Pověděl

Hledám varianty 'pověděl' [ povíte (3) povíš (2) povíme (1) povím (12) poví (14) povězte (16) pověz (27) povědí (3) povědět (5) pověděli (14) pověděla (2) pověděl (51) ]. Nalezeno 148 veršù.
Genesis 9:22... Cham, otec Kanaána, spatřil nahotu svého otcepověděl o tom oběma svým bratrům venku. Sem a Jáfet tedy...
Genesis 24:23...její ruce, každý o váze deseti šekelů, a řekl: "Pověz mi prosím, čí jsi dcera. Bylo by pro nás v domě tvého...
Genesis 26:32...dne se stalo, že přišli Izákovi služebnícipověděli mu o studni, kterou kopali: "Našli jsme vodu!"...
Genesis 29:12...jejího otce, že je Rebečin syn, běžela to povědět svému otci. Jakmile Lában uslyšel zprávu o svém...
Genesis 32:5... ke svému bratru Ezauovi a přikázal jim: "Povězte mému pánu Ezauovi: ‚Toto praví tvůj služebník...
Genesis 32:30...i s lidmi a zvítězil jsi!" Jákob ho žádal: "Pověz mi prosím své jméno." On však odpověděl: "Proč se ...
Genesis 37:14...jsou tví bratři i ovce v pořádku, a přijď mi to povědět." A tak ho vyslal z hebronského údolí. Když dorazil...
Genesis 45:13...Benjamín to vidí - že s vámi mluvím sámPovězte mému otci o vší slávě v Egyptě a o všem, co jste...
Exodus 6:9...ji za dědictví. jsem Hospodin.'" Mojžíš to pověděl synům Izraele, ale ti ho kvůli své malomyslnosti a...
Numeri 5:4...je z tábora ven přesně tak, jak Hospodin pověděl Mojžíšovi. Hospodin promluvil k...
Numeri 14:14...vyvedl tento lid svou silou, se to doslechnoupovědí to obyvatelům této země. Ti slyšeli, že ty,...
Numeri 24:14...Hned odejdu domů ke svým, ale ještě ti povím, jak ten lid v budoucnu naloží s tvým lidem." Tehdy...
Deuteronomium 1:11...ještě tisíckrát více a kéž vám žehná, jak vám pověděl! Jak bych však mohl sám nést vaše nesnáze, vaše...
Deuteronomium 5:27...vše, co Hospodin, náš Bůh, řekne. Potom nám povíš všechno, co Hospodin, náš Bůh, poví tobě a my to...
Deuteronomium 5:28...slova, která ti tento lid řekl. Dobře to všechno pověděli. Kéž by jen měli takové srdce, aby mne po všechny...
Deuteronomium 10:9...je jeho dědictvím, jak mu to Hospodin, tvůj Bůh pověděl. jsem tedy na oné hoře zůstal, tak jako poprvé,...
Deuteronomium 11:25...z vás na celou zem, kamkoli šlápnete, jak vám pověděl. Pohleď, dnes vám předkládám požehnání i prokletí...
Deuteronomium 12:20...Hospodin, tvůj Bůh, rozšíří tvé hranice, jak ti pověděl, a ty si řekneš: "Pojedl bych maso", protože právě...
Deuteronomium 18:2...- sám Hospodin je jejich dědictvím, jak jim pověděl. Toto budou kněží právoplatně dostávat od lidu: Ti,...
Deuteronomium 18:17...jinak zemřu!" Tehdy mi Hospodin řekl: "Dobře to pověděli. Zprostřed jejich bratrů jim vzbudím proroka, jako...
Deuteronomium 18:18...jsi ty. Vložím svá slova do jeho úst a on jim poví vše, co mu přikáži. Kdokoli neposlechne slova,...
Deuteronomium 32:7... Svého otce ptej se, poučí , svých stařešinůpoví ti: Když Nejvyšší usazoval národy, lidské syny když...
Jozue 4:7...budoucnu děti zeptají: ‚Proč tu máte ty kameny?' povíte jim: ‚Protože se vody Jordánu rozdělily před Truhlou...
Jozue 7:19... Bohu Izraele, a vyznej před ním pravduPověz mi, co jsi provedl; netaj to přede mnou." "Je to...
Jozue 13:14...ohnivé oběti Hospodinu, Bohu Izraele, jak jim pověděl. Toto dal Mojžíš pokolení Ruben pro jejich...
Jozue 13:33...dědictvím je Hospodin, Bůh Izraele, jak jim pověděl. A toto jsou dědictví, která synové Izraele...
Jozue 14:6...promluvil: "Ty víš, co Hospodin v Kádeš-barné pověděl Božímu muži Mojžíšovi o mně a o tobě. Bylo mi...
Jozue 20:2...Izraele: Určete si útočištná města, jak jsem vám pověděl skrze Mojžíše, aby se tam uchýlil ten, kdo někoho...
Soudců 9:3...krev a tělo." Bratři jeho matky to všechno o něm pověděli šechemským měšťanům a ti se přiklonili k...
Soudců 14:14...hádanku," řekli mu na to. "Chceme ji slyšet." Pověděl jim: "Kdo se krmí, vydal krmi, ze siláka sladkost...
Soudců 16:10... tys oklamal, říkal jsi mi lži! Teď mi ale pověz, čím bys mohl být spoután." Řekl tedy: "Kdyby ...
Soudců 16:13..." doteď jsi klamal, říkal jsi mi lžiPověz mi, čím bys mohl být spoután?" Řekl tedy: "Kdybys...
Růt 3:4... odkryj plášť po jeho boku a ulehni. On ti pak poví, co máš dělat." "Udělám všechno, co mi říkáš,"...
Růt 4:3...a řekl: "Posaďte se tu." A když se posadilipověděl tomu příbuznému: "Noemi, která se vrátila z...
1. Samuel 3:18...z toho, co ti řekl!" A tak mu to Samuel všechno pověděl a nezatajil mu vůbec nic. Elí na to řekl: "On je...
1. Samuel 8:10...nad nimi bude král vládnout." Samuel tedy pověděl všechna Hospodinova slova lidu, který se na něm...
1. Samuel 9:19... kde tu bydlí vidoucí." " jsem vidoucí," odpověděl mu Samuel. "Pojď přede mnou na návrší; dnes budete...
1. Samuel 10:15... šli jsme za Samuelem," odpověděl Saul. "Tak mi pověz, co vám Samuel řekl," ptal se dál Saulův strýc....
1. Samuel 14:43...Jonatanem," řekl Saul. A los označil Jonatana. "Pověz mi, cos provedl," řekl Saul Jonatanovi. "Ochutnal...
1. Samuel 15:16...proklaté." "Přestaň," zarazil Samuel Saula. "Povím ti, co mi dnes v noci řekl Hospodin." "Pověz," řekl...
1. Samuel 17:27... že uráží šiky živého Boha?" Muži mu tedy pověděli stejně jako předtím, co čeká toho, kdo by ho zabil...
1. Samuel 18:25...Saulovi sdělili, co David řekl, Saul jim odpověděl: "Povězte Davidovi toto: Král nechce žádné věno,...
1. Samuel 19:3... kde budeš, a promluvím s ním o tobě. Potom ti povím, co jsem zjistil." Jonatan pak před Saulem Davida...
1. Samuel 19:18...pryč, dorazil k Samuelovi do Rámy. Když mu pověděl o všem, co mu Saul udělal, odešli se Samuelem pryč...
1. Samuel 20:10...zabít, určitě ti to dám vědět!" "A kdo mi poví, jestli ti tvůj otec odpověděl hrubě?" zeptal se David...
1. Samuel 20:18... neboť ho miloval jako sám sebe. Pak mu Jonatan pověděl: "Zítra je novoluní. Všimnou si tvé nepřítomnosti,...
2. Samuel 1:4...jsem z izraelského tábora," zněla odpověď. "Pověz mi, co se stalo?" ptal se David. "Muži utekli z boje....
2. Samuel 14:3...truchlí nad mrtvým. Půjdeš ke králi a tohle mu povíš." A Joáb ji naučil, co říkat. A tak ta tekojská...
2. Samuel 14:12...nespadne z hlavy ani vlas!" "Smí tvá služebnice povědět panu králi ještě něco?" zeptala se žena. "Mluv,"...
2. Samuel 14:15... Proto jsem přišla; chtěla jsem to panu králi vypovědět, protože mi ti lidé nahnali strach. Tvá služebnice...
2. Samuel 20:17...se ta žena, když k přišel blíž. "Ano," odpověděl. "Vyslechni, co ti poví tvá služebnice," požádala...
1. Královská 5:19...jménu Hospodina, svého Boha, jak to Hospodin pověděl mému otci Davidovi: ‚Tvůj syn, jehož dosadím na...
1. Královská 13:11...bydlel jeden starý prorok. Jeho synové přišlipověděli mu o všem, co toho dne v Bet-elu udělal ten Boží...
1. Královská 19:1...oděv a doběhl do Jizreelu dříve než on. Achab pověděl Jezábel o všem, co Eliáš udělal, a jak pobil...
2. Královská 4:2..."Co pro tebe mohu udělat?" ptal se Elíša. "Pověz mi, co máš doma?" "Tvá služebnice nemá doma nic než...
2. Královská 4:7..." "Další nemáme," řekl a vtom olej došel. Šla to povědět Božímu muži a ten řekl: "Jdi ten olej prodat a...
2. Královská 4:13... a když stanula před ním, Elíša mládenci řekl: "Pověz : Zahrnulas nás všemožnou péčí. Co pro tebe mohu...
2. Královská 7:12...v noci vstal a řekl svým služebníkům: " vám povím, co na nás Aramejci uchystali. Vědí, že hladovíme, a...
2. Královská 22:15...Novém městě. Když s o tom promluvili, odpověděla: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Povězte muži,...
2. Letopisů 34:23... strážce rouch. Když s o tom promluvili, odpověděla: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Povězte muži,...
Ester 2:22...strážců prahu. Když se o tom doslechl Mordechajpověděl to královně Ester, která to Mordechajovým jménem...
Ester 3:4...Říkali mu to den co den, ale když neposlouchalpověděli to Hamanovi. Chtěli vidět, zda to Mordechajovi...
Ester 4:7...na náměstí před královský palác. Mordechaj mu pověděl o všem, co ho potkalo, i kolik přesně stříbra...
Ester 4:8...jejich vyhubení. ho ukáže Ester a všechno  poví. vzkáže, že jít za králem orodovat u něj za...
Ester 4:9...národ a vyprosit jeho milost. Hatach se vrátilpověděl Ester, co říkal Mordechaj. Ester pak poslala...
Job 1:15...pobili mečem. Unikl jsem jenom , abych ti to pověděl!" Ještě to ani nedořekl, když dorazil další: "Boží...
Job 1:16...shořeli. Unikl jsem jenom , abych ti to pověděl!" Ještě to ani nedořekl, když dorazil další:...
Job 1:17...pobili mečem. Unikl jsem jenom , abych ti to pověděl!" Ještě to ani nedořekl, když dorazil další: "Tví...
Job 1:19...jsou mrtvé. Unikl jsem jenom , abych ti to pověděl!" Nato Job vstal, roztrhl svůj plášť a oholil si...
Job 8:10...zemi jsou pouhý stín. Oni však poučí , oni ti povědí, z hloubi svého srdce ti toto vyjeví: Roste papyrus,...
Job 12:7...ptej dobytka, poučí, ptáci na nebi ti to povědí; anebo promluv se zemí, poučí, ryby v moři ti...
Job 15:17...a zkažený, jenž hřeší, jako by vodu pil! Něco ti povím, poslouchej, to, co jsem viděl, ti budu vyprávět, to,...
Job 34:31...a nesváděli lidi do pasti. Co kdybys tedy Bohu pověděl: ‚Zhřešil jsem, se to nestane; pokud co nevidím,...
Job 34:33...podle něj? Ty sám si vyber, ne za tebepověz nám, co ses dozvěděl! Všichni rozumní mi to potvrdí i...
Job 36:2...pokračoval dál: "Měj se mnou trochu strpenípovím ti, co lze v Boží prospěch ještě říct. Z veliké dálky...
Job 38:4...poučíš: Kde jsi byl, když jsem zemi založil? Jen pověz, když tomu rozumíš. Kdo určil její rozměry? To jistě...
Job 38:18...jsi brány temnoty? Pochopils zemské rozměry? Jen pověz, když všemu rozumíš! Kudy vede cesta k příbytku...
Žalmy 2:7...svého krále na Sionu - své svaté hoře!" Povím, co prohlásil Hospodin. Řekl mi: "Jsi můj syn, ...
Žalmy 9:12...Hospodinu, jenž trůní na Sionu, o jeho skutcích povězte národům: Mstitel prolité krve na myslí, nářek...
Žalmy 22:32...rozhlašovat budou lidu, jenž se teprv narodípoví, co učinil! Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nic...
Kazatel 6:12...života, který pomine jako stín? Kdo člověku poví, co se bude dít pod sluncem, on tu nebude? Lepší...
Píseň 1:7...vinice, svou vlastní vinici však nehlídala jsemPověz mi ty, kterého z duše miluji, kde paseš stáda svá,...
Píseň 5:8...jeruzalémské, najdete-li mého milého, co mu povíte? Že jsem nemocná láskou! Čím je tvůj miláček...
Izaiáš 41:22... vy modly, oznámit, co všechno se přihoditPovězte nám aspoň věci minulé, si je k srdci vezmeme a...
Izaiáš 41:23...Nebo nám řekněte, co stane se, o budoucnosti nám povězte, poznáme, že jste bohové! Udělejte něco, je...
Izaiáš 42:9...se sochami! Hle, minulé věci nastaly a teď vám povím o nových. Ještě dříve než vyraší, vám je ohlásím....
Izaiáš 43:26...tvůj hřích. Osvěž mi paměť, se spolu soudímepověz, čím bys mohl být ospravedlněn. tvůj prapředek se...
Izaiáš 44:8...se, nezoufejte - vždyť jsem vám to předem jasně pověděl. Vy jste svědkové! Je snad nějaký Bůh kromě ?...
Jeremiáš 36:17...Baruchovi: "Musíme to všechno oznámit králiPověz nám, jak jsi všechna ta slova sepsal," ptali se...
Jeremiáš 38:25...mluvil, přijdou za tebou a budou vyslýchat: ‚Pověz nám, co jsi říkal králi a co král tobě. Nic nám netaj...
Ezechiel 11:25... Potom mi to vidění zmizelo a jsem vyhnancům pověděl všechno, co mi Hospodin ukázal. Dostal jsem slovo...
Ezechiel 17:2..."Synu člověčí, dej domu Izraele hádankupověz mu podobenství a řekni: Tak praví Panovník Hospodin -...
Ezechiel 20:4...Hospodin! Obviň je, synu člověčí, jen je obviňPověz jim, jaké ohavnosti páchali jejich otcové. Řekni jim:...
Ezechiel 24:3... Právě dnes král babylonský oblehl JeruzalémPověz bandě vzbouřenců podobenství a řekni jim - Tak...
Daniel 2:2...věštce, kouzelníky, čaroděje a mágy, aby mu pověděli, co se mu zdálo. Když přišli a stanuli před králem...
Daniel 2:6...vás dary, odměnami a vysokými poctami. Nužepovězte mi, co se mi zdálo a co to znamená." Znovu tedy...
Daniel 2:9... protože víte, že jsem prohlásil: ‚Pokud mi nepovíte, co se mi zdálo, čeká vás jediný trest.' Domluvili...
Daniel 2:15...tak přísný rozkaz?" A když mu Arioch celou věc pověděl, Daniel šel za králem a požádal o čas, aby mu mohl...
Daniel 2:17...vyložit. Potom se Daniel vrátil domů a celou věc pověděl svým přátelům Chananiášovi, Mišaelovi a Azariášovi:...
Daniel 2:36...horou a zaplnil celou zem. Tolik sen. Teď povíme královské Výsosti jeho výklad. Ty, králi, jsi král...
Daniel 4:6...tajemství není těžké. Toto jsem viděl ve snupověz mi, co to znamená. Na lůžku jsem měl v mysli toto...
Daniel 7:16...se jej, co to všechno znamená. On mi to tedy pověděl a vyložil: "Ty čtyři obrovské šelmy jsou čtyři...
Daniel 11:2... abych jej posílil a podpořil.)" "Teď ti tedy povím pravdu: V Persii povstanou ještě tři králové a po...
Ozeáš 13:10...tvých městech? Kde jsou tví vládci, o nichž jsi pověděl: "Dej mi krále a velmože!" Rozhněván jsem ti krále...
Joel 1:3...dnů anebo za dnů vašich otců? Svým dětem o tom povězte, vaše děti zas svým dětem a jejich děti potom těm,...
Jonáš 1:8...padl na Jonáše. začali ho vyslýchat: "Teď nám pověz, proč na nás přišlo to neštěstí! Co jsi zač? Odkud...
Zachariáš 2:8...ale naproti mu vyšel jiný anděl se slovy: "Běžpověz tomu mladíkovi: ‚V Jeruzalémě bude žít tolik lidí a...
Matouš 9:6...člověka na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "Vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů."...
Matouš 13:24... jiný šedesátinásobnou a jiný třicetinásobnou." Pověděl jim další podobenství: "Nebeské království je, jako...
Matouš 13:31... Pšenici ale shromážděte do obilnice.'" Pověděl jim další podobenství: "Nebeské království je jako...
Matouš 14:12...učedníci, vzali tělo a pochovali je. Potom šlipověděli to Ježíšovi. Když to Ježíš uslyšel, odplavil se...
Matouš 18:31... co se stalo, byli zdrceni. Šli za svým pánempověděli mu všechno, co se stalo. Jeho pán ho tedy zavolal....
Matouš 21:5...se stalo, aby se naplnilo slovo proroka: "Povězte Dceři sionské: Hle, tvůj král přichází k tobě,...
Matouš 22:4... Poslal tedy ještě jiné služebníky a řekl jim: ‚Povězte pozvaným: Hle, připravil jsem pro vás hostinu. Dal...
Matouš 25:45...nemocného nebo ve vězení, a neposloužili ti?' Poví jim: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste neudělali pro...
Marek 2:10...člověka na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "říkám ti, vstaň, vezmi si lehátko a...
Marek 5:33... v posvátné úctě před ním padla na kolenapověděla mu celou pravdu. Ježíš odpověděl: "Dcero, tvá...
Lukáš 4:23...také: "Copak to není Josefův syn?" Na to jim odpověděl: "Asi mi povíte to rčení: ‚Lékaři, uzdrav se sám!...
Lukáš 5:24...člověka na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "říkám ti, vstaň, vezmi si lehátko a...
Lukáš 6:39...mírou měříte, takovou vám bude zase odměřeno." Pověděl jim přirovnání: "Může vést slepý slepého? Nespadnou...
Lukáš 7:42... Když ale neměli čím zaplatit, oběma odpustilPověz mi, který z nich ho bude mít raději?" "Řekl bych, že...
Lukáš 8:47... S rozechvěním přistoupila, padla před nímpověděla mu přede všemi, proč se ho dotkla a jak byla hned...
Lukáš 9:22...je přísně napomenul, aby to nikomu neříkaliPověděl jim: "Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen...
Lukáš 11:2...nás modlit se, jako to Jan učil své učedníky." Pověděl jim: "Když se modlíte, říkejte: Otče, se posvětí...
Lukáš 18:37...zástup a ptal se, co se to děje. Když mu pověděli, že tudy jde Ježíš Nazaretský, začal křičet:...
Lukáš 20:3...právem to děláš? Kdo k tomu zmocnil?!" Odpověděl jim: " se vás také na něco zeptám. Povězte mi,...
Lukáš 24:25...nechápaví! Jak je vám zatěžko věřit všemu, co pověděli proroci! Copak to všechno nemusel Mesiáš vytrpět,...
Jan 8:40... Vy ale chcete zabít - člověka, který vám pověděl pravdu, kterou slyšel od Boha. To Abraham nedělal....
Jan 11:46...tehdy uvěřili. Někteří však odešli k farizeůmpověděli jim, co Ježíš udělal. Vrchní kněží a farizeové...
Jan 12:36...světlo, abyste byli syny světla." Když to Ježíš pověděl, odešel a skryl se před nimi. Ačkoli před nimi...
Jan 15:11...Otce a zůstávám v jeho lásce. Toto jsem vám pověděl, aby radost byla ve vás a vaše radost aby byla...
Jan 16:1... protože jste od počátku se mnou. Toto jsem vám pověděl, abyste se nenechali svést. Vyobcují vás ze...
Jan 16:33...sám, protože je se mnou Otec. Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte...
Jan 17:1...stateční - jsem přemohl svět." Když to Ježíš pověděl, zvedl oči k nebi a řekl: "Otče, přišla ta chvíle -...
Skutky 5:8... která nevěděla, co se stalo. Petr řekl: "Pověz mi, prodali jste to pole za tolik peněz?" "Ano, za...
Skutky 11:14...zavolat Šimona zvaného Petr. Skrze to, co ti poví, budeš spasen ty i celý tvůj dům!' A jen, co jsem k...
Skutky 12:17...jim, jak ho Pán vyvedl z vězení. Potom řekl: "Povězte to Jakubovi a bratrům." Vyšel ven a zamířil jinam....
Skutky 22:27...je římský občan!" Velitel se šel Pavla zeptat: "Pověz mi, ty jsi římský občan?" "Ano," odpověděl Pavel....
Skutky 23:16...sestry. Vydal se tedy za Pavlem do pevnostipověděl mu to. Pavel pak k sobě zavolal jednoho ze setníků...
Skutky 23:19... poodešel s ním stranou a ptal se: "Co mi chceš povědět?" Mladík mu řekl: "Židé se dohodli, že požádají,...
Skutky 28:25...shodnout a začali se rozcházet, Pavel jim pověděl ještě toto: "Duch svatý správně řekl našim otcům...
Galatským 4:21...vámi bezradný. Takže vy chcete být pod ZákonemPovězte mi, slyšíte vůbec, co Zákon říká? Je psáno, že...
Efeským 6:21... jak se mi daří a co dělám. Všechno vám to poví milovaný bratr Tychikos, věrný služebník v Pánu....
Koloským 1:8...vám věrný Kristův služebník a který nám také pověděl o vaší lásce v Duchu. Ode dne, kdy jsme o vás...
Koloským 4:7...člověkem. O tom, jak se mi daří, vám podrobně poví milovaný bratr Tychikos, můj věrný pomocník a...
Koloským 4:9...bratrem Onezimem, vaším krajanem. Ti vám poví o všem, co se tu děje. Pozdravuje vás můj spoluvězeň...
2. Petr 1:16...mohli tyto věci stále připomínat. Když jsme vám pověděli o moci našeho Pána Ježíše Krista a o jeho příchodu...
Zjevení 17:7... "Proč se tak divíš?" řekl mi anděl. " ti povím tajemství ženy i šelmy, která ji nese, jež sedm...

Slova obsahující pověděl: dopověděl (1) neodpověděl (7) neodpověděli (2) nezodpověděl (1) odpověděl (660) odpověděla (53) odpověděli (118) odpovědělo (2) odpověděly (5) pověděl (51) pověděla (2) pověděli (14) předpověděl (18) předpověděli (2) předpovědělo (1) zodpověděl (2) zodpověděli (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |