Posvátného

Hledám varianty 'posvátného' [ posvátným (2) posvátných (7) posvátný (6) posvátnou (5) posvátnému (1) posvátného (1) posvátné (36) posvátná (1) ]. Nalezeno 56 veršù.
Genesis 28:17...je opravdu Hospodin - a jsem to nevěděl!" V posvátné hrůze pokračoval: "Jak hrozné je toto místo! Není...
Exodus 23:24...zvyklostí, ale naprosto je zničíš a jejich posvátné sloupy roztříštíš na kusy. Budete sloužit...
Exodus 34:13...tvém středu. Proto zbořte jejich oltáře, jejich posvátné sloupy roztříštěte a jejich posvátné kůly skácejte...
Leviticus 26:1...si žádné bůžky. Nevztyčujte si modlu ani posvátný sloup, nestavte ve své zemi ani tvarovaný kámen,...
Deuteronomium 7:5...nimi naložte takto: jejich oltáře zbořte, jejich posvátné sloupy roztříštěte, jejich posvátné kůly...
Deuteronomium 12:3...košatým stromem. Jejich oltáře zbořte, jejich posvátné sloupy roztříštěte, jejich posvátné kůly spalte,...
Deuteronomium 16:21... svému Bohu, si nezasadíš žádný strom ani posvátný kůl. Také si nevztyčíš posvátný sloup - to...
Deuteronomium 16:22...žádný strom ani posvátný kůl. Také si nevztyčíš posvátný sloup - to Hospodin, tvůj Bůh, nenávidí! Neobětuj...
1. Královská 8:4...a vynesli ji i Stan setkávání se vším jeho posvátným vybavením. Zatímco to kněží a levité vynášeli,...
1. Královská 12:32... která zhotovil, a ustanovil kněžstvo pro posvátné výšiny, které vystavěl. V patnáctý den osmého...
1. Královská 13:2...jménem Jošiáš. Ten na tobě bude obětovat kněze posvátných výšin, kteří na tobě přinášejí oběti. I lidské...
1. Královská 13:33...své zlé cesty. Naopak, z kdekoho nadělal kněze posvátných výšin. Kdokoli chtěl, toho pověřil, aby se na...
1. Královská 14:15... a rozptýlí je za Eufrat, protože si nadělali posvátné kůly, a tak popudili Hospodina. Proto se Hospodin...
1. Královská 14:23...stromem si nastavěli obětní výšiny, sloupyposvátné kůly. V zemi se dokonce objevila i modlářská...
1. Královská 16:33...něm Baalův oltář. Kromě toho také vztyčil Ašeřin posvátný kůl. Takto Achab svými skutky popouzel Hospodina,...
2. Královská 10:26...Baalova chrámu. Pak z Baalova chrámu vynesli posvátný sloup a spálili ho. Strhli Baalův sloup, strhli...
2. Královská 13:6...pokračovali v nich. V Samaří dokonce stál Ašeřin posvátný kůl. Proto z Joachazova vojska nezbylo více než 50...
2. Královská 16:4...před syny Izraele. Obětoval a pálil kadidlo na posvátných výšinách, návrších a pod kdejakým košatým...
2. Královská 17:10...a pod kdejakým košatým stromem si nadělali posvátné sloupy a Ašeřiny kůly. Na všech těch výšinách...
2. Královská 17:16...Boha, a odlili si dvě telata. Vyrobili si také posvátné kůly, klaněli se všem nebeským zástupům a sloužili...
2. Královská 17:32...Hospodina; zřídili si ale své vlastní kněze posvátných výšin, kteří za obětovali ve svatyních na...
2. Královská 18:4...David. To on odstranil obětní výšiny, rozbil posvátné sloupy a rozřezal Ašeřiny kůly. Roztloukl i...
2. Královská 23:14...amonskou odpornost Molocha. Jošiáš roztříštil posvátné sloupy, zporážel Ašeřiny kůly a místa po nich...
1. Letopisů 9:29... Někteří byli přiděleni k nádobám a veškerému posvátnému náčiní a také k jemné mouce, vínu, oleji,...
2. Letopisů 5:5...a vynesli ji i Stan setkávání se vším jeho posvátným vybavením. Zatímco to kněží a levité vynášeli,...
2. Letopisů 14:2... Odstranil cizí oltáře a obětní výšiny, zničil posvátné sloupy a pokácel Ašeřiny kůly. Přikázal Judovi,...
2. Letopisů 17:6...cestám, že z Judska odstranil obětní výšinyposvátné kůly. Ve třetím roce své vlády vyslal své...
2. Letopisů 19:3...i leccos dobrého, neboť jsi v celé zemi spálil posvátné kůly a v srdci jsi odhodlán hledat Boha." Jošafat...
2. Letopisů 24:7...totiž pronikli do Božího chrámu a ze všech posvátných předmětů Hospodinova chrámu nadělali baaly.) Na...
2. Letopisů 28:4...před syny Izraele. Obětoval a pálil kadidlo na posvátných výšinách, návrších a pod kdejakým košatým...
2. Letopisů 31:1...se rozešli. Cestou v judských městech rozbíjeli posvátné sloupy, káceli Ašeřiny kůly a bourali obětní...
Žalmy 2:11...země, nechte se poučit. Služte Hospodinuposvátnou bázní a veselte se s třesením. Líbejte "syna"!...
Žalmy 5:8...do tvého domu vejít smím, abych se klanělposvátné úctě před tebou ve tvém svatém chrámě. Kvůli mým...
Izaiáš 1:29...každý, kdo Hospodina opouští. Hanba vám bude za posvátné háje, které se vám tak líbily; za ty zahrady se...
Izaiáš 17:8... k vlastnoručnímu dílu, přestane obdivovat posvátné kůly a kadidlové oltáříky, jež si sám vyrobil. V...
Izaiáš 27:9...se na prach drtí vápenec, nezůstanou stát ani posvátné kůly ani kadidlové oltáře. Opevněné město zůstalo...
Izaiáš 57:5...vzpoury, nejste plémě lži? Vášnivě smilníteposvátných hájích a pod kdejakým stromem košatým; zabíjíte...
Jeremiáš 17:2...Jejich synové myslí jen na své oltáře, na své posvátné kůly u košatých stromů na vysokých kopcích i na...
Jeremiáš 43:13...pastýř odvšivuje plášť, a vítězně odtud odejdePosvátné obelisky v egyptském Domě slunce roztříští na kusy...
Jeremiáš 48:35... praví Hospodin - s těmi, kdo vystupují na posvátné výšiny a svým bohům pálí oběti. srdce nad...
Ozeáš 3:1... kteří se obracejí k cizím bohům a milují posvátné rozinkové koláče." Zaplatil jsem tedy za ni...
Ozeáš 3:4...zůstanou nadlouho bez krále a vůdce, bez obětiposvátného sloupu, bez efodu a bůžků. Potom synové Izraele...
Ozeáš 10:1...lepší byla jeho zem, tím líp si zdobil sloupy posvátné. Jejich srdce je úlisné, teď je ale stihne...
Ozeáš 10:2...trest: Hospodin zboří jejich oltáře, jejich posvátné sloupy roztluče! "Nemáme krále," řeknou tehdy,...
Micheáš 5:13...dílu klanět přestali. Vyvrátím mezi vámi ty posvátné kůly a vaše města vyhladím. Vykonám pomstu s...
Matouš 12:4...dostal hlad? Jak vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby předložení, které nesměl jíst on ani jeho...
Marek 2:26...velekněze Abiatara vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby předložení, které nesmí jíst nikdo kromě...
Marek 5:33...žena poznala, co se s stalo, přistoupila, v posvátné úctě před ním padla na kolena a pověděla mu celou...
Lukáš 6:4...svými muži hlad? Jak vešel do Božího domu a vzal posvátné chleby předložení, které nesmí jíst nikdo kromě...
Jan 11:48...něj uvěří! Přijdou Římané a připraví nás o toto posvátné místo i o národ!" Jeden z nich, Kaifáš, který byl...
Skutky 2:43...v lámání chleba a v modlitbách. Všechny naplnila posvátná úcta a skrze apoštoly se dělo mnoho zázračných...
2. Korintským 7:15...vás všech a na to, jak jste ho přijaliposvátnou úctou. Mám takovou radost, že se na vás mohu...
Efeským 6:5... Služebníci, poslouchejte své pozemské pányposvátnou úctou, s upřímným srdcem, jako Krista. Neslužte...
Filipským 2:12...mnohem spíše poslušní i teď, když jsem pryč. S posvátnou úctou uvádějte svou spásu ve skutek. Bůh sám...
Židům 12:28...a služme Bohu tak, jak se mu líbí, s úctouposvátnou bázní. Vždyť náš Bůh je stravující oheň....
1. Petr 1:17... hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožiliposvátné úctě. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |