Potřebujete

Hledám varianty 'potřebujete' [ potřebují (4) potřebuji (3) potřebujete (6) potřebuješ (2) potřebujeme (6) potřebuje (9) potřebovat (5) potřebovali (3) potřebovala (1) potřeboval (9) ]. Nalezeno 47 veršù.
Exodus 12:16...žádná práce; smíte pouze připravit, co každý potřebuje k jídlu. Budete zachovávat svátek nekvašených...
Exodus 16:4...Lid bude každý den vycházet a sbírat, kolik potřebují na ten den. Vyzkouším, zda budou žít podle mých...
Exodus 16:16...přikázal toto: ‚Nasbírejte si, kolik kdo potřebuje k jídlu, omer na osobu. Vezměte pro každého, koho...
Exodus 16:18...málo, neměl nedostatek. Každý nasbíral, kolik potřeboval k jídlu. Mojžíš jim řekl: " si z toho nikdo...
Exodus 16:21...hněval. A tak to sbírali každé ráno, kolik kdo potřeboval k jídlu (ve slunečním žáru se to totiž...
Exodus 24:14... Hle, Áron a Hur budou s vámi. Kdo bude něco potřebovat, jde za nimi." Mojžíš tedy vystoupil na horu...
Deuteronomium 15:8...mu nabídni pomoc a půjč mu, co ve své nouzi potřebuje. Měj se na pozoru, abys v srdci nechoval ničemnou...
Soudců 19:20..." řekl mu stařík. "Postarám se o všechno, co potřebuješ. Jen prosím nenocuj tady venku." Vzal je k sobě...
Soudců 21:17...Říkali také: "Ti, kdo se z Benjamína zachránilipotřebují dědice, aby z Izraele nevymizel celý kmen. Naše...
2. Královská 25:30...života směl vždy jíst u králova stolu. Vše, co potřeboval, dostával od krále pravidelně den co den po...
2. Letopisů 2:15...v Libanonu tolik stromů, kolik jen budeš potřebovat. Uděláme z nich vory a pošleme ti je po moři do...
Ezdráš 1:4...je v Jeruzalémě. Kdokoli z jeho vyhnanců bude potřebovat pomoc k návratu, nechť jej obyvatelé v místě...
Ezdráš 7:20...vrať jeruzalémskému Bohu. Cokoli dalšího budeš potřebovat pro dům svého Boha, uhraď to z královské...
Job 11:6...do rozpravy! Kéž by ti prozradil taje moudrostipotřebuješ totiž dvojnásob chápání: Věz, že Bůh trestá...
Přísloví 3:27...pastí ochrání! Neodpírej dobrodiní těm, kdo je potřebují, když je v tvé moci něco učinit. Neříkej...
Přísloví 30:8...bohatství ani chudobu. Syť pokrmem tak, jak potřebuji, abych přesycen nezradil a nikdy neřekl: "Kdo...
Jeremiáš 52:34...života směl vždy jíst u králova stolu. Vše, co potřeboval, dostával od babylonského krále pravidelně den...
Daniel 1:20...do královských služeb. Kdykoli od nich král potřeboval moudrou a rozumnou radu, zjistil, že desetkrát...
Matouš 3:14...pokřtít. Jan mu v tom ale velmi bránil: " potřebuji být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš za mnou?"...
Matouš 6:8...svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec , co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. Proto se...
Matouš 6:32...pohané, ale váš nebeský Otec , že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho...
Matouš 21:3...Kdyby vám někdo něco namítal, odpovězte: ‚Pán je potřebuje' a hned je pošle." To se stalo, aby se naplnilo...
Matouš 26:65...roucho a zvolal: "Rouhal se! K čemu ještě potřebujeme svědky? Právě jste slyšeli rouhání! Co o tom...
Marek 11:3...vás někdo ptal: ‚Co to děláte?' řekněte: ‚Pán ho potřebuje,' a hned ho sem pošle." Odešli tedy, a když našli...
Marek 14:63...velekněz roztrhl roucho a zvolal: "K čemu ještě potřebujeme svědky? Slyšeli jste rouhání! Co o tom...
Lukáš 9:11...jim o Božím království a uzdravoval ty, kdo potřebovali uzdravit. Když se začalo chýlit k večeru,...
Lukáš 11:8...kvůli jejich přátelství, zvedne se a mu, co potřebuje, kvůli jeho neodbytnosti. A tak vám říkám: Proste...
Lukáš 12:30...pohané tohoto světa, ale váš Otec , že je potřebujete. Hledejte raději jeho království a toto vše vám...
Lukáš 19:31...ptal, proč ho odvazujete, odpovězte: ‚Pán ho potřebuje.'" Poslové odešli a nalezli vše tak, jak jim řekl...
Lukáš 19:34...ptali: "Proč to oslátko odvazujete?" "Pán ho potřebuje," odpověděli. Odvedli oslátko k Ježíši, přikryli...
Lukáš 22:71..." odpověděl Ježíš. Na to zvolali: "K čemu ještě potřebujeme svědectví? Vždyť jsme to sami slyšeli z jeho...
Jan 13:10...ruce a hlavu!" Ježíš mu řekl: "Kdo je vykoupánpotřebuje umýt jen nohy, neboť je celý čistý. I vy jste...
Skutky 2:45...pozemky a majetky a rozdělovali všem, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých...
Skutky 4:35... Z toho se pak rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval. Joses, který od apoštolů dostal jméno Barnabáš...
Skutky 17:25...si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z...
Skutky 28:10... a když jsme měli vyplout, naložili nám, co jsme potřebovali. Po třech měsících jsme odtud vypluli na...
Římanům 16:2... nápomocni, v jakékoli záležitosti by vás potřebovala, neboť je to zastánkyně i mnoha dalších....
2. Korintským 3:1...pověření. Začínáme se opět chválit? Myslíte, že potřebujeme doporučující listy k vám nebo od vás tak jako...
2. Korintským 11:9...v nouzi, nebyl jsem nikomu na obtíž; co jsem potřeboval, mi přinesli bratři z Makedonie. Za všech...
2. Timoteus 4:11... Vyzvedni Marka a přiveď ho s sebou; velmi potřebuji jeho pomoc. (Tychika jsem totiž poslal do Efesu...
Židům 4:16...abychom došli milosrdenství a našli milost, když potřebujeme pomoci. Každý velekněz bývá vybírán z lidí,...
Židům 5:12...takové době byste sami měli být učiteli, ale potřebujete, aby vám někdo znovu vysvětloval základní...
Židům 7:26...za přimlouval. Přesně takového velekněze jsme potřebovali! Je svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od...
Židům 10:36...svou smělou důvěru - vždyť bude bohatě odměněnaPotřebujete však vytrvalost, abyste vykonali Boží vůli, a...
Jakub 2:16...teplo a dobře se najezte," ale nedáte jim, co potřebují k životu, k čemu to bude? Právě tak víra bez...
2. Petr 1:3...poznání Boha a Ježíše, našeho Pána. Všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti, nám darovala jeho božská...
Zjevení 22:5...mít jeho jméno. Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť je...

Slova obsahující potřebujete: nepotřebujete (1) potřebujete (6) spotřebujete (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |