Poučení

Hledám varianty 'poučení' [ poučením (3) poučení (26) ]. Nalezeno 29 veršù.
Žalmy 19:12... nad med nejsladší, nad med z pláství kanoucíPoučením jsou pro tvého služebníka, v jejich dodržování je...
Žalmy 60:1...nápěv "Lilie svědectví". Zlatý žalm Davidův, pro poučení. Když bojoval proti Aramejcům z Mezopotámie a z...
Přísloví 1:2... krále nad Izraelem, k nabytí moudrosti a k poučení, jak rozumět hlubokým výrokům, jak si osvojit, co...
Přísloví 1:7...k poznání je úcta k Hospodinu; moudrostípoučením jen hlupák pohrdá. Poslouchej, synu můj, otcovo...
Přísloví 1:8...jen hlupák pohrdá. Poslouchej, synu můj, otcovo poučení, od matčiných pokynů se nevzdaluj. Půvabným věncem...
Přísloví 3:11...zrní, tvé sudy budou vínem přetékat. Hospodinovo poučení, synu, neodmítej, když napravuje, nezoufej;...
Přísloví 4:1...však čeká potupa. Slyšte, synové, otcovské poučení, dávejte pozor a rozum získáte. Skvělé poznání vám...
Přísloví 4:13...nic nezastaví, jestliže poběžíš, nic nesrazíPoučení se chop a nepovoluj, opatruj je, vždyť je tvým...
Přísloví 5:12...tělo bude zmařeno: "Proč jen jsem nenáviděl poučení, proč domlouváním pohrdlo srdce ! Proč jsem...
Přísloví 8:10...zřejmé, jasné jsou těm, kdo došli poznání.  poučení berte raději než stříbro, mého vědění si važte nad...
Přísloví 8:33...mne: Blaze těm, kdo drží se mých cest! Slyšte poučení a naberte moudrost, nebuďte ke mně lhostejní. Blaze...
Přísloví 10:17... darebákův zisk vede ke hříchu. Kdo se drží poučení, míří k životu, zabloudí ale, kdo nedbá na domluvu....
Přísloví 12:1...ničemové a hříšníci! Milovník poznání miluje poučení, jen tupý mezek si nedá domluvit. Dobrotivého...
Přísloví 13:1...cesta vede ke smrti. Moudrý syn přijímá otcovo poučení, drzoun však neslyší ani na hrozby. Ovocem svých...
Přísloví 13:18...posel je jako lék. Bída a hanba tomu, kdo odmítá poučení, kdo však na domluvy , bude vážený. Splněná touha...
Přísloví 15:5...však pokřivený, ducha podlomí. Hlupák pohrdá poučením otce, chytrý je ten, kdo na domluvy. Dům...
Přísloví 15:32...uši, ten bude bydlet mezi moudrými. Kdo odmítá poučení, pohrdá vlastní duší, kdo na domluvy , ten rozum...
Přísloví 19:20...ho, zkazíš ho ještě víc. Poslechni radu, přijmi poučení, abys byl příště moudřejší. Člověk v srdci mnohé...
Přísloví 19:27...hanebný a nestoudný. Přestaň, synu, naslouchat poučení, a zabloudíš od slov poznání. Ničemný svědek se...
Přísloví 22:20... Třicatero rad jsem pro tebe sepsal - je v nich poučení a vědění, abys poznal výroky spolehlivé pravdy a...
Jeremiáš 31:19...Po svém odvrácení činím pokání, po svém poučení se biji do hrudi. Stydím se a jsem zahanben, že...
Jeremiáš 32:33...znovu jsem je chtěl poučit, ale neposlouchalipoučení nepřijímali. V domě, který se nazývá mým jménem,...
Daniel 11:33...ale statečně vzepřou. Moudří lidé budou přinášet poučení mnohým, po jistou dobu však budou padat mečem,...
Malachiáš 2:7...mají střežit poznání a z jeho úst se čerpat poučení, neboť je poslem Hospodina zástupů. Vy jste však z...
Římanům 15:4...bylo v minulosti zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom díky vytrvalosti a povzbuzení, které je v...
1. Korintským 10:11...se jim stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se octli na konci věků. Kdo si tedy...
1. Korintským 14:19...více než vy všichni; v církvi bych ale pro poučení druhých raději promluvil pět slov srozumitelně než...
1. Korintským 14:31...druhém prorokovat všichni, aby se všem dostalo poučení a povzbuzení. Proroci mohou své puzení...
Židům 12:5... kterým vás oslovuje jako své syny? "Hospodinovo poučení, synu, neodmítej, když napravuje, nezoufej....

Slova obsahující poučení: poučení (26) poučením (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |