Pouhou

Hledám varianty 'pouhou' [ pouzí (2) pouhými (2) pouhým (5) pouhý (14) pouhou (4) pouhé (13) pouhá (10) ]. Nalezeno 49 veršù.
Genesis 29:20...sloužil za Ráchel sedm let a zdálo se mu to jako pouhá chvíle, protože ji miloval. Potom Jákob Lábanovi...
1. Samuel 24:15...Izraele? Koho to pronásleduješ? Mrtvého psapouhou blechu! je tedy Hospodin naším soudcem a rozsoudí...
1. Samuel 26:20...tváře. Vždyť izraelský král vytáhl hledat pouhou blechu. Jako kdyby po horách pronásledoval koroptev...
2. Královská 7:16...aramejský tábor. Míra jemné mouky náhle stála pouhý šekel a stejně tak dvě míry ječmene, přesně jak řekl...
2. Královská 8:13..." "Co je tvůj služebník?" řekl na to Chazael. "Pouhý pes! Jak by mohl dokázat něco takového?" "Hospodin mi...
2. Královská 18:20... král Asýrie: V co to doufáš? To si myslíš, že pouhá slova nahradí válečné umění a sílu? Na koho to...
Job 7:7...bez naděje skončily. Pamatuj, Bože, můj život je pouhý vzdech, oči nikdy štěstí nespatří. Nezahlédne...
Job 7:16...dost. Nebudu přece žít navěky! Nech být. Jen pouhá pára jsou dny! Co je člověk, že se ti zdá tak...
Job 8:9...jen včerejší, nevíme nic, naše dny na zemi jsou pouhý stín. Oni však poučí , oni ti povědí, z hloubi...
Job 17:7...očí. Oči se mi kalí hořkostí, z mých údů zbývá pouhý stín. Při pohledu na se děsí poctiví, nevinní jsou...
Job 25:6...ani hvězdy nejsou ryzí před jeho očima. Co potom pouhý lidský červ, smrtelník, jenž je larvě podoben?" Job...
Job 26:14...hada svou rukou poranil. A to jsou z jeho cest pouhé okraje, jen slabý šepot o něm slyšíme - burácení jeho...
Job 41:1...nezkusíš! Nikdo proti němu nemá žádnou nadějipouhý pohled na něj člověka porazí. Nikdo se neosmělí, aby...
Žalmy 30:6...památku jeho svatosti! Jeho hněv trvá jen pouhou chvíli, jeho přízeň však celý život provází. Večerní...
Žalmy 39:6...dals mi, můj věk je u tebe jako nic, člověk je pouhá pára, stojí jakkoli! Séla Jak pouhý stín člověk...
Žalmy 39:7...člověk je pouhá pára, stojí jakkoli! Séla Jak pouhý stín člověk životem kráčí, marně se trápí, marně...
Žalmy 39:12...vinu, jako mol ničíš vše, co měl rád - člověk je pouhá marnost, přesně tak! séla Vyslyš mou modlitbu,...
Žalmy 62:10...Bohem, naší skrýší, své srdce vylijte! séla Jen pouhé nic jsou přece smrtelníci, lidští tvorové jsou jako...
Žalmy 90:5...včerejšek, jak noční hodina! Spláchneš je - jsou pouhý sen, tráva, jež zítra pomine: ráno roste a rozkvétá,...
Žalmy 119:118...opouštějí tvé zákony, vždyť jejich bludy jsou pouhé lži! Jak smetí zavrhuješ všechny ničemy na zemi, a...
Přísloví 29:19...ale plní Zákon, ten je blažený. Netrestej otroka pouhými slovy; rozumí sice, ale neodpoví! Viděl jsi člověka...
Kazatel 5:6...by zničil vše, cos dokázal? Množství snů je pouhá marnost, stejně tak spousta slov - proto se Boha boj!...
Kazatel 9:5...vůbec nic. Žádné odplaty se nedočkají, i pouhá vzpomínka na zanikla. Jak jejich láska, tak jejich...
Izaiáš 17:1...Hle, Damašek přestane být městem, bude z něj pouhá hromada trosek! Jeho města budou navěky opuštěna,...
Izaiáš 17:6...se sbírají klasy v údolí Refaim. Zbudou z něj pouhé paběrky, jako když se češou olivy: dvě tři olivky na...
Izaiáš 19:11...nádeníci žalem zmoženi. Soanští velmoži jsou pouzí pomatenci, faraonovi mudrci mu radí nesmysly. Jak...
Izaiáš 26:18... Byli jsme těhotní, měli jsme bolesti, jen pouhý vítr jsme ale rodili: spásu jsme na zemi nezpůsobili,...
Izaiáš 28:27...drtit pod koly - kopr se může vytřást holí, i pouhý prut stačí na kmín. Obilné zrno je třeba vymlátit,...
Izaiáš 29:21...kdo si ve zlu libuje, bude odstraněn - ti, kteří pouhým slovem obviňují člověka, ti, kteří na obhájce...
Izaiáš 30:32...Hospodin zasadí, budou hrát tamburíny a citerypouhým máchnutím ruky je v bitvě porazí. dávno je...
Izaiáš 31:3... Egypťané jsou jen lidé, a ne Bůh, jejich koně pouhé tělo, a ne duch. Jakmile Hospodin rukou pohrozí,...
Izaiáš 36:5... král Asýrie: V co to doufáš? To si myslíš, že pouhá slova nahradí válečné umění a sílu? Na koho to...
Izaiáš 41:29...se zeptal, kdo mi odpoví? Hle, jak jsou všichni pouhé nic a jejich skutky jsou ještě míň - vzduch a nicota...
Izaiáš 45:9...se hádá se svým Tvůrcem, je střep z hlínypouhý střep! Říká snad hlína hrnčíři: "Co to vyvádíš?" Říká...
Izaiáš 47:14...zachrání z toho, co na tebe přichází. Hle - jsou pouhá sláma, oheň spálí je, ani sebe nezachrání z moci...
Izaiáš 50:2...Nemám k vysvobození dost sil? Hle, vysušuji moře pouhým napomenutím a řeky v pouště obracím; ryby v nich...
Izaiáš 57:13...Všechny ty modly přece vítr odnese, odvane je  pouhý dech. Kdo se však ke mně uchýlí, dostane zemi za...
Jeremiáš 3:23...náš Bůh! Ano, ten povyk na výšinách i horách je pouhý klam. Ano, v Hospodinu, našem Bohu, je pro Izrael...
Jeremiáš 4:7... aby tvou zemi zpustošil. Z tvých měst zbudou pouhé trosky, v nichž nikdo nebydlí. Proto se oblečte...
Jeremiáš 10:3...jich děsí pohané. To, čím se řídí národy, jsou pouhé nesmysly: dřevo pokácené v lese, výtvor otesaný...
Jeremiáš 10:8...jsou to nechápaví tupci a jejich nauky jsou pouhé nesmysly: dřevo, tepané stříbro ze zámoří a zlato...
Jeremiáš 12:11...pole obrátí ve zpustošenou poušť. Stane se pouhou pustinou, opuštěná bude plakat přede mnou....
Matouš 27:18...zvaného Mesiáš?" (Věděl totiž, že mu ho vydalipouhé zášti.) Zatímco Pilát předsedal soudu, jeho žena mu...
Marek 15:10...(Věděl totiž, že mu ho vrchní kněží vydalipouhé zášti.) Vrchní kněží ale vyburcovali dav, žádá o...
Římanům 1:23...jsou blázni. Slávu nesmrtelného Boha vyměnili za pouhé obrazy smrtelného člověka, ptáků, zvěře i plazů. Bůh...
Židům 1:14...nepřátele k nohám položím"? Andělé jsou ovšem pouzí služebníci, duchové posílaní sloužit těm, jimž se ...
Židům 9:24...přece nepřišel do svatyně udělané rukama (jež je pouhým zobrazením pravé), ale do samotného nebe, aby se...
Židům 10:1...ale pro spásu těch, kdo na něj čekají. Zákon je pouhým stínem dobra, jež mělo přijít, nikoli jeho skutečným...
1. Jan 3:18... jak v sobě může mít Boží lásku? Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky. Takto poznáme...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |