Potrestám

Hledám varianty 'potrestám' [ potrestej (1) potrestat (3) potrestáni (1) potrestán (3) potrestám (12) potrestali (2) potrestal (4) potrestají (4) potrestá (14) ]. Nalezeny 44 verše.
Exodus 32:34...půjde před tebou. však přijde den zúčtovánípotrestám je za jejich hřích." Hospodin pak udeřil na lid...
Leviticus 18:25...vyháním! Sama země se jimi poskvrnila; proto ji potrestám za její hřích a země vyvrhne své obyvatele. Vy...
Deuteronomium 22:18...města. Stařešinové města pak onoho muže vezmoupotrestají ho. Za to, že pomlouval izraelskou pannu, mu...
Jozue 10:13...Stanulo slunce, měsíc stál, než národ nepřátele potrestal. Právě tak se to píše v Knize Upřímného. Slunce...
Jozue 22:23...zápalné, moučné nebo pokojné oběti, pak nás potrestá sám Hospodin! Udělali jsme to jen z obavy, aby...
1. Samuel 3:17...ho Elí. "Prosím, nic přede mnou netaj. Bůh potrestá a ještě ti přidá, jestliže mi zatajíš jediné slovo...
1. Samuel 14:44...zemřít." Saul prohlásil: "Jestli ne, Bůh potrestá a ještě mi přidá! Musíš zemřít, Jonatane." Lid se...
1. Samuel 15:2...slova. Tak praví Hospodin zástupů: Chci potrestat Amaleka za to, co provedl Izraeli - že se proti...
1. Samuel 20:13...můj otec bude chtít ublížit, pak Hospodin potrestá a ještě mi přidá, kdybych ti to zatajil a...
1. Samuel 25:22...teď mi za mou dobrotu oplácí zlem. Bůh Davida potrestá a ještě mu přidá, jestli ze všech, kdo k Nábalovi...
2. Samuel 3:9...dnes budeš obviňovat kvůli téhle ženě? Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli se k Davidovi nezachovám...
2. Samuel 3:35...za světla najedl, ale David přísahal: " Bůh potrestá a ještě mi přidá, okusím-li chleba nebo cokoli...
2. Samuel 7:14...mu budu otcem a on mi bude synem. Když pochybípotrestám jej holí smrtelníků, lidskými ranami. Svou...
2. Samuel 19:14...vyřiďte: Nejsi snad krev a tělo? Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli se nestaneš natrvalo mým...
1. Královská 2:23...tehdy přísahal při Hospodinu: " Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli Adoniáš za ta slova...
1. Královská 19:2...pak za Eliášem poslala vzkaz: " bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli s tebou zítra touto...
1. Královská 20:10... Ben-hadad mu na to vzkázal: " bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli v Samaří bude dost...
2. Královská 6:31... že na holém těle pytlovinu. " Bůh potrestá a ještě mi přidá," zvolal král, "jestli ten Elíša,...
2. Letopisů 24:24... Boha svých otců. Když Joaše jaksepatří potrestali, odtáhli pryč a zanechali ho těžce zraněného....
Ezdráš 7:26...Boha a zákon krále neplnil, bude bezodkladně potrestán smrtí nebo vyhnanstvím, propadnutím majetku nebo...
Žalmy 10:14...Ty vnímáš trápení i žal, svou vlastní rukou abys potrestal! Na tebe samého bezbranný spoléhá, ty jsi...
Žalmy 59:6...Hospodine Bože zástupů, Bože Izraele, procitnipotrestej všechny ty pohany, neměj slitování s podlými...
Žalmy 89:33...jestliže poruší a nedodrží příkazy - holí potrestám jejich poklesky a jejich provinění ranami. Svou...
Žalmy 118:18...budu, co Hospodin učinil! Hospodin přísně potrestal, smrti ale nevydal! Otevřete mi brány...
Žalmy 120:3...od lživých rtů a lstivých jazyků! Jak budeš potrestán a co čeká , ty, který mluvíš lstivým jazykem?...
Izaiáš 10:12... co chtěl vykonat proti hoře Sion a Jeruzalémupotrestá asyrského krále za jeho zpupnou pýchu a za to, jak...
Izaiáš 13:11...se zatmí od svítání a měsíc nevydá svůj svitPotrestám svět za jeho zločiny, všechny ničemy za jejich...
Izaiáš 24:21... zhroutí se a nevstane. V ten den Hospodin potrestá mocnosti nahoře na nebi i krále dole na zemi....
Jeremiáš 2:3...jeho úrody; všichni, kdo jej hltali, bývali potrestáni a přišlo na neštěstí, praví Hospodin." Slyšte...
Jeremiáš 25:12...králi. se těch sedmdesát let naplnípotrestám babylonského krále i jeho národ za jejich vinu,...
Pláč 3:39...si tedy člověk stěžoval, když je za svůj hřích potrestán? Zpytujme své cesty, zkoumejme je, k Hospodinu se...
Ezechiel 23:49... aby nebyly zvrhlé jako vy. Za vaši zvrhlost vás potrestají; ponesete trest za své hříšné modlářství. Tehdy...
Ezechiel 25:17...pobřeží. Strašlivě se na nich pomstím, je potrestám ve svém rozhořčení. jim dám pocítit svoji...
Ozeáš 1:4..."Dej mu jméno Jizreel, Boží setba. brzy totiž potrestám Jehuův dům za jizreelské vraždění a skoncuji s...
Ozeáš 2:15...houštiny, kde budou požírány divokými zvířatyPotrestám ji za ty dny, ve kterých uctívá baaly kadidly a...
Ozeáš 5:2... v Šitimu jáma hloubená. je však všechny potrestám, přece Efraima znám a Izrael se mi neschová!...
Ozeáš 8:13...si připomene jejich provinění a jejich hříchy potrestá: Půjdou zpátky do Egypta! Izrael zapomněl na svého...
Ozeáš 10:10...tehdy v Gibeji boj proti pachatelům bezprávíPotrestám je, kdy budu chtít: Národy se spojí proti nim,...
Ozeáš 12:3...Egypta. Hospodin žalobu proti Judovi; Jákoba potrestá za jeho jednání, za jeho skutky mu odplatí! v...
Malachiáš 2:3... protože jste si to nevzali k srdci. Hlepotrestám vaše potomky a vám vmetu lejna do tváří, lejna...
Skutky 4:21..." Když ale nemohli najít nic, za co by je potrestali, znovu jim pohrozili a s ohledem na lid je...
2. Korintským 7:11...znepokojení, jakou touhu a horlivost, jaké úsilí potrestat viníka! V každém ohledu jste dokázali, že jste v...
2. Korintským 10:6...bude vaše poslušnost úplná, budeme připraveni potrestat každou neposlušnost. To si vidíte jen na špičku...
2. Tesalonickým 1:8...se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium...

Slova obsahující potrestám: nepotrestám (1) potrestám (12)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |