Posvěceni

Hledám varianty 'posvěceni' [ posvěťte (12) posvětíš (8) posvětím (4) posvětilo (1) posvětili (7) posvětil (27) posvětí (8) posvěť (3) posvěceny (1) posvěceno (3) posvěceni (6) posvěcena (1) posvěcen (7) ]. Nalezen 81 verš.
Genesis 2:3...práce, kterou dělal. Bůh sedmý den požehnalposvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež...
Exodus 19:14...rohu." Mojžíš tedy sestoupil z hory k liduposvětil je a oni si vyprali šaty. Řekl lidu: "Připravte se...
Exodus 19:22... Také kněží, kteří přistupují k Hospodinu, se posvětí, aby se na Hospodin neobořil." "Lid nemůže...
Exodus 19:23...jsi nás přece varoval slovy: ‚Ohranič horuposvěť ji.'" "Jdi dolů!" opakoval Hospodin. "Potom se...
Exodus 20:11...odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní denposvětil jej. Cti svého otce i matku, jsi dlouho živ na...
Exodus 28:3...ducha, Áronovi udělají roucha, v nichž bude posvěcen, aby mi konal kněžskou službu. Toto jsou roucha,...
Exodus 28:41...bratra Árona a jeho syny, pomažeš je, pověříšposvětíš, aby mi konali kněžskou službu. Uděláš jim také...
Exodus 29:1...a jeho potomky." "A toto s nimi uděláš, abys je posvětil pro kněžskou službu: Vezmi jednoho mladého býčka a...
Exodus 29:21...a s ním i jeho syny a jejich roucha. Tak bude posvěcen on i jeho roucha a s ním i jeho synové a jejich...
Exodus 29:27...tvůj podíl. Hrudí pozvedání i kýtu odevzdání posvětíš. To, co se pozvedá a odevzdává z berana pověření,...
Exodus 29:33...byli těmito obětmi očištěni, kdo byli pověřeniposvěceni. Nepovolaný to jíst nebude, neboť je to svaté....
Exodus 29:36...jej očistil od hříchu, a pomažeš jej, aby byl posvěcen. Po sedm dní budeš očišťovat oltář, abys jej...
Exodus 29:37... Po sedm dní budeš očišťovat oltář, abys jej posvětil. Tak bude oltář svatosvatý. Cokoli se dotkne...
Exodus 29:43...setkávat se syny Izraele, a tak bude to místo posvěceno mou slávou. Posvětím Stan setkávání i oltář, také...
Exodus 29:44... a tak bude to místo posvěceno mou slávouPosvětím Stan setkávání i oltář, také Árona a jeho syny...
Exodus 30:29...náčiním a také umyvadlo s podstavcem. Tak je posvětíš a budou svatosvaté. Cokoli se jich dotkne, bude...
Exodus 30:30... bude svaté. Pomažeš také Árona s jeho synyposvětíš je, aby mi konali kněžskou službu. Synům Izraele...
Exodus 40:9... co je v něm. Tak jej i s veškerým vybavením posvětíš, a bude svatý. Pomažeš také oltář pro zápalné...
Exodus 40:10...zápalné oběti a veškeré jeho náčiní. Tak oltář posvětíš, a bude svatosvatý. Pomažeš i umyvadlo a jeho...
Exodus 40:11... Pomažeš i umyvadlo a jeho podstavec, a tak je posvětíš. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do...
Exodus 40:13...Áronovi svatá roucha a pomažeš ho. Tak jej posvětíš, aby mi konal kněžskou službu. Přivedeš také jeho...
Leviticus 8:10...Příbytek i všechno, co bylo v něm, aby to posvětil. Sedmkrát jím stříkl na oltář a pomazal oltář s...
Leviticus 8:11...jeho náčiním i umyvadlo s podstavcem, aby je posvětil. Část oleje pomazání také vylil na Áronovu hlavu a...
Leviticus 8:12...také vylil na Áronovu hlavu a pomazal ho, aby ho posvětil. Potom Mojžíš nechal přistoupit Áronovy syny,...
Leviticus 8:15...hříchu. Zbytek krve vylil k patě oltáře. Tak jej posvětil ke konání obřadů smíření. Mojžíš vzal také všechen...
Leviticus 8:30...roucha a s ním i jeho syny a jejich roucha. Tak posvětil Árona i jeho roucha a s ním i jeho syny a jejich...
Leviticus 11:44...nečistými. Vždyť jsem Hospodin, váš BůhPosvěťte se a buďte svatí, neboť jsem svatý, a...
Leviticus 16:19...na něj sedmkrát stříkne prstem. Tak jej očistíposvětí od nečistot synů Izraele. Když tedy dokončí...
Leviticus 19:24...se jíst. Čtvrtého roku je všechno jeho ovoce posvěceno k oslavě Hospodina, aby vám rozmnožil jeho úrodu....
Leviticus 20:7...proti němu a vyvrhnu jej z jeho lidu. Proto se posvěťte a buďte svatí - vždyť jsem Hospodin, váš Bůh!...
Leviticus 22:32...Hospodin. Neznesvěcujte svaté jméno; tak budu posvěcen uprostřed synů Izraele. jsem Hospodin, váš...
Leviticus 25:10...vaší zemí zní troubení na roh. Padesátý rok pak posvěťte a vyhlaste v zemi svobodu všem jejím obyvatelům....
Numeri 6:11... neboť se prohřešil při mrtvém. Toho dne znovu posvětí svou hlavu a všechny dny svého nazírství zasvětí...
Numeri 7:1... kdy Mojžíš dokončil stavbu Příbytku, pomazalposvětil jej i veškeré jeho vybavení a rovněž tak oltář a...
Numeri 11:18...s tebou a nemusel jsi je nést sám. Lidu řekniPosvěťte se pro zítřek. Budete jíst maso, neboť jste před...
Numeri 17:3... neboť je přinesli před Hospodina, a tak jsou posvěceny. Zůstanou pak synům Izraele jako znamení." Kněz...
Numeri 18:29...odevzdáte příspěvek Hospodinu. je ze všeho posvěcen vždy ten nejlepší díl. Řekni jim rovněž: Poté, co...
Jozue 3:5...jste nikdy předtím nešli." Jozue lidu řekl: "Posvěťte se, neboť zítra mezi vámi Hospodin učiní...
Jozue 7:13...to proklaté neodstraníte ze svého středu! Vstaňposvěť lid a řekni jim: ‚Posvěťte se pro zítřek. Neboť toto...
1. Samuel 7:1... Vešli s do Abinadabova domu na kopciposvětili jeho syna Eleazara, aby ji střežil. Od chvíle,...
1. Samuel 16:5..." odpověděl. "Přišel jsem obětovat HospodinuPosvěťte se a přijďte za mnou k oběti." Také Jišaje a jeho...
1. Královská 8:64...zasvětili Hospodinův chrám. Toho dne král posvětil střed nádvoří před Hospodinovým chrámem. Tam totiž...
1. Královská 9:3...modlitbu a tvou prosbu, kterou jsi mi předložilPosvětil jsem tento chrám, který jsi vystavěl, aby tam...
1. Královská 9:7... kterou jsem jim dal, a z chrámu, který jsem posvětil pro své jméno. Vyženu Izrael ze své přítomnosti,...
1. Letopisů 15:12...vůdcové levitských otcovských rodů," řekl jim. "Posvěťte sebe i své bratry a přenesete Truhlu Hospodina,...
1. Letopisů 15:14...jeho vůli, jak náleží." Kněží a levité se tedy posvětili, aby přenesli Truhlu Hospodina, Boha Izraele....
2. Letopisů 5:11...bez ohledu na příslušnost k oddílům se totiž posvětili), levitští zpěváci - synové Asafovi, Hemanovi i...
2. Letopisů 7:7...před celým nastoupeným Izraelem. Šalomoun tehdy posvětil střed nádvoří před Hospodinovým chrámem. Tam totiž...
2. Letopisů 7:16...z tohoto místa. Nyní jsem tento dům vyvolilposvětil, aby v něm jméno zůstalo navěky. oči i ...
2. Letopisů 7:20...jsem vám dal, a z tohoto chrámu, který jsem posvětil pro své jméno. Vyženu Izrael ze své přítomnosti,...
2. Letopisů 26:18...Hospodinu. Pouze kněží, synové Áronovi, jsou posvěceni k jeho pálení. Opusť svatyni, neboť ses dopustil...
2. Letopisů 29:5...prostranství a řekl jim: "Slyšte , levitéPosvěťte se a posvěťte chrám Hospodina, Boha svých otců....
2. Letopisů 29:15...Šemajáš a Uziel. Ti shromáždili své bratryposvětili se. Potom šli podle králova příkazu očistit...
2. Letopisů 29:19...během své vlády zrádně zbavil, jsme zhotoviliposvětili. jsou před Hospodinovým oltářem." Ezechiáš...
2. Letopisů 30:3...uspořádat v patřičný čas, neboť ještě nebylo posvěceno dost kněží a lid se ještě neshromáždil do...
2. Letopisů 30:8...se Hospodinu a pojďte do jeho svatyně, kterou posvětil navěky! Služte Hospodinu, svému Bohu, a on od vás...
2. Letopisů 30:15...beránka. Kněží a levité se zastyděliposvětili se a přinesli do Hospodinova chrámu zápalné oběti...
2. Letopisů 30:17...levité podávali. Mnozí ve shromáždění ale nebyli posvěceni. Za všechny nečisté proto zabíjeli jejich...
2. Letopisů 30:24...pak věnovali 1 000 býčků a 10 000 ovcí a kozPosvětilo se veliké množství kněží a celé judské...
2. Letopisů 35:6...bratří z lidu odpovídal rodový oddíl levitůPosvěťte se, porážejte velikonoční beránky a připravujte je...
2. Letopisů 36:14...tak Hospodinův chrám v Jeruzalémě, který on posvětil. Hospodin, Bůh jejich otců, k nim stále posílal...
Job 1:5...těch hodů skončily, Job pro posílal, aby je posvětil. Od časného rána obětoval za každého z nich...
Izaiáš 29:23...uvidí své děti, dílo rukou mých, tehdy jméno posvětí, Svatému Jákobovu svatost přisoudí; před Bohem...
Jeremiáš 1:5... znal jsem . Ještě než jsi přišel na světposvětil jsem ; národům učinil jsem prorokem." "Ach ne...
Ezechiel 36:23...znesvětili mezi národy, kamkoli jste přišliPosvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi národy, jméno,...
Ezechiel 38:16...národy poznaly, se na tobě před jejich očima posvětím. Tak praví Panovník Hospodin: Ano, jsi to ty, o...
Joel 2:16...půst, všechny svolejte! Shromážděte lidposvěťte shromáždění, sezvěte starce, shromážděte děti i...
Sofoniáš 1:7...den! Hospodin oběť připravil a pozvané  posvětil. "V den Hospodinovy oběti zúčtuji s knížaty a...
Ageus 2:12...na zákon: Kdyby někdo nesl v cípu svého pláště posvěcené maso a tím cípem by se dotkl chleba, kaše, vína,...
Matouš 6:9...takto: Otče náš, který jsi v nebesích, se posvětí tvé jméno! přijde tvé království! se stane...
Lukáš 11:2...jim: "Když se modlíte, říkejte: Otče, se posvětí tvé jméno! přijde tvé království! Dávej nám...
Jan 10:36...Písmo nemůže být zrušeno - proč , kterého Otec posvětil a poslal na svět, obviňujete z rouhání, když jsem...
Jan 17:17...světu, jako ani nepatřím světu.  Posvěť je pravdou; tvé slovo je pravda. Jako jsi poslal na...
Jan 17:19...je. Posvěcuji sám sebe za , aby i oni byli posvěceni pravdou. Neprosím ale jen za . Prosím i za ty,...
1. Korintským 6:11...A takoví jste někteří byli, ale jste omyti, jste posvěceni a jste ospravedlněni jménem Pána Ježíše Krista a...
1. Korintským 7:14... ho neopouští. Nevěřící manžel je totiž posvěcen svou ženou; stejně tak nevěřící manželka je...
Efeským 5:26...miloval církev. On vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova, aby ji před sebou...
1. Tesalonickým 5:23...podobě se varujte. Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony...
Židům 10:10... A to je ta vůle, v níž jsme jednou provždy posvěceni skrze obětování těla Ježíše Krista. Každý kněz...
Židům 10:29...Syna, přestal si cenit krve smlouvy, jíž byl posvěcen, a potupil Ducha milosti! Víme přece, kdo řekl:...
Židům 13:12... Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví. Vyjděme tedy k němu ven za...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |