Pověření

Hledám varianty 'pověření' [ pověřením (1) pověření (22) ]. Nalezeny 23 verše.
Exodus 29:22...je na nich - a pravou kýtu, neboť je to beran pověření. Z koše nekvašeného pečiva, který je před...
Exodus 29:26... Je to ohnivá oběť Hospodinu. Z berana Áronova pověření pak vezmeš hrudí a budeš je zvedáním nabízet...
Exodus 29:27...posvětíš. To, co se pozvedá a odevzdává z berana pověření, náleží Áronovi a jeho synům. Áron a jeho synové...
Exodus 29:31... aby konal službu ve svatyni. Onoho berana pověření vezmeš a jeho maso uvaříš na svatém místě. Áron a...
Exodus 29:34...nebude, neboť je to svaté. Jestliže z masa oběti pověření nebo z toho chleba něco zůstane do rána, spálíš...
Leviticus 7:37...oběti, oběti za hřích, oběti odškodnění, oběti pověření a pokojné oběti. Hospodin jej vydal Mojžíšovi na...
Leviticus 8:22...Hospodin. Pak přivedl druhého berana, berana pověření, a když Áron se svými syny vložili ruce na hlavu...
Leviticus 8:28...se zápalnou obětí. Byla to příjemně vonící oběť pověření, byla to ohnivá oběť Hospodinu. Mojžíš vzal také...
Leviticus 8:29...nabídl Hospodinu. To byl Mojžíšův podíl z berana pověření, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Potom vzal...
Leviticus 8:31...a tam ho snězte s chlebem, který je v koši pověření, jak jsem přikázal: ‚Áron a jeho synové je budou...
Numeri 7:2...otcovských rodů, totiž vůdcové pokolenípověření sčítáním, a přivedli jako svůj dar před Hospodina...
Numeri 27:19...kněze Eleazara a před očima celé obce mu dej pověření. Předej mu svou důstojnost, aby jej celá izraelská...
Numeri 27:23...a před celou obec, vložil na něj ruce a dal mu pověření, jak o tom Hospodin promluvil skrze Mojžíše. ...
Deuteronomium 31:14...a postavte se do Stanu setkávání, kde mu dám pověření." Mojžíš a Jozue tedy šli a postavili se do Stanu...
Žalmy 109:8...hříchem je! jeho život trvá jen krátce, jeho pověření jiný převezme! jeho děti zůstanou sirotky,...
Skutky 1:20...pustý a v něm nikdo nebydlí' a dále: ‚Jeho pověření přijme jiný.' Jeden z těch, kdo s námi chodili...
Skutky 9:14...v Jeruzalémě! A teď i zde od vrchních kněží pověření, aby spoutal všechny, kdo vzývají tvé jméno!" Pán...
Skutky 26:10... což jsem také v Jeruzalémě dělal. Z pověření vrchních kněží jsem uvěznil mnoho svatých a...
Skutky 26:12...v jiných městech. Jednou jsem se s plnou mocípověřením od vrchních kněží vypravil do Damašku. Cestou...
2. Korintským 2:17...tváří v Kristu z upřímných pohnutek, z Božího pověření. Začínáme se opět chválit? Myslíte, že...
2. Korintským 11:17... Pokud jde o chlubení, nemluvím teď z Pánova pověření, ale jako blázen. Když se mnozí chlubí tak tělesně...
Koloským 1:25...církev. Jejím jsem se stal služebníkem podle pověření, které mi Bůh udělil: abych vám plně vyjevil Boží...
1. Timoteus 1:1...s vámi všemi. Pavel, apoštol Krista Ježíšepověření Boha, našeho Spasitele, a Krista Ježíše, naší...

Slova obsahující pověření: pověření (22) pověřením (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |