Posledním

Hledám varianty 'posledním' [ poslednímu (1) posledním (3) posledních (18) posledního (24) poslední (51) ]. Nalezen 91 verš.
Exodus 17:16...dosvědčuje Hospodinův boj proti Amalekovi do posledního pokolení." Mojžíšův tchán, midiánský kněz Jetro...
Numeri 2:31...600 mužů. Ti pochodují po svých praporech jako poslední. Toto je součet synů Izraele podle jejich...
Numeri 14:15...dne a v ohnivém sloupu v noci. Když tento lid do posledního vybiješ, národy, které o tobě slyšely, řeknou:...
Numeri 14:33...vašeho smilstva, dokud vaše mrtvoly do poslední nepadnou na poušti. Po čtyřicet let ponesete svůj...
Numeri 14:35...se proti mně srotilo: zde na této poušti do posledního pomřou!" Muži, které Mojžíš vyslal prozkoumat...
Numeri 17:28...Hospodinovu Příbytku, umírá! To snad vymřeme do posledního?" Hospodin řekl Áronovi: "Ty a tvoji synové...
Numeri 31:7... jak Hospodin přikázal Mojžíšovi, a pobili je do posledního muže. Zabili také midiánské krále: Eviho, Rekema...
Numeri 32:13...to pokolení, které se znelíbilo Hospodinu, do posledního nevymřelo. Hle, nyní jste nastoupili na místo...
Deuteronomium 2:14...to pokolení bojovníků mezitím v táboře do posledního vymřelo, jak jim Hospodin přísahal. Ruka...
Deuteronomium 2:15... Ruka Hospodinova byla vskutku proti nim a do posledního je vymýtila z tábora. Všichni bojovníci z lidu...
Deuteronomium 2:16...z tábora. Všichni bojovníci z lidu do posledního vymřeli. Hospodin mi...
Deuteronomium 7:20... tvůj Bůh, na pošle i sršně, dokud nezahyneposlední z těch, kdo se před tebou skryli. Neměj z nich...
Jozue 5:6...celý ten národ bojovníků vyšlých z Egypta do posledního nevymřel, protože neposlouchali Hospodina....
Jozue 8:24...poušti, kam je pronásledovali, dokud všichni do posledního nepadli ostřím meče, vrátil se celý Izrael do...
Soudců 6:15...nejubožejší a sám jsem v rodném domě poslední." "Ano, ale budu s tebou, takže pobiješ...
Soudců 6:16... budu s tebou, takže pobiješ Midiánce do posledního," řekl mu na to Hospodin. "V tom případě mi...
1. Samuel 9:21...můj rod je navíc ze všech benjamínských rodů ten poslední. Co mi to tu říkáš?" Samuel ale Saula i s jeho...
1. Samuel 11:11...dne Saul rozdělil své muže do tří oddílů. Během poslední hlídky nad ránem vpadli do tábora a pobíjeli...
2. Samuel 15:17...s celým tím zástupem odcházel, zastavili seposledního domu. Všichni jeho služebníci procházeli kolem...
2. Samuel 19:12..."Vyřiďte judským stařešinům: Proč máte být poslední při králově návratu domů? Jste bratři, krev...
2. Samuel 19:13... krev a tělo - proč máte být při návratu krále poslední? A pokud jde o Amasu, tomu vyřiďte: Nejsi snad ...
2. Samuel 23:1...a jeho semeni navěky! Toto jsou Davidova poslední slova: Tak praví David, syn Jišajův, tak praví...
1. Královská 14:10...Jeroboámovi v Izraeli pána i kmána do posledního pacholka. Jako se od hnoje zametá brána, vymetu...
1. Královská 21:21...dočista vyhladím z Izraele - pána i kmána do posledního pacholka! Naložím s tvým domem jako s domem...
2. Královská 9:8...dočista vyhladím z Izraele - pána i kmána do posledního pacholka! Naložím s domem Achabovým jako s domem...
2. Královská 18:24... najdeš jezdce! Jak se chceš postavit hejtmanu poslední provincie mého pána, když se spoléháš na vozy a...
1. Letopisů 4:43... Neariášem, Refajášem a Uzielem. Pobili poslední pozůstatky Amalekovců a sídlí tam dodnes. ...
1. Letopisů 23:27...jeho služebné náčiní." Podle těchto Davidových posledních slov byli Leviho synové sečteni od dvacetiletých...
2. Letopisů 20:23...napadli obyvatele pohoří Seír a pobili je do posledního muže. Poté, co skoncovali s obyvateli Seíru,...
Ezdráš 7:19...náčiní, jež ti bylo svěřeno, však do posledního vrať jeruzalémskému Bohu. Cokoli dalšího budeš...
Ezdráš 9:14...by ses na nás nerozhněval a nevyhladil nás do posledního, takže by nikdo nevyvázl a nepřežil?! Hospodine,...
Žalmy 76:6...o kořist jsou i nejudatnější, usnuli spánkem posledním. Bezmocní byli všichni bojovníci, rukama pohnout...
Přísloví 21:28...ze zlých úmyslů! Falešný svědek bídně zhyneposlední slovo , kdo umí naslouchat. Darebák jde a na nic...
Izaiáš 2:2...Izaiáš, syn Amosův, o Judovi a Jeruzalémě: V posledních dnech se přihodí, že hora Hospodinova domu bude...
Izaiáš 36:9... najdeš jezdce! Jak se chceš postavit hejtmanu poslední provincie mého pána, když se spoléháš na vozy a...
Izaiáš 44:6... Hospodin zástupů: jsem první a jsem poslední, kromě není žádný Bůh. Kdo je jako ? to...
Izaiáš 48:12...povolaný: jsem - jsem ten první a jsemposlední. vlastní ruka zemi založila, moje pravice nebe...
Jeremiáš 24:10... Pošlu na meč, hlad a mor, dokud nebudou do posledního vyhlazeni ze země, kterou jsem dal jim a jejich...
Jeremiáš 44:7... ženy, děti i kojence, takže z vás nezůstane ani poslední zbytek? Proč urážíte výtvory svých rukou? Proč...
Jeremiáš 44:27...v dobrém, ale ve zlém. Všichni Židé v Egyptě do posledního zemřou mečem a hladem. Do judské země se pak z...
Jeremiáš 48:47...do zajetí, tvé dcery pryč do vyhnanství. V posledních dnech ale Moábův osud změním, praví Hospodin."...
Jeremiáš 49:39...odtud hubil krále i velmože, praví Hospodin. V posledních dnech ale osud Elamu změním, praví Hospodin." ...
Jeremiáš 50:12... vaše rodička se bude hanbou červenat. Hle, bude poslední mezi národy - pustina, poušť a suchopár! Nebude...
Daniel 2:28... Ten králi Nabukadnezarovi ukázal, co se staneposledních dnech. Sen a vidění, která jsi v mysli viděl na...
Daniel 8:17..."Rozuměj, lidský synu, že to vidění platí pro poslední čas." Když ke mně mluvil, ležel jsem v mrákotách...
Daniel 8:19...nohy a řekl: "Hle, ukážu ti, co se stane v čase posledního hněvu; to vidění totiž platí pro určený poslední...
Daniel 9:27...o zkáze! On potvrdí smlouvu s mnohými v týdnu posledním. pak ten týden dojde do půli, obětem i darům...
Daniel 10:14...přišel, abych ti vysvětlil, co potká tvůj lidposledních dnech. To vidění je totiž o budoucích časech."...
Daniel 11:40...moc nad mnohými a za odměnu jim rozdělí zem." "V posledním čase na něj zaútočí jižní král, ale severní král...
Daniel 12:4...slova zachovej v tajnosti a zapečeť tu knihu pro poslední čas. Mnozí budou procházet sem a tam a poznání se...
Daniel 12:9... "Ta slova zůstanou tajemstvím zapečetěným pro poslední čas. Mnozí budou čištěni, běleni a tříbeni. Zlí...
Daniel 12:13...však vytrvej do konce. Potom odpočineš, aleposlední den vstaneš, abys přijal odplatu." Slovo...
Ozeáš 3:5...Hospodina, svého Boha, i svého krále Davida; v posledních časech se s bázní obrátí k Hospodinu a k jeho...
Amos 8:10...Nechám zem truchlit jako nad jednorozeným - její poslední den bude nejtrpčí! Hle, přicházejí dny, praví...
Micheáš 4:1...a z chrámové hory zarostlá vyvýšenina! V posledních dnech se přihodí, že hora Hospodinova domu bude...
Sofoniáš 2:5...na vás míří, Kanaáne, země Filištínů: "Do posledního vás zahladím!" Přímoří se stane pastvinou s...
Matouš 5:26...ti: Určitě odtamtud nevyjdeš, dokud nevrátíš poslední haléř. Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Necizolož...
Matouš 19:30...za dědictví věčný život. Mnozí první pak budou poslední a poslední první." "Nebeské království je podobné...
Matouš 20:8...‚Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, počínaje od posledních po první.' Přišli tedy ti najatí kolem páté...
Matouš 20:12...ho dostali, začali reptat na hospodáře: ‚Tihle poslední pracovali jednu hodinu a tys je postavil naroveň...
Matouš 20:14...si, co ti patří, a běž; ale chci dát tomuto poslednímu stejně jako tobě. Nesmím si snad na svém dělat,...
Matouš 20:16...kvůli štědrosti trpíš závistí?' Takto budou poslední první a první poslední." Cestou vzhůru do...
Marek 9:35...sobě a řekl jim: "Chce-li někdo být první, je poslední ze všech a služebník všech." Vzal dítě a postavil...
Marek 10:31...věku věčný život. Mnozí první pak budou poslední a poslední první." Byli na cestě vzhůru do...
Lukáš 12:59... Říkám ti: Nikdy odtud nevyjdeš, dokud nevrátíš poslední haléř." V tu dobu mu někteří z přítomných...
Lukáš 13:30...stolovat v Božím království. A hle, někteří poslední budou první a někteří první budou poslední." V tu...
Jan 6:39...těch, které mi dal, neztratil, ale vzkřísil jeposlední den. Neboť toto je vůle mého Otce, který poslal...
Jan 6:40...věří v něho, měl věčný život. A ho vzkřísímposlední den." Židé pak na něj reptali, že řekl: " jsem...
Jan 6:44...můj Otec, který poslal; ho pak vzkřísímposlední den. V Prorocích je psáno: ‚A budou všichni...
Jan 6:54...pije mou krev, věčný život a ho vzkřísímposlední den. tělo je opravdu pokrm a krev je opravdu...
Jan 7:37...nenajdete. Tam, kde jsem, se nedostanete'?" V poslední den, když svátek vrcholil, Ježíš vstal a zvolal:...
Jan 11:24...řekl Ježíš. "Vím, že vstane - při vzkříšeníposlední den," odpověděla Marta. " jsem vzkříšení i život...
Jan 12:48...a nepřijímá moje slova, , kdo by ho soudil. V poslední den jej bude soudit slovo, které jsem mluvil....
Skutky 2:17...ale, co bylo předpověděno ústy proroka Joele: ‚V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny...
1. Korintským 4:9...s vámi. Připadá mi, že Bůh nám apoštolům určil poslední místo v řadě, abychom se jako odsouzenci k smrti...
1. Korintským 15:26... než mu Bůh položí všechny nepřátele k nohámPoslední nepřítel, jenž bude přemožen, je smrt. Vždyť...
1. Korintským 15:45...člověk, Adam, se stal živou duší," ale ten poslední Adam se stal obživujícím duchem. Nejdříve však...
2. Korintským 12:15...rodiče děti. Pokud jde o , milerád se vydámposledního, i sám sebe vydám za vaše životy, i když čím...
1. Timoteus 4:1...a vyzvednut do slávy. Duch říká jasně, žeposledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali...
2. Timoteus 3:1...lapit, aby konali jeho vůli. Buď si jist, žeposledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat...
Židům 1:2...kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož...
Jakub 5:3...těla jako oheň. Nahromadili jste si poklad pro poslední dny! Slyšíte? To křičí mzda, kterou jste odepřeli...
2. Petr 3:3...přikázal Pán a Spasitel. Především vězte, žeposledních dnech přijdou nehorázní posměvači vedení svými...
1. Jan 2:18...kdo plní Boží vůli, trvá navěky. Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se...
Juda 1:18...našeho Pána Ježíše Krista. Řekli vám, žeposledních časech se vyskytnou posměvači vedení svými...
Zjevení 1:17...pravici a řekl: "Neboj se. jsem Ten prvníposlední, ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na...
Zjevení 2:8...církve ve Smyrně napiš: Toto praví Ten prvníposlední, který byl mrtvý a ožil: Znám tvé soužení a...
Zjevení 2:19... službu, věrnost a vytrvalost, i to, že tvých posledních skutků je více nežli dřívějších. Mám ale proti...
Zjevení 15:1... veliké a předivné: sedm andělů, kteří mají sedm posledních ran; neboť skrze být dokonán Boží hněv....
Zjevení 21:9...andělů, kteří měli těch sedm číší plných sedmi posledních ran, a promluvil ke mně: "Pojď, ukážu ti Nevěstu...
Zjevení 22:13... jsem Alfa i Omega, počátek i konec, prvníposlední." Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby měli...

Slova obsahující posledním: posledním (3) poslednímu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |