Pouštěl

Hledám varianty 'pouštěl' [ pouštíš (1) pouští (24) pouštět (1) pouštěl (1) ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 14:6...jejich pohoří Seír k El-paranu, který je nad pouští. Potom obchvatem přitáhli k En-mišpatu (což je...
Genesis 21:14...dítětem pryč. Odešla tedy a bloudila Beeršebskou pouští. Když voda v měchu došla, složila dítě pod jedním...
Exodus 15:22...Rudého moře, vydali se k poušti Šur. Tři dny šli pouští, aniž nalezli vodu. Když potom přišli do Mary,...
Numeri 14:25...a Kananejci,' zítra se obraťte a táhněte pouští zpět k Rudému moři!" Hospodin promluvil k Mojžíšovi...
Numeri 33:8...moře na poušť, ušli tři dny cesty etamskou pouští a utábořili se v Maře. Vyšli z Mary a přišli do...
Deuteronomium 1:19...Boha, jsme šli celou touto velikou, hroznou pouští, kterou jste viděli, směrem k emorejskému pohoří, ...
Deuteronomium 1:40...a oni ji obsadí. Vy se však obraťte a táhněte pouští zpět k Rudému moři." Tehdy jste mi odpověděli:...
Deuteronomium 2:7...tvém počínání. Zná tvé putování touto velikou pouští. čtyřicet let je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou a...
Deuteronomium 2:25...do boje! Dnes začínám na národy pode vším nebem pouštět strach a hrůzu z tebe. o tobě uslyší, budou se...
Deuteronomium 8:15...otroctví! To on provedl velikou a hroznou pouští plnou jedovatých hadů a štírů, tím suchopárem bez...
Jozue 14:10...to Hospodin řekl Mojžíšovi, když Izrael putoval pouští. A hle, dnes tu jsem a je mi osmdesát pět let....
Jozue 16:1...Jerichu východně od jerišských vod, stoupá pouští od Jericha vzhůru do hor k Bet-elu a od Bet-elu (což...
Soudců 11:16...zem Amonců. Na cestě z Egypta Izrael procházel pouští k Rudému moři. Když přišli do Kádeše, vyslali...
Soudců 11:18...tedy zůstal v Kádeši. Potom se vydali na cestu pouští. Vyhnuli se edomské i moábské zemi, obešli moábskou...
1. Samuel 21:14...šílenství. Vyrýval značky na vrata bránypouštěl sliny po bradě. "Copak nevidíte, že je to blázen?"...
2. Letopisů 20:16...Cic, a střetnete se s nimi na konci strže před pouští Jeruel. Boj ale nebude na vás. Stůjte na svých...
Job 5:10...jsou nesčetné. Sesílá deště na zemi, potoky pouští po kraji. Ponížené staví na místech vysokých,...
Žalmy 29:8...Hospodinův srší ohněm, hlas Hospodinův pouští otřásá - kádešskou pouští třese Hospodin! Hlas...
Žalmy 72:9...Eufrat po světa kraj. se mu klaní obyvatelé pouští, jeho nepřátelé lížou prach! mu králové z...
Žalmy 104:10...je nepřekročily, aby nikdy nepřikryly zem! Ty pouštíš potoky do údolí, aby proudily mezi horami, všechnu...
Žalmy 107:4...i ze západu, ze severu i zámoří! Bloudili pouští po cestách opuštěných, nemohli najít město k bydlení...
Přísloví 31:17... z vlastního výdělku sází vinici. Odhodlaně se pouští do díla, sílu svých paží umí dokázat. Užitek vlastní...
Jeremiáš 2:2...milovala jako nevěsta, jak jsi následovala pouští, v tom nehostinném kraji. Izrael býval Hospodinu...
Jeremiáš 2:31... pohleďte, co praví Hospodin: "Jsem snad Izraeli pouští? Zemí temnoty? Proč můj lid říká: ‚Jsme volní!...
Jeremiáš 4:26...ptáci zmizeli. Viděl jsem - a hle, sad se stal pouští, všechna města padla před Hospodinem, když vzplanul...
Ozeáš 13:15...vítr přichází, vítr Hospodinův se zvedá nad pouští, aby vysušil jeho potoky, jeho prameny aby vyprahly;...

Slova obsahující pouštěl: dopouštěl (1) dopouštěli (4) neopouštěl (1) nepouštěl (2) nepouštěla (1) odpouštěl (2) opouštěl (4) opouštěli (1) opouštěly (1) pouštěl (1) rozpouštělo (1) spouštělo (1) vypouštěl (1) vypouštěla (1) zapouštěl (1) zapouštěla (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |