Pověřen

Hledám varianty 'pověřen' [ pověřit (1) pověříš (3) pověřím (3) pověřili (1) pověřil (14) pověřeni (2) pověřen (5) pověř (1) ]. Nalezeno 30 veršù.
Exodus 28:41...svého bratra Árona a jeho syny, pomažeš jepověříš a posvětíš, aby mi konali kněžskou službu. Uděláš...
Exodus 29:9... Kněžství jim připadne věčným ustanovením. Takto pověříš Árona a jeho syny kněžstvím: Přivedeš před Stan...
Exodus 29:29...po něm jeho synům, aby v nich bývali pomazánipověřeni. Syn, který se stane knězem po něm, je bude...
Exodus 29:33...ti, kdo byli těmito obětmi očištěni, kdo byli pověřeni a posvěceni. Nepovolaný to jíst nebude, neboť je...
Leviticus 16:32... Smíření vykoná kněz, který bude pomazánpověřen ke kněžské službě místo svého otce: oblékne si...
Leviticus 21:10...jehož hlavu byl vylit olej pomazání a který byl pověřen nosit svatá roucha, si na znamení smutku nesmí...
Numeri 3:10...řad Izraelitů zcela odevzdáni. Árona a jeho syny pověříš, aby zachovávali své kněžství. Nepovolaný, jenž by...
Deuteronomium 3:28... Podívej se dobře, neboť tento Jordán nepřejdešPověř však Jozuu, posilni a povzbuď ho, neboť on tam v čele...
Soudců 17:5... měl doma svatyni. Vyrobil také efod a bůžkypověřil jednoho ze svých synů, aby mu dělal kněze. Izrael...
Soudců 17:12...pak byl pro Míku jako jeden z jeho synů. Míka ho pověřil, aby mu dělal kněze, a ten levitský mladík bydlel v...
1. Samuel 21:3...se nikdo nedozví, proč posílám a čím jsem  pověřil.' S mládenci jsem se domluvil, kde se sejdeme. ...
1. Královská 13:33...kněze posvátných výšin. Kdokoli chtěl, toho pověřil, aby se na těch výšinách stal knězem. Toto byl...
1. Letopisů 6:16...a jeho syn Asajáš. Toto jsou muži, které David pověřil zpěvem v domě Hospodinově, když tam spočinula...
1. Letopisů 9:22...svých osadách. David a vidoucí Samuel je kdysi pověřil touto zodpovědnou službou, aby spolu se svými syny...
1. Letopisů 16:7...troubili na trubky. Toho dne David poprvé pověřil Asafa a jeho bratry, aby takto chválili Hospodina:...
2. Letopisů 31:12... desátky a zasvěcené dary. Dohledem nad nimi byl pověřen levita Konaniáš a jeho zástupcem byl jeho bratr...
2. Letopisů 34:8...své vlády, poté co očistil zemi i Boží chrámpověřil Šafana, syna Acaliášova, se správcem města...
Ezdráš 3:8...a dohledem nad stavbou Hospodinova chrámu pověřili levity starší dvaceti let. Řízení prací na Božím...
Ezdráš 7:14...odejít do Jeruzaléma, smí odejít s tebou. Jsi pověřen králem a jeho sedmi rádci, abys dohlédl na Judsko a...
Žalmy 91:11... rána se vyhne tvému obydlí. Vždyť kvůli tobě pověřil anděly, na všech tvých cestách aby chránili, na...
Izaiáš 42:19...můj služebník, hluchý jako posel, jehož jsem pověřil? Kdo je slepý jako ten, jehož jsem vykoupil - slepý...
Jeremiáš 49:19...z jejich území. Kdo je ten vyvolený, jehož tím pověřím? Kdo je jako ? Kdo si předvolá? Kdo je ten...
Jeremiáš 50:44...z jejich území. Kdo je ten vyvolený, jehož tím pověřím? Kdo je jako ? Kdo si předvolá? Kdo je ten...
Ezechiel 21:32...dřív, než přijde Ten, jemuž náleží soud a jehož pověřím. Prorokuj, synu člověčí. Řekni: Tak praví Panovník...
Daniel 2:24...se pak Daniel vydal za Ariochem, kterého král pověřil popravami babylonských mudrců. Přišel za ním a řekl...
Daniel 2:49...žádost pak správou babylonské provincie pověřil Šadracha, Mešacha a Abednega. Sám Daniel ovšem...
Daniel 3:12...pece. Jsou tu ale jistí Židé, které jsi ráčil pověřit správou provincie Babylon - Šadrach, Mešach a...
2. Korintským 5:18...z Boha, který nás se sebou smířil skrze Kristapověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Bůh v Kristu...
Židům 8:3...člověk, ale Hospodin. Každý velekněz je pověřen přinášet dary a oběti. Bylo tedy potřeba, aby i on...
1. Petr 2:14... císaři jakožto hlavě státu nebo těm, které pověřil trestat zločince a odměňovat ty, kdo jednají dobře....

Slova obsahující pověřen: pověřen (5) pověřeni (2) pověření (22) pověřením (1) pověřený (1) pověřených (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |