Poušti

Hledám varianty 'poušti' [ pouští (24) poušti (171) pouštěmi (1) pouště (47) poušť (41) ]. Nalezeno 275 veršù.
Genesis 14:6...jejich pohoří Seír k El-paranu, který je nad pouští. Potom obchvatem přitáhli k En-mišpatu (což je...
Genesis 16:7... od Hagar utekla. U pramene vodypoušti, u onoho pramene při cestě do Šuru, ji našel...
Genesis 21:14...dítětem pryč. Odešla tedy a bloudila Beeršebskou pouští. Když voda v měchu došla, složila dítě pod jedním...
Genesis 21:20... Bůh pak byl s chlapcem a ten rostl. Bydlel na poušti a stal se z něj velký lučištník. Bydlel v Paranské...
Genesis 21:21...stal se z něj velký lučištník. Bydlel v Paranské poušti a jeho matka mu vybrala ženu z Egypta. Někdy v ...
Genesis 36:24...Aja a Ana (to je ten Ana, který našel na poušti horké prameny, když pásl osly svého otce Cibeona)....
Exodus 3:1...kněze Jetra. Jednou, když vedl stádo hluboko do pouště, přišel k Boží hoře Oréb. Vtom se mu v ohnivém...
Exodus 3:18... Prosím, dovol nám vydat se na třídenní cestu do pouště, abychom tam obětovali Hospodinu, našemu Bohu!' ...
Exodus 4:27...obřízce.) Hospodin zatím řekl Áronovi: "Jdi na poušť vstříc Mojžíšovi." Šel tedy, a když se s ním setkal u...
Exodus 5:1...Propusť můj lid, aby mi konali slavnost na poušti!" Farao odpověděl: "Kdo je to ten Hospodin, že bych...
Exodus 5:3... Prosím, dovol nám vydat se na třídenní cestu do pouště, abychom tam obětovali Hospodinu, našemu Bohu, aby...
Exodus 7:16...se slovy: ‚Propusť můj lid, aby mi sloužili na poušti!' a hle, dosud jsi nechtěl uposlechnout. Takto...
Exodus 8:23...mají za ohavnost? Vydáme se na třídenní cestu do pouště a tam budeme obětovat Hospodinu, našemu Bohu, jak...
Exodus 8:24...vás, abyste obětovali Hospodinu, vašemu Bohu, na poušti. Nechoďte ale příliš daleko. Modlete se za ."...
Exodus 13:18...Egypta." Bůh je tedy vedl oklikou, cestou přes poušť k Rudému moři. Synové Izraele vyšli z egyptské země v...
Exodus 13:20...tedy ze Sukotu a utábořili se v Etamu na kraji pouště. Hospodin je ve dne předcházel v oblakovém sloupu,...
Exodus 14:3...Izraele pomyslí: ‚Zabloudili v zemi, sevřela je poušť!' Tehdy posílím faraonovo odhodlání, takže je bude...
Exodus 14:11...Proč jsi nás odtud vyvedl? Abychom zemřeli na poušti? Cos nám to udělal? Proč jsi nás vyváděl z Egypta?...
Exodus 14:12...Otročit Egyptu bylo určitě lepší než zemřít na poušti!" Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se! Zůstaňte stát...
Exodus 15:22...Mojžíš odvedl Izrael od Rudého moře, vydali sepoušti Šur. Tři dny šli pouští, aniž nalezli vodu. Když...
Exodus 16:1...odchodu z Egypta přišla celá izraelská obec na poušť Sin ležící mezi Elimem a Sinajem. Na poušti pak celá...
Exodus 16:2...na poušť Sin ležící mezi Elimem a Sinajem. Na poušti pak celá izraelská obec reptala proti Mojžíšovi a...
Exodus 16:3...chléb do sytosti! Vy jste nás ale odvedli sem na poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem!"...
Exodus 16:10...mluvil k izraelské obci, a když se obrátilipoušti, hle, v oblaku se tam ukázala Hospodinova sláva....
Exodus 16:14...padala rosa. A když rosa přestala padat, hle, na poušti leželo cosi jako drobné lupínky, cosi jako drobné...
Exodus 16:32...pokolení. vidí pokrm, jímž jsem vás krmil na poušti, když jsem vás vyvedl z Egypta." Áronovi pak Mojžíš...
Exodus 17:1...obec potom podle Hospodinova rozkazu vytáhlapouště Sin na další cestu. Když se však utábořili v...
Exodus 18:5...Jetro tedy přišel s jeho syny a manželkou na poušť, kde Mojžíš tábořil u Boží hory. Vzkázal Mojžíšovi:...
Exodus 19:1...po vyjití z Egypta přišli synové Izraele na poušť Sinaj. Když totiž vytáhli z Refidimu, přišli na poušť...
Exodus 19:2...Sinaj. Když totiž vytáhli z Refidimu, přišli na poušť Sinaj a tam postavili tábor. Izrael se utábořil...
Exodus 23:31...od Rudého moře ke Středozemnímu moři a od pouště k řece Eufrat, neboť vydám obyvatele země do...
Leviticus 7:38... aby obětovali své dary Hospodinu na Sinajské poušti. Hospodin promluvil k...
Leviticus 16:10...obřad smíření a aby jej zahnal k Azazelovi na poušť. Áron tedy přivede svého býka k oběti za hřích, aby...
Leviticus 16:21...ho nechá člověkem k tomu připraveným vyhnat na poušť a kozel na sobě odnese všechny jejich viny do odlehlé...
Leviticus 16:22...odnese všechny jejich viny do odlehlé země. Na poušti pak kozla propustí. Tehdy Áron vejde do Stanu...
Numeri 1:1...pro syny Izraele na hoře Sinaj. Na Sinajské poušti, prvního dne druhého měsíce druhého roku po jejich...
Numeri 1:19...přikázal Hospodin. Takto je na Sinajské poušti sečetl a tolik jich bylo: Synové Rubena, Izraelova...
Numeri 3:4...však bezdětní zemřeli před Hospodinem, když na poušti Sinaj před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň....
Numeri 3:14...Hospodin." Hospodin promluvil k Mojžíšovi na poušti Sinaj: "Sečti Leviho syny podle jejich otcovských...
Numeri 9:1...z Egypta promluvil Hospodin k Mojžíšovi na poušti Sinaj: " synové Izraele v určený čas slaví Hod...
Numeri 9:5...dne prvního měsíce slavili Hod beránka na poušti Sinaj. Synové Izraele udělali všechno přesně tak,...
Numeri 10:12...svědectví. Synové Izraele se tedy vydalipouště Sinaj na svá putování, než oblak spočinul v poušti...
Numeri 10:31...země a ke svým příbuzným." Mojžíš mu řekl: "Neopouštěj nás prosím. Vyznáš se přece na poušti a víš, kde...
Numeri 12:16... Potom lid vytáhl z Chacerotu a utábořil sepoušti Paran. Hospodin promluvil k...
Numeri 13:3...to jsou samí vůdcové." A tak je Mojžíš vyslalpouště Paran podle Hospodinova rozkazu. Všichni to byli...
Numeri 13:21...hroznů.) A tak vyrazili prozkoumat tu zem od pouště Cin po Rechob u Lebo-chamátu. Když vystoupili do...
Numeri 13:26...a k celé izraelské obci do Kádeše v Paranské poušti. Podali jim všem zprávu a ukázali jim ovoce země....
Numeri 14:2...v Egyptě! Ach, proč jsme nezemřeli na této poušti! Proč nás Hospodin vede do země? Abychom padli...
Numeri 14:16...tobě slyšely, řeknou: ‚Hospodin pobil ten lid na poušti, protože je nedokázal uvést do země, kterou jim s...
Numeri 14:22...a znamení, která jsem konal v Egyptě a na poušti, nikdo z těch, kdo mne desetkrát pokoušeli a...
Numeri 14:25...a Kananejci,' zítra se obraťte a táhněte pouští zpět k Rudému moři!" Hospodin promluvil k Mojžíšovi...
Numeri 14:29...mnou sami řekli: Vaše mrtvoly padnou na této poušti. Nikdo z vás všech, kdo byli sečteni, nikdo od...
Numeri 14:32...jste zavrhli. Vaše mrtvoly však padnou na této poušti. Vaši synové budou čtyřicet let tuláky v poušti a...
Numeri 14:33...poušti. Vaši synové budou čtyřicet let tulákypoušti a ponesou následky vašeho smilstva, dokud vaše...
Numeri 14:35... které se proti mně srotilo: zde na této poušti do posledního pomřou!" Muži, které Mojžíš vyslal...
Numeri 15:32...něm vina." Jednou, když byli synové Izraele na poušti, přistihli muže, jak v sobotní den sbírá dříví. Ti,...
Numeri 16:13...mlékem a medem, abys nás nechal pomřít na poušti? To se ještě musíš dělat naším vůdcem?! Do žádné...
Numeri 20:1... Celá izraelská obec dorazila v prvním měsíci na poušť Cin. Lid pobýval v Kádeši. Tam zemřela Miriam a tam...
Numeri 20:4...jste zavedli Hospodinovo shromáždění sem do pouště? Abychom tu my i náš dobytek zemřeli? Proč jste nás...
Numeri 21:5...jste nás odvedli z Egypta? Abychom zemřeli na poušti? Není tu chléb, není tu voda a ten mizerný pokrm se...
Numeri 21:11...Obotu táhli dál a utábořili se v Ije-abarimu na poušti, která na východě sousedí s Moábem. Odtud táhli dál...
Numeri 21:13...a utábořili se na druhé straně řeky Arnon, na poušti, která vybíhá z emorejského území. (Arnon totiž...
Numeri 21:18...z lidu ji hloubili žezlem a svými holemi." Z pouště pak táhli do Matany, z Matany do Nachalielu, z...
Numeri 21:23...všechen svůj lid a vytáhl proti Izraeli na poušť. Když dorazil do Jahcy, napadl Izrael. Ten jej však...
Numeri 24:1...vyhledávat věštby jako předešle, ale vydal sepoušti. Když pak Balaám pozvedl oči a spatřil Izrael...
Numeri 26:64...Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Áronem na poušti Sinaj. O těch totiž Hospodin řekl: "Musejí zemřít na...
Numeri 26:65... O těch totiž Hospodin řekl: "Musejí zemřít na poušti," a nezůstal z nich nikdo než Káleb, syn Jefunův, a...
Numeri 27:3...do Stanu setkávání a řekly: "Náš otec zemřel na poušti, ale nepatřil k tlupě, která se srotila proti...
Numeri 27:14... To proto, že jste se vzepřeli mému příkazu na poušti Cin, kde se obec se mnou pustila do sváru, místo...
Numeri 32:13...hněvem a nechal je čtyřicet let bloudit po poušti, dokud to pokolení, které se znelíbilo Hospodinu, do...
Numeri 32:15...Jestliže se od něj odvrátíte, nechá tento lid na poušti ještě déle, a tak je všechny přivedete do záhuby!"...
Numeri 33:6... Vyšli ze Sukotu a utábořili se v Etamu na kraji pouště. Vyšli z Etamu, obrátili se zpět k Pi-chirotu...
Numeri 33:8... Vyšli z Pi-chirotu, prošli prostředkem moře na poušť, ušli tři dny cesty etamskou pouští a utábořili se v...
Numeri 33:11...moře. Vyšli od Rudého moře a utábořili sepoušti Sin. Vyšli z pouště Sin a utábořili se v Dofce...
Numeri 33:12...Rudého moře a utábořili se v poušti Sin. Vyšlipouště Sin a utábořili se v Dofce. Vyšli z Dofky a...
Numeri 33:15...vodu k pití. Vyšli z Refidimu a utábořili se na poušti Sinaj. Vyšli z pouště Sinaj a utábořili se v...
Numeri 33:16...Refidimu a utábořili se na poušti Sinaj. Vyšlipouště Sinaj a utábořili se v Kibrot-hataavě. Vyšli z...
Numeri 33:36... Vyšli z Ecjon-geberu a utábořili se v Kádeši na poušti Cin. Vyšli z Kádeše a utábořili se u hory Hór na...
Numeri 34:3...za dědictví: Vaše jižní hranice povede od pouště Cin podél Edomu. Začne od konce Mrtvého moře na...
Deuteronomium 1:1... která Mojžíš promluvil k celému Izraeli na poušti v Zajordání, totiž na pláni Arava naproti Sufu mezi...
Deuteronomium 1:19...Boha, jsme šli celou touto velikou, hroznou pouští, kterou jste viděli, směrem k emorejskému pohoří, ...
Deuteronomium 1:31...vás. Učiní totéž, co s vámi učinil v Egyptě a na poušti. Tehdy jsi viděl, jak Hospodin, tvůj Bůh, nesl,...
Deuteronomium 1:40...a oni ji obsadí. Vy se však obraťte a táhněte pouští zpět k Rudému moři." Tehdy jste mi odpověděli:...
Deuteronomium 2:1...Kádeši. Potom jsme se obrátili a táhli jsme na poušť směrem k Rudému moři, jak mi Hospodin řekl, a dlouhou...
Deuteronomium 2:7...tvém počínání. Zná tvé putování touto velikou pouští. čtyřicet let je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou a...
Deuteronomium 2:8...a Ecjon-geberu, a vydali se cestou přes moábskou poušť. Hospodin mi řekl: "Neútoč na Moábské a nebojuj s...
Deuteronomium 2:26...tebou třást a chvět se úzkostí." Tehdy jsempouště Kedemot vyslal k Sichonovi, králi Chešbonu, posly s...
Deuteronomium 8:2...Hospodin, tvůj Bůh, vedl těchto čtyřicet let po poušti, aby pokořil a vyzkoušel a aby poznal, co je v...
Deuteronomium 8:15...otroctví! To on provedl velikou a hroznou pouští plnou jedovatých hadů a štírů, tím suchopárem bez...
Deuteronomium 8:16...on ti vyvedl vodu z nejtvrdší skály. To on na poušti krmil manou, kterou tví otcové neznali, aby ...
Deuteronomium 9:7... jak jsi popouzel Hospodina, svého Boha, na poušti. Ode dne, kdy jsi vyšel z Egypta, do svého...
Deuteronomium 9:28...řeknou: ‚Hospodin je vyvedl, aby je pozabíjel na poušti, protože je nedokázal uvést do země, kterou jim...
Deuteronomium 11:5... dodnes si pamatujete, co s vámi činil na poušti, než jste dorazili sem, i to, co učinil Dátanovi a...
Deuteronomium 11:24...vaše noha, bude vaše. Vaše území bude sahat od pouště k Libanonu a od veliké řeky, řeky Eufrat, ...
Deuteronomium 29:4...uši k slyšení. Čtyřicet let jsem vás vodil po poušti. Vaše oděvy na vás nezchátraly, obuv na vašich nohou...
Deuteronomium 32:51...synů Izraele při vodách Meriby v Kádeši na poušti Cin, místo abyste uprostřed synů Izraele prokázali...
Jozue 1:4...jsem slíbil Mojžíšovi. Vaše území bude sahat od pouště k Libanonu a od veliké řeky, řeky Eufrat,...
Jozue 5:4...bojovníci, po vyjití z Egypta pomřeli cestou na poušti. Všechen lid, který vycházel, byl sice obřezán, ale...
Jozue 5:5...z lidu narozeného po vyjití z Egypta cestou na poušti neobřezali nikoho. Synové Izraele chodili po poušti...
Jozue 5:6...neobřezali nikoho. Synové Izraele chodili po poušti čtyřicet let, dokud celý ten národ bojovníků vyšlých...
Jozue 8:15...Izraelem předstírali porážku a utíkali směrempoušti. Všechen lid ve městě byl zburcován, aby je...
Jozue 8:20...utéci ani tam, ani tam, protože lid prchajícípoušti se obrátil proti pronásledovatelům. Když totiž Jozue...
Jozue 8:24...hotov s pobíjením všech obyvatel Aje venku na poušti, kam je pronásledovali, dokud všichni do posledního...
Jozue 12:8... na pláni Arava i na východních srázech, v poušti i v Negevu - v zemi Chetejců, Emorejců, Kananejců,...
Jozue 14:10...to Hospodin řekl Mojžíšovi, když Izrael putoval pouští. A hle, dnes tu jsem a je mi osmdesát pět let....
Jozue 15:1... dosahoval na jihu k edomské hranici, poušti Cin úplně na jihu: Jejich jižní hranice vede od...
Jozue 15:19..." odpověděla. "Vždyť jsi mi dal zem v negevské poušti. Kéž bys mi dal studánky s vodou." A tak dal...
Jozue 15:61...Kiriat-jearim) a Raba - dvě města s osadami. Na poušti: Bet-arava, Midin, Sekaka, Nibšan, Ir-melach a...
Jozue 16:1...Jerichu východně od jerišských vod, stoupá pouští od Jericha vzhůru do hor k Bet-elu a od Bet-elu (což...
Jozue 18:12... směřuje na západ do hor a sahá k bet-avenské poušti. Odtud hranice postupuje k jižnímu svahu Luzu (což...
Jozue 24:7...Egyptě. Po dlouhé době, kterou jste strávili na poušti, jsem vás přivedl do země Emorejců, bydlících v...
Soudců 1:15..." odpověděla. "Vždyť jsi mi dal zem v negevské poušti. Kéž bys mi dal studánky s vodou." A tak dal...
Soudců 1:16...syny vytáhli z Palmového města do judské pouště na jih od Aradu také potomci Mojžíšova tchána,...
Soudců 11:16...zem Amonců. Na cestě z Egypta Izrael procházel pouští k Rudému moři. Když přišli do Kádeše, vyslali...
Soudců 11:18...tedy zůstal v Kádeši. Potom se vydali na cestu pouští. Vyhnuli se edomské i moábské zemi, obešli moábskou...
Soudců 11:22...celé emorejské území od Arnonu k Jaboku a od pouště po Jordán. Hospodin, Bůh Izraele, vyhnal Emorejce...
Soudců 20:42...se. Dali se před Izraelci na útěk směrempoušti, ale bojovníci z města je dostihli, a tak je...
Soudců 20:45...mužů, tam padlo. Ostatní se dali na útěk do pouště k Rimonské skále, ale Izraelci jich na silnicích...
Soudců 20:47...mužů. Šesti stům mužů se ale podařilo utéct do pouště k Rimonské skále, kde zůstali čtyři měsíce. Izraelci...
1. Samuel 4:8...ti bohové, kteří bili Egypt všemožnými ranami na poušti! Jen odvahu! Vzmužte se, Filištíni, nemusíme...
1. Samuel 13:18...se vydal směrem k Bet-choronu a třetí směrempoušti, ke srázu nad údolím Ceboim. V celé izraelské zemi...
1. Samuel 17:28...přišel? A komu jsi svěřil těch pár ovcí na poušti? Znám tu tvou drzost a zlomyslnost! Přišel ses...
1. Samuel 23:14...David pak pobýval v pouštních úkrytech na horách pouště Zif. Saul ho sice pořád hledal, ale Bůh mu ho...
1. Samuel 23:15...ho nevydal do rukou. Když byl David v Choreši na poušti Zif, zjistil, že Saul vytáhl a usiluje mu o život....
1. Samuel 23:24...zpátky do Zifu. David byl se svými muži na poušti Maon v údolí Arava jižně od Ješimonu. Saul a jeho...
1. Samuel 23:25...to bylo oznámeno, a tak se přesunul do skal na poušti Maon, kde zůstal. Když se to Saul dozvěděl, začal...
1. Samuel 24:2...Filištínům, bylo mu oznámeno: "David je právěpoušti En-gedi." Saul tedy vzal tři tisíce mužů vybraných z...
1. Samuel 25:1...Rámě, kde bydlel. David se pak rozhodl odejít na poušť Paran. V Maonu žil jeden člověk a ten měl...
1. Samuel 25:4...se zle. Byl to potomek Kálebův. Když se David na poušti doslechl, že Nábal stříhá své ovce, poslal deset...
1. Samuel 25:14...Nábalově ženě Abigail: "Víš, že David poslalpouště k našemu pánovi posly s pozdravem, ale on jim...
1. Samuel 25:21...potkala, David si právě říkal: "To jsem tedy na poušti hlídal všechen jeho majetek zbytečně - vůbec nic se...
1. Samuel 26:2...tisíci mužů vybraných z Izraele vypravil na poušť Zif, aby tam Davida hledali. Saul se utábořil u cesty...
1. Samuel 26:3...Chakila před Ješimonem.David se zatím zdržovalpoušti. Když viděl, že za ním Saul přišel na poušť, vyslal...
2. Samuel 2:24...k pahorku Ama naproti Giachu cestou ke gibeonské poušti. Benjamínovci se v jednom šiku shromáždili k...
2. Samuel 15:23...potok Kidron a se všemi svými lidmi zamířil do pouště. Vtom se objevil i Sádok a s ním všichni levité...
2. Samuel 15:28...syn Achimaac a jeho syn Jonatan. Počkám totižpoušti naproti brodu, než od vás dostanu další zprávu." A...
2. Samuel 16:2...pro mládence a víno je k pití, budete na poušti unavení." "A kde je vnuk tvého pána?" zeptal se král...
2. Samuel 17:16... Teď rychle pošlete Davidovi zprávu: ‚Nenocujpoušti před brodem. Ihned překroč Jordán - jinak je s...
2. Samuel 17:29...jeho muže k jídlu. Řekli si totiž: Jistě jsou na poušti hladoví, unavení a žízniví. David pak sečetl své...
1. Královská 19:4...mládence, a sám pokračoval celý den cesty do pouště. Když nemohl dál, sedl si pod jeden jalovec a...
1. Královská 19:15..." řekl mu Hospodin, "a pokračuj dál k Damašské poušti. tam dojdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem...
1. Letopisů 5:9...rozmnožila, rozšířili se na východ k okraji pouště sahající k řece Eufrat. Za Saulových dnů vedli válku...
1. Letopisů 12:9... Z pokolení Gád přešli k Davidovi do pevnostipoušti tito udatní hrdinové; byli to zkušení bojovníci...
1. Letopisů 21:29... (Hospodinův příbytek, který zhotovil Mojžíš na poušti, stával v době i se zápalným oltářem na výšině v...
2. Letopisů 1:3... který Hospodinův služebník Mojžíš zhotovil na poušti. (David sice nechal Boží truhlu přenést z...
2. Letopisů 8:4...táhl na Chamát-cobu a dobyl ji. Na poušti vystavěl také Tadmor a v Chamátu vybudoval všechna...
2. Letopisů 20:16...Cic, a střetnete se s nimi na konci strže před pouští Jeruel. Boj ale nebude na vás. Stůjte na svých...
2. Letopisů 20:20... hlasitým zpěvem. Brzy ráno vytáhli na Tekojskou poušť. Když vycházeli, Jošafat se před postavil a...
2. Letopisů 20:24...dorazili k místu, odkud je vidět daleko do pouště, rozhlíželi se po tom ohromném vojsku a hle - země...
2. Letopisů 24:9...Boží služebník Mojžíš předepsal Izraeli na poušti. Všichni vůdcové i všechen lid ji pak s radostí...
2. Letopisů 26:10...a Údolní branou a také v rohu hradeb. Rovněž na poušti postavil věže a vykopal mnoho nádrží, neboť měl...
Nehemiáš 9:19...nesmírném slitování nenechal samotné tehdy na poušti. Oblakový sloup je nikdy neopouštěl, ve dne je vodil...
Nehemiáš 9:21...jim vodu, když žíznili. Čtyřicet let ses o na poušti staral; nic jim nechybělo, oděv nechátral, nohy...
Job 1:19...domě svého prvorozeného bratra, když vtom se od pouště přihnal mohutný vichr a udeřil na ten dům ze všech...
Job 5:10...jsou nesčetné. Sesílá deště na zemi, potoky pouští po kraji. Ponížené staví na místech vysokých,...
Job 24:5...všude po kraji. Jiní jsou jak divocí osli na poušti, vycházejí za prací, jako by kořist hledali; potravu...
Job 38:26...mrak bouřkový, aby zaléval liduprázdnou zemipoušť, kde nikdo nebydlí, aby zavlažil opuštěné trosky a...
Job 39:6...za domov pustou planinu, jeho příbytkem je solná poušť. Může se posmívat hlučícímu městu, nemusí poslouchat...
Žalmy 29:8...Hospodinův srší ohněm, hlas Hospodinův pouští otřásá - kádešskou pouští třese Hospodin! Hlas...
Žalmy 63:1...odplatíš! Žalm Davidův, když byl v Judské poušti. Ty jsi můj Bůh, tebe hledám, Bože, duše žízní po...
Žalmy 65:13...kanou hojností. Zelené louky jsou, kde byla poušť, pahorky se halí radostí. Pastviny se stády pokrývají...
Žalmy 72:9...Eufrat po světa kraj. se mu klaní obyvatelé pouští, jeho nepřátelé lížou prach! mu králové z...
Žalmy 74:14...hlavy leviatana, nakrmil jsi jím smečku na poušti. Ty jsi dal průchod pramenným vodám, mohutné řeky ty...
Žalmy 75:7...a tvrdošíjně nemluvte!" Z východu, západu ani od pouště povýšení nikdy nepřijde. Jedině Bůh přece soudcem je...
Žalmy 78:15...dne, ohnivým světlem za nocí. Rozlomil skálypoušti, jak z hlubin bezedných dal jim pít. Ze skály nechal...
Žalmy 78:17...rozvodnil. Oni však proti němu stále hřešili, na poušti Nejvyššího dráždili! Pokoušeli Boha v srdcích svých,...
Žalmy 78:19...proti Bohu se slovy: "Copak Bůh prostře stůl na poušti? Udeřil sice do skály, mohutným potokem vody...
Žalmy 78:40... jenž odvane a se nevrátí. Kolikrát jen hopoušti dráždili, jakou ho v pustině trápili bolestí! Znovu...
Žalmy 78:52...lid pak vyvedl tak jako ovce, jako stádo jepoušti provázel. Vodil je bezpečně, takže se neděsili, nad...
Žalmy 95:8...jako při vzpouře, jako v den pokušení tehdy na poušti, když pokoušeli vaši otcové. Zkusili a viděli,...
Žalmy 102:7...mého kvílení jsem na kost vyhublý! Pelikánupoušti se podobám, jsem jako sýček v pustinách. Nemohu spát...
Žalmy 105:41...skálu, vody vytryskly, proudem se valily po poušti! Pamatoval na to, co svatě zaslíbil svému služebníku...
Žalmy 106:9... a vyschlo, provedl je hlubinami jako po poušti! Zachránil je před jejich soky, vykoupil je ze spárů...
Žalmy 106:14...čekat, jak se rozhodne. Propadli lačnosti v oné poušti, Boha pokoušeli v pustině. Poskytl jim tedy, ...
Žalmy 106:26...tedy ruku k přísaze, že je nechá padnout na poušti, že jejich símě rozežene po národech, po cizích...
Žalmy 107:4...i ze západu, ze severu i zámoří! Bloudili pouští po cestách opuštěných, nemohli najít město k bydlení...
Žalmy 107:33...radě starců jej oslaví! Mohutné řeky obracípouště, vodní prameny v suchopár, úrodnou zemi v solné...
Žalmy 107:35...v solné pláně pro špatnost těch, kdo žili tamPouště zas obrací na jezera, vyprahlou zemi ve vodní...
Žalmy 126:4...nás, Hospodine, z našeho zajetí, jako když na poušti vytrysknou potoky! Ti, kteří rozsévali se slzami,...
Žalmy 136:16...- jeho láska trvá navěky! On vedl svůj lid po poušti - jeho láska trvá navěky! On porazil krále veliké -...
Přísloví 31:17... z vlastního výdělku sází vinici. Odhodlaně se pouští do díla, sílu svých paží umí dokázat. Užitek vlastní...
Píseň 3:6...lásku, dříve než sama bude chtít. Kdopak topouště přichází, jako když vzhůru stoupá dým? Prodchnutá...
Píseň 8:5...lásku, dříve než sama bude chtít! Kdopak topouště přichází, se svým miláčkem v objetí? Pod jabloní...
Izaiáš 16:1...zůstali. Pošlete beránky vládci země ze Selypouště na horu Dcery sionské. Moábské dcery jsou při...
Izaiáš 16:8... k Jaezeru sahaly, které se dříve vinuly poušti a jejíž výhonky se množily, moře objaly. A proto...
Izaiáš 21:1...se na jihu prohání vichřice, útočník přijdepouště, ze země strašlivé. Bylo mi zjeveno kruté vidění:...
Izaiáš 25:5...je jako bouře proti zdi a jako výheň na poušti. Povyk cizáků jsi však přerušil, jako když oblak...
Izaiáš 27:10... Opevněné město zůstalo opuštěné, jak pustá poušť jsou prázdné příbytky. Popásá se, polehává tu jen...
Izaiáš 32:15... se však na nás vylije shůry Duch, tehdy sepouště stane sad a sad se bude za les počítat. Na poušti...
Izaiáš 32:16...stane sad a sad se bude za les počítat. Na poušti pak bude právo přebývat a domovem spravedlnosti bude...
Izaiáš 35:1...ovládli, aby v žili navěky. se raduje poušť a suchopár, s jásotem kvete pustina! Jak z růže...
Izaiáš 35:6...vyskočí jak laň, jazyk němého se rozjásá. Na poušti vytrysknou vodní prameny, pustinou budou proudit...
Izaiáš 40:3...jeho hřích. Hlas volajícího: "Připravte na poušti cestu Hospodinovu, vyrovnejte v pustině stezku Bohu...
Izaiáš 41:18... v údolích nechám tryskat prameny. Proměním pouště v jezera, z vyprahlé země bude voda vyvěrat. V...
Izaiáš 41:19...v jezera, z vyprahlé země bude voda vyvěrat. V poušti vysázím cedry a akáty, myrty a také olivy. Pustinu...
Izaiáš 42:11...i všechno v něm, ostrovy i jejich obyvatelé!  poušť i její města zvolají i s osadami Kedarských,...
Izaiáš 43:19...právě teď - vy to nevíte? Ano, způsobím cestu na poušti a na pustinách potoky. Divoká zvěř bude ctít,...
Izaiáš 43:20...ctít, pštrosi i šakali, že jsem způsobil vody na poušti a na pustinách potoky, abych napojil svůj vyvolený...
Izaiáš 48:21...služebníka Jákoba!" Nežíznili, když je vedl pouštěmi, vyvedl pro vodu ze skály; rozetnul skálu a...
Izaiáš 50:2...Hle, vysušuji moře pouhým napomenutím a řekypouště obracím; ryby v nich páchnou, když není dost vody a...
Izaiáš 51:3...potěší Sion, potěší všechny jeho sutiny; jeho poušť učiní Edenu podobnou, v zahradu Hospodinovu ji obrátí...
Jeremiáš 2:2...milovala jako nevěsta, jak jsi následovala pouští, v tom nehostinném kraji. Izrael býval Hospodinu...
Jeremiáš 2:6...který nás vyvedl z Egypta, který nás provázel na poušti zemí pustou a plnou jam, zemí sucha a stínu smrti,...
Jeremiáš 2:10...ostrovy, pošlete někoho k beduínům na poušti; dobře se podívejte a zvažte to: Kdy se co takového...
Jeremiáš 2:24...pádící svými cestami, divoká oslice, zvyklá na poušti. Jakmile lačně zavětříš, kdo zadrží tvůj chtíč?...
Jeremiáš 2:31... pohleďte, co praví Hospodin: "Jsem snad Izraeli pouští? Zemí temnoty? Proč můj lid říká: ‚Jsme volní!...
Jeremiáš 3:2...milence někde u cesty, jako beduín vysedává na poušti. Svým smilstvem a svou zkažeností jsi poskvrnila...
Jeremiáš 4:11...lidu i Jeruzalému řečeno: "Od holých vrchů na poušti se žene žhavý vichr na můj lid. Ne aby převíval zrní...
Jeremiáš 4:26...ptáci zmizeli. Viděl jsem - a hle, sad se stal pouští, všechna města padla před Hospodinem, když vzplanul...
Jeremiáš 9:1... kdo v mém lidu zhynuli! Kéž bych měl někde na poušti místo, kam se poutník uchýlí, abych mohl opustit...
Jeremiáš 9:11...Proč je ta země zničená? Proč je spálená jako poušť, přes kterou se nedá cestovat? "Protože opustili můj...
Jeremiáš 9:25... Edomem, s Amonci, Moábem a se všemi obyvateli pouště, kteří si vyholují skráně. Všechny ty národy jsou...
Jeremiáš 12:10...podupou; překrásné pole obrátí ve zpustošenou poušť. Stane se pouhou pustinou, opuštěná bude plakat přede...
Jeremiáš 12:12...si to k srdci nevezme. Všechny holé vrchy na poušti obsadí zhoubci, neboť Hospodinův meč pohltí celou...
Jeremiáš 17:6...se odvrací od Hospodina. Je jako křoví někde na poušti - necítí, když dobro přichází. Žije ve vyprahlých...
Jeremiáš 25:24...Arábie; všechny krále směsice národů žijících na poušti; všechny krále Zimri; všechny krále Elamu; všechny...
Jeremiáš 31:2..."Lid, který unikne meči, nalezne milost na poušti; přicházím Izraeli dát odpočinutí." Odedávna se mi...
Jeremiáš 50:12... Hle, bude poslední mezi národy - pustinapoušť a suchopár! Nebude obývána kvůli Hospodinovu hněvu,...
Pláč 4:3...je ale k svým dětem krutý tak jako pštrosi na poušti. Kojenci na patro se lepí jazyk vyprahlý; o chleba...
Pláč 4:19...na nebi. Po horách nás honili, číhali na nás na poušti. Hospodinův pomazaný, náš vlastní dech, byl v jejich...
Ezechiel 6:14...nim a obrátím jejich zemi v pustinu pustější než poušť u Ribly, si bydlí kdekoli. Tak poznají, že ...
Ezechiel 19:13...a pohltily je plameny. Teď je přesazena do pouště, do země suché a vyprahlé. Z jejích větví vyšlehl...
Ezechiel 20:10... Vyvedl jsem je tedy z Egypta a přivedl je na poušť. Dal jsem jim svá pravidla a oznámil jim své zákony...
Ezechiel 20:13... jejich Posvětitel. Dům Izraele se ale na poušti proti mně vzbouřil. Neřídili se mými pravidly,...
Ezechiel 20:15... před jejichž očima jsem je vyvedl. Na oné poušti jsem jim však také přísahal, že je neuvedu do země,...
Ezechiel 20:17...mi bylo líto je zničit, a tak jsem s nimi na  poušti neskoncoval. Jejich synům jsem na poušti řekl:...
Ezechiel 20:18...na poušti neskoncoval. Jejich synům jsem na poušti řekl: Neřiďte se pravidly svých otců, nedodržujte...
Ezechiel 20:21... soboty. Řekl jsem si tedy, že na na poušti vyliji svůj hněv. Kvůli svému jménu jsem ale svou...
Ezechiel 20:23... před jejichž očima jsem je vyvedl. Na oné poušti jsem jim však také přísahal, že je rozptýlím mezi...
Ezechiel 20:35...zemí, do nichž jste byli zahnáni. Přivedu vás na poušť národů a budu vás tam soudit tváří v tvář. Jako jsem...
Ezechiel 20:36...tváří v tvář. Jako jsem soudil vaše otce na poušti Egypta, tak budu soudit vás, praví Panovník Hospodin...
Ezechiel 23:42... nejrůznější holotě přiváděli ještě ožralcepouště, kteří těm ženám navlékali náramky a skvostné...
Ezechiel 29:5...se přichytily na tvé šupiny. Pohodím pak na poušti i se všemi tvými nilskými rybami. Budeš ležet jen...
Ozeáš 2:5...jako v den, kdy se zrodila, a obrátím jipoušť a suchopár, aby žízní zmírala. Ani její děti nebudu...
Ozeáš 2:16... Pak si ji ale znovu nakloním; povedu ji po poušti, kde k láskyplně promluvím. Její vinice tehdy...
Ozeáš 13:5...nikdy nepoznáš, není jiný Spasitel než ! Na poušti jsem opatroval, v zemi, jež byla suchopár....
Ozeáš 13:15...vítr přichází, vítr Hospodinův se zvedá nad pouští, aby vysušil jeho potoky, jeho prameny aby vyprahly;...
Joel 4:19... Egypt se stane pustinou, z Edomu bude pustá poušť kvůli násilí, jež páchali na synech Judy, když...
Amos 2:10... jsem vás vyvedl z Egypta a čtyřicet let po poušti vedl vás, aby vám emorejská země připadla. Z vašich...
Amos 5:25...jste mi oběti a dary těch čtyřicet let na poušti, dome izraelský? Nosili jste svého "krále" Sakúta a...
Sofoniáš 2:13...zničí Asýrii, zpustoší Ninive, že bude podobné poušti vyprahlé. Stáda pak budou léhat v něm, všemožná zvěř...
Matouš 3:1... V těch dnech začal Jan Křtitel kázat v judské poušti: "Čiňte pokání! Nebeské království je...
Matouš 3:3...prorok Izaiáš, když říkal: "Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu! Urovnejte jeho stezky!" Ten...
Matouš 4:1...si oblíbil." Tehdy byl Ježíš veden Duchem na poušť, aby tam byl pokoušen od ďábla. Postil se čtyřicet...
Matouš 11:7...k zástupům o Janovi: "Co jste si přišli do pouště prohlédnout? Třtinu větrem se klátící? Na co jste se...
Matouš 24:26...vám to předem. Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!' nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,'...
Marek 1:3... aby připravil tvou cestu." "Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu pro Pána! Vyrovnejte jeho stezky!"...
Marek 1:4...jeho stezky!" Tak přišel Jan, křtil na poušti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů. Vycházela...
Marek 1:12...jsem si oblíbil." Duch ho pak ihned vypudil na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a pokoušel ho satan. Byl...
Marek 1:13...ho pak ihned vypudil na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a pokoušel ho satan. Byl tam s divokou...
Lukáš 1:80..." Chlapec pak rostl a sílil v duchu a žil na poušti do dne, kdy vystoupil před Izrael. V těch dnech...
Lukáš 3:2...a Kaifáše, dostal Jan, syn Zachariášův, na poušti Boží slovo. Procházel pak celým krajem kolem Jordánu...
Lukáš 3:4...výroků proroka Izaiáše: "Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu! Napřimujte jeho stezky!...
Lukáš 4:1...od Jordánu plný Ducha svatého a Duch jej vedl na poušť. Čtyřicet dní tam byl pokoušen ďáblem a v těch dnech...
Lukáš 7:24...k zástupům o Janovi: "Co jste si přišli do pouště prohlédnout? Třtinu větrem se klátící? Na co jste se...
Lukáš 8:29... ale on ta pouta trhal a býval démonem hnán do pouště.) "Jak se jmenuješ?" zeptal se ho Ježíš. "Legie,"...
Jan 1:23...slovy proroka Izaiáše: "Jsemhlas volajícího na poušti: Vyrovnejte Pánovu cestu!'" Ti vyslanci patřili k...
Jan 3:14...nebe, Syn člověka. Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen Syn člověka, aby každý, kdo...
Jan 6:31...zeptali se ho. "Co děláš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: ‚Dal jim jíst chléb z nebe.'"...
Jan 6:49...jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je ten chléb sestupující z...
Jan 11:54...Židy veřejně, ale odešel odtud do kraje poblíž pouště, do města jménem Efraim, a tam pobýval s učedníky....
Skutky 7:30...dva syny. Po dalších čtyřiceti letech se mu na poušti u hory Sinaj ukázal anděl v plameni hořícího keře....
Skutky 7:36...zemi, na Rudém moři a po čtyřicet let na poušti. Tento Mojžíš řekl synům Izraele: ‚Bůh vám z vašich...
Skutky 7:38...' Tento Mojžíš byl ve shromáždění Božího lidu na poušti. Stál mezi andělem, který k němu mluvil na hoře...
Skutky 7:42...snad mně své oběti a dary těch čtyřicet let na poušti, dome izraelský? Vztyčili jste stánek Molocha a...
Skutky 7:44...vystěhuji za Babylon.' Naši otcové měli na poušti Stánek svědectví, jak nařídil Ten, který řekl...
Skutky 13:18...paží. Po čtyřicet let snášel jejich způsoby na poušti, a když vyhladil sedm národů v zemi Kanaán, rozdělil...
Skutky 21:38...ten Egypťan, který nedávno vzbouřil a odvedl na poušť ty čtyři tisíce hrdlořezů?" "Jsem Žid z Tarsu v...
1. Korintským 10:5...ale Bůh nenašel zalíbení - vždyť "byli pobiti na poušti". To vše se stalo nám pro výstrahu. Proto...
2. Korintským 11:26...pohany, ohrožován ve městě, ohrožován na poušti, ohrožován na moři, ohrožován mezi falešnými bratry....
Židům 3:8...jako tehdy při vzpouře, v den pokušení na poušti. Vaši otcové dráždili a pokoušeli - co umím,...
Židům 3:17...Kdo jiný než ti hříšníci, jejichž těla padla na poušti? A komu odpřisáhl, že nevkročí do jeho odpočinku?...
Zjevení 12:6...vytržen k Bohu a jeho trůnu. A ta žena utekla na poušť, kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili...
Zjevení 12:14...mocná orlí křídla, aby před tím hadem uletěla na poušť, na své místo, kde bude živena čas a časy a půl času....
Zjevení 17:3...vínem jejího smilstva." A odnesl v Duchu na poušť. Tehdy jsem uviděl ženu sedící na rudé šelmě, jež...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |