Pověstí

Hledám varianty 'pověstí' [ pověstí (2) pověsti (6) pověst (19) ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 6:4... To jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti.) Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a...
Jozue 6:27...tam bránu osadí." Hospodin pak byl s Jozuempověst o něm se šířila po celé zemi. Synové Izraele se ale...
Jozue 9:9...služebníci přišli z daleké, předaleké země díky pověsti Hospodina, tvého Boha," tvrdili mu. "Slyšeli jsme...
1. Samuel 18:30...Saulovi hodnostáři. Tak si David získal slavnou pověst. Saul řekl Jonatanovi a všem svým hodnostářům, že...
1. Královská 10:7...ani polovinu! Moudrostí a dobrotou jsi překonal pověst, kterou jsem slyšela. Blaze tvým mužům, blaze těmto...
1. Letopisů 14:17...vojsko od Gibeonu po Gezer. Davidova pověst se šířila po všech zemích a Hospodin způsobil, že se...
2. Letopisů 9:6...moudrosti neřekli ani polovinu! Překonal jsi pověst, kterou jsem slyšela. Blaze tvým mužům, blaze těmto...
2. Letopisů 26:15...k metání střel a balvanů z věží a bašt. Jeho pověst se rozšířila do daleka, neboť zakoušel neobyčejnou...
Ester 9:4...v královském paláci významné postavení. Jeho pověst se šířila po všech provinciích a Mordechajův vliv...
Job 42:5...a ty poučíš.' Dosud jsem o tobě jen slýchal pověsti, teď však na vlastní oči spatřuji. Proto se...
Žalmy 138:2...děkuji, že miluješ a že věrný jsi, žes i svou pověst převýšil tím, co jsi zaslíbil. Vyslyšel jsi , když...
Přísloví 25:10... Ten, kdo to uslyší, potom potupí , tvá špatná pověst nepustí! Zlatá jablka na stříbrných mísách...
Přísloví 27:21... Na stříbro je tyglík, na zlato pec, podle své pověsti člověk pozná se. I kdybys hňupa v hmoždíři napadrť...
Jeremiáš 49:25...v bolestech. Ach, jak je opuštěno město slavné pověsti, to město radosti! Ano! Jeho mládenci padnou v...
Ezechiel 39:13...země je budou pohřbívat a získají si tím pověst v den, kdy se oslavím, praví Panovník Hospodin. Muži...
Marek 6:14...mazali olejem a uzdravovali. Jak se jeho pověst šířila, uslyšel o něm i král Herodes. Říkalo se:...
Lukáš 18:5... Zjednám právo, aby mi nakonec nezničila pověst!'" Tehdy Pán řekl: "Slyšeli jste, co řekl ten...
Skutky 6:3... bratři, vyberte ze svého středu sedm mužů dobré pověsti, plných Ducha a moudrosti, kterým tu práci svěříme....
Skutky 10:22... spravedlivý a bohabojný muž, který dobrou pověst u celého židovského národa, dostal od svatého anděla...
Skutky 19:27...nejsou žádní bohové!' Nejenže je tím ohrožena pověst našeho řemesla; hrozí také, že chrám veliké bohyně...
Skutky 22:12... Jistý Ananiáš, zbožný stoupenec Zákona s dobrou pověstí u všech místních Židů, přišel za mnou. Postavil se...
2. Korintským 6:8...nalevo, se slávou i pohanou, se špatnou i dobrou pověstí, jako bludaři, a přitom pravdomluvní, jako neznámí,...
Filipským 4:8... spravedlivé, čisté, milé, cokoli dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála - o tom...
1. Timoteus 3:7...neupadl do ďáblova odsouzení. Musí mít dobrou pověst i mimo církev, aby neupadl do pomluv a do ďáblovy...
1. Timoteus 6:1...úctu, aby Boží jméno a učení nemělo špatnou pověst. Mají-li za pány věřící, je jakožto bratry nectí...
Titus 2:5...poddané manželům, aby Boží slovo nemělo špatnou pověst. Podobně napomínej ke zdrženlivosti i mladíky...
Židům 11:5... neboť ho Bůh vzal." Ještě než byl vzat, měl pověst Božího oblíbence a bez víry si přece jeho oblibu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |