Poté

Hledám varianty 'poté' [ poté ]. Nalezeny 133 verše.
Genesis 13:14...však byli zlí a velmi hřešili proti HospodinuPoté, co se od něho Lot oddělil, řekl Hospodin Abramovi:...
Genesis 16:3...syny skrze ni." A Abram ji poslechl. Deset let poté, co se Abram usadil v kanaánské zemi, vzala Abramova...
Genesis 21:32... Studna přísahy, neboť si tam oba přísahali.) Poté, co vstoupili v Beer-šebě do smlouvy, Abimelech vstal...
Genesis 23:19... přede všemi, kdo vcházejí do brány jeho městaPoté Abraham pochoval svou manželku Sáru v jeskyni pole...
Genesis 43:24...dostal v pořádku." Načež k nim přivedl ŠimeonaPoté je uvedl do Josefova paláce, dal jim vodu na umytí...
Exodus 4:6...otců - Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův." Poté Hospodin řekl: "Vlož si ruku do podpaždí." Vložil si...
Exodus 7:25...totiž nebyli s to pít. Když uplynulo sedm dní poté, co Hospodin udeřil na Nil, Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Exodus 18:2... totiž že Hospodin vyvedl Izrael z EgyptaPoté, co Mojžíš odeslal svou ženu Siporu, vzal ji jeho...
Exodus 29:21... Zbytkem krve pokropíš oltář ze všech stranPoté vezmeš trochu krve, která bude na oltáři, a trochu...
Leviticus 9:12...a kůži však spálil na ohni venku za táboremPoté zabil zápalnou oběť. Jeho synové mu podali krev a on...
Leviticus 13:7...svůj oděv a bude čistý. Rozšíří-li se vyrážka poté, co se ukázal knězi a byl prohlášen za čistého, musí...
Leviticus 13:35...svůj oděv a bude čistý. Rozšíří-li se prašivina poté, co byl prohlášen za čistého, musí ho prohlédnout...
Leviticus 14:52...s pramenitou vodou a sedmkrát stříkne na důmPoté, co krví zabitého ptáka, pramenitou vodou, živým...
Leviticus 25:48...příbuznému, bude jeho právo na vykoupení trvatpoté, co se prodal. Jeho bratr, strýc či bratranec nebo...
Numeri 4:15...přikrývku z odolných usní a provléknou tyčePoté, co Áron se svými syny dokončí přikrývání svatých věcí...
Numeri 6:19...nekvašený bochánek a jednu nekvašenou plackupoté, co si nazír oholí znamení svého zasvěcení, vloží to...
Numeri 6:20...jsou tyto věci svatým darem pro kněze. Teprve poté smí nazír znovu pít víno. Toto je zákon o nazírovi...
Numeri 7:88...ročních beránků. Toto byl dar k zasvěcení oltáře poté, co byl pomazán. A když Mojžíš vcházel do Stanu...
Numeri 8:15...levity z řad synů Izraele a levité budou mojiPoté, co je očistíš a nabídneš jako obětní dar, vstoupí...
Numeri 8:22...vykonal za obřad smíření, aby byli očištěniPoté tedy levité vstoupili do své služby při Stanu...
Numeri 18:30...vždy ten nejlepší díl. Řekni jim rovněžPoté, co z desátků odevzdáte nejlepší díl, budou se vám...
Numeri 30:7...odpustí, neboť zabránil její otec. Vdá-li se poté, co na sebe vzala slib nebo nějaký nerozvážný závazek,...
Numeri 31:48...o Hospodinův Příbytek, jak mu Hospodin přikázalPoté k Mojžíšovi přistoupili velitelé vojenských oddílů,...
Deuteronomium 1:4...Izraele všechno, co mu Hospodin pro přikázalPoté, co porazil emorejského krále Sichona sídlícího v...
Deuteronomium 1:25...s sebou něco z jejího ovoce a přinesli je námPoté nám podali zprávu: "Země, kterou nám Hospodin, náš Bůh...
Deuteronomium 12:30...a usadíš se v jejich zemi, měj se na pozorupoté, co budou vyhlazeni. Nesmíš je následovat do pasti -...
Deuteronomium 19:11...úkladně napadl svého bližního z nenávistipoté, co jej smrtelně zranil, by utekl do jednoho z těchto...
Deuteronomium 21:13...a bude oplakávat svého otce a matku. Teprve poté se s spojíš a staneš se jejím mužem a ona tvou...
Deuteronomium 22:13...udělej třásně. Když si někdo vezme manželku, ale poté, co s bude spát, se mu znelíbí, a tak ji začne...
Deuteronomium 31:27...Hospodinu dnes, když jsem mezi vámi. Čím spíš poté, co umřu? Shromážděte ke mně všechny stařešiny svých...
Jozue 4:11...přikázal Mojžíš. Lid spěšně přešel řeku, a poté, co přešel všechen lid, přešla před jejich zraky také...
Jozue 8:1... dodnes jmenuje Emek-achor, Rokle neštěstí.  Poté Hospodin řekl Jozuovi: "Neboj se a nestrachuj. Vezmi s...
Jozue 9:16... Také vůdcové obce jim to odpřisáhli. Tři dny poté, co s nimi uzavřeli smlouvu, se ale dozvěděli, že ti...
Jozue 20:6...bydlet, dokud se nepostaví před obec k soudu, a poté do smrti toho, kdo bude v době nejvyšším knězem....
Jozue 24:28... Bude vám svědkem, abyste neklamali svého Boha." Poté Jozue lid propustil, každého do jeho dědictví. Po...
Soudců 2:6...(to jest Plačící) a obětovali tam HospodinuPoté, co Jozue propustil lid, rozešli se synové Izraele...
Soudců 17:4...za svého syna a nechám z něj odlít modlu." Poté, co to stříbro vrátil, vzala jeho matka 200 šekelů...
1. Samuel 12:8...skutkům, které pro vás a vaše otce vykonalPoté, co Jákob odešel do Egypta, vaši otcové volali k...
1. Samuel 18:6...mezi Saulovými dvořany se těšil oblibě. Když se poté, co David zabil Filištína, vojáci vraceli z boje, ženy...
1. Samuel 25:42...služkou, jež umývá nohy služebníků svého pána." Poté Abigail rychle nasedla na osla a provázena svými pěti...
2. Samuel 2:28...by nepřestali stíhat své bratry do rána!" Poté Joáb zatroubil na roh a všichni jeho muži přestali...
2. Samuel 3:13...dokud sem nepřivedeš Saulovu dceru Míkal. Teprve poté se budeš moci se mnou setkat." David pak vyslal posly...
2. Samuel 6:18...přinesl před Hospodinem zápalné i pokojné obětiPoté, co David dokončil obětování zápalných a pokojných...
2. Samuel 19:24...Copak nevím, že jsem dnes opět králem Izraele?" Poté se král obrátil k Šimeimu: "Nezemřeš," řekl a potvrdil...
1. Královská 2:10... abys jeho šediny poslal do hrobu v krvi." Poté David ulehl ke svým předkům a byl pohřben ve Městě...
1. Královská 7:23...lilie. Tak byla dokončena práce na sloupechPoté odlil kulatou nádrž zvanou Moře. Napříč od okraje k...
1. Královská 8:22...uzavřel s našimi otci, když je vyvedl z Egypta." Poté se Šalomoun postavil před Hospodinův oltář. Před očima...
1. Královská 10:10...králem, abys zjednával právo a spravedlnost." Poté darovala králi 120 talentů zlata a veliké množství...
1. Královská 13:7... král přitáhl ruku k sobě a byla zase jako dřívPoté král Božího muže vyzval: "Pojď ke mně domů, posilni se...
1. Královská 20:42...a izraelský král poznal, že patří k prorokůmPoté mu řekl: "Tak praví Hospodin: Protože jsi nechal...
2. Královská 10:12...muže, přátele i kněze. Nikoho nenechal naživuPoté se Jehu vypravil do Samaří. Když projížděl Bet-ekedem...
2. Královská 10:24... Dohlédněte, aby tu byli jen ctitelé Baalovi." Poté přistoupili k obětním hodům a zápalným obětem. Jehu...
2. Královská 14:22... To on vybudoval Eilat a vrátil ho Judovi poté, co král Amaciáš ulehl ke svým otcům. Patnáctého roku...
2. Královská 15:10...němu zosnoval spiknutí a před lidmi ho napadlPoté, co ho zavraždil, se stal králem místo něj. Ostatní...
2. Královská 15:14...k Samaří a tam Šaluma, syna Jábešova, napadlPoté, co ho zavraždil, se stal králem místo něj. Ostatní...
2. Královská 15:25...paláci v Samaří a s ním i Argoba a AriaPoté, co ho zavraždil, se stal králem místo něj. Ostatní...
1. Letopisů 8:8...je přestěhoval a který zplodil Uzu a AchichudaPoté, co Šachrajim zapudil své ženy Chušimu a Baaru,...
1. Letopisů 16:2...před Bohem přinášeli zápalné i pokojné obětiPoté, co David dokončil obětování zápalných a pokojných...
2. Letopisů 4:2...loktů dlouhý, 20 loktů široký a 10 loktů vysokýPoté odlil kulatou nádrž zvanou Moře. Napříč od okraje po...
2. Letopisů 6:12...smlouva, kterou uzavřel se syny Izraele." Poté se postavil před Hospodinův oltář a před očima celého...
2. Letopisů 9:9...králem, abys zjednával právo a spravedlnost." Poté darovala králi 120 talentů zlata a veliké množství...
2. Letopisů 15:9...stojící naproti předsíni Hospodinova chrámuPoté shromáždil celého Judu a Benjamína i všechny...
2. Letopisů 20:8...dal ji potomkům svého přítele Abrahama na věkyPoté, co ji osídlili, postavili v svatyni pro tvé jméno...
2. Letopisů 20:21... a obstojíte. Věřte jeho prorokům, a uspějete!" Poté, co se poradil s lidem, postavil do čela vojska...
2. Letopisů 20:23...pohoří Seír a pobili je do posledního mužePoté, co skoncovali s obyvateli Seíru, pomohli k záhubě...
2. Letopisů 22:9... kteří byli v jeho službách, a pobil i jePoté nechal hledat Achaziáše. Skrýval se v Samaří, ale tam...
2. Letopisů 26:2... To on vybudoval Eilat a vrátil ho Judovi poté, co Amaciáš spočinul u svých předků. Uziáš se stal...
2. Letopisů 33:14... Tak Menaše poznal, že jen Hospodin je BůhPoté obnovil vnější hradbu Města Davidova západně od...
2. Letopisů 34:8...do Jeruzaléma. V osmnáctém roce své vládypoté co očistil zemi i Boží chrám, pověřil Šafana, syna...
Job 37:21...také nikdo nehledí, když jasně září na nebipoté co vítr mraky rozptýlil. Od severu vychází zlatý třpyt...
Žalmy 51:2...předního zpěváka. Žalm DavidůvPoté, co za ním přišel prorok Nátan kvůli jeho poměru s...
Žalmy 52:2...předního zpěváka. Poučný žalm DavidůvPoté, co Doeg Edomský přišel za Saulem a oznámil mu: "David...
Žalmy 54:2... na strunné nástroje. Poučný žalm DavidůvPoté, co přišli Zifejci a řekli Saulovi: "David se ukrývá u...
Izaiáš 38:9...dolů. Toto napsal judský král Ezechiáš poté, co se uzdravil ze své nemoci: Říkal jsem si:...
Jeremiáš 12:15...jde o dům Judy, ten vykořením spolu s nimiPoté, co je vykořením, se ale nad nimi znovu slituji a...
Jeremiáš 24:1...chrámem stály dva koše fíků. (Bylo to poté, co babylonský král Nabukadnezar odvlekl judského...
Jeremiáš 28:12...národů!'" Prorok Jeremiáš tehdy odešel pryčPoté, co prorok Chananiáš zlámal jho na šíji proroka...
Jeremiáš 29:2...zavlekl z Jeruzaléma do Babylonu. (Bylo to poté, co král Jekoniáš, královna matka, dvořané, judští a...
Jeremiáš 32:16...se znovu budou kupovat domy, pole i vinice!'" Poté, co jsem ten kupní list předal Baruchovi, synu...
Jeremiáš 36:27...proroka Jeremiáše zatkli. Hospodin je ale skrylPoté, co král spálil svitek se slovy, která Baruch zapsal,...
Jeremiáš 37:11...by se všichni zvedli a toto město vypálili!" Poté, co babylonské vojsko odtáhlo kvůli faraonově vojsku...
Jeremiáš 39:3...vlády pak byla městská hradba prolomenaPoté, co pronikli do města, zasedli všichni velmoži...
Jeremiáš 40:1..." Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina poté, co ho velitel gardistů Nebuzardan propustil z Rámy,...
Jeremiáš 41:16... které Išmael, syn Netaniášův, odvedl z Micpy poté, co zavraždil Gedaliáše, syna Achikamova. Všechny ty...
Jeremiáš 45:1...Jeremiáš promluvil k Baruchovi, synu Neriášovupoté, co ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna...
Ezechiel 38:8...hory, jež byly tak dlouho posety troskamiPoté, co budou vyvedeni z národů, budou všichni bydlet v...
Ezechiel 40:6...s tu zeď a byla na tyč silná a na tyč vysokáPoté přešel k východní bráně. Vystoupil po schodech a...
Ezechiel 40:17...okénka a na pilířích byly palmové ornamentyPoté uvedl na vnější nádvoří. Kolem dokola nádvoří jsem...
Ezechiel 40:28...brány naměřil k vnější jižní bráně 100 loktůPoté jižní branou uvedl na vnitřní nádvoří. Změřil tuto...
Ezechiel 40:35...s palmovými ornamenty a vedlo k osm schodůPoté přivedl k severní bráně. Změřil ji a měla stejné...
Ezechiel 40:47...smějí přistupovat k Hospodinu, aby mu sloužili." Poté změřil nádvoří: byl to 100 loktů dlouhý a 100 loktů...
Ezechiel 41:1...stál po jedné i druhé straně vždy jeden sloup.  Poté uvedl do chrámové lodi a změřil její pilíře po...
Ezechiel 41:3...loď a byla 40 loktů dlouhá a 20 loktů širokáPoté vstoupil do vnitřní místnosti a změřil pilíře jejího...
Ezechiel 41:5...široká. "To je nejsvětější svatyně," řekl miPoté změřil stěnu chrámu: byla 6 loktů silná. Celý chrám...
Ezechiel 41:13...a ze všech stran měla stěnu 5 loktů silnouPoté změřil celý chrám: byl 100 loktů dlouhý. Vyhrazené...
Ezechiel 42:1...Také na postranních komorách chrámu byly římsy.  Poté odvedl severním směrem na vnější nádvoří, kde ...
Ezechiel 42:17...východní stranu: celkem 500 loktů mírou tyčePoté změřil severní stranu: celkem 500 loktů mírou tyče....
Ezechiel 42:18...severní stranu: celkem 500 loktů mírou tyčePoté změřil jižní stranu: 500 loktů mírou tyče. Nakonec se...
Ezechiel 43:1...zdí, která oddělovala svaté od obyčejného.  Poté přivedl k východní bráně a hle - od východu...
Ezechiel 44:1...vás najdu zalíbení, praví Panovník Hospodin."  Poté znovu přivedl k vnější bráně svatyně, obrácené k...
Ezechiel 44:4...síní brány a stejnou cestou bude odcházet." Poté přivedl severní branou před chrám, a hle - spatřil...
Ezechiel 46:2...pokojné oběti, bude se klanět u prahu brányPoté odejde, ale brána se do večera nezavře. Také lid...
Ezechiel 46:12...nebo pokojnou oběť tak jako v sobotní denPoté odejde a brána se po jeho odchodu zavře. Každý den,...
Ezechiel 46:19...z mého lidu nebyl vyháněn ze svého vlastnictví." Poté vedl průchodem po straně brány ke svatým místnostem...
Ezechiel 46:21...do vnějšího nádvoří, a neposvěcovali tak lid." Poté odvedl na vnější nádvoří. Zavedl do jeho čtyř...
Ezechiel 47:1...mi, "kde chrámoví služebníci vaří oběti lidu."  Poté přivedl zpět ke vchodu do chrámu. A hle - zpod...
Ezechiel 47:2...zpod pravé strany chrámu na jih od oltářePoté odvedl severní branou ven a vedl okolo k...
Ezechiel 47:6...přebrodit. "Vidíš to, synu člověčí?" řekl miPoté vzal zpět na břeh řeky. Když jsem se dostal zpátky,...
Matouš 4:8...je psáno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.'" Poté ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu...
Marek 1:14... Byl tam s divokou zvěří a sloužili mu anděléPoté, co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje a kázal...
Lukáš 2:17...Marii, Josefa i děťátko ležící v jeslíchPoté, co ho uviděli, začali rozhlašovat, co jim bylo o tom...
Lukáš 7:11...toho služebníka tam našli uzdraveného. Nedlouho poté šel do města jménem Naim doprovázen množstvím svých...
Jan 16:21... zakouší úzkost, protože přišla její chvilkaPoté, co porodí děťátko, ale na trápení zapomene pro radost...
Skutky 1:2...dělat a učit do dne, kdy byl vzat vzhůru poté, co skrze Ducha svatého dal pokyny svým vyvoleným...
Skutky 1:18..." (Jidáš za své špinavé peníze získal polePoté, co se oběsil, roztrhl se v půli a vyhřezly mu všechny...
Skutky 4:23...přes čtyřicet let chromý byl zázračně uzdravenPoté, co byli propuštěni, přišli ke svým a vyprávěli, co...
Skutky 8:25... se mi nestane nic z toho, co jste říkali!" Poté, co vydali svědectví a promluvili Pánovo slovo,...
Skutky 14:21...do Derbe. I tomuto městu zvěstovali evangeliumPoté, co tu získali mnoho učedníků, vydali se na zpáteční...
Skutky 14:25...Pisidii a přišli do PamfyliePoté, co kázali slovo v Perge, odešli do Attalie a odtud...
Skutky 16:12...městem části Makedonie a římskou koloniíPoté, co jsme ve městě strávili několik dní, vyšli jsme v...
Skutky 18:22...chtít, znovu se k vám vrátím." Vyplul z Efesupoté, co přistál v Cesareji, se vydal do Jeruzaléma. Tam...
Skutky 22:25... aby zjistil, proč na něj tolik křičeliPoté, co ho připoutali řemeny, Pavel oslovil velícího...
Skutky 23:34...doručili dopis prokurátorovi a předali mu PavlaPoté, co si dopis přečetl, zeptal se, z které je provincie....
Skutky 25:1...Židům, a tak nechal Pavla ve vězení. Tři dny poté, co se Festus ujal vlády v provincii, vypravil se z...
Skutky 25:6...pokud ten muž provedl něco zlého, ho žalují." Poté, co mezi nimi strávil osm nebo deset dní, vrátil se do...
Římanům 4:10...za spravedlnost". Nuže, kdy mu byla počítánaPoté, co byl obřezán, anebo předtím? Nebylo to po obřízce,...
1. Korintským 15:6...se Petrovi, potom Dvanáctipoté se ukázal více než pěti stům bratrů najednou (někteří...
1. Korintským 15:7... zesnuli, ale většina z nich ještě žije), poté se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům a naposledy...
Galatským 1:21...je mi svědek, že vám nepíšu žádnou ležPoté jsem odešel do Sýrie a Kilikie. V judských církvích,...
Židům 1:3...vše, co je. On se postaral o očištění hříchůpoté usedl po pravici Velebnosti na výsostech. Tento Syn o...
Židům 10:26...více vidíte, že se blíží ten den. Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu,...
Zjevení 10:3...zem. Vykřikl mocným hlasem, jako když řve lev, a poté, co vykřikl, promluvilo svými hlasy sedm hromů. Když...
Zjevení 10:11... ale když jsem ji snědl, měl jsem v břiše hořkoPoté mi bylo řečeno: "Musíš znovu prorokovat mnoha lidem,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |