Potupil

Hledám varianty 'potupil' [ potupím (1) potupil (6) potupí (2) potupeni (1) potupena (1) potupě (9) ]. Nalezeno 19 veršù.
Deuteronomium 32:15...Opustil Boha, jenž učinil jej, Skálu své spásy potupil. Cizími bohy popouzeli Boha, ohavnostmi jej...
1. Samuel 11:2...tak, že každému z vás vyloupnu pravé oko, abych potupil celý Izrael." Stařešinové z Jábeše ho požádali:...
Nehemiáš 1:3...vystěhování, jsou v tom kraji ve veliké bíděpotupě. Hradby Jeruzaléma jsou pobořeny a brány spáleny."...
Žalmy 44:14...cenu jsi nesmlouval! U našich sousedů vydals nás potupě, všem okolo jsme k smíchu a zábavě. Udělal jsi z nás...
Žalmy 79:4...jak vodu, nebylo nikoho, kdo by je pochovalPotupě vydáni jsme u svých sousedů, pro smích a zábavu jsme...
Žalmy 80:7...jsi jim vypít dal. U našich sousedů vydals nás potupě, každý náš nepřítel se nám vysmívá. Bože zástupů,...
Přísloví 25:10...cizí tajemství. Ten, kdo to uslyší, potom potupí , tvá špatná pověst nepustí! Zlatá jablka na...
Izaiáš 4:1... jen se jmenujeme po tobě - pomoz nám ujít potupě!" V ten den bude Hospodinův výhonek nádherný a...
Izaiáš 16:14...by ty roky počítal nádeník, bude sláva Moábu potupena a celý ten ohromný dav se zmenší na nepatrný a...
Izaiáš 23:9...všude na zemi? Hospodin zástupů to rozhodl, aby potupil všechnu pyšnou nádheru a aby ponížil všechny slavné...
Izaiáš 43:28...prohřešil, tvoji mluvčí zradili. Proto jsem potupil hodnostáře svatyně, vydal jsem Jákoba klatbě a...
Izaiáš 45:17...zachrání věčným spasením. Nebudete zahanbeni ani potupeni nikdy, navěky! Nuže, toto praví stvořitel nebe,...
Izaiáš 47:6...královnou. Rozhněval jsem se na svůj lidpotupil své dědictví; vydal jsem ti je napospas, tys ale...
Pláč 1:11... Hospodine, jen se podívej, v jaké jsem hrozné potupě! Není to pro vás vůbec nic, všichni, kdo procházíte...
Ezechiel 22:4...den, konec tvých let nadešel. Proto vydám potupě mezi pohany a posměchu mezi všemi zeměmi. Blízkým i...
Nahum 3:6...ostudu. Nakydám na tebe ohavnosti a veřejně  potupím, vystavím na odiv! Kdo uvidí, uteče od tebe a...
Lukáš 6:22...vás budou lidé nenávidět a když vás vyobcujípotupí a vaše jméno zavrhnou jako zlé kvůli Synu člověka. V...
Židům 6:6...sebe křižovali Božího Syna, znovu by ho vydávali potupě! Když země vsákne vydatné deště a vydá zemědělcům...
Židům 10:29...si cenit krve smlouvy, jíž byl posvěcen, a potupil Ducha milosti! Víme přece, kdo řekl: " je pomsta,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |