Považováni

Hledám varianty 'považováni' [ považujte (2) považují (1) považuji (4) považujete (1) považuješ (3) považujeme (1) považuje (6) považováno (2) považováni (1) považován (4) považovali (1) považoval (6) ]. Nalezen 31 verš.
Genesis 38:15...za něj nebyla provdána.) A když ji Juda uvidělpovažoval ji za nevěstku, neboť měla zahalenou tvář....
Genesis 42:30..."Ten muž, pán země, s námi mluvil tvrděPovažoval nás za špehy, ale my jsme mu řekli: ‚Jsme slušní...
Exodus 15:26...poslouchat Hospodina, svého Boha, činit, co on považuje za správné, řídit se jeho přikázáními a zachovávat...
Deuteronomium 12:31...pro své bohy dělají vše, co Hospodin, tvůj Bůhpovažuje za ohavnost a co nenávidí. Dokonce pro své bohy...
Jozue 9:25... Teď jsme ve tvých rukou. Udělej s námi, co považuješ za dobré a správné." Jozue s nimi tedy naložil...
2. Samuel 3:19...probral vše, co Izrael a celý dům Benjamínův považoval za správné. Když Abner přišel s dvaceti muži za...
1. Královská 10:21...stříbra - to nebylo v Šalomounových dobách vůbec považováno za cenné. Král totiž měl na moři vedle Chíramova...
2. Letopisů 9:20...stříbra - to nebylo v Šalomounových dobách vůbec považováno za cenné. Král totiž měl na moři také lodě se...
Job 18:3...zamyslíš. Jak to, že jsme tu za dobytek? To nás považuješ za tupce? Tvá vlastní zuřivost drásá ! Copak se...
Job 32:1... přestali Jobovi odpovídat, protože se stále považoval za spravedlivého. Avšak Elihu, syn Barachela...
Job 32:2...Jobovi hněvem. Hrozně se rozhněval, že se Job považuje za spravedlivějšího než Bůh. Rozhněval se i na...
Job 41:19...oštěpem. Železo je pro něj slámě podobné, bronz považuje za dřevo trouchnivé. Šípy ho nezaženou na útěk,...
Job 41:21...z praku si všímá jako plev. Za stébla slámy považuje kyje, mávání šavlí směje se. Ostré střepy mu...
Přísloví 15:26...upevní. Zlé úmysly se Hospodinu hnusí, za čistá považuje slova laskavá. Kdo se chce obohatit, ten vlastní...
Izaiáš 5:21...sladkost a sladkost za hořkost! Běda těm, kdo se považují za moudré, kdo si připadají rozumně! Běda hrdinům...
Jeremiáš 24:5...poslal do Babylonie, jsou jako tyto dobré fíkypovažuji je za dobré. Spočinu na nich svým dobrotivým...
Ezechiel 32:2...nad faraonem, králem Egypta, a řekni muPovažuješ se za lva národů? Připomínáš spíš mořskou obludu!...
Matouš 5:19...a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího. Ale kdokoli by je plnil a učil,...
Lukáš 15:19...proti nebi i proti tobě! si nezasloužím být považován za tvého syna. Udělej jedním ze svých nádeníků...
Lukáš 15:21...proti nebi i proti tobě. si nezasloužím být považován za tvého syna.' Otec však nařídil svým...
Lukáš 24:11...s nimi. Řekly to apoštolům, ale oni ta slova považovali za tlachání a nevěřili jim. Petr však vstal a...
Skutky 13:46...slyšet jako první. Protože ho však odmítáte, a považujete se tak za nehodné věčného života, hle, obracíme...
Římanům 6:11...žije a jeho život patří Bohu. Stejně tak se i vy považujte za mrtvé hříchu a živé Bohu v Kristu Ježíši....
1. Korintským 4:1...jste Kristovi a Kristus Boží.  Považujte nás tedy za Kristovy služebníky a za správce...
1. Korintským 12:23... které vypadají slabší. Těch částí těla, které považujeme za méně ctihodné, si o to více všímáme. Částem...
2. Korintským 9:5...a zjistili, že nejste připraveni. Proto jsem považoval za nutné požádat tyto bratry, k vám jdou...
Galatským 2:6...pravda evangelia. Pokud jde o ty, kdo jsou považováni za vůdce ( jsou cokoli, mně na tom nezáleží...
Židům 2:10...totiž rozhodl přivést mnoho synů do slávy, a tak považoval za vhodné přivést původce jejich spasení k cíli...
1. Petr 5:12...moc navěky! Amen. S pomocí Silvana, kterého považuji za věrného bratra, jsem vám napsal tento krátký...
2. Petr 1:13...jste přijali. Dokud přebývám v tomto stanupovažuji za svou povinnost burcovat vás a upomínat, neboť...
Juda 1:3...toužil napsat vám o našem společném spasenípovažuji teď za nutné napomenout vás, abyste ze všech sil...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |