Posly

Hledám varianty 'posly' [ posly (56) poslům (7) poslů (7) poslu (3) poslovi (1) poslové (21) poslem (3) poslech (2) posla (10) ]. Nalezeny 104 verše.
Genesis 32:4... Dvojí tábor. Jákob pak před sebou vypravil posly do země Seír, na edomskou planinu, ke svému bratru...
Genesis 32:6... osly, brav, otroky i otrokyně a vypravil jsem posly, abych se ohlásil svému pánu, doufaje ve tvou...
Genesis 32:7...ohlásil svému pánu, doufaje ve tvou laskavost.'" Poslové se pak vrátili k Jákobovi se slovy: "Šli jsme k...
Numeri 20:14...prokázal svou svatost. Mojžíš z Kádeše vyslal posly k edomskému králi se slovy: "Toto praví tvůj bratr...
Numeri 21:21...Pisgy tyčící se nad pustinou. Izrael vyslal posly k emorejskému králi Sichonovi se slovy: "Chtěl bych...
Numeri 22:5...Ciporův, byl toho času moábským králem. Vyslal posly k Balaámovi, synu Beorovu, do Petoru ležícího na řece...
Numeri 24:12...Balákovi odpověděl: "Copak jsem neříkal tvým poslům, které jsi za mnou poslal: ‚I kdyby mi Balák dával...
Deuteronomium 2:26...Kedemot vyslal k Sichonovi, králi Chešbonuposly s nabídkou míru: "Chtěl bych projít tvou zemí. Půjdu...
Jozue 6:17...a s i všichni v jejím domě, protože ukryla posly, které jsme vyslali. Jenom se vyvarujte toho, co...
Jozue 6:25... Zůstala uprostřed Izraele dodnes, neboť ukryla posly, které Jozue vyslal na výzvědy do Jericha. Tehdy...
Jozue 7:22...mého stanu; stříbro je pod tím." Jozue vyslal posly, ti se rozeběhli ke stanu a hle - bylo to ukryto u...
Soudců 6:35...beraní roh a svolal Abiezerské k sobě. Rozeslal posly po celém Manasesovi, aby se k němu přidali. Vyslal...
Soudců 7:24...Midiánce pronásledovali. Gedeon také rozeslal posly po celém pohoří Efraim s rozkazem: "Sestupte z hor...
Soudců 9:31...správce města Zebul, vzplanul hněvem. Tajně poslal k Abimelechovi posly se vzkazem: "Pozor, do Šechemu...
Soudců 11:12...v Micpě. Potom Jiftach vyslal k amonskému králi posly se zprávou: "Co proti mně máš, že jsi přitáhl...
Soudců 11:14...Jiftach tedy k amonskému králi znovu vyslal posly se zprávou: "Toto praví Jiftach: Izrael nezabral zem...
Soudců 11:17... k Rudému moři. Když přišli do Kádeše, vyslali posly k edomskému králi se slovy: ‚Nech nás prosím projít...
Soudců 11:19...tvořil moábskou hranici. Tehdy Izrael vyslal posly k emorejskému králi Sichonovi sídlícímu v Chešbonu....
1. Samuel 6:21...A ke komu zamířit od nás?" Vyslali tedy posly k obyvatelům Kiriat-jearimu: "Filištíni vrátili...
1. Samuel 11:3...ho požádali: "Dej nám sedm dní, rozešleme posly do celého Izraele. Pokud nás nikdo nepřijde zachránit...
1. Samuel 11:4...nepřijde zachránit, vzdáme se ti." Když pak ti poslové přišli do Gibeje Saulovy a vyprávěli to všechno...
1. Samuel 11:7...pár volů, rozsekal je na kusy a rozeslal po těch poslech do celého Izraele se slovy: "Takhle dopadne dobytek...
1. Samuel 11:9...Izraelců bylo 300 000 a judských mužů 30 000Poslům, kteří za nimi přišli, pak řekli: "Toto vzkažte...
1. Samuel 16:19...Hospodin je s ním." Saul tedy vyslal k Jišajovi posly se vzkazem: "Pošli ke mně svého syna Davida, který...
1. Samuel 19:14...a přikryla lůžko pláštěm. Když přišli Saulovi poslové, aby Davida zadrželi, řekla jim: "Je nemocný." Saul...
1. Samuel 19:16...ho ke mně třeba na lůžku, ho zabiju!" Poslové tedy přišli a hle - na lůžku byla soška a na místě...
1. Samuel 19:20..."David je v chýších v Rámě." Vyslal tedy posly, aby Davida zajali. Jakmile však uviděli houf proroků...
1. Samuel 19:21... Když se to Saul dozvěděl, vyslal jiné posly, ale i ti začali prorokovat. A tak vyslal další posly...
1. Samuel 25:14...řekl Nábalově ženě Abigail: "Víš, že David poslal z pouště k našemu pánovi posly s pozdravem, ale on...
1. Samuel 25:42...svými pěti děvečkami odešla s Davidovými posly a stala se jeho ženou. David si vzal také Achinoam z...
2. Samuel 2:5..."Obyvatelé Jábeš-gileádu pohřbili Saula," poslal k nim posly se slovy: "Kéž vám Hospodin požehná za...
2. Samuel 3:12...- tak se ho bál. Abner pak vyslal k Davidovi posly se slovy: "Čí je to země? Uzavři se mnou smlouvu, a...
2. Samuel 3:14...se budeš moci se mnou setkat." David pak vyslal posly k Saulovu synu Iš-bošetovi: "Vrať mi mou ženu Míkal,...
2. Samuel 3:26...co děláš!" Jakmile Joáb od Davida odešel, vyslal posly za Abnerem. Ti ho přivedli zpět od studny Sira. David...
2. Samuel 5:11...s ním. Chíram, král Týru, pak vyslal k Davidovi posly s cedrovým dřevem a také tesaře a kameníky, aby...
2. Samuel 10:5...poslal zpátky. Jakmile se to doneslo Davidoviposlal jim naproti posly. Protože ti muži byli velmi...
2. Samuel 11:19...Davidovi poslal zprávu o celém průběhu bitvyPoslovi dal tyto pokyny: " králi vypovíš celý průběh...
2. Samuel 11:25...Také tvůj služebník Uriáš je mrtev." David na to poslu odpověděl: "Vyřiď Joábovi: ‚ se tím netrap. Meč si...
2. Samuel 12:27...královské město téměř dobyl, vyslal k Davidovi posly se vzkazem: "Zaútočil jsem na Rabu a dobyl jsem...
2. Samuel 15:10... Po všech izraelských kmenech ale rozeslal tajné posly se vzkazem: "Jakmile uslyšíte troubení rohu,...
2. Samuel 18:20..." Ten mu ale namítl: "Dnes bys nebyl vítaným poslem. Můžeš zvěstovat jindy, ale dnes ne - vždyť zemřel...
1. Královská 20:2...je. Vyslal do města k izraelskému králi Achabovi posly se vzkazem: "Takto praví Ben-hadad: Tvé stříbro i...
1. Královská 20:5...králi. Patřím ti i vše, co mám." Potom přišli poslové znovu se slovy: "Takto praví Ben-hadad: Vzkázal...
1. Královská 20:9...ostatní. "Nepodvoluj se!" A tak Ben-hadadovým poslům odpověděl: "Vyřiďte mému pánu a králi: Splním...
2. Královská 1:2...mříží své střešní terasy a zranil se. Vyslal posly a řekl jim: "Jděte se vyptat Baal-zebuba, božstva...
2. Královská 1:3...promluvil k Eliášovi Tišbejskému: "Vstaň, vyjdi poslům samařského krále naproti a řekni jim: ‚Copak není...
2. Královská 1:5...ulehl, ale zemřeš!'" Pak Eliáš odešel. Když se poslové vrátili zpět, král se jich ptal: "Proč jste se...
2. Královská 1:16... aby ses tázal na jeho slova? Ty jsi ale vyslal posly, aby se vyptávali Baal-zebuba, božstva Ekronu. Proto...
2. Královská 5:10...se u vchodu do Elíšova domu, Elíša mu po svém poslu vzkázal: "Jdi a sedmkrát se omyj v Jordánu. Tak se...
2. Královská 7:15... kterou Aramejci na úprku odhazovali! A tak se poslové vrátili a podali zprávu králi. Lid tehdy vyrazil a...
2. Královská 16:7...proto vyslal k asyrskému králi Tiglat-pilesarovi posly s prosbou: "Jsem tvůj služebník, tvůj syn! Přijď ...
2. Královská 19:9...vytáhl proti tobě do boje." Obratem proto vyslal posly k Ezechiášovi se slovy: "Vyřiďte judskému králi...
2. Královská 19:14... Heny a Ivy?" Král Ezechiáš převzal list od poslů a přečetl ho. Potom šel do Hospodinova chrámu a...
2. Královská 19:23...Svatého Izraelova! Urážels Pána ústy svých poslů, prý: ‚ mám přece tolik vozů! Všemi svahy Libanonu...
2. Královská 20:13... neboť slyšel, že Ezechiáš je nemocný. Ezechiáš posly přijal a ukázal jim celou svou klenotnici, stříbro,...
1. Letopisů 14:1...měl. Chíram, král Týru, pak vyslal k Davidovi posly s cedrovým dřevem a také zedníky a tesaře, aby mu...
1. Letopisů 19:5...se Davidovi donesla zpráva o těch mužíchposlal jim naproti posly. Protože ti muži byli velmi...
1. Letopisů 19:16...viděli, že je Izrael porazil, a tak vyslali posly a přivedli si také Aramejce z druhého břehu Eufratu....
2. Letopisů 30:6...rozkaz tedy do celého Izraele a Judska vyrazili poslové s tímto dopisem od krále a jeho hodnostářů: "Synové...
2. Letopisů 30:10... Pokud se k němu vrátíte, neodmítne vás!" Poslové tedy procházeli celý kraj Efraim a Manases od města...
2. Letopisů 32:31...pak ale za ním babylonští vládcové vypravili posly, aby se vyptali na ten zázrak, který se v zemi...
2. Letopisů 35:21... Jošiáš vytáhl proti němu, ale on za ním vyslal posly se vzkazem: " s tebou nic nemám, judský králi....
2. Letopisů 36:15... Bůh jejich otců, k nim stále posílal své posly. Posílal je zas a znovu, ze soucitu ke svému lidu a...
2. Letopisů 36:16...svému lidu a ke svému příbytku. Oni se ale Božím poslům vysmívali a jejich slovy pohrdali. Z jeho proroků si...
Nehemiáš 6:3...mi totiž provést něco zlého. Vyslal jsem k nim posly s odpovědí: "Pracuji na velikém díle. Nemohu se...
Ester 3:13...prstenem. Do všech provincií říše byli vysláni poslové s listy: Všechny Židy, mladé i staré, ženy i...
Ester 3:15...národech, aby se mohli na ten den připravitPoslové na králův rozkaz neprodleně vyrazili a zákon byl...
Ester 8:10...také jejich písmem a jejich jazykem. Po jízdních poslech na rychlých koních z říšského hřebčince rozeslal...
Ester 8:14...k odplatě proti svým nepřátelům. Jízdní poslové na koních z říšského hřebčince na králův příkaz...
Job 33:22...ven. Jeho duše naklání se do jámy, vykročil poslům smrti vstříc. Bude-li však anděl při tom člověku,...
Žalmy 104:4...se na křídlech větrných. Vichry činíš svými posly, tvými služebníky jsou plameny! Zemi jsi založil na...
Přísloví 17:11...na vzpouru zlosyn nemyslí, bude však navštíven poslem ukrutným. Raději narazit na zuřivou medvědici nežli...
Kazatel 5:5...ústům, aby přivedla k hříchu, neříkej Božímu poslu, žes to tak nemyslel. Proč máš svou řečí hněvat Boha,...
Izaiáš 14:32... nikdo nezaostává za jeho řadami. Co odpovědět poslům pohanů? To, že Hospodin Sion založil - tam jeho...
Izaiáš 18:2...hmyz, zemi při řekách habešských, která posílá posly po řece, po vodě v rákosových člunech! Vzhůru, vy...
Izaiáš 30:4...do hanby! Vaši velmoži sice byli v Soanu, vaši poslové šli do Chanesu, tím lidem ale budou všichni...
Izaiáš 37:9...proti tobě do boje." Jakmile to uslyšel, vyslal posly k Ezechiášovi se slovy: "Vyřiďte judskému králi...
Izaiáš 37:14... Heny a Ivy?" Král Ezechiáš převzal list od poslů a přečetl ho. Potom šel do Hospodinova domu a...
Izaiáš 39:2...neboť slyšel o jeho nemoci a uzdravení. Ezechiáš posly radostně přijal a ukázal jim celou svou klenotnici,...
Izaiáš 41:27...říkám Sionu: "Hle, tu jsou!" Jeruzalému dám posla se zprávou radostnou. Dívám se a není ani jediný,...
Izaiáš 44:26... co říká jeho služebník, a předpověď svých poslů naplní. říkám Jeruzalému: "Budeš obydlen!" a...
Izaiáš 52:7..."Hle, jsem zde." Jak krásné jsou na horách nohy posla dobrých zpráv, toho, kdo pokoj zvěstuje, kdo nese...
Izaiáš 57:9... byla jsi samá vonná mast; do dálek jsi své posly vyslala, sestoupila jsi do pekla. Tou spoustou...
Jeremiáš 51:31... závory zlomeny. Běžec předhání běžce, posel posla potkává - babylonskému králi se oznamuje, že město...
Ezechiel 17:15... Ten král se ale proti němu vzbouřil. Vyslal své posly do Egypta žádat o koně a o veliké vojsko. Ale copak...
Ezechiel 30:9...spojenci budou zničeni. V onen den ode vyrazí poslové na lodích, aby vyplašili Habešany z jejich bezpečí....
Daniel 4:14...mu neuplyne sedm období. Toto je výrok oznámený posly, rozsudek vydaný svatými, aby všichni živí poznali,...
Daniel 4:20...sahá na kraj světa. Viděl jsi, králi, svatého posla, jak sestupuje z nebe a říká: ‚Porazte ten strom a...
Nahum 2:1...Jsi hanebný!" Hle, jsou vidět na horách nohy posla dobrých zpráv - přichází pokoj zvěstovat. Své svátky...
Nahum 2:14...meč. Vezmu ti kořist z celé země, hlas tvých poslů se neozve!" Běda tomu městu vraždění! Je plné lží...
Malachiáš 2:7...a z jeho úst se čerpat poučení, neboť je poslem Hospodina zástupů. Vy jste však z cesty sešli a...
Malachiáš 3:1..."Kde je ten Bůh soudu?" Hle, posílám svého posla, aby připravil cestu přede mnou. Pak náhle přijde do...
Matouš 11:10...je ten, o kterém je psáno: ‚Hle, posílám svého posla před tváří tvou, jenž připraví tvou cestu před tebou...
Matouš 14:35...u Genezaretu. Místní ho poznali a rozeslali posly po celém okolí. Přinesli k němu všechny nemocné a...
Marek 1:2...proroka Izaiáše: "Hle, posílám před tebou svého posla, aby připravil tvou cestu." "Hlas volajícího na...
Marek 5:35...trápení." Ještě to ani nedořekl, když přišli poslové z domu představeného synagogy se slovy: "Tvá dcera...
Lukáš 7:10... že takovou víru jsem nenašel ani v Izraeli!" Poslové se pak vrátili do domu a toho služebníka tam našli...
Lukáš 7:24... kdo se nade mnou nepohoršuje." Když pak Janovi poslové odešli, promluvil k zástupům o Janovi: "Co jste si...
Lukáš 7:27...je ten, o kterém je psáno: ‚Hle, posílám svého posla před tváří tvou, který připraví tvou cestu před tebou...
Lukáš 9:52...rozhodl k cestě do Jeruzaléma. Vyslal před sebou posly a ti šli napřed do jedné samařské vesnice, aby pro...
Lukáš 19:32...ho odvazujete, odpovězte: ‚Pán ho potřebuje.'" Poslové odešli a nalezli vše tak, jak jim řekl. Když...
Jan 13:20... jsem. Amen, amen, říkám vám: Kdo přijímá mého posla, přijímá ; a kdo přijímá , přijímá Toho, který ...
Římanům 10:15...Jak je psáno: "Jaká nádherná podívaná je příchod poslů dobrých zpráv!" Ne všichni ale přijali evangelium....
Židům 1:7...Boží andělé!" O andělech sice říká: "Ze svých poslů činí vichry, ze svých služebníků plameny," ale o Synu...

Slova obsahující posly: posly (56) poslyš (9) poslyšte (12)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |