Potěšil

Hledám varianty 'potěšil' [ potěšte (2) potěšit (3) potěšíš (1) potěším (1) potěšilo (2) potěšili (1) potěšila (1) potěšil (14) potěší (10) potěšeni (2) potěšen (1) potěš (2) ]. Nalezeno 39 veršù.
Soudců 18:20...kněze pro izraelský rod?" Kněze to upřímně potěšilo. Vzal efod, bůžky i tu modlu a připojil se k nim....
Růt 2:13..." "Jsi ke mně tak laskavý, pane," odvětila. "Potěšil jsi a mluvil jsi ke své služebnici přívětivě,...
1. Královská 5:21...Když Chíram uslyšel Šalomounova slova, byl velmi potěšen a prohlásil: " je dnes požehnán Hospodin, který...
Job 2:11...společně půjdou navštívit, aby ho politovalipotěšili. Uviděli ho zdálky a byl k nepoznání. Dali se...
Žalmy 69:32...vyvyšovat je budu s vděčností. Ta oběť Hospodina potěší víc než býk, více než dobytek s rohy a kopyty!...
Žalmy 86:17...že jsi byl mou pomocí a že ty, Hospodine, jsi  potěšil! Zpívaný žalm synů Korachových. Na svatých horách...
Žalmy 119:76...věrnosti jsi pokořil. Kéž tvá láska prosím potěší, jak jsi to svému služebníku zaslíbil. Kéž tvůj...
Žalmy 119:82...slábnou, tvé sliby vyhlížím, ptám se: "Kdy  potěšíš?" I když jsem jako měch dýmem svraštělý,...
Přísloví 2:10...když do srdce ti vejde, vědění když tvou duši potěší, prozíravost bude chránit, rozumnost nad tebou...
Přísloví 11:1...váhy se Hospodinu hnusí, poctivé závaží jej potěší. Pýchu následuje ostuda, moudrost je tam, kde pokora...
Přísloví 11:20...se Hospodinu hnusí, kdo žijí bezúhonně, ti jej potěší. Zlý zcela jistě neunikne trestu, símě spravedlivých...
Přísloví 12:22...se Hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěší. Rozvážný člověk umí své vědění tajit, hňup ale z...
Přísloví 27:11...- lepší je blízký soused než bratr vzdálenýPotěš srdce, synu, a buď moudrý, mám co odpovědět na...
Kazatel 2:24...lepšího než jíst a pít a při svém pachtění se potěšit? Vidím však, že i to pochází z ruky Boží. Vždyť kdo...
Kazatel 3:13...kdokoli jíst a pít a uprostřed svého pachtění se potěšit, je to Boží dar! Vím, že vše, co Bůh dělá, trvá...
Izaiáš 12:1...na rozzloben, odvrátil jsi však svůj hněvpotěšil jsi . Hle, Bůh zachránil - doufám a se...
Izaiáš 49:13...hory, zvučně zpívejte! Hospodin totiž svůj lid potěšil, projevil soucit ke svým ubohým! Sion však říká:...
Izaiáš 51:3...požehnal jsem ho však a rozmnožil. Ano, Hospodin potěší Sion, potěší všechny jeho sutiny; jeho poušť učiní...
Izaiáš 52:9...radosti, jeruzalémské sutiny, vždyť Hospodin potěšil svůj lid - on Jeruzalém vykoupil! Hospodin svou...
Izaiáš 55:2...Poslechněte raději a jezte, co je dobrépotěšte svou duši lahodným pokrmem. Nakloňte ucho a pojďte...
Izaiáš 61:2...léto milosti a den pomsty našeho Bohapotěšit všechny plačící, posílit na Sionu truchlící, dát...
Izaiáš 66:13... Jako když matka své dítě konejší, tak vás potěším - v Jeruzalémě dojdete útěchy. to uvidíte, vaše...
Jeremiáš 15:16...slova přišla, ihned jsem je sněd, tvá slova  potěšila, vnesla radost do srdce. Hospodine, Bože zástupů,...
Pláč 1:16... z očí mi tečou slzy. Není nablízku, kdo by  potěšil, kdo by mi život navrátil. děti zůstaly opuštěny...
Pláč 2:13...jenom podobáš? K čemu připodobním, abych  potěšil, panenská Dcero sionská? Tvá rána je hluboká jako...
Zachariáš 1:17...budou znovu přetékat vším dobrým. Hospodin znovu potěší Sion a znovu vyvolí Jeruzalém." Zvedl jsem oči a...
Matouš 5:4...nebeské království. Blaze plačícím, neboť budou potěšeni. Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví...
Skutky 20:12...Toho chlapce pak přivedli živého a byli nesmírně potěšeni. My ostatní jsme vyrazili napřed. Vypluli jsme na...
1. Korintským 14:3... však mluví k lidem, aby je posílil, povzbudilpotěšil. Kdo mluví v jazycích, posiluje sám sebe, ale kdo...
2. Korintským 2:2...vás totiž zarmoutil, kdo by mi zbyl, aby  potěšil, než ten, koho jsem zarmoutil? Proto jsem vám o tom...
2. Korintským 2:7...většiny z vás. Teď mu ale raději odpusťtepotěšte ho, aby snad nebyl přemožen přílišným zármutkem....
2. Korintským 7:6...zvenku boje, zevnitř obavy. Ale Bůh, který potěšuje sklíčené, nás potěšil příchodem Tita, a nejen jeho...
2. Korintským 7:13...jsme velmi povzbuzeni. Ještě mnohem více nás ale potěšilo, jakou radost z vás měl Titus. Všichni jste ho...
Efeským 6:22...k vám, abyste se dozvěděli, jak se máme, a aby potěšil vaše srdce. Pokoj všem sourozencům a láska s vírou...
Filipským 2:19...brzy budu moci poslat Timotea, abych se také  potěšil zprávami o vás. Nemám nikoho, jako je on, kdo by...
Koloským 4:8...k vám proto, abyste se dozvěděli, jak se máme, a potěšil vaše srdce spolu s věrným a milovaným bratrem...
2. Tesalonickým 2:17...daroval věčné potěšení a nádhernou naději, kéž potěší vaše srdce a posilní vás v každém dobrém skutku i...
Filemon 1:7...velikou radost a povzbuzení, bratře, neboť jsi potěšil srdce svatých. Proto ačkoli bych ti mohl v Kristu...
Filemon 1:20... Nuže, bratře, z tebe mám v Pánu užitek i potěš srdce v Pánu. Píšu ti v jistotě o tvé poslušnosti...

Slova obsahující potěšil: potěšil (14) potěšila (1) potěšili (1) potěšilo (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |