Potřeba

Hledám varianty 'potřeba' [ potřeby (9) potřebu (2) potřeba (25) ]. Nalezeno 35 veršù.
Exodus 10:26...tu ani kopyto. Budeme z nich brát, co bude potřeba ke službě Hospodinu, našemu Bohu. Než tam ale...
Exodus 36:5...Mojžíšovi: "Lid přináší mnohem více, než je potřeba k dílu, jež nám Hospodin přikázal vykonat." Mojžíš...
Leviticus 25:26...vykupitele, ale později se vzmůže a získá, co je potřeba k jeho vykoupení, spočítá léta od prodeje svého...
Leviticus 25:28...ke svému vlastnictví. Nezíská-li však, co je potřeba k jeho navrácení, zůstane prodaný pozemek v rukou...
Jozue 7:3...Aj. Když se vrátili k Jozuovi, řekli mu: "Není potřeba, aby se tam vypravoval všechen lid. Stačí, když...
Soudců 3:24... řekli si: Nejspíš koná v chladné komůrce potřebu. Přešlapovali tam, z toho byli nesví, ale dveře...
1. Samuel 26:8... do země. Stačí jedna rána, druhá nebude potřeba." David mu ale odpověděl: "Neubližuj mu. Kdo může...
1. Letopisů 28:15...svícnů a jejich lamp, kolik bylo na který svícen potřeba, pro každý jednotlivý stůl předložení určil váhu...
Ezdráš 6:9... aby se práce nezdržovala. Cokoli dalšího bude potřeba - býčci, berani či jehňata k zápalným obětem...
Job 31:16...jeden a týž v lůně matčině? Copak jsem nevnímal potřeby chudých, nechal jsem pohasínat oči vdovy? Copak...
Žalmy 104:27...všichni k tobě vzhlížejí, abys je krmil v čase potřeby. Dáváš jim a oni sbírají, když otevřeš ruku, sytí...
Žalmy 145:15...Oči všech k tobě vzhlížejí, abys je krmil v čase potřeby. Otevíráš ruku, abys nasytil touhy všech žijících...
Lukáš 10:42...se a trápíš se mnoha věcmi. Jen jedno je však potřeba. Marie si vybrala správně a to nikdo nevezme." ...
Lukáš 18:1... Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nevzdávat se: "V jednom městě byl...
Jan 13:29...mysleli, že mu Ježíš řekl, nakoupí, co je potřeba na svátek, nebo nějaké peníze chudým. Jidáš...
Skutky 20:34... Sami víte, že jsem těmato rukama vydělával na potřeby své i svých společníků. Tím vším jsem vám ukázal,...
Skutky 21:24...s nimi očistnému obřadu a zaplať za , co je potřeba, aby si oholili hlavy. Tak všichni poznají, že na...
1. Korintským 16:4...a pošlu je s vaším darem do Jeruzaléma. Bude-li potřeba, abych šel s nimi, půjdou se mnou. Přijdu k vám, ...
2. Korintským 9:12...této oběti totiž nejenže naplňuje potřeby svatých, ale také rozhojňuje vděčnost mnoha lidí...
Efeským 4:29...vaše slova jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší. Nezarmucujte...
Filipským 2:25... kterého jste ke mně vyslali, aby se staral o  potřeby. Tesknil po vás všech a trápil se, že jste se...
Filipským 4:6...starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující...
Filipským 4:16... I do Tesaloniky jste mi vícekrát poslali na  potřeby. Neříkám to proto, že bych toužil po darech; toužím...
Filipským 4:18... že jsem vše dostal a ještě mi zbývá;  potřeby jsou naplněny, když jsem od Epafrodita přijal, co...
Filipským 4:19...svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši. Našemu Bohu a Otci buď i sláva na...
1. Tesalonickým 3:10...navštívit a posílit vaši víru, jakkoli bude potřeba. Kéž sám Bůh, náš Otec, i náš Pán Ježíš připraví...
1. Tesalonickým 4:9...svého svatého Ducha. O bratrské lásce vám není potřeba nic psát. Sami jste se totiž od Boha naučili...
1. Tesalonickým 5:1...těmito slovy. O časech a dobách vám není potřeba nic psát, bratři. Sami dobře víte, že Pánův den...
2. Tesalonickým 3:7... které jste přijali od nás. Sami víte, jak je potřeba následovat náš příklad. My jsme u vás nezaháleli a...
Židům 7:11...níž byl lidu dán Zákon), proč by ještě bylo potřeba, aby povstal jiný kněz podle Melchisedechova řádu,...
Židům 8:3...je pověřen přinášet dary a oběti. Bylo tedy potřeba, aby i on měl co obětovat. Zde na zemi by však ani...
Židům 8:7...první smlouvě nebylo co vytknout, nebylo by ji potřeba nahrazovat jinou. Bůh ale svůj lid kárá, když říká:...
Židům 9:23...a bez prolití krve není odpuštění. Takto bylo potřeba očišťovat obrazy nebeských věcí; samy nebeské věci...
Židům 10:18...Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, nejsou za  potřeba oběti. Bratři, díky Ježíšově krvi teď máme svobodný...
Jakub 1:22...které moc spasit vaše duše. Tím slovem je ale potřeba se řídit - nenamlouvejte si, že mu stačí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |