Potvrzovali

Hledám varianty 'potvrzovali' [ potvrzuji (3) potvrzujeme (1) potvrzuje (5) potvrzovat (2) potvrzovali (1) potvrzoval (2) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 17:7...učiním z tebe národy - i králové z tebe vzejdouPotvrzuji svou smlouvu s tebou i s tvým budoucím semenem ve...
Nehemiáš 6:6...něm stálo: "Mezi národy se proslýchá a Gešem to potvrzuje, že s Židy plánuješ vzpouru. Proto stavíš ty...
Žalmy 37:23...budou ti, jež proklíná. Kroky člověka Hospodin potvrzuje, když jeho cestu schvaluje. I kdyby zakolísal,...
Jeremiáš 32:44... Budou se kupovat za peníze, kupní list se bude potvrzovat podpisem, bude se pečetit a budou zváni svědkové...
Marek 16:20... Oni vyšli a kázali všude a Pán jim pomáhalpotvrzoval Slovo znameními, která je doprovázela. mnozí...
Skutky 14:3...dlouhý čas a směle mluvili o Pánu, který potvrzoval poselství o své milosti a působil skrze jejich...
Skutky 20:23... tam čeká, ačkoli mi Duch svatý v každém městě potvrzuje, že čekají pouta a soužení. však na to...
Skutky 24:9...čeho jej žalujeme." Židé s tou řečí souhlasilipotvrzovali, že je to pravda. Prokurátor tedy pokynul k...
Římanům 3:7...mám být souzen jako hříšník, když se mou lží jen potvrzuje Boží pravdomluvnost k jeho slávě?" To by se...
Římanům 3:31...vírou Zákon? V žádném případě! Naopak, Zákon potvrzujeme. Co na to řekneme? Co získal náš tělesný...
Římanům 9:1...v Kristu, nelžu; i svědomí v Duchu svatém potvrzuje, že v srdci nosím hluboký zármutek a neustálou...
Galatským 5:3...ničemu! Každému, kdo se chce dát obřezat, znovu potvrzuji, že musí dodržovat celý Zákon. Zbavili jste se...
Filipským 4:18... aby rostl zisk, který se připisuje na váš účetPotvrzuji, že jsem vše dostal a ještě mi zbývá; potřeby...
2. Petr 1:10...starých hříchů. Bratři, snažte se stále více potvrzovat své povolání a vyvolení, protože když to budete...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |