Potupě

Hledám varianty 'potupě' [ potupy (9) potupu (5) potupou (4) potupím (1) potupil (6) potupí (2) potupeni (1) potupena (1) potupě (9) potupa (5) ]. Nalezen 41 verš.
Deuteronomium 32:15...Opustil Boha, jenž učinil jej, Skálu své spásy potupil. Cizími bohy popouzeli Boha, ohavnostmi jej...
1. Samuel 11:2...tak, že každému z vás vyloupnu pravé oko, abych potupil celý Izrael." Stařešinové z Jábeše ho požádali:...
Nehemiáš 1:3...vystěhování, jsou v tom kraji ve veliké bíděpotupě. Hradby Jeruzaléma jsou pobořeny a brány spáleny."...
Nehemiáš 2:17...vystavět jeruzalémské hradby, skončí naše potupa!" Potom jsem jim vyprávěl, jak nade mnou můj Bůh...
Job 19:5...nic. Pokud se chcete povyšovat nade mne a moji potupu proti mně obracet, pak vězte, že Bůh mi ublížil - to...
Žalmy 44:14...cenu jsi nesmlouval! U našich sousedů vydals nás potupě, všem okolo jsme k smíchu a zábavě. Udělal jsi z nás...
Žalmy 71:13...zmizí ti, kdo proti mně chrlí žaloby! Hanboupotupou jsou přikryti ti, kdo usilují o neštěstí! ...
Žalmy 79:4...jak vodu, nebylo nikoho, kdo by je pochovalPotupě vydáni jsme u svých sousedů, pro smích a zábavu jsme...
Žalmy 80:7...jsi jim vypít dal. U našich sousedů vydals nás potupě, každý náš nepřítel se nám vysmívá. Bože zástupů,...
Žalmy 119:22...tvých přikázání zbloudili! Zbav zahanbenípotupy, vždyť držím se tvých svědectví! Vládcové zasedají a...
Žalmy 119:39...sliby své, tak, aby lidé ctili . Zbav  potupy, z níž mám strach - jak dobrá jsou nařízení tvá! Jak...
Přísloví 3:35...připadne za dědictví sláva, tupce však čeká potupa. Slyšte, synové, otcovské poučení, dávejte pozor a...
Přísloví 18:3...darebák, přijde i pohrdání, za ním pak hanbapotupa. Hluboká voda jsou slova úst některých, zurčící...
Přísloví 25:10...cizí tajemství. Ten, kdo to uslyší, potom potupí , tvá špatná pověst nepustí! Zlatá jablka na...
Izaiáš 4:1... jen se jmenujeme po tobě - pomoz nám ujít potupě!" V ten den bude Hospodinův výhonek nádherný a...
Izaiáš 16:14...by ty roky počítal nádeník, bude sláva Moábu potupena a celý ten ohromný dav se zmenší na nepatrný a...
Izaiáš 23:9...všude na zemi? Hospodin zástupů to rozhodl, aby potupil všechnu pyšnou nádheru a aby ponížil všechny slavné...
Izaiáš 25:8...všem slzy z tváří, na vší zemi zbaví svůj lid potupy. Tak promluvil Hospodin. V ten den pak řekneš: "Hle,...
Izaiáš 43:28...prohřešil, tvoji mluvčí zradili. Proto jsem potupil hodnostáře svatyně, vydal jsem Jákoba klatbě a...
Izaiáš 45:16...odejdou s ostudou, všichni společně, s hanboupotupou. Izraele však Hospodin zachrání věčným spasením....
Izaiáš 45:17...zachrání věčným spasením. Nebudete zahanbeni ani potupeni nikdy, navěky! Nuže, toto praví stvořitel nebe,...
Izaiáš 47:6...královnou. Rozhněval jsem se na svůj lidpotupil své dědictví; vydal jsem ti je napospas, tys ale...
Izaiáš 50:7... Panovník Hospodin pomáhá mi, a proto nedojdu potupy; tvář jako z křemene proto nastavuji, nebudu...
Izaiáš 54:4...Neboj se, nebudeš zahanbena, nestyď se, nedojdeš potupy. Zapomeneš na hanbu svého mládí, na potupu svého...
Izaiáš 61:7...své hanby budete mít dvojitý podíl, místo své potupy budete jásat nad svým dědictvím. V jejich zemi...
Jeremiáš 3:25...o syny a o dcery. Proto teď uléháme v hanběpotupou jsme přikryti. Proti Hospodinu, svému Bohu, jsme...
Jeremiáš 20:11...neúspěch je stihne hanba, věčná nezapomenutelná potupa. Hospodine zástupů, jenž spravedlivé zkoušíš a vidíš...
Jeremiáš 23:40...otcům. Uvalím na vás věčnou pohanu a věčnou potupu, jaká se nedá zapomenout!" Hospodin mi dal vidění:...
Jeremiáš 31:19...do hrudi. Stydím se a jsem zahanben, že nesu potupu svých mladých let.' Není snad Efraim můj drahý syn?...
Pláč 1:11... Hospodine, jen se podívej, v jaké jsem hrozné potupě! Není to pro vás vůbec nic, všichni, kdo procházíte...
Pláč 3:30...je naděje! Tvář nastaví tomu, kdo jej bijepotupou je nasycen. Hospodin přece navěky...
Ezechiel 22:4...den, konec tvých let nadešel. Proto vydám potupě mezi pohany a posměchu mezi všemi zeměmi. Blízkým i...
Joel 2:26...pro vás koná zázraky: Můj lid navěky nedojde potupy! A tehdy poznáte, že jsem v Izraeli, že váš Bůh...
Joel 2:27... a žádný jiný není. Můj lid navěky nedojde potupy! Na všechny lidi pak vyliji svého Ducha a vaši...
Nahum 3:6...ostudu. Nakydám na tebe ohavnosti a veřejně  potupím, vystavím na odiv! Kdo uvidí, uteče od tebe a...
Sofoniáš 3:18..."Odstraním z tebe neštěstí, abys nenesl břímě potupy. Hle - v ten čas skoncuji se všemi, kdo trápili!...
Lukáš 6:22...vás budou lidé nenávidět a když vás vyobcujípotupí a vaše jméno zavrhnou jako zlé kvůli Synu člověka. V...
Židům 6:6...sebe křižovali Božího Syna, znovu by ho vydávali potupě! Když země vsákne vydatné deště a vydá zemědělcům...
Židům 10:29...si cenit krve smlouvy, jíž byl posvěcen, a potupil Ducha milosti! Víme přece, kdo řekl: " je pomsta,...
Židům 11:26...lidu před pomíjivým hříšným požitkem. Kristova potupa mu byla dražší než všechny egyptské poklady, neboť...
Židům 13:13... Vyjděme tedy k němu ven za stany a nesme jeho potupu, neboť zde nemáme trvalé město, ale toužíme po tom...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |