Potvrdí

Hledám varianty 'potvrdí' [ potvrzeno (1) potvrzena (2) potvrzen (1) potvrdit (1) potvrdíme (1) potvrdím (7) potvrdili (1) potvrdila (2) potvrdil (12) potvrdí (14) potvrď (3) ]. Nalezeny 44 verše.
Genesis 17:19...porodí syna a dáš mu jméno Izák, Smíšek. Jemu potvrdím svou smlouvu, aby byla věčnou smlouvou pro jeho...
Genesis 17:21...a učiním z něj veliký národ. Svou smlouvu však potvrdím Izákovi, jehož ti Sára porodí příští rok touto...
Leviticus 26:9...způsobím, abyste se rozplodili a rozmnožili; tak potvrdím svou smlouvu s vámi. Budete moci jíst starou úrodu...
Numeri 30:14...nebo přísežný závazek, jímž by se omezovalapotvrdí, anebo zruší její muž. Pokud by však k tomu do...
Numeri 30:15...k tomu do příštího dne nic nenamítal, pak tím potvrdil všechny její sliby i závazky, jimiž je vázána....
Deuteronomium 4:31...nezapomene na smlouvu s tvými otci, kterou jim potvrdil přísahou. Vyptávej se na staré časy. Ptej se, co...
Deuteronomium 8:18...on, kdo ti dává sílu, aby ses vzmáhal, aby tak potvrdil svou smlouvu, kterou odpřisáhl tvým otcům a která...
Deuteronomium 13:15...důkladně se na to vyptej. Pokud se najisto potvrdí, že ve tvém středu byla spáchána taková ohavnost,...
Deuteronomium 17:4... důkladně to prošetři. Pokud se najisto potvrdí, že v Izraeli byla spáchána taková ohavnost,...
Deuteronomium 19:15...hřích, jenž se spáchat. Výrok musí být potvrzen výpovědí dvou nebo tří svědků. Povstane-li proti...
1. Samuel 11:14...Samuel nato řekl lidu: "Pojďme teď do Gilgalupotvrdíme tam království." A tak se všechen lid vydal do...
1. Samuel 25:8...vůbec nic neztratilo. Zeptej se svých mládencůpotvrdí ti to. Prokaž tedy mým chlapcům laskavost,...
2. Samuel 5:12...palác. Tehdy David poznal, že jej Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že vyzdvihl jeho...
2. Samuel 7:25...Hospodine, jsi jejich Bůh. Nuže, Hospodine Božepotvrď navěky slovo, které jsi dal svému služebníkovi a...
2. Samuel 19:24...se král obrátil k Šimeimu: "Nezemřeš," řeklpotvrdil to královskou přísahou. Také Mefibošet, vnuk...
1. Královská 1:14...mluvit s králem, přijdu tam za tebou a tvá slova potvrdím." Batšeba tedy vešla ke králi do ložnice. Král ...
1. Královská 6:12... vykonávat úsudky a věrně plnit příkazypotvrdím ti slovo, které jsem dal tvému otci Davidovi. Budu...
1. Královská 8:26...žil ty.' Nyní tedy, Bože Izraele, kéž se prosím potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníku Davidovi,...
1. Královská 9:5... a dodržovat ustanovení i pravidlapotvrdím trůn tvého království nad Izraelem navěky, jak...
1. Letopisů 14:2...palác. Tehdy David poznal, že ho Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že jeho království bylo...
1. Letopisů 16:17... již složil před Izákem. Jákobovi ten výrok potvrdil za věčnou smlouvu pro Izrael: "Tobě dám kanaánskou...
1. Letopisů 17:23... jsi jejich Bůh. Nuže, Hospodine, kéž se navěky potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníkovi a jeho domu...
1. Letopisů 17:24...a jeho domu. Učiň, jak jsi řekl; kéž se to potvrdí a tvé jméno se navěky proslaví! Kéž se říká:...
2. Letopisů 1:9...králem po něm. Nuže, Hospodine Bože, kéž se potvrdí slovo, které jsi dal mému otci Davidovi. Vždyť jsi...
2. Letopisů 6:17...tedy, Hospodine, Bože Izraele, kéž se prosím potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníku Davidovi....
2. Letopisů 7:18... a dodržovat ustanovení i pravidlapotvrdím trůn tvého království, jak jsem slíbil tvému otci...
Ester 2:23...jménem oznámila králi. Věc se vyšetřilapotvrdila. Oba pachatele pověsili na kůl a na králův pokyn...
Ester 9:29...královna Ester, dcera Abichailova, aby purim potvrdila s veškerou vážností. On pak ty listy rozeslal...
Job 28:27... tehdy ji spatřil a ocenil, prozkoumal jipotvrdil. A řekl člověku: "Moudrost je v tom, ctít...
Job 34:34...nám, co ses dozvěděl! Všichni rozumní mi to potvrdí i moudří slyší a souhlasí: Job vůbec neví, o čem...
Žalmy 105:10... již složil před Izákem. Jákobovi ten výrok potvrdil za věčnou smlouvu pro Izrael: "Tobě dám kanaánskou...
Žalmy 119:38... na své cestě prosím obživ ! Svému služebníku potvrď sliby své, tak, aby lidé ctili . Zbav potupy, z...
Žalmy 119:152... Odedávna vím o tvých svědectvích, že jsi je potvrdil navěky. Hleď na trápení a dej mi záchranu,...
Izaiáš 44:26...v zmatek a jejich vědění obrací vniveč, který potvrdí, co říká jeho služebník, a předpověď svých poslů...
Izaiáš 55:3...živi budete. Věčnou smlouvu chci s vámi uzavřítpotvrdit lásku, již jsem Davidovi zaslíbil. Hle, učinil...
Daniel 6:9... králi, bude hozen do lví jámy. Nuže, králipotvrď ten edikt svým podpisem, aby podle nepomíjivého...
Daniel 9:27...potrvá do konce, je rozhodnuto o zkáze! On potvrdí smlouvu s mnohými v týdnu posledním. pak ten...
Matouš 11:19...výběrčích daní a hříšníků!' Moudrost je ale potvrzena svými skutky." Městům, ve kterých se stalo...
Matouš 18:16...jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo bylo potvrzeno výpovědí dvou nebo tří svědků. Nechce-li však...
Lukáš 7:35...výběrčích daní a hříšníků!' Moudrost je ale potvrzena všemi svými dětmi." Jeden z farizeů ho pozval,...
Skutky 15:27...k vám Judu a Silase, kteří vám to vše ústně potvrdí: Shodli jsme se s Duchem svatým, že na vás nebudeme...
Římanům 15:8...se pro Boží věrnost stal služebníkem Židů, aby potvrdil zaslíbení daná otcům a aby i pohané slavili Boha...
2. Korintským 13:1... Toto bude třetí návštěva u vás. "Každé slovo potvrdí výpověď dvou nebo tří svědků." Co jsem řekl, když...
Židům 2:3...Na počátku je zvěstoval sám Pán a nám je potvrdili ti, kteří jej slýchali, což Bůh podle své vůle...

Slova obsahující potvrdí: potvrdí (14) potvrdím (7) potvrdíme (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |