Potomstvo

Hledám varianty 'potomstvo' [ potomstvu (1) potomstvo (17) potomstvem (2) potomstva (1) ]. Nalezen 21 verš.
Genesis 46:6... a přišli do Egypta - Jákob a veškeré jeho potomstvo. Jeho synové i vnukové přišli s ním, také jeho...
Genesis 46:7...a vnučky. Přivedl s sebou do Egypta veškeré své potomstvo. Toto jsou jména Izraelových synů, kteří přišli...
Numeri 18:19...věčně platná před Hospodinem, pro tebe i pro tvé potomstvo." Hospodin řekl Áronovi: "Nezískáš v jejich zemi...
Numeri 25:13...svou smlouvu pokoje. Ta bude pro něj i pro jeho potomstvo smlouvou věčného kněžství, neboť horlil pro svého...
Deuteronomium 10:15...svou láskou. Ze všech národů vyvolil jejich potomstvo, totiž vás, a tak je tomu dodnes. Obřežte tedy...
Deuteronomium 25:7...a řekne: "Můj švagr odmítá svému bratru vzbudit potomstvo v Izraeli. Nechce vůči mně splnit svou...
Růt 4:12...Kéž ti Hospodin skrze tuto dívku dopřeje potomstvo, aby tvůj dům byl jako dům Perese, jehož porodila...
1. Samuel 20:42...je Hospodin svědkem mezi námi dvěma i mezi naším potomstvem navěky." David pak vyrazil na cestu, zatímco...
1. Samuel 24:22...mi teď přísahej při Hospodinu, že nevyhladíš  potomstvo, tu nebudu, a nevymažeš jméno z mého...
2. Samuel 4:8...pánu a králi dopřál pomstu nad Saulem a jeho potomstvem." David na to Rechabovi a jeho bratru Baanovi,...
2. Samuel 14:7...manželovi mi tu na zemi nezůstane ani jméno, ani potomstvo..." "Vrať se domů, o tvé věci rozhodnu,"...
Ester 9:31...Ester a tak to přijali pro sebe i pro své potomstvo na paměť svého půstu a naříkání. Slova ohledně...
Ester 10:3...svého lidu a zasazoval se o rozkvět všeho jejich potomstva. V zemi Úc žil muž jménem Job. Ten muž byl...
Žalmy 21:11...Jejich plemeno ty ze země shladíš, jejich potomstvo z lidí vymizí! Ano, chystali na tebe špatnost,...
Žalmy 25:13...vyvolit. Takový prožije svůj život šťastně, jeho potomstvo zdědí zem. Hospodin důvěřuje těm, kdo jej ctí,...
Žalmy 89:5...smlouvy, svému služebníku Davidovi slibuji: Tvé potomstvo ustanovím navěky, po všechna pokolení tvůj trůn...
Žalmy 89:30...navěky, smlouva s ním se nikdy nezmění. Jeho potomstvo ustavím navždycky, dokud potrvá nebe, jeho trůn...
Žalmy 89:37...přísahal - copak bych zklamal Davida? Jeho potomstvo navěky potrvá, jeho trůn přede mnou bude jak...
Izaiáš 53:10...trápením: Za vinu když sám sebe obětuje, uvidí potomstvo, bude dlouho živ a Hospodinova vůle skrze něj se...
Jeremiáš 23:8...' ale: ‚Jakože je živ Hospodin, který vyvedl potomstvo domu Izraele zpět ze severní země a ze všech zemí...
Ezechiel 20:5... kdy jsem vyvolil Izrael, složil jsem přísahu potomstvu Jákobova domu a dal jsem se jim poznat v Egyptě....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |