Postav

Hledám varianty 'postav' [ postavy (3) postavte (10) postavme (2) postavíte (2) postavit (41) postavíš (15) postavíme (4) postavím (21) postavily (3) postavilo (1) postavili (49) postavila (5) postavil (222) postaví (48) postaveno (1) postaveni (2) postavena (1) postaven (13) postavě (2) postava (3) postav (40) ]. Nalezeno 470 veršù.
Genesis 2:8...Bůh vysázel v Edenu na východě zahradu a do  postavil člověka, jehož zformoval. Hospodin Bůh nechal ze...
Genesis 4:17...se svou ženou a ta počala a porodila ChanochaPostavil město a pojmenoval ho po svém synovi Chanoch....
Genesis 6:14...plná jejich násilí, a tak je zničím i se zemíPostav si archu z cypřišového dřeva. Archu propleteš...
Genesis 8:20... vyšlo z archy podle svých čeledí. Noe tehdy postavil Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých zvířat a...
Genesis 11:4...a asfalt místo malty. Řekli si totiž: "Pojďmepostavme si město a věž, jejíž vrchol dosáhne k nebi....
Genesis 12:7..."Tuto zem dám tvému semeni." Abram tam proto postavil oltář Hospodinu, jenž se mu ukázal. Odtud se...
Genesis 12:8...stan mezi Bet-elem na západě a Ajem na východěpostavil tam oltář Hospodinu a vzýval Hospodinovo jméno....
Genesis 13:4...a Ajem, k místu oltáře, který tam předtím postavil. Tam Abram vzýval Hospodinovo jméno. Také Lot,...
Genesis 13:12... ale Lot bydlel ve městech jordánské rovinypostavil své stany k Sodomě. Sodomští lidé však byli zlí...
Genesis 13:18...a usadil se u háje Mamre, který je v Hebronu, a postavil tam oltář Hospodinu. V oněch dnech šineárský král...
Genesis 21:28...a vstoupili spolu do smlouvy. Když Abraham postavil sedm jehňat ze stáda zvlášť, zeptal se ho...
Genesis 21:29..."Co znamená těch sedm jehňat, která jsi postavil zvlášť?" "Těch sedm jehňat ode dostaneš na...
Genesis 22:9...přišli na místo, jež mu Bůh určil, Abraham tam postavil oltář a narovnal dřevo. Pak svázal svého syna...
Genesis 26:25...tvé símě kvůli Abrahamovi, svému služebníku." Postavil tam tedy oltář a vzýval Hospodinovo jméno. Vztyčil...
Genesis 31:25...tedy Jákoba dostihl. (Jákob si v tom pohoří postavil stan a i Lában se svými druhy se utábořili v...
Genesis 33:2...tedy děti mezi Léu, Ráchel a ty dvě otrokyněpostavil otrokyně s jejich dětmi dopředu, Léu s jejími...
Genesis 33:17...Seíru, zatímco Jákob se vydal k Sukotu. Tam si postavil dům a pro svůj dobytek zhotovil přístřešky. Proto...
Genesis 33:20...od synů Šechemova otce Chamora za sto mincíPostavil tam oltář a nazval ho "Bůh je Bohem Izraele." ...
Genesis 35:1..."Vstaň a vydej se vzhůru do Bet-elu. Bydli tampostav tam oltář Bohu, jenž se ti ukázal, když jsi utíkal...
Genesis 35:3...Potom vstaňme a pojďme vzhůru do Bet-elu. Tam postavím oltář Bohu, jenž vyslyšel v den úzkosti a...
Genesis 35:7...zemi - on i všichni, kdo byli s ním - a postavil tam oltář. Nazval to místo El-betel, Bůh Bet-elu,...
Genesis 35:14...vznesl. Jákob tedy na místě, kde k němu mluvilpostavil památník, totiž kamenný sloup, vykonal na něm...
Genesis 35:20...(což je Betlém). Jákob pak nad jejím hrobem postavil památný kámen (a ten sloup je na hrobě Ráchel ...
Genesis 41:3...sedm jiných krav, nápadně ošklivých a hubenýchpostavily se k těm prvním kravám na břehu Nilu a tyto...
Genesis 47:7..." Potom Josef přivedl svého otce Jákoba. Když ho postavil před faraona, Jákob faraonovi požehnal. Farao se...
Genesis 48:13...klína a poklonil se tváří k zemi. Pravou rukou postavil Efraima k Izraelově levici a levou postavil...
Exodus 2:17...pastýři a odháněli je. Tentokrát se však za  postavil Mojžíš. Pomohl jim a napojil jejich ovce. "Co že...
Exodus 7:15...k vodě, půjdeš mu naproti a na břehu Nilu se mu postavíš do cesty. Vezmi s sebou tu hůl, která se proměnila...
Exodus 8:16..."Časně ráno vstaň, a farao půjde k voděpostav se před něj se slovy: ‚Takto praví Hospodin -...
Exodus 9:10...vředy neštovic." A tak vzali popel z pecepostavili se před faraona, a když jej Mojžíš vyhodil k nebi...
Exodus 9:11...se kvůli těm vředům ani nemohli před Mojžíše postavit! Měli totiž na sobě vředy tak jako všichni...
Exodus 9:13...Hospodin Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaňpostav se před faraona a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin,...
Exodus 14:19...sloup, který byl před nimi, se totiž pohnulpostavil se za a vstoupil mezi egyptský a izraelský...
Exodus 16:33...řekl: "Vezmi džbán, naplň jej omerem manypostav jej před Hospodina, je to uchováno pro všechna...
Exodus 16:34...pro všechna vaše pokolení." A tak jej Áron postavil před Truhlou svědectví, aby to bylo uchováno, jak...
Exodus 17:9...s nimi do boje proti Amalekovi. se zítra postavím na vrchol pahorku a budu mít v ruce Boží hůl."...
Exodus 17:15...naprosto vyhladím zpod nebe." Tehdy Mojžíš postavil oltář a nazval jej "Hospodin je korouhev." Řekl...
Exodus 19:2...vytáhli z Refidimu, přišli na poušť Sinaj a tam postavili tábor. Izrael se utábořil naproti hoře. Mojžíš...
Exodus 19:17... Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a lid se postavil při úpatí hory. Hora Sinaj byla celá zahalena...
Exodus 24:4...Hospodinova slova zapsal. Časně ráno vstalpostavil pod horou oltář a dvanáct památných sloupů podle...
Exodus 26:35...svědectví umístíš slitovnici. Venku před oponu postavíš stůl; naproti stolu, při jižním boku Příbytku,...
Exodus 27:9... jak ti bylo ukázáno na hoře." "Pro Příbytek postavíš nádvoří. Na pravé, jižní straně bude ohraničeno...
Exodus 30:6...dřeva a obložíš je zlatem. Tento oltář postavíš před oponu zastírající Truhlu svědectví, před...
Exodus 30:18...bronzové umyvadlo s bronzovým podstavcemPostav je mezi Stanem setkávání a oltářem a nalij do něj...
Exodus 32:5... ten vyvedl z Egypta!" Když to Áron uvidělpostavil před sochou oltář. Potom oznámil: "Zítra bude...
Exodus 32:26...k posměchu jejich protivníků nechal zdivočet.) Postavil se tedy k bráně tábora a zvolal: "Kdo je...
Exodus 33:22... kde staneš na skále. tudy půjde slávapostavím do skalní rozsedliny a přikryji svou dlaní,...
Exodus 34:5...dvě kamenné desky. Hospodin sestoupil v oblakupostavil se k němu. Tehdy vyslovil jméno Hospodin. Hospodin...
Exodus 38:9...ke konání služby u vchodu do Stanu setkáváníPostavil také nádvoří. Na pravé, jižní straně nádvoří byly...
Exodus 40:3...prvního měsíce vztyčíš Příbytek, Stan setkáváníPostavíš tam Truhlu svědectví a zastřeš ji oponou. Přineseš...
Exodus 40:5...a zapálíš jeho kahany. Před Truhlu svědectví postavíš zlatý oltář k pálení kadidla a ve vchodu do...
Exodus 40:6... Před vchodem do Příbytku, do Stanu setkávánípostavíš oltář pro zápalné oběti. Mezi Stanem setkávání a...
Exodus 40:7...zápalné oběti. Mezi Stanem setkávání a oltářem postavíš umyvadlo a naliješ do něj vodu. Kolem dokola...
Exodus 40:18... Mojžíš vztyčil Příbytek: položil jeho patkypostavil jeho rámy, provlékl jeho svlaky a vztyčil jeho...
Exodus 40:22...severní straně Příbytku, pak ve Stanu setkávání postavil stůl a před Hospodinem na něm uspořádal chleby,...
Exodus 40:24... Naproti stolu, na jižní straně Příbytkupostavil do Stanu setkávání svícen a zapálil před...
Exodus 40:26...Hospodin přikázal. Před oponu ve Stanu setkávání postavil také zlatý oltář a zapálil na něm vonné kadidlo,...
Exodus 40:29... Před vchodem do Příbytku, do Stanu setkávánípostavil oltář pro zápalné oběti a obětoval na něm zápalné...
Exodus 40:30...přikázal. Mezi Stanem setkávání a oltářem postavil umyvadlo a nalil do něj vodu k omývání, aby si v...
Leviticus 9:5... před Stan setkávání a celá obec přistoupilapostavila se před Hospodina. Tehdy Mojžíš řekl: "Toto nám...
Leviticus 14:11...oběť a jednu mírku oleje. Očišťující kněz postaví očišťovaného člověka s tím vším před Hospodina ke...
Leviticus 16:7...sebe a za svůj dům. Potom Áron vezme oba kozlypostaví je před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Na...
Leviticus 16:10... Kozla, na něhož vyšel lospro Azazela', však postaví živého před Hospodina, aby jím vykonal obřad...
Leviticus 17:10...jedl jakoukoli krev, proti takovému člověku se postavím. Toho, kdo krev, vyvrhnu z jeho lidu. Vždyť...
Leviticus 20:3...musí zemřít. Prostý lid jej ukamenuje. sám se postavím proti takovému člověku a vyvrhnu jej z jeho lidu....
Leviticus 20:5...své dítě Molochovi, a neusmrtí ho, sám se postavím proti takovému člověku i proti jeho rodině. Jeho i...
Leviticus 20:6...věštkyním, aby je následoval v jejich smilstvupostavím se proti němu a vyvrhnu jej z jeho lidu. Proto se...
Leviticus 26:24...napravit a budete se nadále stavět proti mněpostavím se i proti vám. sám vás budu za vaše hříchy...
Leviticus 26:28...poslouchat a budete se nadále stavět proti mněpostavím se i zuřivě proti vám a budu vás trestat za...
Leviticus 26:40...i vinu svých otců, že mi byli nevěrní a že se postavili proti mně, takže jsem se i postavil proti nim...
Leviticus 26:41...a že se postavili proti mně, takže jsem se i  postavil proti nim a zavedl je do země jejich nepřátel,...
Leviticus 27:8...však dotyčný na určenou cenu příliš chudýpostaví zaslíbeného před kněze a ten určí jeho cenu podle...
Leviticus 27:11...nečistou zvěř, z níž se dar Hospodinu nepřinášípostaví to zvíře před kněze. Ten určí jeho cenu, bude...
Numeri 3:6...promluvil k Mojžíšovi: "Přiveď pokolení Levipostav je před kněze Árona, aby mu pomáhali. Svou službou...
Numeri 5:16... která poukázat na vinu. Kněz ji pak vezmepostaví ji před Hospodina. Kněz nabere do hliněné nádoby...
Numeri 5:18...Příbytku a hodí jej do vody. Když tu ženu postaví před Hospodina, rozpustí vlasy a do rukou ...
Numeri 5:30...se muže zmocní žárlivost vůči jeho manželcePostaví ji před Hospodina a kněz při vykoná vše podle...
Numeri 8:13...oběť Hospodinu k vykoupení levitů. Potom levity postav před Árona a před jeho syny a nabídni je jako obětní...
Numeri 9:15...platit stejná pravidla." V den, kdy byl Příbytek postaven, přikryl Příbytek při Stanu svědectví oblak. Od...
Numeri 10:21...předměty. Než došli na místo, Příbytek býval postaven. Potom táhl po svých oddílech prapor Efraimova...
Numeri 11:16...lidu. Vezmi je ke Stanu setkávání, se tam postaví s tebou. sestoupím a budu tam s tebou mluvit....
Numeri 11:24...lidu. Shromáždil sedmdesát stařešinů z lidupostavil je okolo Stanu. Tehdy Hospodin sestoupil v oblaku...
Numeri 12:5...tedy šli. Hospodin sestoupil v oblakovém sloupupostavil se u vchodu do Stanu a zvolal: "Árone a Miriam!" A...
Numeri 13:22... Šešaj a Talmaj, potomci Anakovi. (Hebron byl postaven o sedm let dříve než egyptský Soan.) Když došli k...
Numeri 13:32...lidé, které jsme tam viděli, jsou muži ohromné postavy! Viděli jsme tam i zrůdné obry, mezi něž patří...
Numeri 14:43...nepřátelé vás porazí! Amalekovci a Kananejci se postaví proti vám a padnete mečem, protože jste se...
Numeri 16:18...do nich řeřavé uhlí, na položili kadidlopostavili se ke vchodu do Stanu setkávání k Mojžíšovi a...
Numeri 17:13... Zapálil kadidlo a vykonal za lid obřad smířeníPostavil se mezi mrtvé a živé, a rána se zastavila. Těch,...
Numeri 22:24...ji zavedl zpět na cestu. Hospodinův anděl se pak postavil na pěšinu mezi vinicemi, z obou stran lemovanou...
Numeri 22:26...ji tedy znovu. Hospodinův anděl pak popošelpostavil se do soutěsky, kde nebyla možnost uhnout vpravo...
Numeri 22:34..."Zhřešil jsem! Nevěděl jsem, že ses mi postavil do cesty. Pokud se ti ta věc nelíbí, vrátím se...
Numeri 23:1...zadní voj lidu. Balaám tehdy Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm...
Numeri 23:14...A tak ho vzal na pláň Cofim na vrcholu Pisgypostavil sedm oltářů a na každém obětoval býka a berana....
Numeri 23:29...nad pustinou. Tehdy Balaám Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm...
Numeri 27:2...se jmenovaly Machla, Noa, Chogla, Milka a TirsaPostavily se před Mojžíše, před kněze Eleazara, před vůdce...
Numeri 27:19...Duch. Vezmi jej k sobě a vlož na něj rukuPostav jej před kněze Eleazara a před očima celé obce mu...
Numeri 27:21... aby jej celá izraelská obec poslouchala. se postaví před kněze Eleazara. Ten se za něj bude dotazovat...
Numeri 27:22...učinil, jak mu Hospodin přikázal. Vzal Jozuupostavil ho před kněze Eleazara a před celou obec, vložil...
Numeri 32:16...tedy k Mojžíšovi blíž a řekli: "Chceme tu postavit ohrady pro svůj dobytek a města pro své děti. Sami...
Numeri 32:24...Hospodinu, a vězte, že váš trest si vás najdePostavte si města pro děti a ohrady pro ovce a kozy; splňte...
Deuteronomium 8:12...která ti dnes udílím. se najíš do sytosti,  postavíš krásné domy a zabydlíš se v nich, se tvůj skot...
Deuteronomium 16:21...ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. U oltáře, který postavíš Hospodinu, svému Bohu, si nezasadíš žádný strom...
Deuteronomium 19:17...nařkl z odpadlictví, obě strany sporu se musí postavit před Hospodina - před kněze a soudce, kteří tam v...
Deuteronomium 20:5..." Potom k lidu promluví správcové: "Kdo postavil nový dům a ještě se tam nenastěhoval? se vrátí...
Deuteronomium 20:9..." Teprve když správcové dokončí svou řeč k lidupostaví do jeho čela velitele oddílů. Když přitáhneš k...
Deuteronomium 26:4...otcům, že nám ji ." Kněz od tebe nůši přijmepostaví ji před oltář Hospodina, tvého Boha. Tehdy před...
Deuteronomium 27:5...tyto kameny na hoře Ebal a nabělte je vápnemPostav tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů...
Deuteronomium 27:6...železem. Hospodinu, svému Bohupostavíš oltář z netknutých kamenů, přineseš na něm...
Deuteronomium 27:12...se Šimeon, Levi, Juda, Isachar, Josef a Benjamín postaví na hoře Gerizim, aby žehnali lidu. Ruben, Gád, Ašer...
Deuteronomium 27:13... Ruben, Gád, Ašer, Zabulon, Dan a Neftalí se pak postaví na hoře Ebal, aby zlořečili. Levité tehdy začnou na...
Deuteronomium 28:30... Zasnoubíš se s ženou a jiný muž ji zneuctípostavíš si dům, a nebudeš v něm bydlet; vysázíš vinici, a...
Deuteronomium 31:14... přiblížil se den tvé smrti. Zavolej Jozuupostavte se do Stanu setkávání, kde mu dám pověření."...
Deuteronomium 31:15...ukázal v oblakovém sloupu. Oblakový sloup se postavil nad vchodem do Stanu. Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Jozue 4:9...tábora, kde je složili. Dalších dvanáct kamenů postavil Jozue uprostřed Jordánu tam, kde stály nohy kněží...
Jozue 5:7... totiž zem oplývající mlékem a medem. Místo nich postavil jejich syny. Ty Jozue obřezal, poněvadž byli...
Jozue 10:18..."Přivalte k ústí jeskyně velké balvanypostavte tam stráže. Vy ostatní ale nepřestávejte...
Jozue 18:1... Celá izraelská obec se shromáždila v Šílu, kde postavili Stan setkávání. Země byla podmaněna, ale...
Jozue 20:4...se provinilý uteče do jednoho z těchto městpostaví se ke vchodu do městské brány a přednese svou věc...
Jozue 22:10... Ještě v kanaánské zemi, než překročili Jordánpostavili synové Rubenovi, Gádovi a polovina kmene...
Jozue 22:11...Rubenovi, Gádovi a polovina kmene Manasesova postavili oltář u jordánského Gelilotu na izraelské straně...
Jozue 22:16...Boha Izraele? Odvrátili jste se od Hospodinapostavili jste si oltář, abyste se dnes vzbouřili proti...
Jozue 22:23...- pak nám, Bože, nepomáhej! Pokud jsme si postavili oltář, abychom se odvrátili od Hospodina nebo...
Jozue 22:26...k Hospodinu. Řekli jsme si tedy: Přičiňme sepostavme si oltář. Ne pro zápaly a oběti, ale aby byl...
Jozue 24:1...stařešiny, náčelníky, soudce i správce, a tak se postavili před Bohem. Jozue promluvil ke všemu lidu: "Tak...
Soudců 4:20...měch s mlékem, dala mu napít a přikryla ho. "Postav se ke vchodu do stanu," řekl ještě, "a kdyby...
Soudců 6:24...Hospodin. "Neboj se, nezemřeš." Gedeon tam proto postavil Hospodinu oltář a nazval jej "Hospodin je pokoj"....
Soudců 6:26...kůl vedle něj pokácej. Na vrchu toho kopce pak postav řádný oltář Hospodinu, svému Bohu. Vezmi toho...
Soudců 9:36..."To ti jen horské stíny připadají jako postavy." Gaal však pokračoval: "Podívej, z Tabur-erecu...
Soudců 16:25...tedy Samsona z vězení, aby je bavil. Když ho postavili mezi sloupy, Samson požádal chlapce, který ho...
Soudců 21:4...celý kmen?" Druhého dne časně zrána tam lid postavil oltář a přinášel zápalné a pokojné oběti. Izraelci...
1. Samuel 5:2... Pak ji vzali, vnesli ji do Dágonova chrámupostavili ji vedle Dágona. Druhý den Ašdoďané vstali a hle...
1. Samuel 7:17... kde bydlel, a soudil Izrael i tam. Tam také postavil oltář Hospodinu. Když potom Samuel zestárl,...
1. Samuel 10:19...krále.' Teď se tedy podle svých kmenů a rodů postavte před Hospodinem." Samuel pak nechal předstupovat...
1. Samuel 10:23...výstrojí." Rozběhli se tam pro něj. Když se pak postavil doprostřed lidu, o hlavu převyšoval všechny...
1. Samuel 14:35...svého býka a porazil ho tam. Saul tenkrát postavil oltář Hospodinu; bylo to poprvé, co Hospodinu...
1. Samuel 15:2...za to, co provedl Izraeli - že se proti němu postavil na jejich cestě z Egypta. Teď tedy jdi a napadni...
1. Samuel 26:13...od Hospodina. David přešel na druhou stranupostavil se opodál na vrchol kopce, aby byl od něj dost...
1. Samuel 29:4...s námi nepůjde do boje! Vždyť by se v bitvě postavil proti nám! Čím by se mohl svému pánu zalíbit více...
2. Samuel 5:11...dřevem a také tesaře a kameníky, aby Davidovi postavili palác. Tehdy David poznal, že jej Hospodin...
2. Samuel 6:17...umístili ji doprostřed stanu, který pro ni David postavil. David pak přinesl před Hospodinem zápalné i...
2. Samuel 6:21...místo tvého otce a celé tvé rodiny, aby  postavil za vůdce Hospodinova lidu, Izraele - před ním jsem...
2. Samuel 7:5...Davidovi: Tak praví Hospodin - Ty mi chceš postavit dům, kde bych bydlel? Ode dne, kdy jsem vyvedl...
2. Samuel 7:13...z tvých beder, a jeho království upevním. To on postaví dům mému jménu a navěky upevním trůn jeho...
2. Samuel 11:15...a poslal mu ho po Uriášovi. V dopise psal: "Postavte Uriáše do nejprudšího boje. Pak od něj odstupte,...
2. Samuel 11:16...zasažen a zemře." Joáb tedy při obléhání města postavil Uriáše na místo, o kterém věděl, že tam jsou...
2. Samuel 12:17...ležel na holé zemi. Stařešinové jeho domu se postavili okolo, aby ho přiměli vstát ze země, ale on...
2. Samuel 15:24...ním všichni levité nesoucí Truhlu Boží smlouvyPostavili Boží truhlu a nechali ji stát, dokud celý zástup...
2. Samuel 18:4...městě." "Udělám, co chcete," svolil tedy králPostavil se k bráně a všechen lid pochodoval ven po...
2. Samuel 18:13...Před králem se nic neutají. I ty sám by ses postavil proti mně." "Nebudu se tu s tebou zdržovat," řekl...
2. Samuel 18:18...ještě za svého života nechal v Královském údolí postavit památný sloup. Říkal totiž: "Nemám syna, aby...
2. Samuel 18:30...jsem velký rozruch, ale nevím, co to bylo." "Postav se tamhle na stranu," řekl mu král. Poodešel tedy a...
2. Samuel 23:12...a lid se před nimi dal na útěk. Šama se ale postavil doprostřed toho pole, uhájil je a Filištíny...
2. Samuel 24:18...téhož dne k Davidovi přišel Gád se slovy: "Jdipostav Hospodinu oltář na mlatu Aravny Jebusejského." David...
2. Samuel 24:21...od tebe koupit ten mlat," odpověděl David. "Postavím na něm oltář Hospodinu, aby se ta rána mezi lidem...
2. Samuel 24:25...mlat i ten skot za 50 šekelů stříbra. Potom tam postavil oltář Hospodinu a přinesl zápalné i pokojné oběti....
1. Královská 1:28..." odpověděl král David. Když přišla ke králipostavila se před ním, král přísahal: "Jakože je živ...
1. Královská 2:36... Potom král poslal pro Šimeiho a řekl mu: "Postav si dům v Jeruzalémě a bydli v něm. Nebudeš ale odtud...
1. Královská 3:2...obětoval na různých výšinách, neboť ještě nebyl postaven chrám jménu Hospodinovu. Šalomoun miloval...
1. Královská 3:15...a hle - byl to sen. Přišel tedy do Jeruzalémapostavil se před Truhlu Panovníkovy smlouvy. Obětoval...
1. Královská 3:16...hostinu. Jednou přišly ke králi dvě nevěstkypostavily se před ním. "Prosím, pane můj!" promluvila jedna...
1. Královská 5:17...zprávu: "Jak sám víš, můj otec David nemohl postavit chrám jménu Hospodina, svého Boha. Musel bojovat s...
1. Královská 5:19...protivník, žádná hrozba. Proto mám teď v úmyslu postavit chrám jménu Hospodina, svého Boha, jak to Hospodin...
1. Královská 6:2...Hospodinova chrámu. Chrám, který král Šalomoun postavil Hospodinu, byl 60 loktů dlouhý, 20 loktů široký a...
1. Královská 6:16... Ve vzdálenosti 20 loktů od zadní strany chrámu postavil od podlahy ke stěnám přepážku z cedrových desek a...
1. Královská 6:36...celé ploše zlatem. Kolem vnitřního nádvoří pak postavil zeď - po třech vrstvách tesaných kvádrů...
1. Královská 7:6...zepředu bylo okno proti oknu, třikrát nad sebouPostavil také Sloupovou síň, 50 loktů dlouhou a 30 loktů...
1. Královská 7:7... byla předsíň a před sloupy s římsou. Dále postavil Trůnní sál, neboli Soudní síň, kde soudil; ta byla...
1. Královská 7:8...ke stropu obložená cedrovým dřevem. Podobně byl postaven i palác, v němž bydlel; ten stál na zvláštním...
1. Královská 7:21...bylo kolem obou hlavic dohromady dvě stě. Sloupy postavil v chrámové předsíni. Jeden sloup vztyčil vpravo a...
1. Královská 7:39...na jednom z deseti stojanů. Pět stojanů postavil po pravé straně chrámu a pět po levé. Moře...
1. Královská 8:11...chrám oblak. Kněží se kvůli tomu oblaku nemohli postavit ke službě, protože Hospodinův chrám naplnila...
1. Královská 8:13...v mračnu,' pravil Hospodin. jsem ti ale postavil chrám vznešený, místo, kde bys bydlel navěky!"...
1. Královská 8:17...Davida, aby vedl Izrael.' Můj otec David toužil postavit chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. Hospodin mu...
1. Královská 8:18...mu ale řekl: ‚Je dobře, že chceš mému jménu postavit chrám. Nepostavíš ho však ty, ale tvůj syn, který...
1. Královská 8:20...jsem na izraelský trůn, jak řekl Hospodin, a postavil jsem chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. V něm...
1. Královská 8:22...otci, když je vyvedl z Egypta." Poté se Šalomoun postavil před Hospodinův oltář. Před očima celého...
1. Královská 8:27...obsáhnout - čím méně tento chrám, který jsem postavil! Shlédni však na modlitbu svého služebníka a na...
1. Královská 8:43...jméno je vzýváno nad tímto chrámem, který jsem postavil. Kdyby tvůj lid vytáhl do války proti nepříteli,...
1. Královská 8:44...k městu, jež jsi vyvolil, a k chrámu, který jsem postavil tvému jménu, vyslýchej na nebesích jejich modlitbu...
1. Královská 8:48...městu, které jsi vyvolil, a k chrámu, který jsem postavil tvému jménu, vyslýchej na nebesích, kde přebýváš,...
1. Královská 8:55...klečel na kolenou s rukama vztaženýma k nebipostavil se a mocným hlasem požehnal celému shromáždění...
1. Královská 9:25...zápalné i pokojné oběti na oltáři, který postavil Hospodinu, a nechal z něj stoupat dým před...
1. Královská 11:7... Na hoře východně od Jeruzaléma Šalomoun dokonce postavil obětní výšinu moábské ohavnosti Kemošovi a amonské...
1. Královská 12:29... Izraeli, ten vyvedl z Egypta!" Jedno tele postavil v Bet-elu a druhé v Danu. Způsobil tak veliký...
1. Královská 12:33...pro Izraelce svátek, vystoupil k oltáři, který postavil v Bet-elu, aby na něm obětoval. Právě když...
1. Královská 16:24...dva talenty stříbra kopec Šomron. Na tom kopci postavil město a nazval je Šomron (čili Samaří) podle pána...
1. Královská 16:32... Odešel sloužit Baalovi a klanět se mu. V Samaří postavil Baalův chrám a v něm Baalův oltář. Kromě toho také...
1. Královská 18:32..."Budeš se jmenovat Izrael." Eliáš z těch kamenů postavil v Hospodinově jménu oltář a kolem něj udělal...
1. Královská 19:11...o život." On mu řekl: "Vystup na horupostav se před Hospodina, neboť tudy projde Hospodin." Vtom...
1. Královská 19:13...Eliáš uslyšel, zahalil si tvář pláštěm, vyšelpostavil se u vchodu do jeskyně. Vtom k němu ten hlas...
1. Královská 20:25...Králů se zbav a místo nich jmenuj hejtmanyPostav si vojsko jako to, které jsi ztratil, s takovou...
1. Královská 22:39...Achabovy skutky - co všechno vykonal, jaký postavil palác vykládaný slonovinou a jaká všechna města...
2. Královská 4:10... je určitě Boží světec. Pojďme mu na střeše postavit pokojík. Dáme mu tam postel, stůl, židli a svícen,...
2. Královská 6:2...k Jordánu; každý odtamtud vezmeme jeden trámpostavíme si tam místo k bydlení." Odpověděl jim: "Můžete...
2. Královská 10:9...je tam do rána!" odpověděl. Ráno pak vyšel venpostavil se před lid a promluvil k nim: "Tak vy jste...
2. Královská 12:10...vzal jednu truhlici, udělal v jejím víku otvorpostavil ji vedle oltáře vpravo od brány k Hospodinovu...
2. Královská 13:21... Jakmile ten muž dopadl na Elíšovy kosti, ožilpostavil se na nohy. Aramejský král Chazael trápil Izrael...
2. Královská 16:11...a podrobný popis jeho provedení. Kněz Uriáš pak postavil oltář přesně podle údajů, které poslal král Achaz...
2. Královská 16:14...mezi novým oltářem a Hospodinovým chrámem, a postavil ho stranou onoho oltáře směrem na sever. Potom...
2. Královská 16:18...odstranit podstavec trůnu, který tam předtím postavili, a zrušil vnější královský vchod do Hospodinova...
2. Královská 17:29...a vystavili si je ve svatyních, které Samaritáni postavili na svých obětních výšinách. Babylóňané si udělali...
2. Královská 18:17...Jeruzalému, vystoupali vzhůru, a když dorazilipostavili se u strouhy Horního rybníka, u silnice k...
2. Královská 18:24... jestli si na najdeš jezdce! Jak se chceš postavit hejtmanu poslední provincie mého pána, když se...
2. Královská 18:28...svou moč tak jako vy!" Pak se nejvyšší komoří postavil a začal hlasitě volat v hebrejštině: "Slyšte slovo...
2. Královská 21:3...obětní výšiny, které jeho otec Ezechiáš zničilPostavil také oltáře Baalovi a vztyčil Ašeřin kůl, jako to...
2. Královská 23:3...smlouvy, nalezené v Hospodinově chrámu. Pak se postavil ke sloupu a zavázal se před Hospodinem smlouvou,...
2. Královská 23:12...Achazovy komnaty, stejně jako oltáře, které postavil Menaše na obou nádvořích Hospodinova chrámu....
2. Královská 23:19...svatyně na výšinách, které si izraelští králové postavili v samařských městech a popouzeli jimi Hospodina....
1. Letopisů 5:36...Azariáše (který byl knězem, když Šalomoun postavil v Jeruzalémě chrám), Azariáš zplodil Amariáše,...
1. Letopisů 6:17...Truhla. Předtím než Šalomoun v Jeruzalémě postavil Hospodinův chrám, sloužili zpěvem před Příbytkem,...
1. Letopisů 11:14...vojsko před Filištíny dalo na útěk. Oni se ale postavili doprostřed pole, uhájili ho a Filištíny pobili....
1. Letopisů 14:1...cedrovým dřevem a také zedníky a tesaře, aby mu postavili palác. Tehdy David poznal, že ho Hospodin...
1. Letopisů 16:1...srdci jím pohrdla. Když Boží truhlu přineslipostavili ji na její místo uprostřed stanu, který pro ni...
1. Letopisů 16:30...kráse, před ním se rozechvěj, celá zem! Pevně je postaven svět, nic jím neotřese, jásejte, nebesa, země ...
1. Letopisů 17:10...tvé nepřátele pokořím. Oznamuji ti, že Hospodin postaví dům tobě. se naplní tvé dny a odejdeš ke svým...
1. Letopisů 17:12...tvých synů, a jeho království upevním. To on mi postaví dům a navěky upevním jeho trůn. mu budu otcem...
1. Letopisů 21:18...promluvil ke Gádovi: "Řekni Davidovi, jdepostaví Hospodinu oltář na mlatu Aravny Jebusejského."...
1. Letopisů 21:22... "Přenech mi ten mlat," řekl David Aravnovi. "Postavím na něm oltář Hospodinu, aby se ta rána mezi lidem...
1. Letopisů 21:26...ten pozemek odvážil 600 šekelů zlata. Potom tam postavil oltář Hospodinu a přinesl zápalné i pokojné oběti....
1. Letopisů 22:7...Šalomounovi řekl: "Můj synu, měl jsem na srdci postavit dům jménu Hospodina, svého Boha. Dostal jsem ale...
1. Letopisů 22:10...neboť za jeho dnů dám Izraeli pokoj a mír. To on postaví dům mému jménu. Bude mi synem a mu budu otcem....
1. Letopisů 22:19...i Boží svaté náčiní pak vnesete do chrámu, který postavíte jménu Hospodinovu." Když David zestárl a naplnil...
1. Letopisů 28:10... odvrhne. Pohleď - Hospodin vyvolil, abys postavil chrám pro jeho svatyni. Buď silný a jednej!" Potom...
1. Letopisů 29:19...přikázání, svědectví a pokyny, aby vše vykonalpostavil ten palác, pro který jsem vykonal tyto přípravy."...
2. Letopisů 1:18...chetitské a aramejské krále. Šalomoun se rozhodl postavit chrám Hospodinovu jménu a sobě královský palác. ...
2. Letopisů 2:4...bylo Izraeli navěky uloženo. Chrám, který chci postavit, být veliký, neboť náš Bůh je veliký nade...
2. Letopisů 2:5...je veliký nade všechny bohy. Kdo by však dokázal postavit dům Tomu, jehož nemohou obsáhnout nebesa, ba ani...
2. Letopisů 3:8...stěnách vyřezal cheruby. Přes celou šířku chrámu postavil místnost pro nejsvětější svatyni, 20 loktů na...
2. Letopisů 3:15...oponu a i na ni dal vyšít cheruby. Před chrám postavil dvojici sloupů. Byly od sebe 35 loktů daleko a...
2. Letopisů 4:8...a pět nalevo. Vyrobil rovněž deset stolůpostavil je do chrámu, pět napravo a pět nalevo. Zlatých...
2. Letopisů 4:9...Kněžské nádvoří a Velké nádvoří, před nádvořím postavil vrata a ta okoval bronzem. Moře postavil napravo v...
2. Letopisů 4:10...postavil vrata a ta okoval bronzem. Moře postavil napravo v jihovýchodním rohu. Nakonec Churam...
2. Letopisů 5:14...oblak. Kněží se kvůli tomu oblaku nemohli postavit ke službě, protože Hospodinův chrám naplnila Boží...
2. Letopisů 6:2...v mračnu,' pravil Hospodin. jsem ti ale postavil chrám vznešený, místo, kde bys bydlel navěky!"...
2. Letopisů 6:7... aby vedl můj lid Izrael.' Můj otec David toužil postavit chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. Hospodin mu...
2. Letopisů 6:8...mu ale řekl: ‚Je dobře, že chceš mému jménu postavit chrám. Nepostavíš ho však ty, ale tvůj syn, který...
2. Letopisů 6:10...jsem na izraelský trůn, jak řekl Hospodin, a postavil jsem chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. V něm...
2. Letopisů 6:11...chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. V něm jsem postavil Truhlu, v níž je Hospodinova smlouva, kterou...
2. Letopisů 6:12... kterou uzavřel se syny Izraele." Poté se postavil před Hospodinův oltář a před očima celého...
2. Letopisů 6:13... které dal umístit doprostřed prostranstvíPostavil se na , před celým izraelským shromážděním...
2. Letopisů 6:18...obsáhnout - čím méně tento chrám, který jsem postavil! Shlédni však na modlitbu svého služebníka a na...
2. Letopisů 6:33...jméno je vzýváno nad tímto chrámem, který jsem postavil. Kdyby tvůj lid vytáhl do války, kamkoli bys je...
2. Letopisů 6:34...městu, jež jsi vyvolil, a ke chrámu, který jsem postavil tvému jménu, vyslýchej z nebe jejich modlitbu a...
2. Letopisů 6:38... které jsi vyvolil, a ke chrámu, který jsem postavil tvému jménu, vyslýchej z nebe, kde přebýváš,...
2. Letopisů 8:5...a v Chamátu vybudoval všechna města skladůPostavil také Horní a Dolní Bet-choron, města opevněná...
2. Letopisů 8:6...cokoli se Šalomounovi zachtělo, co se mu zlíbilo postavit, v Jeruzalémě, v Libanonu anebo kdekoli v celé...
2. Letopisů 8:11...dceru z Města Davidova do paláce, který pro ni postavil. Prohlásil totiž: " žena nemůže bydlet v domě...
2. Letopisů 8:12... jsou svatá." Na Hospodinově oltáři, který postavil před chrámovou předsíní, přinášel Šalomoun...
2. Letopisů 13:4...čítajícím 800 000 vybraných bojovníků. Abiáš se postavil na horu Cemaraim v Efraimském pohoří a prohlásil:...
2. Letopisů 13:7...byl ještě mladý a nezkušený a nedokázal se jim postavit. Copak si myslíte, že teď můžete obstát proti...
2. Letopisů 20:5...se spolu se shromážděným Judou a Jeruzalémem postavil před novým nádvořím v Hospodinově chrámu a...
2. Letopisů 20:8...přítele Abrahama na věky. Poté, co ji osídlilipostavili v svatyni pro tvé jméno a řekli: ‚Přijde-li na...
2. Letopisů 20:9...na nás neštěstí, meč, soud, mor či hladpostavíme se před tento chrám a před tebe samého - vždyť v...
2. Letopisů 20:20...poušť. Když vycházeli, Jošafat se před  postavil a prohlásil: "Slyšte , Judo a všichni...
2. Letopisů 20:21... a uspějete!" Poté, co se poradil s lidempostavil do čela vojska Hospodinovy zpěváky, aby při...
2. Letopisů 20:36...zámořské loďstvo. Když ty lodě v Ecjon-geberu postavili, Eliezer, syn Dodavahův z Marešy, pak Jošafatovi...
2. Letopisů 23:19...v Zákoně Mojžíšově. K branám Hospodinova chrámu postavil stráže, aby nemohl vstoupit nikdo jakkoli nečistý....
2. Letopisů 24:8...) Na králův rozkaz pak vyrobili truhlici, kterou postavili před bránu do Hospodinova chrámu. V Judsku i v...
2. Letopisů 24:11... Když truhlici vyprázdnili, znovu ji odneslipostavili na místo. Tak to dělali den co den a vybrali...
2. Letopisů 24:20...Boží Duch na Zachariáše, syna kněze JojadyPostavil se před lid a prohlásil: "Tak praví Bůh: Proč...
2. Letopisů 26:9...velice rozšířil svůj vliv. V Jeruzalémě Uziáš postavil a opevnil věže nad Nárožní a Údolní branou a také...
2. Letopisů 26:10...branou a také v rohu hradeb. Rovněž na poušti postavil věže a vykopal mnoho nádrží, neboť měl množství...
2. Letopisů 26:18...statečných Hospodinových kněží tam šli za nímPostavili se proti králi Uziášovi a řekli mu: "Uziáši,...
2. Letopisů 27:3...chrámu). Lid ale i nadále jednal zvráceně. To on postavil Horní bránu Hospodinova chrámu a odvedl hodně...
2. Letopisů 29:25...nařídil obětovat zápaly i oběti za hřích. Král postavil v Hospodinově chrámu levity s činely, lyrami a...
2. Letopisů 29:26...od Hospodina skrze jeho proroky). Když se levité postavili na svá místa s Davidovými nástroji a kněží s...
2. Letopisů 32:5...opravil všechna pobořená místa v městské hradběpostavil na věže a přidal ještě vnější hradbu. Opravil...
2. Letopisů 33:3...obětní výšiny, které zbořil jeho otec EzechiášPostavil také oltáře baalům a vztyčil Ašeřiny kůly. Klaněl...
2. Letopisů 34:31...jež byla nalezena v Hospodinově chrámu. Potom se postavil ke sloupu a zavázal se před Hospodinem smlouvou,...
2. Letopisů 35:5...izraelský král David a jeho syn ŠalomounPostavte se ve svatyni tak, aby každému otcovskému rodu...
Ezdráš 5:13...své vlády nařídil, aby tento Boží dům byl znovu postaven. Zlaté a stříbrné náčiní Božího domu, které kdysi...
Ezdráš 6:18...izraelských kmenů. K Boží službě v Jeruzalémě postavili kněze podle jejich tříd a levity podle jejich...
Nehemiáš 3:1...se svými bratry kněžími se dal do prácepostavili Ovčí bránu. Upevnili trámy a osadili vrata....
Nehemiáš 3:15... syn Kol-chozeho, správce okresu Micpa. Když ji postavil a zastřešil, osadil vrata, zámky a závory. Opravil...
Nehemiáš 4:4...nosit, sutin je příliš; ty hradby nezvládneme postavit." Naši nepřátelé si říkali: "Než si něčeho všimnou...
Nehemiáš 8:7...a klaněli se mu tváří k zemi. Když se lid znovu postavil, levité Ješua, Bani, Šerebiáš, Jamin, Akub,...
Nehemiáš 8:15...oliv, z myrt, palem a listnatých stromůpostavte si přístřešky, jak je předepsáno." Lidé tedy šli,...
Nehemiáš 8:16..." Lidé tedy šli, přinesli větve a všichni si postavili přístřešky - na střechách, na dvorcích, na...
Nehemiáš 8:17...brány. Celé shromáždění navrátilců ze zajetí si postavilo stánky a bydlelo v nich. Do toho dne synové...
Nehemiáš 9:26...tvé velké dobroty. Tehdy se vzbouřili, tobě se postavili, tvůj Zákon zahodili za hlavu! Tvé proroky...
Nehemiáš 12:31... Judské hodnostáře jsem vyvedl na hradbypostavil dva veliké děkovné průvody. Průvod na jih mířil po...
Nehemiáš 12:44...Juda se radoval z toho, že kněží a levité byli postaveni do služby. Ti konali službu svému Bohu a dbali na...
Nehemiáš 13:19...je otevírat, dokud neskončí sobota. Do bran jsem postavil některé ze svých mužů, aby se v sobotu nemohl...
Ester 5:14...žena i všichni přátelé mu tedy poradili: "Nech postavit kůl na padesát loktů vysoký a hned ráno řekni...
Ester 7:9...poznamenal: "A co s tím kůlem, který Haman postavil pro toho Mordechaje, jehož slovo zachránilo krále?...
Ester 7:10...král. A tak Hamana pověsili na kůl, který postavil pro Mordechaje. Teprve tehdy králův hněv opadl. ...
Ester 8:4...na ni ukázal zlatým žezlem, vstane. Ester se postavila před králem a řekla: "Ráčí-li mi král prokázat...
Job 9:32...odporný. On není člověk jako , abych se mu postavil, abychom společně k soudu šli. Kéž by mezi nás...
Job 10:17...lev, svou úžasnou sílu na znovu prokážešPostavíš další svědky proti mně, tvůj hněv proti mně se...
Job 12:14...mu prozřetelnost a rozumnost. Co zboří, se nedá postavit, koho uvězní, nelze propustit. Když zadržuje vody,...
Job 15:25...že proti Bohu vztáhl ruku, proti Všemohoucímu se postavil, tvrdošíjně se vrhl proti němu obrněn svým štítem...
Job 19:25...žije, to jedno vím, a že nakonec se nad prachem postaví. I kdyby ze kůži sedřeli, ve svém těle Boha...
Job 20:4...přece sám, že odjakživa, co byl člověk na zem postaven, radost ničemů je velmi krátká, štěstí bezbožných...
Job 20:27...doma, spolyká. Nebesa odhalí jeho vinu, země se postaví proti němu. Jeho dům odnese povodeň, proud ho...
Job 33:5...mi, pokud to dokážeš, předlož mi svou připostav se! Hle, jsem ti rovný před Bohem, i jsem přece z...
Job 41:2... aby ho vydráždil - kdo by se tedy proti mně postavil? Kdo chce vyzvat, mu zaplatím? Všechno pod...
Job 41:4...pomlčet o jeho údech, o jeho síle a skvělé postavě: Kdo ho z jeho pláště vysvlékne? Kdo pronikne jeho...
Žalmy 7:7...vyválí! séla Povstaň, Hospodine, v hněvu svémpostav se zuřivosti mých nepřátel, probuď se, Bože, nastol...
Žalmy 17:13...lev, jenž číhá ve skrýši. Povstaň, HospodinePostav se mu tváří! Sraz ho na kolena - mečem svým zachraň...
Žalmy 18:44...v lidu zachránils , za vůdce národů jsi  postavil, lid, jejž jsem ani neznal, slouží mi! Jen co ...
Žalmy 19:5... do krajů světa doléhá jejich zvěst. Bůh stan postavil slunci v nebesích a ono jak ženich vychází z...
Žalmy 30:8...Ve své přízni, Hospodine, jsi jak horu pevně postavil, když jsi pak ale svou tvář skryl, byl jsem...
Žalmy 40:3... Z vlhké jámy vytáhl , z kalné bažiny, nohy postavil na pevné skále, kroky upevnil. Do úst mi vložil...
Žalmy 73:18...osudu jsem začal rozumět: Na kluzké cesty jsi je postavil, vydals je napospas hrozné záhubě! V jediném...
Žalmy 78:13...poli soanském. Rozdělil moře, převedl je, vody postavil jako hromady. Oblakem svým je vodil ve dne,...
Žalmy 78:69... kterou si oblíbil. Svatyni jako nebesa si tam postavil a jako země, již upevnil navěky. Vyvolil svého...
Žalmy 93:1... oblék se Hospodin, silou se přepásal! Pevně je postaven svět, aby se neotřásl, tvůj trůn byl založen dříve...
Žalmy 94:16... Kdo se zastane proti bídákům? Kdo se mnou postaví se proti zlosynům? Kdyby mi býval nepomohl Hospodin...
Žalmy 96:10...Národům řekněte: "Hospodin kraluje!" Pevně je postaven svět, nic jím neotřese; on bude soudit lidi...
Žalmy 104:3...plachtu rozestřel! Svoje paláce jsi nad vodou postavil, jak vozy užíváš husté oblaky, vznášíš se na...
Žalmy 104:17... které sám vysadil. Vrabci si na nich hnízda postaví, čáp si nachází domov na jedli. Vysoké hory patří...
Žalmy 106:23...jeho vyvoleného Mojžíše. Ten se v roztržce postavil před něj, a tak odvrátil jeho zhoubný hněv. Potom...
Žalmy 109:31...jej mezi zástupy. Po pravici ubožáka se totiž postavil, aby ho před jeho soudci zachránil! Žalm Davidův....
Žalmy 122:2..."Pojďme do domu Hospodinova!" Naše nohy se brzy postaví, Jeruzaléme, v branách tvých! Jeruzalém je město...
Žalmy 141:3...jsou ruce zvednuté! K mým ústům, Hospodinepostav stráž, bránu mých rtů prosím chraň. Nenech srdce...
Přísloví 24:3... svými rty mluví, aby trápili. Moudrost dovede postavit dům, šikovnost jej umí upevnit. Poznání pak jeho...
Píseň 7:8...jsi, jak půvabná, lásko, ve svých rozkoších! Tvá postava se palmě podobá, tvé prsy hroznům datlovým. Dovol...
Píseň 8:9...započnou? Je-li hradbou, cimbuří stříbrné na  postavíme, je-li však branou, zatarasíme ji deskou...
Izaiáš 3:8...nad lidem!" Jeruzalém se hroutí, Juda se kácíPostavili se Hospodinu slovy i skutky, jeho slávě vzepřeli...
Izaiáš 5:2...kamení, ušlechtilou révu na vysadil. Věž postavil uprostřed , vykopal v i vinný lis. Očekával,...
Izaiáš 21:6...štíty do války! Toto mi řekl Pán: "Jdi hlídku postavit, ohlásí, co uvidí! Spatří-li jezdce, jak po...
Izaiáš 36:2...nejvyššího komořího s mocným vojskem. Když se postavil u strouhy Horního rybníka, u silnice k Valchářovu...
Izaiáš 36:9... jestli si na najdeš jezdce! Jak se chceš postavit hejtmanu poslední provincie mého pána, když se...
Izaiáš 36:13...svou moč tak jako vy!" Pak se nejvyšší komoří postavil a začal hlasitě křičet v hebrejštině: "Slyšte...
Izaiáš 40:20...dřevo vybírá a hledá zručného řemeslníka,  postaví modlu, co se nehýbá? Copak to nevíte? Copak...
Izaiáš 46:7...ramenou, tahají se s ním, on potom stojí, kde ho postaví, na svém místě stojí bez hnutí. Když k němu volají,...
Izaiáš 47:12...tebe přijde záhuba - ani se nenadáš! Jen se teď postav se svými čáry, s tím množstvím kouzel svých, jimiž...
Izaiáš 47:13...všemi těmi radami! Jen se teď tví astrologové postaví, hvězdopravci se svou předpovědí na měsíc, ...
Izaiáš 49:25...obráni, tyrani budou zbaveni kořisti! sám se postavím tvému odpůrci, sám tvé děti zachráním! Ty, kdo...
Izaiáš 50:8...hájí. Kdo chce obvinit? Pojďme se vedle sebe postavit! Kdo chce proti mně vznášet žaloby? ke mně...
Izaiáš 53:12...On to byl, kdo nesl hřích mnohých a za viníky se postavil. Jásej, neplodná, která jsi nikdy děti neměla!...
Izaiáš 57:8...obětovala. Za svými dveřmi, za svými veřejemi postavila sis památník. Daleko ode ses vysvlékla,...
Jeremiáš 1:15...severních království, praví Hospodin. Přijdoupostaví své trůny proti branám Jeruzaléma; obklíčí dokola...
Jeremiáš 6:3...zničena. Přitáhnou k pastýři se svými stádypostaví své stany kolem a každý spase, na co natrefí....
Jeremiáš 7:2... které Jeremiáš dostal od Hospodina: "Postav se do brány Hospodinova chrámu a volej tam tato...
Jeremiáš 10:20...pryč, není, kdo by můj stan vztyčil, kdo by postavil přístřeší. Pastýři, ti tupci, se Hospodina...
Jeremiáš 11:13...A kolik je ulic v Jeruzalémě, tolik oltářů jste postavili Hanbě, oltářů k pálení kadidla Baalovi. Nemodli...
Jeremiáš 15:1...působí! Hospodin mi řekl: "I kdyby se přede  postavili Mojžíš a Samuel, nenechal bych se naklonit k...
Jeremiáš 15:20... se oni obrátí k tobě, ty se neobracej k nimPostavil jsem proti tomuto lidu jako pevnou bronzovou...
Jeremiáš 17:19...rozdrť je! Hospodin ke mně promluvil: "Jdipostav se do Brány synů lidu, kterou vcházejí a vycházejí...
Jeremiáš 19:14...z Tofetu, kam jej Hospodin poslal prorokovatpostavil se na nádvoří Hospodinova domu a promluvil ke...
Jeremiáš 22:14...dřít zdarma a za práci mu neplatí! Říká: ‚Postavím si velký palác a v něm prostorné komnaty; prorazím...
Jeremiáš 26:2...od Hospodina toto slovo: "Tak praví HospodinPostav se na nádvoří Hospodinova domu a promluv ke všem,...
Jeremiáš 31:21...se nad ním, jistěže se slituji! praví HospodinPostav si milníky, vyznač ukazatele, přemýšlej o cestě,...
Jeremiáš 35:5...nad síní strážce prahu Maasejáše, syna ŠalumovaPostavil jsem před Rechabity poháry a džbány plné vína a...
Jeremiáš 43:10... babylonského krále Nabukadnezara, a jeho trůn postavím nad těmito kameny, které jsem tu zapustil; nad...
Jeremiáš 48:19...Moábu na tebe zaútočil, rozbořil tvé pevnostiPostav se na cestě a vyhlížej, obyvatelko města Aroer. Ptej...
Jeremiáš 51:27...na něj království Ararat, Minni a AškenazPostavte proti němu vojevůdce, přiveďte koně jak roje...
Ezechiel 2:1...promluvit hlas. "Synu člověčí," řekl mi, "postav se na nohy. Chci s tebou mluvit." Když ke mně...
Ezechiel 2:2..." Když ke mně promluvil, vstoupil do Duchpostavil na nohy. Tehdy jsem slyšel, jak ke mně...
Ezechiel 3:24... Padl jsem na tvář. Vstoupil však do Duchpostavil na nohy. Tehdy ke mně promluvil. "Jdi a zavři...
Ezechiel 4:2...na ni město Jeruzalém. Potom je začni obléhatPostav proti němu obléhací val, navrš proti němu násep,...
Ezechiel 4:3...něj beranidla. Potom si vezmi železnou pánevpostav ji jako železnou zeď mezi sebe a to město a upři na...
Ezechiel 5:5...Tak praví Panovník Hospodin: To je JeruzalémPostavil jsem ho doprostřed národů a obklopil ho zeměmi. On...
Ezechiel 8:2...Hospodina. Podíval jsem se a hle - jakoby lidská postava! Od pasu dolů bylo vidět jakoby oheň a od pasu...
Ezechiel 10:6...ze soukolí, zprostřed cherubů," vešel mezi postavil se ke kolu. Jeden z cherubů natáhl ruku k ohni...
Ezechiel 13:10...říkali: ‚Jen klid' - jenže klid nebyl! Když lidé postaví chatrnou zídku, tihle ji nahazují omítkou. Řekni...
Ezechiel 14:8...mu odpovím osobně. Proti takovému člověku se postavím tváří, udělám z něj výstražné znamení a přísloví a...
Ezechiel 15:7... stejně tak zanechám i obyvatele JeruzalémaPostavím se proti nim tváří. I když se z ohně vynořili,...
Ezechiel 16:25...plácku rozbalila stánek a pořídila svatyňkuPostavila sis svatyňku na každém rohu a zprznila svou krásu...
Ezechiel 21:20...mnozí hroutili. Proti každé z jejich bran jsem postavil meč na jatka - ach ne, je vyleštěn, nabroušen,...
Ezechiel 21:24... Obě vyjdou ze stejné země. Vyrob ukazatelpostav ho na rozcestí před městem. Vyznač směr, kterým...
Ezechiel 21:27... Do pravice mu padne los pro Jeruzalém. Tam  postavit beranidla, dát rozkaz k vraždění, spustit válečný...
Ezechiel 22:30...jsem mezi nimi někoho, kdo by opravil hradbupostavil se přede do trhliny za tu zem, abych ji...
Ezechiel 24:3...a řekni jim - Tak praví Panovník HospodinPostav hrnec na oheň, postav ho i s vodou v něm. Nalož do...
Ezechiel 24:11...kaši a kosti se připálí! Prázdný hrnec se postaví na žhavé uhlí, se rozpálí a jeho měď se rozžhaví...
Ezechiel 25:4...kmenům z východu. Utáboří se u tebepostaví si tam příbytky, tvou úrodu ti snědí a mléko vypijí...
Ezechiel 26:8...vojsky. Tvé osady na pevnině vyvraždí mečempostaví proti tobě obléhací val, navrší k tobě násep a...
Ezechiel 37:1... Hospodin svým Duchem odvedl pryčpostavil doprostřed údolí plného kostí. Prováděl mezi...
Ezechiel 37:10... jak mi přikázal, vstoupil do nich duch a ožiliPostavili se na nohy a byl jich obrovský, nesčíslný šik....
Ezechiel 39:15...Projdou skrze ni, a jakmile spatří lidskou kostpostaví vedle znamení, aby ji hrobaři pohřbili v...
Ezechiel 40:2... V Božím vidění přivedl do izraelské zeměpostavil na velmi vysokou horu. Na se od jihu...
Ezechiel 43:18...jsou předpisy ohledně oltáře. V den, kdy bude postaven, aby se na něm přinášely zápalné oběti a aby byl...
Ezechiel 44:8...věcí a místo sebe jste na stráž u svatyně postavili jiné. Tak praví Panovník Hospodin: Žádný cizinec...
Daniel 3:1...Byla 60 loktů vysoká a 6 loktů široká. Nechal ji postavit na pláni Dura v provincii Babylon. Potom dal...
Daniel 4:14... a komu chce, je udílí, a že nad ním může postavit i nejnižšího z lidí.' Toto je tedy sen, který jsem...
Daniel 5:21...vládne Bůh Nejvyšší a koho chce, nad ním může postavit. Ale ty, jeho syn Belšasar, ses v srdci nepokořil,...
Daniel 8:11...strhl na zem a pošlapal je. Ve svém rozmachu se postavil dokonce i proti Knížeti nebeského zástupu, když...
Daniel 8:15...když vtom přede mnou náhle stanula jakoby mužská postava. Nad Ulajem jsem tehdy uslyšel lidský hlas, jak...
Daniel 8:18...v mrákotách tváří k zemi. Potom se dotklpostavil na nohy a řekl: "Hle, ukážu ti, co se stane v...
Daniel 8:25...znenadání zpustoší mnohé národy, se nakonec postaví proti Knížeti knížat, a tehdy bude bez přispění...
Daniel 10:11..., "pečlivě poslouchej, co ti budu říkat, a postav se, neboť jsem byl vyslán za tebou." Když ke mně...
Daniel 10:16...ústa, abych promluvil. "Můj pane," řekl jsem  postavě přede mnou, "kvůli tomu vidění jsem přemožen...
Daniel 11:11...vrhne se s ním do boje. Severní král proti němu postaví obrovské vojsko, to však bude i přes své množství...
Daniel 11:13...si nakonec neudrží. Severní král totiž znovu postaví obrovské vojsko, ještě větší než to předešlé, a po...
Daniel 11:25...vojskem proti jižnímu králi. Ten proti němu postaví do boje mohutné a nesmírně početné vojsko, ale bude...
Daniel 11:30...jih, ale toto tažení nedopadne jako to předešléPostaví se mu totiž středomořské loďstvo, takže se bude...
Daniel 11:45... aby pobil a vyhladil mnohé. Svůj hlavní stan postaví mezi mořem a Nádhernou svatou horou. Tam potká svůj...
Ozeáš 6:2...dnech nám život navrátí, třetího dne nás znovu postaví, abychom před ním mohli žít, abychom Hospodina...
Amos 5:11...bydlet v těch svých palácích, které jste si postavili z kamení; z těch výtečných vinic, co jste sázeli,...
Abdiáš 1:4...k zemi porazil?" I kdyby ses vznášel jako orelpostavil sis hnízdo mezi hvězdami, i odtamtud bych ...
Abdiáš 1:11... vyhlazen budeš navěky! V ten den ses stranou postavil - v den, kdy jeho vojsko zajali cizinci, kdy do...
Jonáš 4:5...pak odešel z města a usadil se na východ od nějPostavil si tam budku a sedl si do jejího stínu, aby...
Micheáš 5:4...po našich palácích, sedm pastýřů proti nim postavíme, osm vojevůdců rozených, aby Asýrii pásli mečem,...
Micheáš 6:4...jsem z Egypta, vykoupil z domu otroctvípostavil jsem ti do čela Mojžíše, Árona a Miriam. Vzpomeň...
Abakuk 2:9...pro svůj dům mrzký zisk, aby si na výšině hnízdo postavil, unikl z dosahu všech neštěstí! Vlastnímu domu jsi...
Matouš 4:5...úst.'" Tehdy ho ďábel vzal do svatého městapostavil ho na vrcholek chrámu. "Jsi-li Boží Syn," řekl,...
Matouš 5:15...skryto. Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod vědro, ale na svícen a tehdy svítí všem, kdo...
Matouš 7:24...a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. Pak padl déšť, přišly záplavy,...
Matouš 7:26...je, bude však podobný bláznu, který svůj dům postavil na písku. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se...
Matouš 16:18... A ti říkám, že jsi Petr a na skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti...
Matouš 18:2...největší?" Ježíš k sobě zavolal malé dítěpostavil je doprostřed se slovy: "Amen, říkám vám, pokud se...
Matouš 20:12...‚Tihle poslední pracovali jednu hodinu a tys je postavil naroveň nám, kteří jsme v tom horku dřeli celý...
Matouš 21:33...vinici, obehnal ji plotem, vykopal v lispostavil věž. Pak ji pronajal vinařům a vydal se na cestu....
Matouš 25:33... jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, ale kozly po levici. Král tehdy...
Matouš 26:61...‚Mohu zbořit Boží chrám a za tři dny ho postavit!'" Tehdy vstal velekněz a tázal se ho: "Nic...
Matouš 27:40...mu: "Hej, když umíš zbořit chrám a za tři dny ho postavit, zachraň sám sebe! Jestli jsi Boží Syn, slez z...
Marek 3:3... Ježíš tomu muži s ochrnutou rukou řekl: "Postav se doprostřed." Potom se jich zeptal: "Smí se v...
Marek 4:21..." Dále jim řekl: "Přináší se snad lampa, aby ji postavili pod vědro nebo pod postel? Nemá se postavit na...
Marek 9:36...ze všech a služebník všech." Vzal dítěpostavil je uprostřed. Potom je vzal do náručí se slovy:...
Marek 11:25... jste dostali, a budete to mít. [26] Když se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud něco proti někomu...
Marek 12:1...vinici, obehnal ji plotem, vykopal v lispostavil věž. Pak ji pronajal vinařům a vydal se na cestu....
Marek 14:58...‚Zbořím tento chrám udělaný rukama a za tři dny postavím jiný, neudělaný rukama.'" Ale ani tak se jejich...
Marek 14:60...svědectví neshodovala. Nato se přede všemi postavil velekněz a tázal se Ježíše: "Nic neodpovíš na...
Marek 15:29...mu: "Aha! Když umíš zbořit chrám a za tři dny ho postavit, zachraň sám sebe! Slez z toho...
Lukáš 2:22...zákona, přinesli ho do Jeruzaléma, aby ho postavili před Hospodinem, jak je psáno v Hospodinově...
Lukáš 4:9...sloužit.'" Tehdy ho přivedl do Jeruzalémapostavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn,...
Lukáš 4:29...města na okraj hory, na níž bylo jejich město postaveno. Chtěli ho shodit dolů, ale on prošel jejich...
Lukáš 4:39...vysokou horečkou, a tak ho za ni poprosiliPostavil se nad ni, pohrozil horečce a ta ji opustila. Ona...
Lukáš 6:8... a tak tomu muži s uschlou rukou řekl: "Vstaňpostav se doprostřed." Vstal tedy a postavil se tam. "Na...
Lukáš 6:48...řeka, ale nemohla jím otřást, protože byl dobře postaven. Ale ten, kdo slovo slyšel a nenaplnil, je jako...
Lukáš 6:49...slovo slyšel a nenaplnil, je jako člověk, který postavil dům rovnou na zemi, bez základů. Když se na něj...
Lukáš 7:5...udělal. Vždyť miluje náš národ, i synagogu nám postavil." Ježíš tedy šel s nimi. Když byl nedaleko jeho...
Lukáš 8:16...nerozsvítí lampu, aby ji přikryl nádobou nebo postavil pod postel. Postaví ji na svícen, aby příchozí...
Lukáš 9:47...viděl, jaké myšlenky mají v srdci, vzal dítěpostavil je vedle sebe a řekl jim: "Kdokoli přijme takové...
Lukáš 11:33...víc než Jonáš. Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji postavil do skrýše nebo pod nádobu. Staví ji na svícen, aby...
Lukáš 12:18...Pak si řekl: ‚Udělám tohle - zbořím své stodolypostavím větší a do nich shromáždím všechno své obilí a...
Lukáš 14:28...být mým učedníkem. Když někdo z vás bude chtít postavit věž, nesedne si nejdříve, aby spočítal náklad, zda...
Lukáš 18:11...byl farizeus a druhý výběrčí daní. Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti,...
Lukáš 19:3...je Ježíš, ale kvůli davu nemohl, neboť byl malé postavy. Běžel tedy napřed a vylezl na planý fíkovník, aby...
Jan 2:19...tento chrám," odpověděl Ježíš, "a za tři dny ho postavím." "Ten chrám se stavěl čtyřicet šest let!" řekli...
Jan 2:20...čtyřicet šest let!" řekli na to Židé. "A ty ho postavíš za tři dny?" (On ale mluvil o chrámu svého těla...
Jan 8:3...tehdy přivedli ženu přistiženou při cizoložstvíPostavili ji doprostřed se slovy: "Mistře, tato žena byla...
Jan 20:19...sešli za zavřenými dveřmi. Vtom přišel Ježíšpostavil se doprostřed a řekl jim: "Pokoj vám." Po těch...
Jan 20:26...s nimi. Dveře byly zavřené, ale Ježíš přišelpostavil se doprostřed se slovy: "Pokoj vám." Potom řekl...
Skutky 4:7... Jan, Alexandr a ostatní z velekněžského roduPostavili Petra s Janem doprostřed a vyslýchali je: "Jakou...
Skutky 5:20...dveře vězení a vyvedl je ven. Řekl jim: "Jdětepostavte se v chrámu a předneste lidu všechna slova tohoto...
Skutky 5:27... aby je lid neukamenoval. Když je přivedlipostavili před Veleradu, velekněz se jich zeptal: "Copak...
Skutky 6:6... Parména a Mikuláše (proselytu z Antiochie). Postavili je před apoštoly a ti na po modlitbě vkládali...
Skutky 6:13...nakonec zatkli a odvedli před Veleradu. Tam postavili falešné svědky, kteří tvrdili: "Ten člověk...
Skutky 7:47...Bohu Jákobovu zřídit příbytek. Šalomoun mu potom postavil dům. Nejvyšší ale nebydlí v chrámech udělaných...
Skutky 10:30... jsem se doma modlil. Náhle se přede mnou postavil muž v zářícím rouchu a řekl: ‚Kornelie, tvá...
Skutky 14:10...víru, že bude uzdraven, řekl silným hlasem: "Postav se na nohy a stůj rovně!" A on vyskočil a začal...
Skutky 16:22...nepřijatelné a nepřípustné!" A když se proti nim postavil i srocený dav, úředníci jim strhali šaty a...
Skutky 17:22...říkali nebo poslouchali něco nového.) Pavel se postavil doprostřed Areopagu a řekl: "Athéňané, vidím, že...
Skutky 18:12...řeckým prokonzulem stal Gallio, Židé se svorně postavili proti Pavlovi a přivedli ho před soud s žalobou:...
Skutky 21:40...k lidu." Pavel se s velitelovým svolením postavil na schodišti a pokynul rukou lidu. Když se...
Skutky 22:13...pověstí u všech místních Židů, přišel za mnouPostavil se ke mně a řekl: ‚Bratře Saule, prohlédni!' Hned...
Skutky 22:30...kněží i celá Velerada. Pak přivedl Pavlapostavil ho před . Pavel se pozorně rozhlédl po Veleradě...
Skutky 27:21... Když dlouho ani nemohli jíst, Pavel se postavil doprostřed a řekl: "Pánové, měli jste ...
1. Korintským 3:14...každého člověka. Zůstane-li něčí dílo, které postavil, získá odplatu. Shoří-li něčí dílo, utrpí škodu;...
Galatským 2:11...Petr přišel do Antiochie, otevřeně jsem se mu postavil. Jeho chování bylo odsouzeníhodné: nejdříve běžně...
Efeským 2:20...svatých a členové Boží rodiny. Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, kde je úhelným...
Efeským 5:27...očistnou koupelí svého slova, aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoli poskvrny a vrásky...
Efeským 6:11... Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi...
Koloským 1:22...lidském těle podstoupil smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bez poskvrny a úhony - pokud ovšem...
2. Tesalonickým 2:4...se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh...
2. Timoteus 2:15...posluchačů. Usiluj, aby ses mohl před Bohem postavit jako osvědčený dělník, který se nemá zač stydět a...
Židům 3:4...čest stavitel než sám dům. Každý dům přece někdo postavil a stavitelem všeho je Bůh. Ano, Mojžíš byl jako...
Židům 9:11...větším a dokonalejším stánkem, který nebyl postaven rukama, to jest stánkem, který nepatří k tomuto...
Židům 9:24... pravé), ale do samotného nebe, aby se za nás postavil před Boží tvář. Také tam nepřišel proto, aby se...
Židům 10:33...urážkám a ponižování, jindy jste se sami postavili za ty, s nimiž se takto zacházelo. Poznali jste...
Židům 11:7...o tom, co ještě nebylo vidět, v Boží bázni postavil archu, v níž se zachránila jeho rodina. Tak...
1. Petr 3:20...uposlechnout, zatímco Bůh trpělivě čekal, než se postaví archa, v níž se skrze vodu zachránilo jen několik...
1. Petr 5:9...chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořistPostavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné...
Zjevení 3:8...zavírá, a nikdo neotevře: Znám tvé skutky. Hlepostavil jsem před tebe otevřené dveře, které nikdo nemůže...
Zjevení 8:3... Tehdy přišel jiný anděl se zlatou kadidelnicípostavil se k oltáři. Bylo mu dáno množství kadidla, aby je...
Zjevení 10:2...ohnivé sloupy. V ruce měl otevřenou knížkupostavil se pravou nohou na moře a levou na zem. Vykřikl...
Zjevení 12:4...nebeských hvězd a svrhl je na zem. Tento drak se postavil před ženu, která měla porodit, aby její dítě...
Zjevení 21:18...míry, která je mírou anděla. Jeho hradba byla postavena z jaspisu, ale město bylo čisté zlato podobné...

Slova obsahující postav: nepostaví (4) nepostavil (3) nepostavili (2) nepostavím (1) nepostavíš (4) nepostavíte (1) postav (40) postava (3) postavě (2) postaven (13) postavena (1) postavené (1) postaveného (1) postaveném (1) postaveni (2) postavení (13) postaveno (1) postavených (1) postaví (48) postavil (222) postavila (5) postavili (49) postavilo (1) postavily (3) postavím (21) postavíme (4) postavíš (15) postavit (41) postavíte (2) postavme (2) postavte (10) postavy (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |