně prolitou krev, a povede se ti dobře. Neposunuj mezník svého bližního, kterým...
Jozue 22:18...A vy se dnes odvracíte od Hospodina. K čemu to povede? Vy se dnes bouříte proti Hospodinu, a on se zítra...
1. Samuel 12:2... a ustanovil jsem nad vámi krále. Teď vás tedy povede král. jsem starý a šedivý a moji synové jsou...
2. Samuel 17:11...je jich jako písku v moři a ty osobně je povedeš do boje. Přitáhneme na něj, se schovává kdekoli....
2. Královská 25:24... Zůstaňte v zemi, služte babylonskému králipovede se vám dobře." V sedmém měsíci ale přišel Išmael,...
Job 8:13... rychleji než tráva však náhle usychá. Tak se povede těm, kdo na Boha nemyslí, takto se vytratí doufání...
Job 8:19...řekne: ‚Neznám ,' vida ho - jemu se šťastně povede, vždyť jinde z prachu vykvete. Bůh se bezúhonných...
Job 18:2...Šuchský mu na to řekl: "Jak dlouho povedeš takovéhle řeči? Promluvíme si, se zamyslíš. Jak...
Žalmy 1:4...listí - cokoli činí, se podaří! Jinak se ale povede ničemným: budou jak pleva, již vítr unáší. Ničemní...
Žalmy 43:3...smutku? Sešli své světlo a věrnost svou - ty  povedou, budou provázet k hoře tvé svatosti, kde bydlíš...
Žalmy 60:11... doprovodí do hrazeného města? Kdo do Edomu povede? Kdo jiný než ty, Bože, jenž zavrhls nás, ty, který...
Žalmy 73:24...byl, vždyť jsi držel za mou pravici. Ty  povedeš svými záměry a nakonec přijmeš do slávy. Koho...
Žalmy 108:11... doprovodí do hrazeného města? Kdo do Edomu povede? Kdo jiný než ty, Bože, jenž zavrhls nás, ty, Bože,...
Přísloví 4:26... svým pohledem miř rovnou před sebe. Zvaž, kudy povedou tvé kroky, všechny tvé cesty pak budou bezpečné....
Přísloví 23:11...Jejich Zastánce je totiž mocný - sám proti tobě povede jejich při. Veď svoji mysl ke vzdělání, své uši k...
Kazatel 8:12... žije však stále dál a dál. Ano, vím: Dobře se povede bohabojným, neboť žijí v bázni před Bohem. Zlosynu...
Izaiáš 11:6...se bude pást spolu s lvíčetem a malé dítě je povede. Kráva a medvědice budou na pastvě, jejich mláďata...
Izaiáš 35:8...šakali, zarostou trávou, třtinou, rákosímPovede tudy také stezka, která se Svatou cestou bude...
Izaiáš 40:11...náručí beránky, bude je nosit na rukách, zvolna povede březí ovečky. Kdo shrnul vody do hrsti a nebe prsty...
Izaiáš 42:16... proměním řeky v ostrovy a jezera vysuším. Slepé povedu cestou, kterou neznali, provedu je stezkami, o nichž...
Izaiáš 49:10...žízeň mít, žár ani slunce neublíží jim, neboť je povede Ten, jenž je soucitný, a doprovodí je mezi vodní...
Izaiáš 57:18...jsem jejich cesty - přesto je uzdravím, znovu je povedu a útěchu jim navrátím, ovoce chvály stvořím pro...
Izaiáš 58:11...noc bude jako poledne. Tehdy Hospodin stále povede, nasytí tvou duši i v zemi vyprahlé a tvým kostem...
Jeremiáš 7:23...vždy po cestě, kterou jsem vám přikázal, a povede se vám dobře.' Oni však neposlouchali, vůbec...
Jeremiáš 31:9...přicházet s pláčem, půjdou v modlitbách, je povedu. K potokům s vodou je přivedu přímou cestou, na níž...
Jeremiáš 38:20... "Jen poslechni Hospodina, jak ti říkám, a povede se ti dobře a přežiješ. Pokud se ale vzdát odmítneš,...
Jeremiáš 40:9...v zemi, poddejte se babylonskému králipovede se vám dobře. Hle, zůstávám zde v Micpě, abych...
Jeremiáš 51:40...usnou navěky a se nevzbudí, praví HospodinPovedu je na porážku jako ovečky, jako kozly a beránky. Ach...
Ezechiel 47:15...za dědictví. Toto jsou hranice země: Na severu povede hranice od Středozemního moře přes Chetlon a...
Ezechiel 47:18...Chamát. To je severní strana. Na východě povede hranice mezi Chavranem a Damaškem a dále podél...
Ezechiel 47:19...moři po Támar. To je východní strana. Na jihu povede hranice od Támar k vodám Meriby v Kádeši a dál podél...
Ezechiel 48:28...od východu na západ svůj podíl Gád. Na jihu povede hranice podél Gádova území od Támar k vodám Meriby v...
Daniel 7:25...od těch předešlých, a ty tři krále sesadíPovede řeči proti Nejvyššímu, jeho svatým bude činit...
Daniel 11:36... Sám sebe vyvýší a zveličí nade všechny bohyPovede neslýchané řeči proti Bohu bohů a bude se mu dařit,...
Ozeáš 2:16... praví Hospodin. Pak si ji ale znovu naklonímpovedu ji po poušti, kde k láskyplně promluvím. Její...
Amos 7:4...ukázal toto: Hle - Panovník Hospodin volal, že povede soud ohněm! Když strávil širý oceán a měl pohltit i...
Matouš 10:18...vás ve svých shromážděních. Kvůli mně vás povedou i před vládce a krále na svědectví pro a pro...
Matouš 15:14... Nechte je, jsou to slepí vůdcové slepýchPovede-li slepý slepého, oba padnou do jámy." "Vysvětli nám...
Lukáš 12:11...rouhal Duchu svatému, odpuštěno nebude. Když vás povedou do shromáždění a před vrchnosti a vlády, nestarejte...
Lukáš 21:12...do shromáždění a vězení a kvůli mému jménu vás povedou před krále a vládce. To bude vaše příležitost ke...
Jan 21:18... zestárneš, rozpřáhneš ruce, oblékne jinýpovede , kam nechceš." (To řekl, aby mu naznačil, jakou...
Filipským 1:19...modlitbě a pomoci Ducha Ježíše Krista to vše povede k záchraně. se nemohu dočkat! Mám totiž naději...
1. Tesalonickým 4:12...vám uložili. Před těmi, kdo k vám nepatří, tak povedete poctivý život beze všeho nedostatku. Nechceme,...
Zjevení 7:17...je bude pást Beránek, který je uprostřed trůnuPovede je k pramenům živých vod a Bůh jim setře každou slzu...
Zjevení 11:7... ona šelma vystupující z propasti proti nim povede válku, zvítězí nad nimi a zabije je. Jejich mrtvoly...

Slova obsahující povede: nepovede (1) povede (42) povedeš (3) povedete (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |