Posmívat

Hledám varianty 'posmívat' [ posmíváte (1) posmívat (6) posmívali (9) posmívá (3) ]. Nalezeno 19 veršù.
1. Královská 18:27... který udělali. Kolem poledne se jim Eliáš začal posmívat: "Křičte hlasitěji, vždyť je to bůh! Třeba se...
2. Královská 2:23...stoupal po cestě, vyšli z města nějací výrostciposmívali se mu a pokřikovali na něj: "Táhni, plešoune!...
2. Královská 19:21... Toto je slovo, které o něm vyřkl HospodinPosmívá se ti, pohrdá tebou panna, Dcera sionská;...
Nehemiáš 2:19...Tobiáš Amonský a Gešem Arabský, začali se nám posmívat. Uráželi nás: "Co to tam provádíte za věci? Chcete...
Job 21:3... když teď budu mluvit , potom se zase smíte posmívat. Copak si stěžuji na člověka? Ztrácím trpělivost...
Job 39:7...planinu, jeho příbytkem je solná poušť. Může se posmívat hlučícímu městu, nemusí poslouchat pokřik biřiců....
Žalmy 22:8...člověk, ostuda lidstva, hanba národa. Každý se posmívá při pohledu na , pošklebuje se, hlavou potřásá:...
Izaiáš 37:22... Toto je slovo, které o něm vyřkl HospodinPosmívá se ti, pohrdá tebou panna, Dcera sionská;...
Izaiáš 57:4... vy plémě nevěrníka a nevěstky! Komu se to posmíváte? Komu se pošklebujete, na koho jazyk vyplazujete?...
Ezechiel 36:6... Hle - mluvím zuřivě rozhorlen, protože se vám posmívali pohané. Nuže, tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 36:7...Přísahám, že pohanům kolem vás se také budou posmívat! Vy, izraelské hory, se však budete jen zelenat a...
Matouš 27:29...pravé ruky mu dali hůl. Pak před ním klekaliposmívali se mu: " žije židovský král!" Plivali na něj a...
Matouš 27:40...pokyvovali hlavamiposmívali se mu: "Hej, když umíš zbořit chrám a za tři dny...
Marek 15:29...po levici. Kolemjdoucí pokyvovali hlavamiposmívali se mu: "Aha! Když umíš zbořit chrám a za tři dny...
Lukáš 14:29...nemohl stavbu dokončit, všichni okolo by se mu posmívali: ‚Tenhle člověk začal stavět a nemohl to...
Lukáš 22:63...se rozplakal. Ti, kdo Ježíše hlídali, se mu posmívali a tloukli ho. Zavázali mu oči a ptali se:...
Lukáš 23:36...je to Mesiáš, ten Boží Vyvolený!" Vojáci se mu posmívali také. Přistupovali, nabízeli mu ocet a říkali:...
Skutky 2:13...ptali se jeden druhého. Někteří se ale posmívali a říkali: "Opili se novým vínem!" Tehdy vstal...
Skutky 17:32...uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se začali posmívat, ale jiní řekli: "Poslechneme si to od tebe někdy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |