Posměchu

Hledám varianty 'posměchu' [ posměchu (9) posměchem (3) posměch (12) ]. Nalezeny 24 verše.
Exodus 32:25...viděl, jak je lid zdivočelý. (Áron je totižposměchu jejich protivníků nechal zdivočet.) Postavil se...
2. Letopisů 30:10...od města k městu k Zabulonu, ale byli jenposměchu a pohrdání. Někteří z Ašera, Manasese a Zabulona...
Job 16:10... pohledem. Kdekdo si na ústa otevře, s posměchem bijí do tváře, všichni se srotili proti mně....
Job 31:34...snad strach před hlučícím davem, bál jsem se posměchu svého kmene, takže jsem mlčel a ani nevycházel...
Žalmy 10:5...jsou jim vzdáleny, ze všech protivníků mají jen posměch, v srdci si myslí: "Nic neohrozí, nikdy ...
Žalmy 102:9...spát a jsem sám jak vrabec na střecháchPosměchu nepřátel jsem denně vydáván, za blázna mají ,...
Žalmy 109:25... tělo hubne a sesychá. Lidem jsem jenom pro posměch, hlavami potřásají, když vidí . Pomoz mi,...
Žalmy 123:3...námi, Hospodine, smiluj se, jsme přesyceni posměchem! jsme přesyceni nadmíru urážkami těch, kdo...
Žalmy 123:4...nadmíru urážkami těch, kdo žijí v poklidu, a posměchem těch nadutců! Davidova poutní píseň. Kdyby s...
Přísloví 3:34...ale požehná. Pro posměvače Hospodin posměch, pokorným ale přízeň věnuje. Moudrým připadne za...
Přísloví 29:9... S hlupákem když se moudrý dohaduje, pohrůžkyposměch, nic nikam nevede! Krvelační poctivce nenávidí,...
Jeremiáš 19:8...a divou zvěř. Nechám toto město budit děsposměch. Každý, kdo tudy půjde, zhrozí se a užasne nad...
Jeremiáš 25:9... Vyhladím je jako proklaté, aby vzbuzovali děsposměch; zbude z nich věčné zbořeniště. Skoncuji s hlasem...
Jeremiáš 25:18...velmoži, aby z nich zbyly jen trosky budící děsposměch a nadávky (jak je tomu dnes); faraona, vládce...
Jeremiáš 29:18...království země. Budou vzbuzovat kletby a děsposměch a nadávky u všech národů, kam jsem je rozptýlil,...
Jeremiáš 51:37...sutin, kde žijí jen šakali, bude vzbuzovat děsposměch, zůstane bez obyvatele. Jsou jako řvoucí smečka lvů...
Ezechiel 5:14... Hospodin. Obrátím v trosky a budeš na posměch okolním národům před očima všech kolemjdoucích. ...
Ezechiel 22:4...let nadešel. Proto vydám potupě mezi pohanyposměchu mezi všemi zeměmi. Blízkým i vzdáleným budeš k...
Ezechiel 34:29... v zemi trpět hladem a nebudou snášet posměch pohanů. Tehdy poznají, že Hospodin, jejich Bůh,...
Ezechiel 36:4...kořistí zbytku národů a všem dokola jsou jenposměchu. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Ano, mluvil...
Ezechiel 36:15...Panovník Hospodin. Nenechám poslouchat posměch pohanů, nebudeš muset snášet urážky národů a...
Daniel 9:16...našich otců se Jeruzalém i tvůj lid staly terčem posměchu pro všechny okolo. Nyní tedy, Bože náš, vyslyš...
Joel 2:17...Proste: "Ušetři, Hospodine, svůj lid, nevydávej posměchu své dědictví, nejsou pořekadlem pro pohany!...
Joel 2:19...víno a olej do sytosti! Nevydám vás nikdy víc posměchu mezi pohany. Severní vojsko od vás vyženu daleko...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |