Potomcích

Hledám varianty 'potomcích' [ potomky (35) potomkům (13) potomků (22) potomkem (2) potomka (21) potomek (13) potomcích (2) potomci (47) ]. Nalezeno 150 veršù.
Genesis 3:15...mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu." Ženě...
Genesis 4:25...Náhrada). Řekla si totiž: "Bůh mi dal jiného potomka náhradou za Ábela, kterého zabil Kain." Také Setovi...
Genesis 10:21...synů, bratru staršího Jáfeta, se také rodili potomci. Semovi synové jsou: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a...
Genesis 15:3...Eliezerovi z Damašku. Pohleď, nedal jsi mi potomka," pokračoval Abram, "a tak mým dědicem bude můj...
Genesis 15:13...Hospodin Abramovi řekl: "Buď si jist, že tví potomci budou přistěhovalci v zemi, jež nebude jejich; tam...
Genesis 21:13...ze syna děvečky však učiním národ, neboť je tvým potomkem." Abraham vstal časně ráno, vzal chléb a měch s...
Genesis 21:23...odpřisáhni, že neoklameš mne ani mého nástupcepotomka a že se ke mně a k zemi, v níž jsi pobýval, budeš...
Genesis 36:12... která Elifazovi porodila Amaleka.) To jsou potomci Ezauovy manželky Ady. Synové Reuelovi: Nachat,...
Genesis 36:13...Reuelovi: Nachat, Zerach, Šama a Miza. To jsou potomci Ezauovy manželky Basematy. Synové, jež Ezauovi...
Genesis 36:16...kmeny vzešlé z Elifaze v edomské zemi. Jsou to potomci Ady. Synové Ezauova syna Reuele: kmen Nachat, kmen...
Genesis 36:17...kmeny vzešlé z Reuele v edomské zemi. Jsou to potomci Ezauovy manželky Basematy. Synové Ezauovy manželky...
Genesis 38:8... Splň švagrovskou povinnost a vzbuď svému bratru potomka." Onan však věděl, že by ten potomek nebyl jeho....
Genesis 38:9...bratru potomka." Onan však věděl, že by ten potomek nebyl jeho. Kdykoli proto spal s manželkou svého...
Genesis 46:15...Zabulonovi: Sered, Elon a Jachleel. To jsou potomci Léy, které Jákobovi porodila v Padan-aramu stejně...
Genesis 46:18...a Beria měl syny Chebera a Malkiela. To jsou potomci Zilpy, kterou Lában daroval své dceři Lée, a ty...
Genesis 46:22... Naaman, Echi, Roš, Mupim, Chupim a Ard. To jsou potomci, kteří se Jákobovi narodili z Ráchel - celkem 14...
Genesis 46:25...Jachceel, Guni, Jecer a Šilem. To jsou potomci Bilhy, kterou Lában daroval své dceři Ráchel. Ty...
Genesis 48:6...Efraim a Manases mi budou jako Ruben a ŠimeonPotomci, které zplodíš po nich, budou tví. Pokud jde o...
Genesis 48:11...uvidím tvou tvář, a hle, Bůh dal, že vidím i tvé potomky!" Josef pak oba syny odvedl z jeho klína a poklonil...
Exodus 28:43... To je věčné ustanovení pro Árona a jeho potomky." "A toto s nimi uděláš, abys je posvětil pro...
Leviticus 6:11...za hřích a oběť odškodnění. Každý Áronův mužský potomek smí jíst z ohnivých obětí Hospodinu. To je věčné...
Leviticus 10:14...synové i tvé dcery - neboť jsou tobě i tvým potomkům dány jako stanovený příděl z pokojných obětí synů...
Leviticus 18:21...se s poskvrňovat. Nedovol, aby někdo z tvých potomků byl obětován Molochovi - znesvětil bys tak jméno...
Leviticus 21:17...k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi: Žádný tvůj potomek v budoucích pokoleních, který by měl tělesnou vadu,...
Leviticus 22:3... jsem Hospodin. Řekni jim: Kdokoli z vašich potomků ve všech vašich pokoleních by přistoupil ke svatým...
Leviticus 22:4... jsem Hospodin. Kdokoli z Áronových potomků by byl malomocný nebo by trpěl výtokem, nesmí jíst...
Leviticus 23:43...v Izraeli budou bydlet ve stáncích, aby vaši potomci věděli, že když jsem syny Izraele vyváděl z Egypta,...
Leviticus 25:30...v hrazeném městě tomu, kdo jej koupil, i jeho potomkům natrvalo. Nebude vydán ani v létě milosti. Domy v...
Leviticus 25:45...otroka i děvečku. Smíte si je koupit taképotomků přistěhovalců, kteří u vás pobývají, i z jejich...
Numeri 9:10...k synům Izraele: Kdokoli z vás nebo z vašich potomků by se poskvrnil při mrtvém nebo byl na daleké cestě...
Numeri 13:22...se k Hebronu, kde žili Achiman, Šešaj a Talmajpotomci Anakovi. (Hebron byl postaven o sedm let dříve než...
Deuteronomium 7:4...jejich dceru pro svého syna. To by pak tvé potomky odvrátilo ke službě cizím bohům. Hospodin by proti...
Deuteronomium 23:9...vždyť jsi v jejich zemi žil jako přistěhovalecPotomci, kteří se jim narodí ve třetím pokolení, smí vejít...
Deuteronomium 31:21...proti nim (nebude totiž zapomenuta, ani jejich potomkům nesejde ze rtů). Již dnes přece znám jejich...
Jozue 15:14...Anakových synů: Šešaje, Achimana a Talmajepotomky Anakovy, a táhl odtud dál proti obyvatelům Debiru...
Jozue 17:2... Cheferovy a Šemidovy. To jsou ostatní mužští potomci Manasese, syna Josefova, podle svých rodů....
Jozue 21:4...připadl na rody Kehatovy. Ti levité, kteří byli potomky kněze Árona, získali losem třináct měst od pokolení...
Jozue 21:10...tato jmenovitě uvedená města (připadla Áronovým potomkům, Leviho synům z rodů Kehatových, neboť na padl...
Jozue 22:28...do činění.' Řekli jsme si: Kdyby nám nebo našim potomkům něco takového v budoucnu řekli, odpovíme:...
Jozue 24:3...jsem ho celou kanaánskou zemí. Dal jsem mu mnoho potomků - dal jsem mu Izáka a Izákovi jsem dal Jákoba a...
Soudců 1:16...města do judské pouště na jih od Aradu také potomci Mojžíšova tchána, Kenijce. Když tam dorazili,...
Soudců 1:22...spolu s Benjamínci dodnes. Také Josefovi potomci vytáhli, a to na Bet-el, a Hospodin byl s nimi....
Soudců 4:11...Cheber Kenijský se oddělil od ostatních Kenijcůpotomků Mojžíšova švagra Chobaba, a utábořil se u dubu v...
1. Samuel 2:20...slovy: "Kéž Hospodin , abys měl s touto ženou potomky místo toho vyžádaného dítěte, které odevzdala...
1. Samuel 2:33...a jeho duše se usouží. Celé to množství tvých potomků zemře předčasně. To, co se stane tvým dvěma synům...
1. Samuel 25:3... ale její muž byl hrubý a choval se zle. Byl to potomek Kálebův. Když se David na poušti doslechl, že Nábal...
2. Samuel 7:12...dny a ulehneš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka, jenž vzejde z tvých beder, a jeho království...
2. Samuel 21:6...z celého izraelského území, chceme sedm jeho potomků. Pověsíme je před Hospodinem v Gibeji Saulově, na...
2. Samuel 21:16...v boji proti Filištínům se unavil. Išbi-benobpotomek Refajců (který měl bronzové kopí o váze 300 šekelů...
2. Samuel 21:18... Tehdy Sibechaj Chušatský zabil Safa, dalšího potomka Refajců. Když pak v Gobu začala další válka s...
2. Samuel 21:20...šesti prstech, celkem dvacet čtyři. Také on byl potomek Refajců. Urážel Izrael, ale Jonatan, syn Davidova...
2. Samuel 21:22...Davidova bratra Šimey, ho zabil. Tak tito čtyři potomci gatských Refajců padli rukou Davida a jeho...
1. Královská 2:4...pak na izraelském trůnu nikdy nebude chybět tvůj potomek.' Víš také, co mi provedl Joáb, syn Ceruji - co...
1. Královská 2:33...krveprolití provždy padne na hlavu Joába a jeho potomků. Na Davida a jeho símě, na jeho dům i jeho trůn ...
1. Královská 8:25...se, aby na izraelském trůnu nikdy nechyběl tvůj potomek, budou-li jen tví synové dbát na svou cestu a žít...
1. Královská 9:5...‚Na izraelském trůnu nikdy nebude chybět tvůj potomek.' Pokud se však ode ty a tvoji synové odvrátíte...
1. Královská 9:21... kteří nepatřili k synům Izraele, totiž jejich potomky, kteří po nich zůstali v zemi a které synové...
1. Královská 21:21...tebe zlé věci. Vymetu za tebou tak, že Achabovy potomky dočista vyhladím z Izraele - pána i kmána do...
2. Královská 5:27...proto navěky ulpí na tobě a na tvých potomcích!" A Gehazi od něj odešel malomocný - bílý jako...
2. Královská 9:8...Jezábel. Celý dům Achabův zahyne. Achabovy potomky dočista vyhladím z Izraele - pána i kmána do...
2. Královská 10:30...proto budou na izraelském trůnu sedět čtyři tví potomci." Jehu se ale nesnažil dodržovat Zákon Hospodina,...
2. Královská 15:12..."Na izraelském trůnu budou sedět čtyři tví potomci." A tak se také stalo. Devětatřicátého roku...
2. Královská 20:18...nic, praví Hospodin. I tvoji synové, tví vlastní potomci, budou zajati a stanou se eunuchy v paláci...
1. Letopisů 2:33... Synové Jonatanovi: Pelet a Zaza. To byli potomci Jerachmeelovi. Šešan neměl syny, ale dcery. Měl...
1. Letopisů 4:40...a klidný kraj. Jeho předchozí obyvatelé byli potomci Chamovi. Tito jmenovitě zapsaní muži za dnů...
1. Letopisů 7:2...otcovských rodů. Za dnů Davidových byli Tolovi potomci zapsáni v rodopisech v počtu 22 600 udatných...
1. Letopisů 7:13...Jachaciel, Guni, Jecer a Šilem. To jsou potomci Bilhy. Synové Manasesovi: Asriel, jehož mu porodila...
1. Letopisů 17:11...dny a odejdeš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka, jednoho z tvých synů, a jeho království upevním....
1. Letopisů 20:4... Tehdy Sibechaj Chušatský zabil Sipajepotomka Refajců, a tak se podrobili. Elchanan, syn Jaírův,...
1. Letopisů 20:6...po šesti prstech, celkem dvacet čtyři. I on byl potomek Refajců. Urážel Izrael, ale Jonatan, syn Davidova...
1. Letopisů 20:8... syn Davidova bratra Šimey, ho zabil. Tak tito potomci gatských Refajců padli rukou Davida a jeho...
1. Letopisů 26:8...udatní bratři Elihu a Semachiáš. Ti všichni jsou potomky Obed-edoma; oni, jejich synové i jejich bratři....
2. Letopisů 6:16...se, aby na izraelském trůnu nikdy nechyběl tvůj potomek, budou-li jen tví synové dbát na svou cestu a žít...
2. Letopisů 7:18...Davidovi: ‚Izrael nikdy nebude bez vlády tvého potomka.' Pokud se však odvrátíte a opustíte ustanovení a...
2. Letopisů 8:8... kteří nepatřili k Izraeli, totiž jejich potomky, kteří po nich zůstali v zemi a které synové...
2. Letopisů 20:7...Izraelem vyhnal obyvatele této země a dal ji potomkům svého přítele Abrahama na věky. Poté, co ji...
Ezdráš 3:9...se svými syny a bratry, Kadmiel se svými syny (potomky Hodaviášovými) a potomci Chenadadovi se svými syny...
Nehemiáš 7:60...Cebajimského, synové Amona; Chrámových sluhůpotomků Šalomounových služebníků bylo celkem 392. Další...
Ester 9:27...tento nepomíjivý svátek pro sebe, pro své potomky a pro všechny, kdo se k nim připojí. Přijali, že...
Ester 9:28...Židovstvu nepominou a jejich památka mezi jejich potomky nevymizí. Tuto druhou listinu psala spolu s Židem...
Job 5:25...- nebude chybět nic. Poznáš, co je to mít mnohé potomky: Tvých ratolestí bude jak trávy na zemi. Ke hrobu...
Job 18:19...bude ze světa. Nebude mít v lidu nástupce ani potomka, ve svém domě nezanechá ani živáčka. Na západě se...
Job 21:8...Zatímco stárnou, jejich moc narůstá. Jejich potomkům se daří kolem nich, své ratolesti mají na očích. V...
Žalmy 22:31...- ti, kdo se při životě udržet nemohou! Jejich potomci mu budou sloužit, o Pánu budou vyprávět navěky....
Žalmy 37:25...nezažil, že by byl opuštěn spravedlivý a jeho potomci že by žebrali. Stále soucit a půjčuje druhým,...
Žalmy 37:26...soucit a půjčuje druhým, požehnáním jsou i jeho potomci. Odmítej zlo a konej dobro, pak budeš bydlet v zemi...
Žalmy 37:28...nezřekne věrných svých; navěky budou zachovánipotomci ničemů však vymizí. Spravedliví ale obdrží zemi a...
Žalmy 68:27...shromážděních, velebte Hospodina, Izraelovi potomci! Maličký Benjamín v čele si vykračuje, vůdcové Judy...
Žalmy 69:37...znovu vystaví, tak aby bydleli ve svém dědictvíPotomci jeho služebníků tu zemi obdrží a zůstanou v , kdo...
Žalmy 71:18...sílu vyjevím, o tvé moci než zpravím všechny potomky! Tvá spravedlnost, Bože, sahá do výšin, ohromné...
Žalmy 77:16...paží vykoupil jsi svůj lid - Jákobovy a Josefovy potomky. séla Vody , Bože, viděly, vody viděly a hned...
Žalmy 78:6...i děti, jež se teprv narodí, aby zas učily svoje potomky: v Bohu skládají svoji naději, nezapomínají,...
Žalmy 109:13... není, kdo by jeho sirotky litoval! jeho potomci jsou zcela vymýceni, jejich jméno v příštím...
Žalmy 112:2...si velmi oblíbil! Hrdinové země budou jeho potomci, požehnáno bude pokolení poctivých. V jeho domě je...
Žalmy 115:14... vás Hospodin rozmnoží, jak vás, tak vaše potomky! Od Hospodina buďte požehnaní - nebe i zemi on sám...
Žalmy 132:11...nechce nikdy odvolat: "Jeden z tvých vlastních potomků dosedne po tobě na tvůj trůn. Když tvoji synové mou...
Přísloví 20:7...je, kdo žije v poctivosti; šťastní budou jeho potomci! Král sedí na trůnu, aby soudil, všechno zlo svým...
Kazatel 1:11...po našich předcích, tak jako nebude po našich potomcích: Ani památky nezbude po nich mezi těmi, kdo je...
Izaiáš 14:22... Vymýtím jméno Babylonu i jeho pozůstatek, jeho potomka i nástupce, praví Hospodin. Obrátím jej v hnízdiště...
Izaiáš 39:7...nic, praví Hospodin. I tvoji synové, tví vlastní potomci, budou zajati a stanou se eunuchy v paláci...
Izaiáš 43:5...se, jsem s tebou. Od východu přivedu tvé potomky, od západu shromáždím. Severu řeknu: "Propusť...
Izaiáš 44:3...svého Ducha na tvé símě, své požehnání na tvé potomky, takže porostou jako tráva na louce a jako vrby u...
Izaiáš 45:19...nějakém temném koutě země; neřekl jsem Jákobovým potomkům: "Hledejte v prázdnotě!" jsem Hospodin, ...
Izaiáš 45:25...k němu a budou zahanbeni, ale všichni Izraelovi potomci dojdou v Hospodinu slávy a vítězství. Padl Bél,...
Izaiáš 48:19... Jako písku by bylo tvého semene a tvých potomků jako zrnek v něm; jejich jméno by nikdy nevymizelo,...
Izaiáš 54:3...doprava i doleva, národům budou vládnout tvoji potomci a zpustlá města obsadí. Neboj se, nebudeš zahanbena...
Izaiáš 59:21...úst, se nevzdálí od tvých úst ani od úst tvých potomků ani od úst potomků tvých potomků, praví Hospodin,...
Izaiáš 61:9... Jejich símě bude známé mezi pohany a jejich potomci mezi národy: Všichni, kdo je uvidí, tehdy uznají,...
Izaiáš 65:9...Všechny je nezničím. Z Jákobových beder vzbudím potomky, z Judy vzejde ten, kdo hory obsadí; moji...
Izaiáš 65:23...símě, kterému žehná Hospodin - oni i jejich potomci! Ještě než zavolají, jim odpovím; ještě než...
Izaiáš 66:22... praví Hospodin, tak zůstane i vaše jméno a vaši potomci. Od novoluní do novoluní, od soboty do soboty...
Jeremiáš 22:28...nikdo nechce? Proč jsou tedy zavrženi on i jeho potomci, odmrštěni do země, kterou neznali? Ach země, země,...
Jeremiáš 22:30...někoho, komu se v životě nedařilo. Nikomu z jeho potomků se nezdaří usednout na trůn Davidův a vládnout nad...
Jeremiáš 29:32...Hle, zúčtuji s Šemajášem Nechlamským i s jeho potomky! Protože o Hospodinu hlásal bludy, nebude mít...
Jeremiáš 30:10...Hospodin. Hle, zachráním z dálné ciziny a tvé potomky z jejich vyhnanství. Jákob se vrátí a odpočine v...
Jeremiáš 31:17...z nepřátelské země vrátí! Je tu naděje pro tvé potomky, praví Hospodin: tvé děti se vrátí do vlasti! Jasně...
Jeremiáš 32:18...tisícům pokolení, ale vinu otců splácíš i jejich potomkům. Jsi veliký a mocný Bůh; máš jméno Hospodin...
Jeremiáš 32:39...po všechny dny - pak bude dobře jim i jejich potomkům. Uzavřu s nimi věčnou smlouvu, že je nikdy...
Jeremiáš 33:17...trůnu Izraelova domu nikdy nebude chybět Davidův potomek. Také mezi levity nikdy nebude chybět kněz, který...
Jeremiáš 35:6...totiž přikázal: ‚Nikdy nepijte víno, vy ani vaši potomci. Nestavějte si domy, nesejte semeno, nesázejte...
Jeremiáš 35:16...vůbec nevnímáte, vůbec neposloucháte. Anopotomci Jonadaba, syna Rechabova, dodržují, co jim jejich...
Jeremiáš 35:19...Jonadabovi, synu Rechabovu, nikdy nebude chybět potomek, který by stál přede mnou ve službě." Ve čtvrtém...
Jeremiáš 36:30...o judském králi Joakimovi: "Nikdo z jeho potomků nebude sedět na Davidově trůnu. Jeho mrtvola bude...
Jeremiáš 36:31...dennímu horku a nočnímu mrazu. Ztrestám ho, jeho potomky i jeho dvořany za jejich zločiny. Přivedu na i...
Jeremiáš 46:27...neděs se. Hle, zachráním z dálné ciziny a tvé potomky z jejich vyhnanství. Jákob se vrátí a odpočine v...
Ezechiel 17:13...a odvedl je s sebou do Babylonu. Potom vzal potomka z královského semene, uzavřel s ním smlouvu a...
Ezechiel 23:25...se k tobě zběsile: Uřežou ti nos a uši a tvé potomky pobijí meči. Vezmou tvé syny i dcery a spálí tvé...
Ezechiel 40:46... Jsou to synové Sádokovi - jediní z Leviho potomků, kteří smějí přistupovat k Hospodinu, aby mu...
Ezechiel 46:16...kteréhokoli ze svých synů, bude to patřit i jeho potomkům a zůstane jim to jako dědičné vlastnictví. Když...
Daniel 11:4...do čtyř světových stran. Nepřipadne ovšem jeho potomkům a nebude mít takovou moc jako za něj....
Ozeáš 4:6...svého Boha nedbal jsi, ani nebudu dbát na tvé potomky. Jak se rozmáhali víc a víc, tím více proti mně...
Micheáš 4:7...jsem předtím ranil neštěstím. Kulhavou obdařím potomky, ze zahnané učiním mocný lid a Hospodin bude...
Micheáš 6:7...svého prvorozeného za svůj přestupek, vlastního potomka za hřích duše své? Oznámil ti, člověče, co je dobré...
Nahum 1:14... pak velí Hospodin: "Tvé jméno neponesou žádní potomci! Z chrámu tvých bohů vyhladím tesané modly i...
Malachiáš 2:3...jste si to nevzali k srdci. Hle, potrestám vaše potomky a vám vmetu lejna do tváří, lejna vašich svátečních...
Matouš 3:9...Říkám vám, že Bůh je schopen Abrahamovi vzbudit potomky z tohoto kamení! Sekera je napřažena ke kořeni...
Matouš 22:24...ženu vzít jeho bratr, aby svému bratru zplodil potomka. U nás bylo sedm bratrů. První se oženil, ale...
Matouš 22:25...sedm bratrů. První se oženil, ale zemřel bez potomků, a tak zanechal svou ženu svému bratru. Totéž se...
Marek 12:19...ženu vzít jeho bratr, aby svému bratru vzbudil potomka. Bylo sedm bratrů. První se oženil, zemřel a...
Marek 12:20...bratrů. První se oženil, zemřel a nezanechal potomka. Pak si ji vzal druhý, ale také zemřel a nezanechal...
Marek 12:21...si ji vzal druhý, ale také zemřel a nezanechal potomka. Stejně tak třetí. Ani jeden z těch sedmi...
Marek 12:22...tak třetí. Ani jeden z těch sedmi nezanechal potomka. Nakonec pak zemřela i ta žena. tedy při...
Lukáš 3:8...' Říkám vám, že Bůh může Abrahamovi vzbudit potomky z tohoto kamení! Ke kořeni stromů dopadá sekera....
Lukáš 20:28...ženu vzít jeho bratr, aby svému bratru zplodil potomka. Bylo sedm bratrů. První se oženil a zemřel...
Skutky 2:30... že na jeho trůn posadí jednoho z jeho vlastních potomků. Když říkal, že jeho duše nezůstane v záhrobí a...
Skutky 2:39...svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko - kohokoli povolá...
Skutky 7:6... I když byl ještě bezdětný, Bůh mu řekl: ‚Tvoji potomci budou žít jako přistěhovalci v cizí zemi. Budou...
Skutky 13:33...daná našim otcům Bůh splnil nám, jejich potomkům, když vzkřísil Ježíše. Tak je to popsáno ve druhém...
Židům 11:11...i přes svůj pokročilý věk přijala moc k početí potomka, přesvědčena o věrnosti Toho, který dal zaslíbení....
Židům 11:12...z jednoho nemohoucího muže vzešlo bezpočet potomků, jako je hvězd na nebi a písku na mořském břehu....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |