Postaral

Hledám varianty 'postaral' [ postarejte (2) postarej (5) postarat (4) postaráš (1) postaráme (3) postarám (11) postarali (1) postaral (5) postará (3) ]. Nalezeno 35 veršù.
Genesis 3:22...z nás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl ruku, nevzal také ze stromu života a...
Genesis 21:18...hlas tam, kde je. Vstaň, vezmi chlapcepostarej se o něj, protože z něj učiním veliký národ."...
Genesis 45:11...brav, tvůj skot a všechno, co máš. Tam se o tebe postarám (neboť přijde ještě pět hladových let), abys...
Genesis 50:21...zachráněn život mnoha lidí. se tedy nebojtepostarám se o vás i o vaše děti!" Tak je utěšoval a mluvil...
Numeri 10:29...‚Dám je vám.' Pojď s námi a dobře se o tebe postaráme, neboť Hospodin zaslíbil Izraeli dobré věci." On...
Soudců 19:20...nepotřebujeme." "Buď vítán," řekl mu stařík. "Postarám se o všechno, co potřebuješ. Jen prosím nenocuj...
Růt 4:15...On vrátí do života a ve stáří se o tebe postará. Porodila ho přece tvá milující snacha - a ta je ti...
1. Samuel 23:20...tedy král vytáhne, kdykoli se mu zlíbí, a my se postaráme, aby padl králi do rukou." Saul na to řekl:...
2. Samuel 19:34...nabídl: "Pojď se mnou. V Jeruzalémě se postarám o tebe." Barzilaj ale namítl: "Kolik let života...
2. Samuel 20:3...aby se staraly o dům, a dal je hlídat v ústraníPostaral se o , ale sám s nimi nic neměl. do smrti...
1. Královská 5:22...tuto odpověď: "Tvou zprávu jsem dostalPostarám se o všechno cedrové i cypřišové dříví podle tvého...
1. Královská 5:23...si je vyzvedneš. Jistě také vyhovíš mému přánípostaráš se o stravu pro můj dvůr." Tak tedy Chíram dodal...
1. Královská 8:25...jsi svému služebníku Davidovi, mému otci, řekl: ‚Postarám se, aby na izraelském trůnu nikdy nechyběl tvůj...
1. Královská 11:36...kmenů dám tobě a jeden kmen nechám jeho synoviPostarám se, aby mému služebníku Davidovi po všechny dny...
2. Královská 9:34...Jehu vešel dovnitř, pojedl, popil a potom řekl: "Postarejte se o tu proklatou a pohřběte ji. Přece jen to...
2. Letopisů 6:16...jsi svému služebníku Davidovi, mému otci, řekl: ‚Postarám se, aby na izraelském trůnu nikdy nechyběl tvůj...
Žalmy 55:23...Své břímě uval na Hospodina, on se o tebe postará; on přece nikdy nenechá poctivé padnout do bláta....
Žalmy 80:15...pohlédni z nebe, jen se podívej - o tuto révu se postarej! Réva, již sázela tvá pravice, ratolest, kterou...
Žalmy 132:17...vyrůst roh Davidův, o svíci svého pomazaného se postarám. Jeho nepřátele obléknu v hanbu, na jeho hlavě...
Přísloví 24:27... Zvládni svou práci venku, o své pozemky se postarej, potom si můžeš stavět dům. Nesvědč proti bližnímu...
Jeremiáš 39:12...Nebuzardanovi nařídil: "Vezmi ho k soběpostarej se o něj, se mu nestane nic zlého. Udělej pro...
Jeremiáš 40:4... Pokud chceš jít se mnou do Babylonu, pojďpostarám se o tebe. Pokud nechceš, nechoď. Hle, máš před...
Ezechiel 20:14...s nimi skoncuji. Kvůli svému jménu jsem se ale postaral, aby nebylo zneváženo v očích národů, před jejichž...
Ezechiel 45:17...a vůbec o všech slavnostech domu IzraelePostará se o oběti za hřích stejně jako o moučné, zápalné i...
Daniel 3:30...nedokáže zachránit jako tento!" Král se pak postaral, aby se Šadrachovi, Mešachovi a Abednegovi v...
Matouš 28:14...se o tom doslechl prokurátor, my ho uklidnímepostaráme se, abyste neměli potíže." Strážní vzali peníze a...
Lukáš 10:34... Naložil ho na svého mezka, dovezl do hostincepostaral se o něj. Druhého dne vytáhl dva denáry a dal je...
Lukáš 10:35...dva denáry a dal je hostinskému se slovy: ‚Postarej se o něj. Cokoli bys vynaložil navíc, to ti...
Jan 11:37...namítli: "Když otevřel oči slepého, nemohl se postarat, aby tenhle člověk nezemřel?" V hlubokém rozrušení...
Skutky 24:23...ulehčí vazbu a nikomu z jeho přátel nebrání postarat se o něj. Po několika dnech pak Felix přišel se...
Skutky 27:3...a dovolil mu zajít k přátelům, aby se o něj postarali. Když jsme odtud vyrazili, museli jsme kvůli...
1. Korintským 16:10...mnoho protivníků. Jestli k vám přijde Timoteuspostarejte se, se u vás cítí dobře, vždyť se věnuje...
1. Timoteus 3:5...a dobře vychované děti. (Když se někdo neumí postarat o vlastní rodinu, jak by mohl pečovat o Boží...
1. Timoteus 5:16... Církev tak nebude přetížena a bude se moci postarat o vdovy, které jsou osamělé. Starší, kteří se...
Židům 1:3...svým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral o očištění hříchů a poté usedl po pravici...

Slova obsahující postaral: nepostaral (1) postaral (5) postarali (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |