Potěš

Hledám varianty 'potěš' [ potěšte (2) potěšit (3) potěšíš (1) potěším (1) potěšilo (2) potěšili (1) potěšila (1) potěšil (14) potěší (10) potěšeni (2) potěšen (1) potěš (2) ]. Nalezeno 39 veršù.
Soudců 18:20...kněze pro izraelský rod?" Kněze to upřímně potěšilo. Vzal efod, bůžky i tu modlu a připojil se k nim....
Růt 2:13..." "Jsi ke mně tak laskavý, pane," odvětila. "Potěšil jsi a mluvil jsi ke své služebnici přívětivě,...
1. Královská 5:21...Když Chíram uslyšel Šalomounova slova, byl velmi potěšen a prohlásil: " je dnes požehnán Hospodin, který...
Job 2:11...společně půjdou navštívit, aby ho politovalipotěšili. Uviděli ho zdálky a byl k nepoznání. Dali se...
Žalmy 69:32...vyvyšovat je budu s vděčností. Ta oběť Hospodina potěší víc než býk, více než dobytek s rohy a kopyty!...
Žalmy 86:17...že jsi byl mou pomocí a že ty, Hospodine, jsi  potěšil! Zpívaný žalm synů Korachových. Na svatých horách...
Žalmy 119:76...věrnosti jsi pokořil. Kéž tvá láska prosím potěší, jak jsi to svému služebníku zaslíbil. Kéž tvůj...
Žalmy 119:82...slábnou, tvé sliby vyhlížím, ptám se: "Kdy  potěšíš?" I když jsem jako měch dýmem svraštělý,...
Přísloví 2:10...když do srdce ti vejde, vědění když tvou duši potěší, prozíravost bude chránit, rozumnost nad tebou...
Přísloví 11:1...váhy se Hospodinu hnusí, poctivé závaží jej potěší. Pýchu následuje ostuda, moudrost je tam, kde pokora...
Přísloví 11:20...se Hospodinu hnusí, kdo žijí bezúhonně, ti jej potěší. Zlý zcela jistě neunikne trestu, símě spravedlivých...
Přísloví 12:22...se Hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěší. Rozvážný člověk umí své vědění tajit, hňup ale z...
Přísloví 27:11...- lepší je blízký soused než bratr vzdálenýPotěš srdce, synu, a buď moudrý, mám co odpovědět na...
Kazatel 2:24...lepšího než jíst a pít a při svém pachtění se potěšit? Vidím však, že i to pochází z ruky Boží. Vždyť kdo...
Kazatel 3:13...kdokoli jíst a pít a uprostřed svého pachtění se potěšit, je to Boží dar! Vím, že vše, co Bůh dělá, trvá...
Izaiáš 12:1...na rozzloben, odvrátil jsi však svůj hněvpotěšil jsi . Hle, Bůh zachránil - doufám a se...
Izaiáš 49:13...hory, zvučně zpívejte! Hospodin totiž svůj lid potěšil, projevil soucit ke svým ubohým! Sion však říká:...
Izaiáš 51:3...požehnal jsem ho však a rozmnožil. Ano, Hospodin potěší Sion, potěší všechny jeho sutiny; jeho poušť učiní...
Izaiáš 52:9...radosti, jeruzalémské sutiny, vždyť Hospodin potěšil svůj lid - on Jeruzalém vykoupil! Hospodin svou...
Izaiáš 55:2...Poslechněte raději a jezte, co je dobrépotěšte svou duši lahodným pokrmem. Nakloňte ucho a pojďte...
Izaiáš 61:2...léto milosti a den pomsty našeho Bohapotěšit všechny plačící, posílit na Sionu truchlící, dát...
Izaiáš 66:13... Jako když matka své dítě konejší, tak vás potěším - v Jeruzalémě dojdete útěchy. to uvidíte, vaše...
Jeremiáš 15:16...slova přišla, ihned jsem je sněd, tvá slova  potěšila, vnesla radost do srdce. Hospodine, Bože zástupů,...
Pláč 1:16... z očí mi tečou slzy. Není nablízku, kdo by  potěšil, kdo by mi život navrátil. děti zůstaly opuštěny...
Pláč 2:13...jenom podobáš? K čemu připodobním, abych  potěšil, panenská Dcero sionská? Tvá rána je hluboká jako...
Zachariáš 1:17...budou znovu přetékat vším dobrým. Hospodin znovu potěší Sion a znovu vyvolí Jeruzalém." Zvedl jsem oči a...
Matouš 5:4...nebeské království. Blaze plačícím, neboť budou potěšeni. Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví...
Skutky 20:12...Toho chlapce pak přivedli živého a byli nesmírně potěšeni. My ostatní jsme vyrazili napřed. Vypluli jsme na...
1. Korintským 14:3... však mluví k lidem, aby je posílil, povzbudilpotěšil. Kdo mluví v jazycích, posiluje sám sebe, ale kdo...
2. Korintským 2:2...vás totiž zarmoutil, kdo by mi zbyl, aby  potěšil, než ten, koho jsem zarmoutil? Proto jsem vám o tom...
2. Korintským 2:7...většiny z vás. Teď mu ale raději odpusťtepotěšte ho, aby snad nebyl přemožen přílišným zármutkem....
2. Korintským 7:6...zvenku boje, zevnitř obavy. Ale Bůh, který potěšuje sklíčené, nás potěšil příchodem Tita, a nejen jeho...
2. Korintským 7:13...jsme velmi povzbuzeni. Ještě mnohem více nás ale potěšilo, jakou radost z vás měl Titus. Všichni jste ho...
Efeským 6:22...k vám, abyste se dozvěděli, jak se máme, a aby potěšil vaše srdce. Pokoj všem sourozencům a láska s vírou...
Filipským 2:19...brzy budu moci poslat Timotea, abych se také  potěšil zprávami o vás. Nemám nikoho, jako je on, kdo by...
Koloským 4:8...k vám proto, abyste se dozvěděli, jak se máme, a potěšil vaše srdce spolu s věrným a milovaným bratrem...
2. Tesalonickým 2:17...daroval věčné potěšení a nádhernou naději, kéž potěší vaše srdce a posilní vás v každém dobrém skutku i...
Filemon 1:7...velikou radost a povzbuzení, bratře, neboť jsi potěšil srdce svatých. Proto ačkoli bych ti mohl v Kristu...
Filemon 1:20... Nuže, bratře, z tebe mám v Pánu užitek i potěš srdce v Pánu. Píšu ti v jistotě o tvé poslušnosti...

Slova obsahující potěš: nepotěší (1) potěš (2) potěšen (1) potěšeni (2) potěšení (15) potěšením (6) potěší (10) potěšil (14) potěšila (1) potěšili (1) potěšilo (2) potěším (1) potěšíš (1) potěšit (3) potěšováni (1) potěšte (2) potěšuje (2) potěšují (1) potěšujte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |