Postil

Hledám varianty 'postil' [ postíte (2) postit (16) postíš (1) postíme (2) postím (1) postili (7) postil (5) postí (4) ]. Nalezeny 34 verše.
Leviticus 16:29...Desátého dne sedmého měsíce se budete pokorně postit. Nebudete dělat žádnou práci - domácí ani...
Leviticus 16:31...vás sobota všech sobot, kdy se budete pokorně postit - to je věčné ustanovení. Smíření vykoná kněz, který...
Leviticus 23:27... Budete mít svaté shromáždění: budete se pokorně postit a přinášet ohnivé oběti Hospodinu. Toho dne nebudete...
Leviticus 23:32...onoho měsíce do následujícího večera se budete postit a zachovávat sobotní odpočinek." Hospodin promluvil...
Numeri 29:7...mějte svaté shromáždění, kdy se budete pokorně postit; nedělejte žádnou práci. Jako příjemně vonící...
Soudců 20:26... seděli toho dne s pláčem před Hospodinempostili se do večera a přinášeli Hospodinu zápalné a...
1. Samuel 7:6... Čerpali vodu, vylévali ji před Hospodinempostili se toho dne a prohlašovali tam: "Zhřešili jsme...
1. Samuel 31:13...je pod jábešským tamaryškem. Sedm dní se pak postili. Saul byl mrtev , když se David po porážce...
2. Samuel 1:12...všichni, kdo byli s ním. Truchlili, naříkalipostili se do večera kvůli Saulovi a jeho synu...
2. Samuel 12:21...řekli mu jeho služebníci. "Dokud chlapec žilpostil ses a plakal, ale jakmile zemřel, vstal jsi a dal...
2. Samuel 12:22...do jídla!" "Dokud chlapec žil," odpověděl jim, "postil jsem se a plakal, protože jsem si říkal: ‚Kdo ?...
2. Samuel 12:23...nechá ho naživu.' Teď je mrtvý. Proč bych se měl postit? Copak ho mohu přivést zpět? půjdu za ním, ale on...
1. Královská 21:27... roztrhl své roucho, vzal na sebe pytlovinupostil se, spával v pytlovině a choval se pokorně. Eliáš...
1. Letopisů 10:12...ostatky pod jábešským dubem. Sedm dní se pak postili. Tak zemřel Saul, protože zradil Hospodina. Nedbal...
Ezdráš 8:23...síla a hněv je proti všem, kdo ho opouštějí." Postili jsme se tedy a prosili za to svého Boha, a vyslyšel...
Nehemiáš 1:4...uslyšel, usedl jsem a celé dny plakal a naříkalPostil jsem se a modlil se k Bohu nebes těmito slovy: "Ach,...
Ester 4:16...a shromáždi všechny Židy v Súsách. se za mne postí tři dny - nejedí ani nepijí ve dne ani v noci. I...
Izaiáš 58:3... rádi by byli v Boží blízkosti! Říkají: "Proč se postíme, když se na to nedíváš? Pokořujeme se hladem, a ty...
Izaiáš 58:4... vaše krutá pěst dopadá na druhé. Nemůžete se postit tak jako dnes, abyste byli vyslyšeni v nebi nahoře!...
Jeremiáš 14:12...tento lid, za jeho blahobyt. Ani když se budou postit, nevyslyším jejich volání. Ani když přinesou zápalné...
Zachariáš 7:3...rovněž proroků: "Máme v pátém měsíci truchlitpostit se, jak to děláme tolik let?" Tehdy jsem dostal...
Zachariáš 7:5... sedmdesát let se vždy v pátém a sedmém měsíci postíte a naříkáte - ale copak to děláte pro ? A když...
Matouš 4:2...Duchem na poušť, aby tam byl pokoušen od ďáblaPostil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec...
Matouš 6:16...ani váš Otec vaše prohřešky vám. A když se postíte, nebuďte zasmušilí jako pokrytci, kteří hyzdí své...
Matouš 6:17...Amen, říkám vám, že mají svou odměnu. Když se postíš, raději si pomaž hlavu olejem a umyj si tvář, aby...
Matouš 9:14...Jana Křtitele. "Jak to, že my a farizeové se postíme často, ale tvoji učedníci se nepostí?" ptali se....
Matouš 9:15...dny, kdy jim bude ženich vzat, a tehdy se budou postit. Nikdo nepřišívá na starý plášť záplatu z nové látky...
Marek 2:18..." Janovi učedníci a farizeové měli ve zvyku se postit. Někteří přišli a ptali se ho: "Proč se Janovi...
Marek 2:19...Ježíš jim odpověděl: "Mohou se ženichovi přátelé postit, dokud je ženich ještě s nimi? Dokud mají ženicha u...
Marek 2:20...bude ženich vzat, a tehdy, v ten den, se budou postit. Nikdo nepřišívá záplatu z nové látky na starý plášť...
Lukáš 5:33..." Tehdy mu řekli: "Janovi učedníci se často postí a modlí, stejně jako učedníci farizeů, ale tvoji jedí...
Lukáš 5:35...ženich vzat, a tehdy, v těch dnech, se budou postit." Řekl jim ještě další podobenství: "Nikdo nepřišívá...
Lukáš 18:12... cizoložníci, třeba jako tenhle výběrčí daníPostím se dvakrát do týdne, desátky dávám ze všech svých...
Skutky 13:2...Herodem, a Saul. Jednou, když uctívali Pánapostili se, Duch svatý řekl: "Oddělte mi Saula a Barnabáše...

Slova obsahující postil: nepostil (1) postil (5) postili (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |