Postihl

Hledám varianty 'postihl' [ postižen (3) postihnout (3) postihnou (3) postihne (6) postihly (1) postihlo (4) postihla (3) postihl (3) ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 19:19...nebudu moci utéct do hor, a tak mne to neštěstí postihne a zemřu. Pohleď prosím, tamto město je dost blízko...
Genesis 44:34...bych se mohl dívat na neštěstí, jež by mého otce postihlo?!" Tu se Josef nemohl déle přemáhat. "Všichni...
Exodus 8:8...k Hospodinu ohledně těch žab, kterými faraona postihl. Hospodin splnil Mojžíšovu prosbu a žáby v domech,...
Leviticus 10:19...svou oběť za hřích a svou zápalnou oběť, a  postihly takové věci! Kdybych dnes jedl oběť za hřích,...
Leviticus 13:29...po spálenině. Když bude nějaký muž nebo žena postižen na hlavě nebo na bradě, kněz ránu prohlédne:...
Leviticus 13:44...- kněz jej musí prohlásit za nečistého, neboť je postižen na hlavě. Člověk postižený malomocenstvím bude mít...
Leviticus 14:32...se očišťuje." Toto je zákon o člověku, který je postižen malomocenstvím a jehož očišťování je nad jeho...
Deuteronomium 4:30...duší, najdeš ho. Toto vše ve tvém trápení postihne, avšak nakonec se vrátíš k Hospodinu, svému Bohu,...
Deuteronomium 7:15...ze zlých chorob, které jsi poznal v Egyptě, ale postihne jimi všechny, kdo nenávidí. Pohltíš všechny...
Deuteronomium 28:21...zahyneš, protože jsi ho opustil. Hospodin  postihne morem, dokud s tebou neskoncuje v zemi, kterou...
Deuteronomium 28:60...egyptské choroby, jichž ses děsil, a tak  postihnou. Hospodin na tebe přivede i všechny nemoci a...
Deuteronomium 29:21...přijde z daleké země, pak spatří pohromy, které postihnou tuto zem, a neduhy, jimiž ji Hospodin vyčerpá, a...
1. Samuel 6:4...vládců," zněla odpověď, "neboť tatáž pohroma postihla všechny včetně vašich vládců. Zhotovte podobizny...
2. Samuel 12:15...těch slovech se Nátan vrátil domů. Hospodin pak postihl dítě, které Davidovi porodila Uriášova manželka, a...
1. Letopisů 27:24...začal, ale nedokončil je, protože kvůli tomu postihl Izrael Boží hněv. Proto také onen počet není uveden...
Nehemiáš 9:33... dodnes jsi byl spravedlivý ve všem, co nás postihlo. Ty jednáš věrně, to my jsme se provinili i naši...
Ester 6:13...své ženě Zereš a všem přátelům, co všechno ho postihlo, odvětili mu ti mudrcové i jeho žena Zereš:...
Job 11:7... že Bůh trestá míň, než bys zasloužil! Můžeš postihnout Boží hlubiny? Meze Všemohoucího pochopit? Vyšší...
Job 27:20...když oči otevře, nic mu nezbude. Hrůzy ho postihnou jako povodeň, uprostřed noci ho vichr odnese....
Kazatel 8:17...se za tím pochopením pachtí, nikdy je ale nemůže postihnout. I kdyby mudrc tvrdil, že to , ani on to...
Jeremiáš 14:17...dcera je těžce zraněná, bolestná rána můj lid postihla. Jdu-li do kraje, hle - mečem pobití, vejdu-li do...
Jeremiáš 44:23... jeho pravidly a jeho výstrahami; proto vás postihlo toto neštěstí, které trvá dodnes." Potom...
Pláč 1:21... Kéž přivedeš ten vyhlášený den, kdy je postihne to, co ! Kéž všechna jejich zloba vystoupí...
Micheáš 1:9...jako pštrosi. Nezhojitelná rána Samaří totiž postihla i Judu. k samé bráně zasáhla můj lid, k...
Zachariáš 14:15...a šaty v nepřeberném množství.) Stejná rána postihne i koně, mezky, velbloudy, osly i všechen dobytek v...
Efeským 3:18...v lásce, abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka, a poznat...

Slova obsahující postihl: nepostihl (2) postihl (3) postihla (3) postihlo (4) postihly (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |