Posvěcení

Hledám varianty 'posvěcení' [ posvěcenými (2) posvěceným (3) posvěcených (1) posvěcenou (2) posvěcením (1) posvěcení (8) posvěcené (1) ]. Nalezeno 18 veršù.
Žalmy 30:1...svému lidu žehná pokojem. Žalm Davidův. Píseňposvěcení chrámu. Vyvyšovat budu, Hospodine, tys ...
Izaiáš 13:3...jim pokyňte, vtrhnou do bran vznešených. Svým posvěceným dal jsem příkazy, povolal jsem své hrdiny, své...
Ezechiel 36:38...jejich lid jako stádo ovcí. Bude jich jako stád posvěcených ovcí, jako ovcí v Jeruzalémě o svátcích - tak...
Ezechiel 48:11...něj bude Hospodinova svatyně. Tento díl připadne posvěceným kněžím ze synů Sádokových, kteří drželi mou...
Ageus 2:12...na zákon: Kdyby někdo nesl v cípu svého pláště posvěcené maso a tím cípem by se dotkl chleba, kaše, vína,...
Skutky 20:32...moc vybudovat vás a dát vám dědictví mezi všemi posvěcenými. Od nikoho jsem nechtěl stříbro, zlato ani šaty...
Skutky 26:18...ve mne přijali odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými.' A tak jsem, králi Agrippo, nebyl neposlušný...
Římanům 6:19...teď vydávejte své údy do služby spravedlnostiposvěcení. Jako služebníci hříchu jste byli svobodní od...
Římanům 6:22...od hříchu a sloužíte Bohu? Výsledkem vašeho posvěcení je věčný život! Odměnou hříchu je totiž smrt, ale...
Římanům 15:16...je, aby Bůh přijal pohany jako libou oběťposvěcenou Duchem svatým. Pokud jde o službu Bohu, mám se v...
1. Korintským 1:2...Ježíše, a bratr Sostenes církvi Boží v Korintuposvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým a také všem,...
1. Korintským 1:30...stal naší moudrostí od Boha, naší spravedlnostíposvěcením a vykoupením. A proto, jak je psáno: "Kdo se...
1. Tesalonickým 4:3...od Pána Ježíše Krista. Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu. Každý se naučte zacházet...
1. Tesalonickým 4:4... Každý se naučte zacházet se svým tělemposvěcení a úctě, nikoli v žádostivé vášni jako pohané,...
1. Tesalonickým 4:7... Bůh nás totiž nepovolal k nečistotě, aleposvěcení. Kdo to odmítá, neodmítá člověka, ale Boha, který...
2. Tesalonickým 2:13...Bohu. Ten vás od počátku vyvolil, abyste skrze posvěcení Duchem a víru v pravdu byli spaseni. Právě k tomu...
2. Timoteus 2:21...věcí, které jsem zmínil, bude vzácnou nádobouposvěcenou a velmi užitečnou pro Pána, připravenou pro...
1. Petr 1:2... vyvoleným prozřetelností Boha Otce skrze posvěcení Ducha k poslušnosti a skropení krví Ježíše...

Slova obsahující posvěcení: posvěcení (8) posvěcením (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |