Poučil

Hledám varianty 'poučil' [ poučte (4) poučíte (1) poučit (19) poučíš (3) poučím (2) poučil (8) poučí (8) poučeni (1) pouč (7) ]. Nalezeny 53 verše.
Deuteronomium 17:11...pokyny. Zachovej se podle pravidla, o němž  poučí, a podle rozsudku, který ti řeknou. Od výroku, který...
Deuteronomium 32:7...léta všech pokolení myslete. Svého otce ptej sepoučí , svých stařešinů a poví ti: Když Nejvyšší usazoval...
Jozue 4:22...zeptají svých otců: ‚Proč jsou tu ty kameny?' poučíte je: ‚Izrael tu přešel Jordán po suchu.' Hospodin,...
Soudců 13:8...Boží muž, kterého jsi poslal, navštíví znovupoučí nás, co máme dělat s tím chlapcem, který se ...
2. Letopisů 19:10... přikázání, ustanovení a pravidel, je musíte poučit, nehřeší proti Hospodinu. Jinak by Boží hněv padl...
Ezdráš 7:25... znají zákony tvého Boha. Kdo je nezná, toho poučte. Kdokoli by zákon tvého Boha a zákon krále neplnil,...
Ezdráš 8:17...jsem je za Idem, představeným levitů v KasifiiPoučil jsem je, co říci Idovi a jeho bratrům, chrámovým...
Job 4:3...těžké neříci vůbec nic. Sám přece dovedls mnohé poučit, pokleslým rukám jsi uměl dodat sil. Tvá slova...
Job 5:27... Na to jsme přišli a tak to je. Vyslechni topouč se!" Job na to...
Job 6:24...od nepřítele,' nebo: ‚Od tyranů zachraňte'? Poučte , a zmlknu hned, v čem jsem pochybil, mi ukažte....
Job 8:10...nic, naše dny na zemi jsou pouhý stín. Oni však poučí , oni ti povědí, z hloubi svého srdce ti toto...
Job 12:7...Boha v ruce drželi. Jen se ptej dobytka,  poučí, ptáci na nebi ti to povědí; anebo promluv se zemí,...
Job 12:8...nebi ti to povědí; anebo promluv se zemí,  poučí, ryby v moři ti to prozradí: Neví snad jeden každý z...
Job 21:19...pro děti.' - raději odplatí jemu, aby se poučil! vidí svou zkázu vlastníma očima, hněvání...
Job 21:22...měsíce dojdou do konce? Chce tu snad někdo Boha poučit? On přece soudí všechno na nebi! Jeden umírá v plné...
Job 27:11...jeho rozkoší? Volá snad k Bohu bez ustáníPoučil jsem vás o Božím jednání, o Všemohoucím jsem nic...
Job 33:33...ne, potom naslouchej mi, mlč a moudře poučím." A Elihu mluvil...
Job 34:32...jsem, se to nestane; pokud co nevidím, prosím pouč mne, a pokud jsem křivdil, bylo to naposled.' snad...
Job 36:10...a jak zpyšněli. Otevírá jim uši, aby je poučil, říká jim, že se mají od zla odvrátit. Pokud...
Job 37:19...po obloze pevné jak zrcadlo z bronzu ulitéPouč nás tedy, co mu máme říct - pro tmu si neumíme ani řeč...
Job 38:3...muž si teď vyhrň rukávy, budu se ptát a ty  poučíš: Kde jsi byl, když jsem zemi založil? Jen pověz,...
Job 40:7...muž si teď vyhrň rukávy, budu se ptát a ty  poučíš: Chceš snad mou spravedlnost zpochybnit? Chceš ...
Job 42:4...a promluvím, budu se ptát a ty  poučíš.' Dosud jsem o tobě jen slýchal pověsti, teď však...
Žalmy 2:10...králové, buďte rozumní, soudcové země, nechte se poučit. Služte Hospodinu s posvátnou bázní a veselte se s...
Žalmy 32:8... vítězným jásotem obklopíš! séla Teď  poučím, ukážu ti cestu, po níž jít; radu ti poskytnu, zrak...
Žalmy 50:17...do úst proč bereš si? Vždyť přece nechceš dát se poučit, slova za hlavu jsi zahodil. Vidíš-li zloděje,...
Žalmy 119:26...ti cesty své a tys vyslyšel; o svých zákonech pouč . Dej mi rozumět cestě svých pravidel, o tvých...
Žalmy 119:64...pravidel. Tvé lásky, Hospodine, je plná zempouč prosím o svých zákonech! Svému služebníku jsi dobro...
Žalmy 119:71...tvůj. Prospělo mi to, že jsem byl pokořenpoučil jsem se o tvých zákonech. Zákon tvých úst je pro ...
Žalmy 119:124...zaslíbil. Se svým služebníkem nalož laskavěpouč prosím o svých zákonech! Dej mi rozum, vždyť jsem...
Přísloví 5:23... v provazech vlastního hříchu uvázne. Nedal se poučit, a tak zemře, v množství své bláhovosti ztratí se! ...
Přísloví 9:9... milovat. Poděl se s moudrým a ještě zmoudřípouč spravedlivého a bude znalejší. Klíčem k moudrosti je...
Přísloví 20:18...kamení. Podpoř své úmysly dobrou radou, nech se poučit, než začneš boj. Mluvka roznáší tajemství, kudy...
Přísloví 24:32... jsem si vzal k srdci, z onoho pohledu jsem se poučil: Chvilku si pospíš, chvilku zdřímneš, na chvilku...
Izaiáš 28:9... lejn leží všude hromady! "Koho se to tu snaží poučit? Komu chce vykládat své poselství? Sotva odkojeným...
Izaiáš 29:24...duchem bloudící a ti, kdo reptali, se dají poučit. Běda vzpurným dětem! praví Hospodin. Spřádají...
Izaiáš 38:19...velebit tak jako v dnešním dni; otec své děti poučí o tvé věrnosti. Hospodin je připraven k záchraně -...
Izaiáš 40:13...ducha usměrnil a stal se mu rádcem, aby ho poučil? S kým se radil, aby mu něco vysvětlil, aby ho...
Jeremiáš 2:30...Hospodin. Nadarmo jsem bil váš lid, nedal se poučit. Své proroky jste mečem hubili jako nenasytní lvi."...
Jeremiáš 2:33...v honbě za milováním! I nejhorší coury teď můžeš poučit. Roucho máš potřísněné krví ubohých, ne přistižených...
Jeremiáš 5:3... ale necítili bolest, hubils je, ale nedali se poučit. Tváře zatvrdili víc než kámen, vrátit se odmítli....
Jeremiáš 7:28...neposlouchá Hospodina, svého Boha, a nenechá se poučit. Pravda se ztratila, v ústech ji nemají.' Ostříhej...
Jeremiáš 11:18..., když pálili kadidlo Baalovi." Hospodin  poučil a jsem to pochopil, jakmile mi ukázal, co dělají....
Jeremiáš 17:23...tvrdošíjně odmítali slyšet a nedali se poučit. Pokud ale opravdu poslechnete, praví Hospodin, a...
Jeremiáš 32:33...mi záda, a ne tvář. Znovu a znovu jsem je chtěl poučit, ale neposlouchali a poučení nepřijímali. V domě,...
Jeremiáš 35:13...lidu Judy a obyvatelům Jeruzaléma: Nenecháte se poučit? Neposlechnete slova? praví Hospodin. Jonadab,...
Ezechiel 23:48...zvrhlostí v zemi. Všechny ostatní ženy se tím poučí, aby nebyly zvrhlé jako vy. Za vaši zvrhlost vás...
Sofoniáš 3:2...špíny a útisku! Nikoho neposlouchá, nedá se poučit; nedoufá v Hospodina, ke svému Bohu se nechce...
Sofoniáš 3:7...si: ‚Teď snad budeš ctít, teď se snad necháš poučit!' Jejich domov by pak nebyl zničen, nedopadl by na...
Matouš 24:32...stran, od jednoho konce nebe po druhýPoučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve...
Matouš 28:15...potíže." Strážní vzali peníze a dělali, jak byli poučeni. A toto vysvětlení je mezi Židy rozšířeno dodnes...
Marek 13:28...od nejzazšího konce země po nejzazší konec nebePoučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve...
1. Korintským 4:6...a Apolla jako příklady, abyste se na nás mohli poučit, co znamená "nejít nad to, co je psáno". se tedy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |