Potokem

Hledám varianty 'potokem' [ potoky (18) potokům (2) potoků (3) potoku (15) potokem (9) potoka (37) potok (18) potocích (2) potoce (3) ]. Nalezeno 100 veršù.
Genesis 32:23...dvě otrokyně a svých jedenáct synů a přebrodil potok Jabok. Vzal je a převedl je přes potok; převedl...
Genesis 32:24...přebrodil potok Jabok. Vzal je a převedl je přes potok; převedl všechno, co měl. Tehdy Jákob zůstal sám....
Numeri 34:5...k Acmonu, kde se stočí, a podél Egyptského potoka dosáhne k moři. Vaši západní hranici bude tvořit...
Deuteronomium 2:13...jim dal Hospodin.) Přikázal: "Vzhůru, překročte potok Zered!" a tak jsme překročili potok Zered. Naše...
Deuteronomium 2:14... Naše putování od Kádeš-barné po překročení potoku Zered trvalo třicet osm let. Celé to pokolení...
Deuteronomium 2:24...na jejich místě.) "Vzhůru! Jděte dál a překročte potok Arnon! Pohleď, dal jsem do tvé ruky chešbonského...
Deuteronomium 2:36...rozebrali dobytek a kořist. Od Aroeru na břehu potoka Arnon a od města v údolí po Gileád nebylo tvrze,...
Deuteronomium 2:37...dal. Nepřiblížil ses ale k zemi Amonců, k okolí potoka Jabok, k městům v horách a vůbec k ničemu, co...
Deuteronomium 3:8...emorejským králům v Zajordání odebrali zem od potoka Arnon k hoře Hermon. (Sidonci říkají Hermonu...
Deuteronomium 3:12...synům Rubenovým a Gádovým - území od Aroeru na potoce Arnon a polovinu pohoří Gileád s jeho městy. Zbytek...
Deuteronomium 3:16...Rubenovým a Gádovým jsem dal území od Gileádupotoku Arnon (jehož středem vede hranice) a k potoku...
Deuteronomium 4:48...na východním břehu Jordánu: od Aroeru na břehu potoka Arnon k hoře Sirion (což je Hermon) a celou...
Deuteronomium 8:7...Bůh, totiž uvádí do krásné země, do zeměpotoky a vodními prameny, jež vyvěrají z hlubin v údolích i...
Deuteronomium 9:21... na jemný prášek, který jsem vysypal do potoka stékajícího z hory. Také v Tabeře, Masse a...
Deuteronomium 10:7...táhli do Gudgodu a z Gudgodu do Jotbaty, krajiny potoků plných vody. Tenkrát Hospodin oddělil kmen Levi, aby...
Jozue 12:1...zem na východní straně Jordánu obsadili od potoka Arnon k hoře Hermon i s celou východní částí...
Jozue 12:2...v Chešbonu. Ten ovládal území od Aroeru na břehu potoka Arnon, totiž od středu toho potoka přes polovinu...
Jozue 13:9...jim přidělil toto území: Od Aroeru na břehu potoka Arnon, včetně města uprostřed onoho údolí, celou...
Jozue 13:16...Ruben pro jejich rody: Území od Aroeru na břehu potoka Arnon, včetně města uprostřed onoho údolí; dále celá...
Jozue 15:4...k Acmoně. Dál pak hranice vede Egyptským potokem, dosáhne ke Středozemnímu moři. To je jejich...
Jozue 15:47...s jejími vesnicemi a osadami k Egyptskému potoku a k pobřeží Středozemního moře. Na horách: Šamir,...
Jozue 16:8...k Jordánu. Západně od Tapuachu vede hranice potokem Kána, než dosáhne k moři. To je dědictví Efraimova...
Jozue 17:9...patří synům Efraimovým. Hranice potom sestupuje potokem Kána. Zde, mezi Manasesovými městy jižně od potoka,...
Jozue 19:11...k Marale, dotýká se Dabešetu a dosahujepotoku naproti Jokneamu. Směrem na východ vede od Saridu...
Soudců 4:7...vojska Siseru i s jeho jízdou a s jeho zástupypotoku Kíšon a vydám ti ho do rukou." Barák odpověděl:...
Soudců 4:13...devíti set železných vozů a celé své vojskopotoku Kíšon. Debora tehdy řekla Barákovi: "Vzhůru! Toto je...
Soudců 5:21... proti Siserovi válčily ze svých drah. Kíšonský potok ty krále smetl - valící se proud potoka Kíšonu. Šíje...
Soudců 11:18...zem z východu a utábořili se na druhé straně potoka Arnon, aby nevstoupili na moábské území - Arnon...
1. Samuel 17:40... Pak si vzal svou hůl, vybral si pět oblázkůpotoka, vložil je do kapsy ve své pastýřské mošně, do ruky...
1. Samuel 30:9...tedy vyrazil se šesti sty muži. Když přišelpotoku Besor, část jich tam zůstala. David pak pokračoval v...
1. Samuel 30:10...se čtyřmi sty muži; dvě stě jich zůstalopotoka Besor, protože byli příliš vyčerpáni, než aby šli...
1. Samuel 30:21...dorazil k těm dvěma stům mužů, kteří zůstalipotoka Besor, protože byli příliš vyčerpáni, než aby šli...
2. Samuel 15:23...celý ten zástup procházel kolem. Král překročil potok Kidron a se všemi svými lidmi zamířil do pouště. Vtom...
2. Samuel 17:20...a ptali se: "Kde je Achimaac a Jonatan?" " za potokem," odpověděla jim. Hledali je tedy, ale nenašli, a...
2. Samuel 23:30...benjamínské Gibeje; Benajáš Piratonský; Hidaj od potoka Gaaš; Abi-albon Arbatský; Azmavet...
1. Královská 2:37... že v den, kdy bys přece jen odešel a překročil potok Kidron, jistě zemřeš. Tvá krev pak padne na tvou...
1. Královská 8:65...s ním všechen Izrael od Lebo-chamátu po Egyptský potok, jedno veliké shromáždění před Hospodinem, naším...
1. Královská 15:13...Ašeru. Asa tu zrůdnou modlu rozsekal a spálilpotoka Kidron. Obětní výšiny sice nebyly odstraněny, ale...
1. Královská 17:3..."Odejdi odsud, obrať se na východ a skryj sepotoka Kerít na protější straně Jordánu. Z toho potoka...
1. Královská 17:4...potoka Kerít na protější straně Jordánu. Z toho potoka budeš pít a havranům jsem přikázal, aby tam...
1. Královská 17:5...se podle Hospodinova slova: šel a usadil sepotoka Kerít na protější straně Jordánu. Havrani mu ráno i...
1. Královská 17:6... Havrani mu ráno i večer nosili chléb a maso a z potoka pil. Po nějaké době ale potok vyschl, protože v zemi...
1. Královská 17:7...chléb a maso a z potoka pil. Po nějaké době ale potok vyschl, protože v zemi nepršelo. Tehdy dostal slovo...
1. Královská 18:5...řekl: "Pojďme ke všem vodním pramenům a ke všem potokům v zemi - snad se někde ještě najde čerstvá tráva,...
1. Královská 18:40...neunikne." A když je zajali, Eliáš je odvedlpotoku Kíšon a tam je pobil. Potom řekl Achabovi: "Vzhůru,...
2. Královská 10:33...totiž území Gáda, Rubena a Manasese od Aroeru na potoce Arnon přes Gileád k Bášanu. Ostatní Jehuovy...
2. Královská 23:4...zástupy. Spálil je venku za Jeruzalémempotoka Kidron a jejich popel odnesl do Bet-elu. Skoncoval...
2. Královská 23:6...vynesl z Hospodinova chrámu ven za Jeruzalémpotoku Kidron, kde ji spálil. Rozemlel ji na prach a ten...
2. Královská 23:12...chrámu. Jejich prach odtud urychleně vyhodil do potoka Kidron. Král také znesvětil obětní výšiny před...
2. Královská 24:7... co předtím patřilo vládci Egypta, od Egyptského potoka po řeku Eufrat. Joakin se stal králem v osmnácti...
1. Letopisů 11:32...Gibeje; Benajáš Piratonský; Churaj od potoka Gaaš; Abiel Arbatský; Azmavet Bachurimský; Eliachba...
2. Letopisů 7:8...s ním všechen Izrael od Lebo-chamátu po Egyptský potok. Bylo to jedno veliké shromáždění. Slavnost zahájili...
2. Letopisů 15:16... Asa tu zrůdnou modlu rozbil na kusy a spálilpotoka Kidron. Asa sice z Izraele neodstranil obětní výšiny...
2. Letopisů 29:16...chopili další levité a odnášeli to za městopotoku Kidron. S posvěcováním začali hned prvního dne...
2. Letopisů 30:14...také všechny kadidlové oltáříky a naházeli je do potoka Kidron. Čtrnáctý den druhého měsíce porazili...
2. Letopisů 32:4...spousta lidí, takže zasypali všechny pramenypotok protékající krajem. Říkali si: "Proč by měl asyrský...
2. Letopisů 33:14...Města Davidova západně od pramene Gíchon podél potoka ke vchodu do Rybné brány a kolem Ofelu. Také ji o...
Nehemiáš 2:15... Pokračoval jsem tedy vzhůru do noci podél potoka a prohlížel hradby. Pak jsem se obrátil zpět, prošel...
Job 3:24...je teď jen sténání, můj nářek proudí jako potoky. Stalo se mi to, čeho jsem se bál, potkalo to, z...
Job 5:10...zázraky jsou nesčetné. Sesílá deště na zemipotoky pouští po kraji. Ponížené staví na místech vysokých,...
Job 14:11...se poděje? Jako se vypařuje voda z jezer, jako potok vyschne a vyprahne, právě tak člověk lehne a...
Žalmy 36:9...Hojností tvého domu bývají nasyceni, z rajských potoků je napájíš. Pramen života je přece u tebe a ve tvém...
Žalmy 65:10...zemi a napájíš ji, zahrnuješ ji bohatstvím. Boží potok je plný vody, opatřuješ lidem obilí. Ty přece zemi...
Žalmy 78:16...z hlubin bezedných dal jim pít. Ze skály nechal potoky proudit, jež v řeky rozvodnil. Oni však proti němu...
Žalmy 78:20...stůl na poušti? Udeřil sice do skály, mohutným potokem vody tryskaly - chleba nám ale dát jistě neumí,...
Žalmy 78:44... Jejich řeky tehdy ve krev obrátil, ze svých potoků se napít nemohli! Mračno much poslal, aby je žraly,...
Žalmy 83:10...to, co provedls Midiánu, Siserovi a Jabínovipotoka Kíšonu. Rozprášeni byli tenkrát u En-doru, na zemi...
Žalmy 104:10... aby nikdy nepřikryly zem! Ty pouštíš potoky do údolí, aby proudily mezi horami, všechnu polní...
Žalmy 110:7... všude nakupí mrtvoly - srazí i hlavy velmocí! Z potoka se cestou napije, a proto hlavu pozvedne. Haleluja!...
Žalmy 119:136... prosím svoje zákony. Z očí mi slzy proudí potokem - lidé se neřídí tvým Zákonem! Spravedlivý jsi,...
Žalmy 126:4... z našeho zajetí, jako když na poušti vytrysknou potoky! Ti, kteří rozsévali se slzami, sklidí úrodu s...
Žalmy 147:18...jeho mráz? Když pošle své slovo, všechno tajepotoky tečou, když větrem zafouká. Zjevil své slovo...
Přísloví 18:4... Hluboká voda jsou slova úst některých, zurčící potok, pramen moudrosti. Stranit darebákovi jistě není...
Přísloví 30:17...se otci a poslušností k matce pohrdá, havrani od potoka vyklovou oči, spolykají mu je orlí mláďata. Tři věci...
Izaiáš 15:7...vše, co mohli zachránit, odnesli s sebou přes potok Arabim. Moábskou zemí obchází jejich křik, do...
Izaiáš 27:12...mlátit obilí od řeky Eufrat k Egyptskému potoku a vy, synové Izraele, budete sesbíráni po jednom. V...
Izaiáš 30:25... Z každé mohutné hory a vysokého návrší potečou potoky vody v onen den veliké porážky, kdy padnou pevnosti....
Izaiáš 32:2...jak skrýše před větrem a úkryt před deštěm, jako potoky vody v pustině a stín mocné skály v zemi vyprahlé....
Izaiáš 32:20...bylo se zemí, blaze vám, kdo sejete při každém potoku, kdo býka i osla vypouštíte na pastvu! Běda tobě,...
Izaiáš 33:21...Hospodin bude Vznešený, budou tam široké řekypotoky, nepřistane tam ale loď s veslaři, nepoplují tam...
Izaiáš 34:9...pomsty, léto zúčtování ve sporu o Sion! Edomské potoky se v dehet obrátí a tamní půda v síru; celou tu zemi...
Izaiáš 35:6...vytrysknou vodní prameny, pustinou budou proudit potoky, kde byl žhavý písek, bude jezero a suchopár se...
Izaiáš 43:19...Ano, způsobím cestu na poušti a na pustinách potoky. Divoká zvěř bude ctít, pštrosi i šakali, že jsem...
Izaiáš 43:20... že jsem způsobil vody na poušti a na pustinách potoky, abych napojil svůj vyvolený lid, lid, který jsem si...
Izaiáš 44:3...vyvolený Ješurune! vyliji vody na žíznivépotoky na vyschlou zem. Vyliji svého Ducha na tvé símě, své...
Izaiáš 48:18... příkazy, tvůj pokoj by proudil jako potoky, jak mořské vlny by byl tvůj blahobyt. Jako písku by...
Izaiáš 66:12...ji pokojem a slávou národů jako rozvodněným potokem. Budete se kojit v jejím náručí, na jejím klíně...
Jeremiáš 15:18...Stal ses mi zdrojem zklamání - copak jsi potok bez vody? Nuže, toto praví Hospodin: "Pokud se...
Jeremiáš 31:9...s pláčem, půjdou v modlitbách, je povedu. K potokům s vodou je přivedu přímou cestou, na níž neklesnou....
Jeremiáš 31:40...a mastného popela, všechna ta pohřebiště potoku Kidron, k rohu Koňské brány na východě, to vše...
Jeremiáš 48:34... neboť vyschnou dokonce i nimrimské potoky. Skoncuji s Moábem, praví Hospodin - s těmi, kdo...
Pláč 2:18...- ach, hradby Dcery sionské! tvé slzy proudí potokem, je noc či den! Odpočinek si nedopřej, tvé...
Pláč 3:48...a prach, zkáza, zmar! Z očí mi slzy proudí potokem - můj lid je rozdrcen! oči pláčou bez ustání,...
Ezechiel 32:2...řekami, nohama plácáš do vody a čeříš bahnopotocích. Tak praví Panovník Hospodin: Roztáhnu na tebe...
Ezechiel 34:13...vlasti. Budu je pást na izraelských horách, při potocích a u všech osad v jejich zemi. Budu je pást na...
Ezechiel 47:19...k vodám Meriby v Kádeši a dál podél Egyptského potoka ke Středozemnímu moři. To je jižní strana. Na...
Ezechiel 48:28...k vodám Meriby v Kádeši a dál podél Egyptského potoka ke Středozemnímu moři. Toto je země, kterou...
Ozeáš 13:15...Hospodinův se zvedá nad pouští, aby vysušil jeho potoky, jeho prameny aby vyprahly; vyplení jeho poklady, o...
Joel 1:20...Sténá k tobě i divá zvěř, protože vyschla vodapotoce; širé pastviny spolkl oheň! na Sionu troubí...
Jan 18:1...to Ježíš dořekl, odešel se svými učedníky za potok Kedron, kde byla zahrada; do se svými učedníky...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |