Postavy

Hledám varianty 'postavy' [ postavy (3) postavě (2) postava (3) postav (40) ]. Nalezeno 46 veršù.
Genesis 6:14...plná jejich násilí, a tak je zničím i se zemíPostav si archu z cypřišového dřeva. Archu propleteš...
Genesis 35:1..."Vstaň a vydej se vzhůru do Bet-elu. Bydli tampostav tam oltář Bohu, jenž se ti ukázal, když jsi utíkal...
Exodus 8:16..."Časně ráno vstaň, a farao půjde k voděpostav se před něj se slovy: ‚Takto praví Hospodin -...
Exodus 9:13...Hospodin Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaňpostav se před faraona a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin,...
Exodus 16:33...řekl: "Vezmi džbán, naplň jej omerem manypostav jej před Hospodina, je to uchováno pro všechna...
Exodus 30:18...bronzové umyvadlo s bronzovým podstavcemPostav je mezi Stanem setkávání a oltářem a nalij do něj...
Numeri 3:6...promluvil k Mojžíšovi: "Přiveď pokolení Levipostav je před kněze Árona, aby mu pomáhali. Svou službou...
Numeri 8:13...oběť Hospodinu k vykoupení levitů. Potom levity postav před Árona a před jeho syny a nabídni je jako obětní...
Numeri 13:32...lidé, které jsme tam viděli, jsou muži ohromné postavy! Viděli jsme tam i zrůdné obry, mezi něž patří...
Numeri 23:1...zadní voj lidu. Balaám tehdy Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm...
Numeri 23:29...nad pustinou. Tehdy Balaám Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm...
Numeri 27:19...Duch. Vezmi jej k sobě a vlož na něj rukuPostav jej před kněze Eleazara a před očima celé obce mu...
Deuteronomium 27:5...tyto kameny na hoře Ebal a nabělte je vápnemPostav tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů...
Soudců 4:20...měch s mlékem, dala mu napít a přikryla ho. "Postav se ke vchodu do stanu," řekl ještě, "a kdyby...
Soudců 6:26...kůl vedle něj pokácej. Na vrchu toho kopce pak postav řádný oltář Hospodinu, svému Bohu. Vezmi toho...
Soudců 9:36..."To ti jen horské stíny připadají jako postavy." Gaal však pokračoval: "Podívej, z Tabur-erecu...
2. Samuel 18:30...jsem velký rozruch, ale nevím, co to bylo." "Postav se tamhle na stranu," řekl mu král. Poodešel tedy a...
2. Samuel 24:18...téhož dne k Davidovi přišel Gád se slovy: "Jdipostav Hospodinu oltář na mlatu Aravny Jebusejského." David...
1. Královská 2:36... Potom král poslal pro Šimeiho a řekl mu: "Postav si dům v Jeruzalémě a bydli v něm. Nebudeš ale odtud...
1. Královská 19:11...o život." On mu řekl: "Vystup na horupostav se před Hospodina, neboť tudy projde Hospodin." Vtom...
1. Královská 20:25...Králů se zbav a místo nich jmenuj hejtmanyPostav si vojsko jako to, které jsi ztratil, s takovou...
Job 33:5...mi, pokud to dokážeš, předlož mi svou připostav se! Hle, jsem ti rovný před Bohem, i jsem přece z...
Job 41:4...pomlčet o jeho údech, o jeho síle a skvělé postavě: Kdo ho z jeho pláště vysvlékne? Kdo pronikne jeho...
Žalmy 7:7...vyválí! séla Povstaň, Hospodine, v hněvu svémpostav se zuřivosti mých nepřátel, probuď se, Bože, nastol...
Žalmy 17:13...lev, jenž číhá ve skrýši. Povstaň, HospodinePostav se mu tváří! Sraz ho na kolena - mečem svým zachraň...
Žalmy 141:3...jsou ruce zvednuté! K mým ústům, Hospodinepostav stráž, bránu mých rtů prosím chraň. Nenech srdce...
Píseň 7:8...jsi, jak půvabná, lásko, ve svých rozkoších! Tvá postava se palmě podobá, tvé prsy hroznům datlovým. Dovol...
Izaiáš 47:12...tebe přijde záhuba - ani se nenadáš! Jen se teď postav se svými čáry, s tím množstvím kouzel svých, jimiž...
Jeremiáš 7:2... které Jeremiáš dostal od Hospodina: "Postav se do brány Hospodinova chrámu a volej tam tato...
Jeremiáš 17:19...rozdrť je! Hospodin ke mně promluvil: "Jdipostav se do Brány synů lidu, kterou vcházejí a vycházejí...
Jeremiáš 26:2...od Hospodina toto slovo: "Tak praví HospodinPostav se na nádvoří Hospodinova domu a promluv ke všem,...
Jeremiáš 31:21...se nad ním, jistěže se slituji! praví HospodinPostav si milníky, vyznač ukazatele, přemýšlej o cestě,...
Jeremiáš 48:19...Moábu na tebe zaútočil, rozbořil tvé pevnostiPostav se na cestě a vyhlížej, obyvatelko města Aroer. Ptej...
Ezechiel 2:1...promluvit hlas. "Synu člověčí," řekl mi, "postav se na nohy. Chci s tebou mluvit." Když ke mně...
Ezechiel 4:2...na ni město Jeruzalém. Potom je začni obléhatPostav proti němu obléhací val, navrš proti němu násep,...
Ezechiel 4:3...něj beranidla. Potom si vezmi železnou pánevpostav ji jako železnou zeď mezi sebe a to město a upři na...
Ezechiel 8:2...Hospodina. Podíval jsem se a hle - jakoby lidská postava! Od pasu dolů bylo vidět jakoby oheň a od pasu...
Ezechiel 21:24... Obě vyjdou ze stejné země. Vyrob ukazatelpostav ho na rozcestí před městem. Vyznač směr, kterým...
Ezechiel 24:3...a řekni jim - Tak praví Panovník HospodinPostav hrnec na oheň, postav ho i s vodou v něm. Nalož do...
Daniel 8:15...když vtom přede mnou náhle stanula jakoby mužská postava. Nad Ulajem jsem tehdy uslyšel lidský hlas, jak...
Daniel 10:11..., "pečlivě poslouchej, co ti budu říkat, a postav se, neboť jsem byl vyslán za tebou." Když ke mně...
Daniel 10:16...ústa, abych promluvil. "Můj pane," řekl jsem  postavě přede mnou, "kvůli tomu vidění jsem přemožen...
Marek 3:3... Ježíš tomu muži s ochrnutou rukou řekl: "Postav se doprostřed." Potom se jich zeptal: "Smí se v...
Lukáš 6:8... a tak tomu muži s uschlou rukou řekl: "Vstaňpostav se doprostřed." Vstal tedy a postavil se tam. "Na...
Lukáš 19:3...je Ježíš, ale kvůli davu nemohl, neboť byl malé postavy. Běžel tedy napřed a vylezl na planý fíkovník, aby...
Skutky 14:10...víru, že bude uzdraven, řekl silným hlasem: "Postav se na nohy a stůj rovně!" A on vyskočil a začal...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |