Postavení

Hledám varianty 'postavení' [ postavení (13) ]. Nalezeno 13 veršù.
2. Samuel 3:6...získával Abner v Saulově domě stále silnější postavení. Saul míval konkubínu jménem Ricpa, dcera Ajova....
2. Samuel 10:8...z Cóby, Rechobu, Iš-tobu a Maaky zaujali postavení v poli. Když Joáb viděl, že musí čelit boji...
1. Královská 8:16...ze žádného izraelského kmene nevyvolil městopostavení chrámu, v němž by zůstávalo jméno. Vyvolil...
1. Královská 15:13...jeho otcové. Dokonce svou babičku Maaku zbavil postavení královny matky kvůli zrůdnosti, kterou nechala...
1. Letopisů 19:9... zatímco králové, kteří přišli s nimi, zaujali postavení v poli. Joáb viděl, že musí čelit boji zepředu i...
2. Letopisů 6:5...ze žádného izraelského kmene nevyvolil městopostavení domu, v němž by zůstávalo jméno, ani jsem...
2. Letopisů 15:16...všech stran. Král Asa zbavil svou babičku Maaku postavení královny matky kvůli zrůdnosti, kterou nechala...
Ester 9:4...Mordechaj měl totiž v královském paláci významné postavení. Jeho pověst se šířila po všech provinciích a...
Job 24:22...Bůh svojí mocí i silné zachvátí; i při svém postavení si nejsou jistí životy. Dává jim pocit bezpečné...
Izaiáš 22:19...vozů - domu svého pána jsi dělal ostudu! Z tvého postavení vyženu, budeš zbaven svého úřadu! V ten den...
1. Korintským 7:20...poslušnosti Božích přikázání. každý zůstávápostavení, ve kterém byl povolán. Byl jsi povolán jako...
1. Timoteus 3:13... kdo se ve službě osvědčí, totiž získávají dobré postavení a významný hlas, pokud jde o víru v Krista Ježíše...
Židům 11:24...rozkazem. Vírou se Mojžíš, jakmile dospěl, zřekl postavení faraonova vnuka. Dal přednost útrapám Božího lidu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |