Pouč

Hledám varianty 'pouč' [ poučte (4) poučíte (1) poučit (19) poučíš (3) poučím (2) poučil (8) poučí (8) poučeni (1) pouč (7) ]. Nalezeny 53 verše.
Deuteronomium 17:11...pokyny. Zachovej se podle pravidla, o němž  poučí, a podle rozsudku, který ti řeknou. Od výroku, který...
Deuteronomium 32:7...léta všech pokolení myslete. Svého otce ptej sepoučí , svých stařešinů a poví ti: Když Nejvyšší usazoval...
Jozue 4:22...zeptají svých otců: ‚Proč jsou tu ty kameny?' poučíte je: ‚Izrael tu přešel Jordán po suchu.' Hospodin,...
Soudců 13:8...Boží muž, kterého jsi poslal, navštíví znovupoučí nás, co máme dělat s tím chlapcem, který se ...
2. Letopisů 19:10... přikázání, ustanovení a pravidel, je musíte poučit, nehřeší proti Hospodinu. Jinak by Boží hněv padl...
Ezdráš 7:25... znají zákony tvého Boha. Kdo je nezná, toho poučte. Kdokoli by zákon tvého Boha a zákon krále neplnil,...
Ezdráš 8:17...jsem je za Idem, představeným levitů v KasifiiPoučil jsem je, co říci Idovi a jeho bratrům, chrámovým...
Job 4:3...těžké neříci vůbec nic. Sám přece dovedls mnohé poučit, pokleslým rukám jsi uměl dodat sil. Tvá slova...
Job 5:27... Na to jsme přišli a tak to je. Vyslechni topouč se!" Job na to...
Job 6:24...od nepřítele,' nebo: ‚Od tyranů zachraňte'? Poučte , a zmlknu hned, v čem jsem pochybil, mi ukažte....
Job 8:10...nic, naše dny na zemi jsou pouhý stín. Oni však poučí , oni ti povědí, z hloubi svého srdce ti toto...
Job 12:7...Boha v ruce drželi. Jen se ptej dobytka,  poučí, ptáci na nebi ti to povědí; anebo promluv se zemí,...
Job 12:8...nebi ti to povědí; anebo promluv se zemí,  poučí, ryby v moři ti to prozradí: Neví snad jeden každý z...
Job 21:19...pro děti.' - raději odplatí jemu, aby se poučil! vidí svou zkázu vlastníma očima, hněvání...
Job 21:22...měsíce dojdou do konce? Chce tu snad někdo Boha poučit? On přece soudí všechno na nebi! Jeden umírá v plné...
Job 27:11...jeho rozkoší? Volá snad k Bohu bez ustáníPoučil jsem vás o Božím jednání, o Všemohoucím jsem nic...
Job 33:33...ne, potom naslouchej mi, mlč a moudře poučím." A Elihu mluvil...
Job 34:32...jsem, se to nestane; pokud co nevidím, prosím pouč mne, a pokud jsem křivdil, bylo to naposled.' snad...
Job 36:10...a jak zpyšněli. Otevírá jim uši, aby je poučil, říká jim, že se mají od zla odvrátit. Pokud...
Job 37:19...po obloze pevné jak zrcadlo z bronzu ulitéPouč nás tedy, co mu máme říct - pro tmu si neumíme ani řeč...
Job 38:3...muž si teď vyhrň rukávy, budu se ptát a ty  poučíš: Kde jsi byl, když jsem zemi založil? Jen pověz,...
Job 40:7...muž si teď vyhrň rukávy, budu se ptát a ty  poučíš: Chceš snad mou spravedlnost zpochybnit? Chceš ...
Job 42:4...a promluvím, budu se ptát a ty  poučíš.' Dosud jsem o tobě jen slýchal pověsti, teď však...
Žalmy 2:10...králové, buďte rozumní, soudcové země, nechte se poučit. Služte Hospodinu s posvátnou bázní a veselte se s...
Žalmy 32:8... vítězným jásotem obklopíš! séla Teď  poučím, ukážu ti cestu, po níž jít; radu ti poskytnu, zrak...
Žalmy 50:17...do úst proč bereš si? Vždyť přece nechceš dát se poučit, slova za hlavu jsi zahodil. Vidíš-li zloděje,...
Žalmy 119:26...ti cesty své a tys vyslyšel; o svých zákonech pouč . Dej mi rozumět cestě svých pravidel, o tvých...
Žalmy 119:64...pravidel. Tvé lásky, Hospodine, je plná zempouč prosím o svých zákonech! Svému služebníku jsi dobro...
Žalmy 119:71...tvůj. Prospělo mi to, že jsem byl pokořenpoučil jsem se o tvých zákonech. Zákon tvých úst je pro ...
Žalmy 119:124...zaslíbil. Se svým služebníkem nalož laskavěpouč prosím o svých zákonech! Dej mi rozum, vždyť jsem...
Přísloví 5:23... v provazech vlastního hříchu uvázne. Nedal se poučit, a tak zemře, v množství své bláhovosti ztratí se! ...
Přísloví 9:9... milovat. Poděl se s moudrým a ještě zmoudřípouč spravedlivého a bude znalejší. Klíčem k moudrosti je...
Přísloví 20:18...kamení. Podpoř své úmysly dobrou radou, nech se poučit, než začneš boj. Mluvka roznáší tajemství, kudy...
Přísloví 24:32... jsem si vzal k srdci, z onoho pohledu jsem se poučil: Chvilku si pospíš, chvilku zdřímneš, na chvilku...
Izaiáš 28:9... lejn leží všude hromady! "Koho se to tu snaží poučit? Komu chce vykládat své poselství? Sotva odkojeným...
Izaiáš 29:24...duchem bloudící a ti, kdo reptali, se dají poučit. Běda vzpurným dětem! praví Hospodin. Spřádají...
Izaiáš 38:19...velebit tak jako v dnešním dni; otec své děti poučí o tvé věrnosti. Hospodin je připraven k záchraně -...
Izaiáš 40:13...ducha usměrnil a stal se mu rádcem, aby ho poučil? S kým se radil, aby mu něco vysvětlil, aby ho...
Jeremiáš 2:30...Hospodin. Nadarmo jsem bil váš lid, nedal se poučit. Své proroky jste mečem hubili jako nenasytní lvi."...
Jeremiáš 2:33...v honbě za milováním! I nejhorší coury teď můžeš poučit. Roucho máš potřísněné krví ubohých, ne přistižených...
Jeremiáš 5:3... ale necítili bolest, hubils je, ale nedali se poučit. Tváře zatvrdili víc než kámen, vrátit se odmítli....
Jeremiáš 7:28...neposlouchá Hospodina, svého Boha, a nenechá se poučit. Pravda se ztratila, v ústech ji nemají.' Ostříhej...
Jeremiáš 11:18..., když pálili kadidlo Baalovi." Hospodin  poučil a jsem to pochopil, jakmile mi ukázal, co dělají....
Jeremiáš 17:23...tvrdošíjně odmítali slyšet a nedali se poučit. Pokud ale opravdu poslechnete, praví Hospodin, a...
Jeremiáš 32:33...mi záda, a ne tvář. Znovu a znovu jsem je chtěl poučit, ale neposlouchali a poučení nepřijímali. V domě,...
Jeremiáš 35:13...lidu Judy a obyvatelům Jeruzaléma: Nenecháte se poučit? Neposlechnete slova? praví Hospodin. Jonadab,...
Ezechiel 23:48...zvrhlostí v zemi. Všechny ostatní ženy se tím poučí, aby nebyly zvrhlé jako vy. Za vaši zvrhlost vás...
Sofoniáš 3:2...špíny a útisku! Nikoho neposlouchá, nedá se poučit; nedoufá v Hospodina, ke svému Bohu se nechce...
Sofoniáš 3:7...si: ‚Teď snad budeš ctít, teď se snad necháš poučit!' Jejich domov by pak nebyl zničen, nedopadl by na...
Matouš 24:32...stran, od jednoho konce nebe po druhýPoučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve...
Matouš 28:15...potíže." Strážní vzali peníze a dělali, jak byli poučeni. A toto vysvětlení je mezi Židy rozšířeno dodnes...
Marek 13:28...od nejzazšího konce země po nejzazší konec nebePoučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve...
1. Korintským 4:6...a Apolla jako příklady, abyste se na nás mohli poučit, co znamená "nejít nad to, co je psáno". se tedy...

Slova obsahující pouč: nepoučíš (1) pouč (7) poučeni (1) poučení (26) poučením (3) poučí (8) poučil (8) poučím (2) poučíš (3) poučit (19) poučíte (1) poučná (1) poučné (1) poučný (13) poučným (1) poučoval (1) poučovala (1) poučovat (3) poučte (4) poučuje (1) poučuješ (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |