Pospěš

Hledám varianty 'pospěš' [ pospíším (1) pospíšili (1) pospíšil (2) pospíší (2) pospěšte (4) pospěš (17) ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 19:22...město, o němž jsi mluvil, nevydám zkázePospěš si! Uteč tam, neboť nebudu moci nic udělat, dokud...
Genesis 45:9...jeho domu a vládcem nad celou egyptskou zemíPospěšte si tedy, vraťte se k mému otci a řekněte mu: ‚Toto...
Genesis 45:13...vší slávě v Egyptě a o všem, co jste viděliPospěšte si a přiveďte mého otce sem!" Tehdy padl svému...
Numeri 17:11... dej do žhavé uhlí z oltáře a na něj kadidloPospěš si k obci a vykonej za obřad smíření. Od...
Jozue 10:6...ochranu svým služebníkům. Rychle k nám pospěš a zachraň nás! Pomoz nám! Všichni emorejští králové...
1. Samuel 9:12...jich. "Ano," odpověděly jim, "kousek před tebouPospěš si! Přišel dnes do města, protože lidé pořádají na...
1. Samuel 20:38...ještě dál!" Potom na chlapce volal: "Rychlepospěš si, nestůj!" Jonatanův chlapec pak ten šíp našel a...
2. Samuel 19:17...Také Šimei, syn Gerův, Benjamínec z Bachurim, si pospíšil a vydal se s judskými muži přivítat krále Davida....
2. Letopisů 24:5...obnos stříbra na opravu chrámu našeho BohaPospěšte si s tím." Levité ale nespěchali. Král si tedy...
2. Letopisů 35:21...národu, se kterým válčím. A Bůh mi řekl, si pospíším. Bůh je se mnou, proto se mu nestav do cesty, aby...
Žalmy 22:20... Hospodine, nevzdaluj se mi, ty, sílo , mi pospěš na pomoc! Vysvoboď od meče duši mou, z moci psů tu...
Žalmy 31:3...zachraň ! Nakloň mi prosím ucho svépospěš mi na pomoc, buď mojí skálou mohutnou, opevněnou...
Žalmy 38:23..., Hospodine, nevzdaluj se mi, Bože můjPospěš mi na pomoc, Pane - záchrano! Pro předního...
Žalmy 40:14... ráčíš vysvobodit; na pomoc, Hospodinepospěš mi! jsou zahanbeni, se stydí všichni, kdo o...
Žalmy 55:9...se někam do dáli, v pustině bych se usadil. séla Pospíšil bych si do bezpečí před touto smrští a vichřicí....
Žalmy 69:18...svou tvář neskrývej, je mi tak úzkopospěš, vyslyš ! Přibliž se ke mně, vyprosti , vykup ...
Žalmy 70:2...žalm Davidův. Kéž bys , Bože, vysvobodilpospěš mi, Hospodine, na pomoc! jsou zahanbeni, se...
Žalmy 71:12...Bože, nevzdaluj se mi, Bože můj, na pomoc pospěš mi! jsou zahanbeni, zmizí ti, kdo proti mně...
Žalmy 79:8...jeho obydlí! Nevzpomínej na naše staré vinypospěš k nám se svým soucitem - ach, jak hluboko klesli...
Žalmy 102:3...Nakloň mi ucho své, v den, kdy volám pospěš, vyslyš ! Moje dny v dýmu ztrácí se, kosti...
Žalmy 143:7...vztahuji, žízním po tobě jak země bez vody! séla Pospěš, Hospodine, vyslyš dříve, než ztratím dech!...
Píseň 8:14...uslyšet tvůj hlas. Kéž ho uslyším právě !  Pospěš, můj milý! Srnci či kolouchu se podobej na horách...
Izaiáš 5:19...laně vlečou hřích! Těm, kdo říkají: "Jen si pospíší, Bůh neotálí s dílem svým, abychom si je...
Jeremiáš 9:17...Pošlete pro ty nejšikovnější, přijdou!" si pospíší a bědují nad námi. se nám z očí řinou slzy, zpod...
Matouš 28:7... jak předpověděl. Pojďte se podívat, kde leželPospěšte si a řekněte jeho učedníkům, že vstal z mrtvých....
Lukáš 2:16...se, jak se stalo, co nám Hospodin oznámil." Pospíšili si tedy, a když přišli, nalezli Marii, Josefa i...
Skutky 22:18...upadl do vytržení a viděl jsem Pána. Řekl mi: ‚Pospěš si! Rychle opusť Jeruzalém, neboť tvé svědectví o...

Slova obsahující pospěš: pospěš (17) pospěšte (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |