Poslouchá

Hledám varianty 'poslouchá' [ poslouchejte (35) poslouchej (22) posloucháte (4) poslouchat (69) posloucháš (1) posloucháme (1) poslouchám (1) poslouchali (13) poslouchala (6) poslouchal (7) poslouchají (9) poslouchá (13) ]. Nalezeno 178 veršù.
Genesis 4:23...byla Naama. Lámech řekl svým ženám: "Ado a Ciloposlouchejte , ženy Lámechovy, slyšte mou řeč: Zabil jsem...
Genesis 18:10...hle, tvá manželka Sára bude mít syna!"Sára však poslouchala vzadu u vchodu do stanu. (Abraham i Sára ...
Genesis 27:5...a s chutí ti požehnal, než umřu." Rebeka ale poslouchala, když Izák mluvil se svým synem Ezauem. Jakmile...
Genesis 49:10... než přijde Ten, jemuž náleží a jehož budou poslouchat národy. K vinnému keři přiváže oslíka, k...
Exodus 5:9...ty mužské dřinou, mají co dělat a přestanou poslouchat báchorky!" Biřici a dozorci tedy vyšli a řekli...
Exodus 6:30..."Pohleď, vždyť koktám! Copak farao bude poslouchat?" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pohleď, způsobil...
Exodus 15:26...řád a tam jej vyzkoušel. Řekl: "Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha, činit, co on považuje za...
Exodus 19:5...vás přivedl k sobě. Nyní tedy, budete-li opravdu poslouchat můj hlas a zachovávat mou smlouvu, budete mi...
Exodus 20:19...a řekli Mojžíšovi: "Mluv s námi ty a budeme poslouchat, ale s námi nemluví Bůh, nezemřeme!"...
Exodus 23:21... které jsem připravil. Měj ho ve vážnostiposlouchej ho, nepopouzej ho. Neodpustí totiž vaše...
Exodus 23:22...něm přebývá jméno! Budeš-li jej však opravdu poslouchat a činit vše, co říkám, budu nepřítelem tvých...
Leviticus 26:14...chodit vzpřímeně. Jestliže mne však nebudete poslouchat a nebudete plnit všechna tato přikázání,...
Leviticus 26:18...nikdo nehonil. Jestliže mne ani potom nebudete poslouchat, budu vás za vaše hříchy trestat sedmkrát více:...
Leviticus 26:21...nadále stavět proti mně a nebudete ochotni  poslouchat, přidám vám kvůli vašim hříchům sedmkrát více...
Leviticus 26:27...se. Jestliže přesto všechno nebudete poslouchat a budete se nadále stavět proti mně, postavím se...
Numeri 16:8...synové!" Mojžíš tehdy Korachovi řekl: "Dobře poslouchejte, Leviho synové: Je vám to málo, že vás Bůh...
Numeri 27:20...mu svou důstojnost, aby jej celá izraelská obec poslouchala. se postaví před kněze Eleazara. Ten se za...
Deuteronomium 4:30...se vrátíš k Hospodinu, svému Bohu, a budeš jej poslouchat. Hospodin, tvůj Bůh, je soucitný Bůh - nenechá...
Deuteronomium 5:25...oheň může pohltit! Budeme-li nadále muset poslouchat hlas Hospodina, našeho Boha, zemřeme. Kdy který...
Deuteronomium 7:12...udílím, a dodržuj je. Budeš-li tato pravidla poslouchat, zachovávat a dodržovat, pak Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 11:13...od počátku roku do jeho konce. Budete-li opravdu poslouchat přikázání, která vám dnes udílím, totiž abyste...
Deuteronomium 11:27...požehnání i prokletí. Požehnání - budete-li poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, která vám dnes...
Deuteronomium 11:28... která vám dnes udílím. Prokletí - nebudete-li poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, ale sejdete z...
Deuteronomium 12:28...Hospodina, tvého Boha, a maso sníš. Dbej, abys poslouchal všechna tato slova, která ti udílím. Tobě i tvým...
Deuteronomium 13:5... jeho ctěte, jeho přikázání zachovávejte, jeho poslouchejte, jemu služte a k němu se přimkněte. Takový...
Deuteronomium 13:19... jak s přísahou zaslíbil tvým otcům. Proto poslouchej Hospodina, svého Boha, zachovávej všechna jeho...
Deuteronomium 15:5...za dědictví, abys ji obsadil. Musíš jen bedlivě poslouchat Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat...
Deuteronomium 18:14... svému Bohu. Národy, které ovládneš, totiž poslouchají jasnovidce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 18:15...tvých bratrů vzbudí proroka, jako jsem - toho poslouchejte. Přesně to jsi žádal od Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 27:10...dne se stáváš lidem Hospodina, svého Boha. Proto poslouchej Hospodina, svého Boha, a dodržuj jeho přikázání...
Deuteronomium 28:1...všechen lid odpoví: "Amen!" Budeš-li opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat...
Deuteronomium 28:2... vyvýší nade všechny národy země. Budeš-li poslouchat Hospodina, svého Boha, přijdou na tebe a...
Deuteronomium 28:13...a budeš vždycky nahoře a nikdy dole, budeš-li poslouchat a pečlivě dodržovat přikázání Hospodina, svého...
Deuteronomium 28:15...za cizími bohy a nesluž jim! Nebudeš-li však poslouchat Hospodina, svého Boha, nebudeš-li pečlivě...
Deuteronomium 30:2... svému Bohu. ho budeš spolu se svými syny poslouchat celým srdcem a celou duší, jak ti to dnes...
Deuteronomium 30:8...a kteří pronásledovali. Ty pak budeš znovu poslouchat Hospodina a dodržovat všechna jeho přikázání,...
Deuteronomium 30:10...jako se těšil z blahobytu tvých otců, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, a dodržovat jeho...
Deuteronomium 30:20...živ ty i tvé símě. Miluj Hospodina, svého Bohaposlouchej ho a přimkni k němu. Vždyť na tom záleží tvůj...
Deuteronomium 34:9...na něj Mojžíš vložil ruce. Synové Izraele ho poslouchali a jednali, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. V...
Jozue 1:17... a kamkoli nás pošleš, půjdeme. Jako jsme poslouchali Mojžíše, budeme poslouchat i tebe. Jen je...
Jozue 24:24...sloužit Hospodinu, našemu Bohu, a budeme ho poslouchat," odpověděl na to lid Jozuovi. Jozue toho dne v...
Soudců 2:17...soudce a ti je zachraňovali z ruky nájezdníků. Neposlouchali však ani své soudce. Odcházeli smilnit za...
Soudců 3:4... byl Izrael zkoušen, aby se ukázalo, zda budou poslouchat Hospodinova přikázání, která skrze Mojžíše vydal...
Soudců 5:16...domluvy. Pročpak jsi zůstal mezi ohradami? Abys poslouchal dobytka bučení? V Rubenových rodech byly velké...
Soudců 19:25...žádnou hanebnost tomu muži!" Nemínili ho však poslouchat. Levita nakonec vzal svou družku a vystrčil ji k...
1. Samuel 3:9...zavolá, řekni: ‚Mluv, Hospodine; tvůj služebník poslouchá.'" Samuel si tedy šel lehnout na své místo. Vtom...
1. Samuel 3:10..."Mluv," odpověděl Samuel, "tvůj služebník poslouchá." Tehdy Hospodin Samuelovi řekl: "Hle, chystám se...
1. Samuel 12:14...za krále. Budete ctít Hospodina, sloužit muposlouchat ho? Nebudete se vzpírat Hospodinovým příkazům a...
1. Samuel 12:15... který nad vámi vládne? Jestliže totiž nebudete poslouchat Hospodina a budete se vzpírat jeho příkazům,...
1. Samuel 15:22...a oběti, jako když ho někdo poslušností ctíPoslouchat je lepší nežli obětovat, věnovat mu pozornost je...
1. Samuel 22:7...kopí a všichni jeho služebníci stáli před ním. "Poslouchejte, Benjamínci!" řekl Saul služebníkům, kteří...
1. Samuel 22:12...se všichni dostavili ke králi, Saul promluvil: "Poslouchej, synu Achitubův." "Ano, můj pane?" odpověděl...
1. Samuel 24:10...k zemi a poklonil se. Potom Saulovi řekl: "Proč posloucháš lidské řeči, že se ti David snaží ublížit?...
2. Samuel 20:17... co ti poví tvá služebnice," požádala ho. "Poslouchám," odvětil. Pokračovala tedy: "Odpradávna se...
1. Královská 11:38...přát, neboť se staneš králem Izraele. Budeš-li poslouchat vše, co ti přikážu, chodit po mých cestách,...
2. Královská 10:6...druhý list: "Jestli jste se mnou a chcete  poslouchat, vezměte hlavy všech synů svého pána a přijďte...
2. Královská 23:3...bude celým srdcem i duší následovat Hospodinaposlouchat jeho příkazy, svědectví a ustanovení a plnit tak...
1. Letopisů 29:23...otce Davida. Vše se mu dařilo a celý Izrael ho poslouchal. Také všichni hodnostáři a hrdinové jakož i...
2. Letopisů 13:4...a prohlásil: "Jeroboáme a všechen Izraeliposlouchejte! Copak nevíte, že Hospodin, Bůh Izraele,...
2. Letopisů 20:15...a obyvatelé Jeruzaléma i ty, králi Jošafateposlouchejte. Toto vám praví Hospodin: Nebojte se ani se...
2. Letopisů 34:31...bude celým srdcem i duší následovat Hospodinaposlouchat jeho příkazy, svědectví a ustanovení, a plnit...
Nehemiáš 9:16...se svými otci pyšně zatvrdili šíji a odmítli poslouchat tvé příkazy. Odmítli poslouchat, nepomysleli na...
Nehemiáš 9:17...šíji a odmítli poslouchat tvé příkazy. Odmítli poslouchat, nepomysleli na divy, které jsi pro vykonal....
Nehemiáš 9:29...k tvému Zákonu, oni však zpychli a nechtěli poslouchat tvé příkazy. Provinili se proti tvým řádům, z...
Ester 2:20...původ a národnost, jak Mordechaj přikázalPoslouchala ho na slovo, tak jako kdysi, dokud byl jejím...
Job 13:17...- vždyť před něj nepřijde žádný bezbožník! Dobře poslouchejte, co tu vypovím, můj výklad vám v uších zní....
Job 15:17... jenž hřeší, jako by vodu pil! Něco ti povímposlouchej, to, co jsem viděl, ti budu vyprávět, to, co...
Job 21:2...na to řekl: "Dobře poslouchejte, co tu vypovím - můžete utěšit právě tím....
Job 34:16...by se bylo do prachu vrátilo! Máš-li tedy rozumposlouchej, na moje slova pozor dej: Jak by mohl vládnout...
Job 39:7...poušť. Může se posmívat hlučícímu městu, nemusí poslouchat pokřik biřiců. Co najde v kopcích, to za...
Job 42:4...tajemstvích, jež jsou nad chápání. Řekl jsi: ‚Poslouchej a promluvím, budu se ptát a ty poučíš.'...
Žalmy 18:45...ani neznal, slouží mi! Jen co uslyší, ihned poslouchají, cizáci krčí se přede mnou. Cizáci přede mnou...
Žalmy 34:12...však žádné dobro nechybí. Pojďte, synovéposlouchejte , úctě k Hospodinu vás vyučím: Chce někdo...
Žalmy 45:11...ofirským zlatem oděná. Poslyš, dcero, hleďposlouchej: Na svůj lid i na dům otce zapomeň, vždyť po tvé...
Žalmy 81:9... lide můj, zapřísahám , kéž bys , Izraeliposlouchal! Nesmíš mít žádného jiného boha, cizímu bohu se...
Žalmy 81:14...tím, co si vymyslí. Kéž by můj lid raději poslouchal, kéž by byl Izrael cesty sledoval! Rychle...
Žalmy 106:25...nechtěli. Ve svých stanech se dali do reptáníposlouchat Hospodina odmítli. Pozvedl tedy ruku k přísaze,...
Přísloví 1:5... mládeži prozíravost a vědění. Moudrý  poslouchá a rozmnoží svou znalost, rozumný si poradit...
Přísloví 1:8...moudrostí a poučením jen hlupák pohrdáPoslouchej, synu můj, otcovo poučení, od matčiných pokynů...
Přísloví 1:33... spokojenost tupců je jejich záhuba. Kdo však poslouchá, ten pohodlně žije v bezpečí před hrozbou všeho...
Přísloví 17:4...Hospodin. Zlý člověk na ničemné řeči, lhář poslouchá zlé jazyky. Kdo zesměšňuje chudáka, uráží jeho...
Přísloví 23:19...totiž patří tobě - tvá naděje nezklamePoslouchej, synu, a buď moudrý, na cestu zaveď srdce své:...
Přísloví 23:22...čeká bída, ospalost člověka do hadrů oblékáPoslouchej otce, který zplodil, nepohrdej svou matkou,...
Kazatel 7:5...zábavy. Lepší je vyslechnout výtky mudrců nežli poslouchat písničky hlupáků. Jako když pod hrncem zapraští...
Izaiáš 6:9... Tehdy řekl: "Jdi a vyřiď tomuto lidu: ‚Slyšteposlouchejte, ale nerozumějte, hleďte a dívejte se, ale...
Izaiáš 10:30...na útěk. Galimská dcero, hlasitě naříkej! Laišoposlouchej! Anatote, přidej se! Madmena se rozutekla,...
Izaiáš 11:14...své ruce na Edom a Moáb, i Amonci je budou poslouchat. Hospodin vysuší záliv Egyptského moře, na...
Izaiáš 33:15...zisk z vydírání a uhýbá před úplatky, kdo nechce poslouchat vražedné plány a odmítá přihlížet neštěstí....
Izaiáš 34:1... to slyšíte, pozorně to, lidé, sledujte!  poslouchá země i všechno v , svět i vše, co na něm...
Izaiáš 42:18...odlitky, takoví budou s hanbou zahnáni. Hlušíposlouchejte, slepí, prohlédněte, vidíte! Kdo je tak...
Izaiáš 48:18...vede po cestě, po níž bys jít měl. Kdybys tak poslouchal příkazy, tvůj pokoj by proudil jako potoky,...
Izaiáš 49:1...praví: Není pokoje pro ničemy!  Poslouchejte , ostrovy, daleké národy, slyšte :...
Izaiáš 50:10...Kdo mezi vámi ctí Hospodina a jeho služebníka poslouchá? Kdo chodí v tmách bez paprsku světla, ten v...
Izaiáš 51:1...se vám toho dostane, že ulehnete v bolestech!  Poslouchejte , kdo jdete za spravedlností, vy, kdo...
Izaiáš 51:4...a díkůvzdání tam bude znít. Dobře , můj lideposlouchej, nastav mi uši, můj národe! Učení totiž vzejde...
Izaiáš 51:7...trvá navěky a spravedlnost nikdy neskončíPoslouchejte , znalci spravedlnosti, lide, který v...
Izaiáš 55:3...lahodným pokrmem. Nakloňte ucho a pojďte ke mněposlouchejte a živi budete. Věčnou smlouvu chci s vámi...
Jeremiáš 5:21...to v domě Jákobově, v Judsku to rozhlastePoslouchejte, vy nechápaví hlupáci, kteří mají oči, ale...
Jeremiáš 7:23...zápalech a obětech, ale přikázal jsem jim toto: ‚Poslouchejte , a budu vaším Bohem a vy budete mým lidem....
Jeremiáš 7:27...I když jim řekneš všechna tato slova, nebudou  poslouchat. I když na budeš volat, neodpovědí ti. Proto...
Jeremiáš 11:4...vyvedl z Egypta, z tavicí pece. Řekl jsem: ‚Poslouchejte a plňte vše, co vám přikazuji, a budete mým...
Jeremiáš 11:6...a v ulicích Jeruzaléma všechna tato slovaPoslouchejte slova této smlouvy a plňte je. Ode dne, kdy...
Jeremiáš 11:7...nabádal. Znovu a znovu jsem je nabádal: ‚Poslouchejte .' Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali a...
Jeremiáš 11:10...k hříchům svých dávných předků, kteří odmítali poslouchat slova a odcházeli za cizími bohy, aby jim...
Jeremiáš 13:10...pýchu Jeruzaléma! Tento zlý lid, který odmítá poslouchat slova, který se řídí svým zarputilým srdcem a...
Jeremiáš 13:15... nesmiluji se, dokud je nezničím." Pozorně poslouchejte, odložte pýchu, vždyť mluvil Hospodin. Vzdejte...
Jeremiáš 16:12...svým zarputilým a zlým srdcem, místo abyste poslouchali . Proto vás z této země odvrhnu do země,...
Jeremiáš 18:10...páchat, co je v mých očích zlé, a nebudou  poslouchat, pak i upustím od dobra, jež jsem jim slíbil...
Jeremiáš 19:15...je varoval. Jsou totiž tvrdošíjní a nechtějí poslouchat slova!" Jakmile kněz Pašchur, syn Imerův,...
Jeremiáš 22:21... dokud jsi měla klid, říkala jsi ale: ‚Nechci poslouchat!' Tak je to s tebou od mládí, že neslyšíš můj...
Jeremiáš 26:5...mým Zákonem, který jsem vám dal, a nebudete poslouchat slova mých služebníků proroků, které k vám znovu...
Jeremiáš 26:7...národy na zemi.'" Kněží, proroci i všechen lid poslouchali, jak Jeremiáš mluví tato slova v Hospodinově...
Jeremiáš 35:8...byli dlouho živi na zemi, na níž jste poutníky.' Posloucháme svého otce Jonadaba, syna Rechabova, ve všem,...
Jeremiáš 35:14...se dodržují. dodnes nepijí víno, protože poslouchají, co jim přikázal jejich otec. k vám ale...
Jeremiáš 35:18...řekl: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh IzraelePoslouchali jste, co vám váš otec Jonadab přikázal;...
Jeremiáš 36:31... před kterým jsem je varoval, ale nechtěli to poslouchat." Jeremiáš tedy vzal jiný svitek a dal ho písaři...
Jeremiáš 44:16...- ti všichni Jeremiášovi odpověděli: "Nebudeme poslouchat, co nám říkáš Hospodinovým jménem! Naopak,...
Ezechiel 2:8...vždyť jsou to vzbouřenci. Ty, synu člověčí, však poslouchej, co ti řeknu. Nevzpírej se jako ta banda...
Ezechiel 3:7...poslechli by . Dům Izraele ale nebude chtít poslouchat, protože nechtějí poslouchat . Celý dům...
Ezechiel 3:10... které ti řeknu, si vezmi k srdci a dobře je poslouchej. Jdi teď ke svým krajanům ve vyhnanství a mluv k...
Ezechiel 3:27...jim: ‚Tak praví Panovník Hospodin.' Kdo chce poslouchat, slyší; kdo nechce, nechce - vždyť je to...
Ezechiel 13:19...ječmene a kus žvance! Lžete mému lidu, který poslouchá vaše lži, a tak zabíjíte ty, kdo neměli zemřít, a...
Ezechiel 20:8... Oni se ale proti mně vzbouřili a nechtěli  poslouchat. Nezahodili ty nechutné obrazy, ke kterým...
Ezechiel 20:39...své hnusné modly! Ale pak, i když odmítáte poslouchat, přestanete znesvěcovat svaté jméno svými...
Ezechiel 24:25...přijde, poznáte, že jsem Panovník HospodinPoslouchej, synu člověčí. V den, kdy je zbavím jejich...
Ezechiel 36:15...o děti, praví Panovník Hospodin. Nenechám  poslouchat posměch pohanů, nebudeš muset snášet urážky...
Ezechiel 40:4..." řekl mi ten muž, "pozorně se dívej, bedlivě poslouchej a dobře si všímej všeho, co ti ukážu, neboť...
Ezechiel 44:5... "dobře si všímej, pozorně se dívej a bedlivě poslouchej všechno, co ti řeknu o všech předpisech...
Daniel 7:27...potrvá věčně a všichni vládcové jej budou ctítposlouchat." Tím ta řeč skončila. Z toho, co mi přicházelo...
Daniel 9:23...přišel vyřídit. Jsi velmi drahocenný. Dobře tedy poslouchej slova a porozuměj tomu vidění: Sedmdesát...
Daniel 10:11...a dlaně. "Danieli drahý," oslovil , "pečlivě poslouchej, co ti budu říkat, a postav se, neboť jsem byl...
Amos 5:23... S rámusem svých písní nechte být, nechci poslouchat vaše hraní na loutny! se valí právo jako...
Zachariáš 6:15... To se stane, ale jen pokud budete opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha." Čtvrtého dne devátého...
Matouš 8:27...ohromeni. "Kdo to vůbec je?" ptali se. "Vždyť ho poslouchá i vítr a vlny!" Když se pak přeplavil na druhou...
Matouš 10:14...vrátí k vám. Pokud vás někdo nepřijme a nebude poslouchat vaše slova, vyjděte z toho domu nebo města a...
Matouš 17:5...můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil. Jeho poslouchejte." Když to učedníci uslyšeli, padli na tvář a...
Marek 1:27...nové učení? Rozkazuje mocně i nečistým duchůmposlouchají ho!" A zpráva o něm se ihned roznesla po celém...
Marek 4:12... abyhleděli a hleděli, ale nechápaliposlouchali a slyšeli, ale nerozuměli, aby se snad...
Marek 4:24... slyš!" Řekl jim také: "Dávejte pozor na to, co posloucháte. Jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno...
Marek 4:41...to vůbec je?" ptali se jeden druhého. "Vždyť ho poslouchá i vítr a vlny!" Tehdy se přeplavili přes jezero...
Marek 9:7...zazněl hlas: "Toto je můj milovaný Syn. Toho poslouchejte." Hned se rozhlédli, ale neviděli u sebe...
Marek 12:37...být Mesiáš jeho syn?" A veliký zástup ho rád poslouchal. Ve svém vyučování říkal: "Dejte si pozor na...
Lukáš 8:18...a nevyjde najevo. Proto dávejte pozor na to, jak posloucháte. Tomu, kdo , totiž bude dáno, ale tomu, kdo...
Lukáš 8:25..."Kdo to vůbec je, že přikazuje i větru a vodámposlouchají ho?" Takto se přeplavili do gerasenského kraje,...
Lukáš 9:35...ozval hlas: "Toto je můj Syn, můj Vyvolený. Toho poslouchejte." Když ten hlas dozněl, našli tam jen...
Lukáš 10:39... Její sestra Marie se posadila k Pánovým nohámposlouchala jeho slova. Marta však byla zaneprázdněna...
Lukáš 15:1..." Všichni výběrčí daní a hříšníci ho chodívali poslouchat. Farizeové a znalci Písma si ale stěžovali: "On...
Lukáš 16:29...‚Mají Mojžíše a Proroky,' řekl Abraham. ‚ poslouchají je!' ‚To ne, otče Abrahame,' boháč na to....
Lukáš 21:38...Olivetská. Všechen lid ho chodil za úsvitu poslouchat do chrámu. Blížil se Svátek nekvašených chlebů,...
Jan 6:60...tehdy řekli: "To jsou těžká slova. Kdo to může poslouchat?" Ježíš v nitru poznal, že jeho učedníci kvůli...
Jan 10:20...nich říkali: "Je posedlý démonem a blázní! Co ho posloucháte?" Jiní říkali: "Posedlý člověk takhle nemluví....
Jan 18:37...svědectví pravdě. Každý, kdo patří pravdě,  poslouchá." "Co je pravda?" odtušil Pilát. Po těch slovech...
Skutky 2:14...v Jeruzalémě, chci vám něco oznámit. Dobře  poslouchejte: Tito lidé vůbec nejsou opilí, jak si myslíte...
Skutky 3:22...z vašich bratrů Proroka, jako jsem - toho poslouchejte. Každý, kdo by toho Proroka neposlechl, bude...
Skutky 4:19..."Myslíte, že je v Božích očích správné, abychom poslouchali vás více než Boha? Nemůžeme nemluvit o tom, co...
Skutky 5:9...Hospodinova Ducha?" řekl na to Petr. "Poslouchej! Za dveřmi se blíží kroky těch, kdo pohřbili...
Skutky 5:29...Petr a apoštolové odpověděli: "Je třeba více poslouchat Boha než lidi. Bůh vašich otců vzkřísil Ježíše,...
Skutky 5:32...tak Duch svatý, jehož Bůh udělil těm, kdo ho poslouchají." Když to uslyšeli, rozzuřili se a začali se...
Skutky 7:39... aby je předal nám. Naši otcové ho ale nechtěli poslouchat. Zavrhli ho a v srdcích se obrátili do Egypta....
Skutky 8:10... od nejmenšího po největšího, ho dychtivě poslouchali a říkali: "Tohle je jistě ta veliká Boží moc!"...
Skutky 8:11...a říkali: "Tohle je jistě ta veliká Boží moc!" Poslouchali ho proto, že je tak dlouho ohromoval svou magií...
Skutky 10:44...dořekl, Duch svatý sestoupil na všechny, kdo poslouchali jeho řeč. Obřezaní věřící, kteří přišli s...
Skutky 15:12...milostí Pána Ježíše." Celé shromáždění zmlkloposlouchali Barnabáše a Pavla, kteří vyprávěli, jaké divy a...
Skutky 15:13...pohany. Když domluvili, vzal si slovo Jakub: "Poslouchejte , bratři. Šimon tu vyprávěl, jak Bůh poprvé...
Skutky 17:21...nezabývali ničím jiným, než aby říkali nebo poslouchali něco nového.) Pavel se postavil doprostřed...
Římanům 6:16...Nevíte, že když někomu sloužíte, musíte ho poslouchat? Stáváte se služebníky toho, koho posloucháte,...
Efeským 6:1...sebe. A žena svého manžela v úctě. Dětiposlouchejte své rodiče v Pánu - tak je to správné. "Cti...
Efeským 6:5...je v kázni a v Pánově učení. Služebníciposlouchejte své pozemské pány s posvátnou úctou, s...
Koloským 3:20... milujte své ženy a nebuďte k nim hrubí. Dětiposlouchejte vždy své rodiče - tak se to Pánu líbí. Otcové,...
Koloským 3:22...své děti svým hněvem k zoufalství. Služebníciposlouchejte vždy své pozemské pány. Neslužte naoko jako ti...
1. Timoteus 4:16...tvá vytrvalost přinese spásu tobě i těm, kdo  poslouchají. Staršího nekárej, ale domlouvej mu jako otci,...
Židům 5:9...dosáhl cíle, stal se pro všechny, kdo jej poslouchají, původcem věčného spasení, když ho Bůh jmenoval...
Židům 13:17...štědrost, neboť takové oběti jsou Bohu příjemnéPoslouchejte ty, kteří vás vedou, a buďte poddajní; bdí...
Jakub 2:5...rozdíly? Neposuzujete lidi špatným měřítkemPoslouchejte, milovaní bratři: Copak Bůh nevyvolil chudáky...
1. Petr 1:14... kterou vám přinese zjevení Ježíše KristaPoslouchejte Boha jako jeho děti; nepoddávejte se choutkám,...
1. Petr 3:6... Podřizovaly se svým manželům, tak jako Sára poslouchala Abrahama a mluvila o něm jako o svém pánu. I vy...
1. Jan 4:5...Oni jsou ze světa; proto mluví světsky a svět je poslouchá. My jsme z Boha. Kdo zná Boha, poslouchá nás; kdo...
1. Jan 4:6...svět je poslouchá. My jsme z Boha. Kdo zná Bohaposlouchá nás; kdo není z Boha, neposlouchá nás. Podle toho...

Slova obsahující poslouchá: neposlouchá (7) neposloucháte (2) poslouchá (13) poslouchám (1) posloucháme (1) posloucháš (1) posloucháte (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |