Poslechla

Hledám varianty 'poslechla' [ poslechnu (2) poslechnout (10) poslechnou (6) poslechni (11) poslechněte (7) poslechnete (1) poslechneme (5) poslechne (1) poslechly (1) poslechli (9) poslechla (2) poslechl (19) ]. Nalezeny 72 verše.
Genesis 3:17...ti však bude poroučet." Adamovi řekl: "Protožes poslechl svou ženu a jedl ze zakázaného stromu, země bude...
Genesis 16:2...- snad získám syny skrze ni." A Abram ji poslechl. Deset let poté, co se Abram usadil v kanaánské...
Genesis 21:12..."Netrap se kvůli chlapci ani kvůli své děvečcePoslechni Sáru ve všem, co ti řekla, protože tvé símě bude...
Genesis 27:8...pojedl a požehnal ti před Hospodinem, než umřu.' Poslechni tedy, synu můj, a udělej, co ti řeknu: Jdi ke...
Genesis 27:13...na sebe, synu můj," odpověděla mu matka. "Jen  poslechni a jdi mi přinést ta kůzlata." A tak šel, vzal je...
Genesis 27:43...se těší, že zabije! Nyní tedy, synu můjposlechni: vstaň a uteč k mému bratru Lábanovi do Cháranu....
Genesis 28:7...si manželku z kanaánských dcer," a že Jákob poslechl svého otce a matku a odešel do Padan-aramu. Ezau...
Genesis 34:24...A tak všichni, kdo vycházeli z brány jeho městaposlechli Chamora i jeho syna Šechema a dali se obřezat:...
Genesis 37:6...svým bratrům, nenáviděli ho tím více. Řekl jim: "Poslechněte si prosím můj sen: Vázali jsme na poli snopy....
Genesis 37:27...- vždyť je to náš bratr, naše tělo!" A bratři ho poslechli. Když je ti midiánští obchodníci míjeli, vytáhli...
Exodus 5:2..."Kdo je to ten Hospodin, že bych ho měl poslechnout a propustit Izrael? Žádného Hospodina neznám a...
Exodus 6:12...ale Hospodinu řekl: "Pohleď, synové Izraele neposlechli - jak by tedy poslechl farao? Vždyť mám...
Exodus 18:19...nad tvé síly, sám jej nezvládneš. Proto teď poslechni, poradím ti a Bůh bude s tebou: Ty zastupuj lid...
Exodus 18:24...na své místo v pokoji." Mojžíš tedy svého tchána poslechl a udělal všechno, co mu řekl. Mojžíš vybral...
Deuteronomium 5:27...všechno, co Hospodin, náš Bůh, poví tobě a my to poslechneme a vykonáme." Když jste se mnou takto mluvili,...
Deuteronomium 26:14...nečistotě, nic z toho jsem nevěnoval mrtvémuPoslechl jsem Hospodina, svého Boha; zachoval jsem se...
Deuteronomium 32:1...konce: Naslouchejte, nebesa, neboť promluvímposlechni, země, výroky úst mých. Kéž se naučení lije...
Jozue 10:14...nenastal nikdy předtím ani potom, aby Hospodin poslechl něčí hlas. To proto, že Hospodin bojoval za Izrael...
Jozue 22:2...přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. I jste poslechli ve všem, co jsem vám přikázal. Po celý ten dlouhý...
Soudců 20:13..." Benjamínci ale své izraelské bratry nemínili poslechnout. Stáhli se ze svých měst ke Gibeji, aby proti...
1. Samuel 8:7...se proto k Hospodinu a Hospodin Samuelovi řekl: "Poslechni hlas lidu ve všem, co ti říkají. Nepohrdli přece...
1. Samuel 8:9...bohům - tak se zachovali i k tobě. Proto je teď poslechni. Důrazně je ale varuj a vylož jim, jakým způsobem...
1. Samuel 8:19...vaše volání nevyslyší." Lid ale odmítl Samuele poslechnout. "Ne, ne!" prohlásili. "Chceme mít nad sebou...
1. Samuel 8:22...všechna slova lidu a oznámil je Hospodinu. "Poslechni je," odpověděl mu Hospodin; "ustanov jim krále."...
1. Samuel 12:1...tehdy promluvil ke všemu Izraeli: "Hleďteposlechl jsem vás ve všem, co jste mi říkali, a ustanovil...
1. Samuel 15:20...Hospodinových očích zle?" "Vždyť jsem Hospodina poslechl!" odpověděl Saul. "Vydal jsem se na cestu, na...
1. Samuel 15:24...pokyny. Bál jsem se totiž lidu, proto jsem je poslechl. Teď mi ale prosím odpusť můj hřích. Vrať se se...
1. Samuel 19:6...pro nic za nic zabíjel?" Saul tedy Jonatana poslechl a přísahal: "Jakože je živ Hospodin, nebude...
1. Samuel 25:35...: "Vrať se v pokoji domů. Uvidíš, že jsem  poslechl a vyhověl jsem ti." Abigail se tedy vrátila k...
1. Samuel 28:21...vyděšený, řekla mu: "Pohleď, tvá služebnice  poslechla. Nasadila jsem vlastní život, když jsem udělala,...
1. Samuel 28:23...služebníci i ta žena ale naléhali, je nakonec poslechl, vstal ze země a posadil se na lůžko. Žena rychle...
2. Samuel 12:18...říkali si, "domlouvali jsme mu, ale nechtěl nás poslechnout. Co mu řekneme: ‚Dítě umřelo?' Mohl by...
2. Samuel 22:45...přede mnou se krčí, jen co uslyší, musí poslechnout. Cizáci přede mnou se hroutí, vrávorají ven...
2. Samuel 24:19...oltář na mlatu Aravny Jebusejského." David tedy poslechl Gádovo slovo a šel, jak Hospodin přikázal. Aravna...
1. Královská 2:42...Ještě jsi mi na to řekl: ‚Rozhodl jsi dobřePoslechnu.' Proč jsi tedy nedodržel Hospodinovu přísahu ani...
1. Královská 5:14...tak přicházeli vyslanci ze všech národů, aby si poslechli Šalomounovu moudrost. Také týrský král Chíram...
1. Královská 20:25...na rovině. Uvidíš, že je porazíme." Ben-hadad je poslechl a zařídil se tak. Po roce pak nechal nastoupit...
1. Letopisů 21:19...oltář na mlatu Aravny Jebusejského." David poslechl, co mu Gád v Hospodinově jménu vyřídil, a šel....
2. Letopisů 28:11... svým Bohem, žádný hřích? Proto teď poslechněte a vraťte ty zajatce zpátky svým bratrům. Jinak...
Nehemiáš 6:13...a Sanbalat. Zaplatili mu, abych se polekalposlechl ho a zhřešil. Tak bych jim dal příležitost k...
Job 36:11... říká jim, že se mají od zla odvrátit. Pokud poslechnou a budou mu sloužit, dožijí své dny ve štěstí,...
Job 37:2...děsí, jako by mi chtělo z hrudi vyskočit. Jen si poslechněte jeho hlas hromový, dunění, jež z úst mu...
Žalmy 32:9... co musí být zkroceni uzdou a ohlávkou, než  poslechnou." Mnoha bolestmi trpí ničemní, doufajícího v...
Žalmy 85:9... lásku svou, obdaruj nás svou záchranouPoslechnu, co říká Bůh, Hospodin (on slibuje pokoj svému...
Přísloví 8:29...tam, když oceán spoutal, na jeho rozkaz vody poslechly! Základy země když vyměřoval, po jeho boku věrně...
Přísloví 19:20...potrestání; ušetříš-li ho, zkazíš ho ještě vícPoslechni radu, přijmi poučení, abys byl příště moudřejší....
Izaiáš 55:2...za chléb a svůj výdělek za to, co nenasycujePoslechněte raději a jezte, co je dobré, potěšte svou...
Jeremiáš 17:24...slyšet a nedali se poučit. Pokud ale opravdu poslechnete, praví Hospodin, a přestanete v sobotu přinášet...
Jeremiáš 26:3...ti přikazuji, ani jediné slovo nevynechej. Snad poslechnou a odvrátí se každý od své zlé cesty, abych i ...
Jeremiáš 26:13... Proto teď napravte své cesty a své jednáníposlechněte Hospodina, svého Boha, a Hospodin upustí od zla...
Jeremiáš 38:20...se na ." "To neudělají," řekl Jeremiáš. "Jen poslechni Hospodina, jak ti říkám, a povede se ti dobře a...
Jeremiáš 42:6...Bůh, pošle. nám to bude příjemné, nebo neposlechneme Hospodina, svého Boha, k němuž posíláme, aby...
Ezechiel 2:5...jim řekni: ‚Tak praví Panovník Hospodin.'  poslechnou nebo ne - vždyť je to banda vzbouřenců - aspoň...
Ezechiel 2:7...to banda vzbouřenců. Vyřiď jim slova,  poslechnou nebo ne - vždyť jsou to vzbouřenci. Ty, synu...
Ezechiel 3:6...nerozuměl. Kdybych totiž poslal k takovýmposlechli by . Dům Izraele ale nebude chtít poslouchat...
Ezechiel 3:11...svým krajanům ve vyhnanství a mluv k nim.  poslechnou nebo ne, řekni jim: ‚Tak praví Panovník Hospodin...
Ezechiel 33:30...zdmi i u dveří a jedni druhým říkají: ‚Pojďteposlechneme si, jaké slovo přišlo od Hospodina.' Přichází...
Ezechiel 33:31...a sedají si před tebou jako můj lid, aby si poslechli tvá slova, ale nejednají podle nich. Ústa mají...
Ageus 1:12... syn Jocadakův, i všechen zbývající lid tehdy poslechli hlas Hospodina, svého Boha, totiž slova proroka...
Matouš 13:18...neviděli a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeliPoslechněte si tedy význam podobenství o rozsévači: Ke...
Matouš 18:16... jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Jestliže  poslechne, získal jsi bratra. Pokud neposlechne, vezmi s...
Matouš 18:17...výpovědí dvou nebo tří svědků. Nechce-li však poslechnout ani je, řekni to církvi. A pokud odmítne...
Matouš 21:33...viděli, jste si nerozmysleli, že mu uvěříte." "Poslechněte si další podobenství: Jeden hospodář vysadil...
Lukáš 17:6...této moruši: ‚Vykořeň se a přesaď se do moře!' a poslechla by vás. Kdo z vás by svému služebníkovi hned po...
Skutky 5:21...a předneste lidu všechna slova tohoto Života." Poslechli ho a za úsvitu přišli do chrámu a učili. Velekněz...
Skutky 5:40... Nechcete snad bojovat proti Bohu!" A tak ho poslechli. Zavolali apoštoly, dali je zbičovat, a když jim...
Skutky 17:32... jedni se začali posmívat, ale jiní řekli: "Poslechneme si to od tebe někdy jindy." Tehdy je Pavel...
Skutky 25:22...Festovi řekl: "Toho člověka bych si také rád poslechl." "Uslyšíš ho zítra," odpověděl Festus. Druhého...
Skutky 27:21...doprostřed a řekl: "Pánové, měli jste  poslechnout. Kdybychom nevypluli z Kréty, ušetřili bychom...
Skutky 28:22...se zprávou nebo žalobou na tebe. Chceme si však poslechnout tvé názory; o sektě totiž víme, že je...
Židům 3:18...do jeho odpočinku? Přece těm, kdo odmítali poslechnout! Vidíme tedy, že nemohli vejít kvůli nevěře....
Židům 11:8...spravedlnosti, která je z víry. Vírou Abraham poslechl Boží volání, aby šel na místo, jež měl dědičně...

Slova obsahující poslechla: neuposlechla (1) poslechla (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |