Povýšil

Hledám varianty 'povýšil' [ povýšil (9) povýší (5) povýšeni (1) povýšen (4) ]. Nalezeno 19 veršù.
1. Samuel 2:7... Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýší. Chudáka umí z prachu pozvednout, ubožáka bere ze...
2. Samuel 22:36...jsi mi štít své spásy, sklonil ses, abys  povýšil! Daroval jsi mým krokům volnost, nohy...
Ester 3:1...Xerxes poctil Hamana, syna Hamedaty AgagovcePovýšil jej a jeho křeslo vyzvedl nade všechny ostatní...
Ester 5:11...a čím vším ho král poctil a vůbec jak ho král povýšil nad velmože i královské dvořany. "Dokonce," povídá...
Ester 6:3...se otázal: "Jak za to byl Mordechaj vyznamenánpovýšen?" "Vůbec nijak," odpověděli panoši obsluhující...
Job 36:7...od poctivých, na trůn je s králi posadí, aby je povýšil navěky. Jsou-li však spoutáni řetězy, v...
Žalmy 18:36...jsi svou pravicí, sklonil ses, abys  povýšil! Daroval jsi mým krokům volnost, nohy...
Žalmy 37:34...Spoléhej na Hospodina a drž se jeho cesty. On  povýší, abys obdržel zemi, ničemy ale vymýtí, uvidíš! Viděl...
Ezechiel 21:31...korunu! Nic nebude jako dřív: Ponížení budou povýšeni a povýšení sníženi. Trosky! Trosky! Způsobím...
Daniel 2:48...to tajemství dokázal vyjevit!" Král pak Daniela povýšil a zahrnul ho množstvím vzácných darů. Jmenoval ho...
Daniel 5:19...chtěl, zabil, a koho chtěl, ušetřil. Koho chtělpovýšil, a koho chtěl, ponížil. Když ale zpyšněl v srdci a...
Matouš 23:12...se povyšuje, bude ponížen, a kdo se poníží, bude povýšen." [14] "Ale běda vám, znalci Písma a farizeové!...
Lukáš 1:52...pyšné myšlenky. Mocné svrhl z trůnů a ponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s...
Lukáš 14:11...povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen." Potom se obrátil ke svému hostiteli: "Když...
Lukáš 18:14...povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen." Přinášeli k němu také nemluvňata, aby se jich...
Filipským 2:9...to k smrti - k smrti na kříži! Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval, aby...
2. Tesalonickým 2:4...a zatracenec, který se postaví na odporpovýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá....
Jakub 4:10... Pokořte se před Pánovou tváří a on vás povýší. Bratři, nepomlouvejte jedni druhé. Kdo pomlouvá...
1. Petr 5:6...tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |